касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за експлоатация на касов апарат Datecs DP-25-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

DATECS DP-25 KL

Инструкция за експлоатация

 

 

 

 

Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно о борудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82от 10.04.2006г.)

Съдържание стр.

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 5

ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО 6

КЛАВИАТУРА 6

РАЗОПАКОВАНЕ 7

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ 7

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА 7

РЕЖИМИ НА РАБОТА 8

РЕЖИМ ‘ПРОГРАМИРАНЕ’ 9

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ ‘РЕДАКТИРАНЕ’ 10

ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ 12

 1. Параметри на артикули 12

Пример за програмиране на артикул 12

 1. Параметри на департаменти 13

 2. Параметри на стокови групи 13

4.Оператори 13

 1. Дата и час 13

 2. Имена на видовете плащания 13

 3. Текстове в бона 14

 

 1. Параметри за работа с валута 14

 2. Конфигурация 14

 

 1. Параметри на касата 14

 2. Параметри на бона 15

 3. Параметри на клавиши за бърз избор на артикул 16

9.4Параметри на клавишите <-%>и <+%> 16

9.5.Комуникация 16

9.5.1.Периферия 16

9.5.2.Връзка с PC 16

10. Фактура 17

10.1.Обхват на номерата на фактурите 17

10.2. Данни за клиент 17

 1. Данни за нов клиент 17
 2. Редактиране данните на клиент 17
 3. Изтриване данните на клиент 17

10.3. Данни за собственика 17

РЕЖИМ R –РЕГИСТРИРАНЕ 18

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ’ 18

Цифрови клавиши 20

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ’ 20

1.Режим “ТЪРСЕНЕ” на артикул 20

2.Отпечатване на копие на касова бележка 21

3.Връщане на стока чрез замяна с друга 21

4. Избор на плащане 21

5.Възможности за ползване на параметъра “баркод” на артикул 21

 1. Ресторантски режим на работа на ФУ 22

 2. Печат на Фактура в търговски режим на работа 23

РЕЖИМ X ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ 24

Избор на режима 24

Видове X отчети 24

РЕЖИМ Z –ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ 25

Избор на режима 25

Видове Zотчети 25

РЕЖИМ F –ФИСКАЛНА ПАМЕТ 26

Видове отчети 26

Промяна на данъчни ставки 26

Фискализация 27

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ 28

СТАНДАРТИЗИРАНИ 28

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ 28

ДРУГИ РЕЖИМИ 29

Връзка с PC 29

Сервизен режим 29

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ 29

РЕЖИМ КЛЕН 30

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ 31

ПРИЛОЖЕНИЕПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ 32

 

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-25 KL (наричан фискално устройство-ФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение на ФУ.

Възможностите на DATECS DP-25 KLса съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS,пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите по приходите.

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ

DATECS DP-25 KL!

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Параметър Коментар
Брой артикули до 2 500
Наименование на артикул до 22знака
Баркод на артикул EAN-13, EAN-8, UPC,баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
Вид на данъка ДДС, до 8данъчни групи
Брой щандове (отдели или стокови групи) до 9
Брой департаменти (доверители) до 9
Брой оператори до 30 (от тях до 8едновременно работещи)
Брой възможни продажби в една касова бележка до 118продажби
Копие на бон До 1копие
Тип на обслужване контрол на изхода на обекта

каса, обслужваща един щанд

сервитьорско обслужванеВид на плащанев брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон

в брой, с алтернативна валута (EUR)Режими на работа на апарата– R /Регистрация

Х /Отчети без нулиране;

– Z /Отчети с нулиране;

– P /Програмиране;

– F /Фискална памет;

S / Сервиз;

– Т / Тестове;

К /КЛЕН;

– Комуникация с PCИнтерфейси и протоколи за Onlineкомуникация с РССпециализиран протокол на DATECSза комуникация с касови апарати по RS-232C;Onlineкомуникация с РС:за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите;

– за конфигуриране параметрите на касовия апарат;Контролна лентаКЛЕНАрхив на касовите бележки за четене от PC за поддържане на складово стопанстводо 10 000касови бележки с 30продажби в бележкаФискална паметEнергонезависима,с обем 1825отчетаТермопринтерТип MLT4280KH-P1Скорост на печат12реда/секундаБрой символи на ред42Графично логоПоддържа се формат 384х 96точки (384х 336точки макс.)Консумативтермохартияширина 57 mm

дебелина от 60до 72 |jm

диаметър на ролката до 65 mmИндикатор операторски Индикатор клиентскиТечнокристален графичен, до 4реда и до 22символа на ред

Течнокристален, 2 реда x 16символаКлавиатура33клавишаЗахранващо напрежениеОт адаптер с изход- DC 12V/2500mA, вход -100-240V 50-60HzЧасовник/календарРаботи в продължение на 90дни след изключване на захранванетоРабота при температура на околната средаот 00 C до +450 CРазмери (дължина/височина/ширина)243/69/168ммбез клиентски дисплей 243/104/168ммс вдигнат клиентски дисплей

КЛАВИАТУРА

C

J

PRC

ч /

Г

VD

г

PLU

7

4

1

0

8

5

2

X

9

6

3

РАЗОПАКОВАНЕ

След като извадите ФУ от кашона и отстраните уплътнителите и найлоновата опаковка ще намерите:

 1. инструкция за експлоатация;
 2. паспорт на апарата.

л ФУ не трябва да бъде оставян под пряка слънчева светлина и близо до източници

]\    на силна топлина!

f—^ ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и

операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33V и честота 50Hz.

(W)

ФУ се включва чрез натискане на клавиша v^-AНа дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва от «ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша <0> или избор на точка 9от менюто.

Адаптврът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др.)

Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

 1. Свалете капака на принтера;
 2. Поставете хартиената ролка на металния държач;
 3. Освободете палчето на принтера;
 4. Изтеглете около 5-И0 сантиметра лентата;
 5. Затворете капака, като го натиснете леко;

е необходимо да придвижите хартията, натиснете клавиш

 1. Натиснете клавиш<C> .

Правилно поставяне на хартиената ролка :

 

РЕЖИМИ НА РАБОТА

« ГЛАВНО МЕНЮ »

 

 

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

(W)

След включване на ФУ (с клавиша ) на индикацията се вижда «ГЛАВНО МЕНЮ>>:

 

1.Избор на работен режим Всеки от режимите може да се избере по следния начин: -с клавиш от цифровата клавиатура

-с клавишите <Ф> и <^> за позициониране на съответния режим и избор с клавиша<ТОТАL>.

С клавиша

(2D

 

може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

 1. Оператори 1..23 (касиери) имат достъп само до режимR
 2. Оператори 24, 25имат достъп до режимитеR, Х и F
 3. Оператори 26, 27имат достъп до режимитеR, Х иZ
 4. Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимитеR, Х, Z ,P и F
 5. Всички оператори имат достъп до режимиT (тестове), К (КЛЕН) и комуникация с PC.

След натискане на клавиш за избор на работен режим на дисплея се изписва покана за въвеждането на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска<ТОТАL>.

ВАЖНО!

В режими X иZсе изпълняват клавишните последователности за стартиране на отчети на фискалната памет, приети и указани в Наредба No.H-18от 13.12.2006г. на МФ.

РЕЖИМ ‘ПРОГРАМИРАНЕ’

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящият раздел.

В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел “РЕГИСТРИРАНЕ”.

Режим “ПРОГРАМИРАНЕ” дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим “Редактор” , след като се изобрази текущата стойност на индикацията. Параметрите, които може да се програмират са достъпни по следната схема:

 

1)Артикули 1) Код на артикул

2) Име на артикул

3) ДДС

4) Баркод

5) Цена

6) Тип на цена

7) № департамент

8) Стокова група      2)Департамента 1) № департамент

2) Име департамент

3) ДДС     3)Стокови групи 1) № стокова група

2) Име стокова група    1) № оператор

2) Име оператор

3) Парола4)Оператори

5)Дата и час

 1. Номер на ред

 2. Текст

Ш X

<

о.

5

<

о. |_

о о. с

7)Текстове бон

\2)Рекламни редове 13)Други редове

 1. клавиш
 2. Код артикул

4)Клавиши (%-), (%+)

 

 1. Разрешение

 2. Стойност

 

 1. У-во:НЕ/Бар/Везна/Диспл

 2. Име оператор
 3. Парола

5)Комуникация

^2)ВръзкасРС

^3)Резервиран

1)Обхват

г-LH

Начален номер

Краен номер

ЧЮ) Фактура

1)Нов

\ 2) Редактиране

\ 3) Изтриване

 

 1. ЕИК
 2. Име на получател
 3. Име на купувач
 4. Адрес на получател 1

 5. Адрес на получател 2

‘—13) Дании за собственика1

« ГЛАВНО МЕНЮ »

 1. Регистриране
 2. X Отчети

В режим “ПРОГРАМИРАНЕ” се влиза по следния начин:

 

1.Включвате ФУ. На индикацията се визуализира главното меню :I

ПРОГРАМИРАНЕ

2.За да влезете в режим “Програмиране” , натискате клавиш <4> или с клавиш <Ф> се позиционирате на “4).Програмиране” и избирате с <ТОТА1_>.

 

 1. Въвеждате парола (поредица от цифрови клавиши) и потвърждавате с <ТОТА1_>.
 2. Избирате параметри, които ще променяте:

5.Променяте стойностите на параметрите, като използвате функциите на клавишите в режим “Редактиране”.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ ‘РЕДАКТИРАНЕ’

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 2 500записамаксималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета-име, цена, количество и други.

За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим “Редактиране”. Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж “ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ”). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ – кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметър:

 

© Преминава към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)

©

Връща се към предходен запис
© Преход към предходно поле на запис

©

Преход към следващо поле на запис
^bar) Вход в режим редактиране на символно поле Вход в режим редактиране на символно поле
Позиционира се на първия свободен код на артикул.

T O T A L

VJ

Запис на въведената информация
0 Изтрива артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви

0

Изтриване съдържанието на полето.

Символът лсе възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след лсе отпечатва с двойна ширина(BOLD),а първият символ Лне се отпечатва.

 

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по-голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Видът на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица

АБВ

за латиница

ABC

за цифри

123

 

ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле2) и данъчна група (поле 3)

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два

начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желания непрограмиран артикул и клавиш<TOTAL>. от всяко поле с клавиша<PLU>на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

 

 

Пример за програмиране на артикул

 1. Избирате режим програмиране(от «ГЛАВНО МЕНЮ>>, клавиш <4>, парола, клавиш<TOTAL>, <1>)

 2. На индикатора се виждат кода и името на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода и името на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):
 3. Въвеждате номер на артикул, например 10 и клавиша<TOTAL>.
 4. С клавиш <Ф> преминавате в полето за въвеждане на име.
 5. Въвеждате името на артикула (“ХЛЯБ”) по следния ред:

Буква “Я”    Буква “Б”

 1. Потвърждавате записа чрез натискане на<TOTAL>. .
 2. Въвеждате данъчна група на артикула <2> и потвърждавате с<TOTAL>. .
 3. Ако артикулът има баркод, го въвеждате с цифровите клавиши и потвърждавате с<TOTAL>или го изчетете с помощта на скенер. Ако артикула няма баркод, с клавиша <Ф> преминавате към следващо поле-цена.

 

9. Въвеждате цена (например за цена 0,78 лв натискате клавиши

 1. Потвърждавате записа с натискане на<TOTAL>. .

(W)

 1. С клавиш4*-^./ излизате от меню програмиране на артикули.

По аналогичен начин се програмират и останалите параметри на артикула.

 

( \

( \

7

8

ч )

)

 

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към депарамент с номер 0се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител/департамент и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име “БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ”.

Продажба в департамент 9,за който няма клавиш за директен достъп, може да се

извърши чрез продажба на артикул, насочен към този департамент.

Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.

5.Дата и час

Параметърът индицира текущите дата и час, и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

7.Текстове в бона

ФУ дава възможност за печат на до 10 заглавни и до 10 рекламни редове. Всеки ред има до 42 символа. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печата ред с номера на данъчно задълженото лице, а другите редове ( от 3 до 10) само ако не са празни. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на три подменюта: 1.Заглавни редове

 1. Рекламни редове
 2. Други редове

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим “РЕГИСТРАЦИЯ”. Менюто “Други редове” позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11 символа).

 

Ред No

Текст по подразбиране-заглавни редове    Текст по подразбиране- рекламни редове

1

АДРЕС НА ФИРМА

2

ИМЕ НА ФИРМА

3

ИМЕ НА ОБЕКТ

4

АДРЕС НА ОБЕКТ

5

6

7

8

9

10

8 Свързан отчет каса 0,1 0:забранен   1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
9 Свързан отчет оператори 0,1 0:забранен   1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
10 Свързан отчет артикули 0,1 0:забранен   1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
11 Свързан отчет департаменти 0,1 0:забранен   1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
12 Свързан отчет стокови групи 0,1 0:забранен   1:разрешен Стойност по подразбиране: 0
13 Периодични отчети 0,1 0:отчета се генерира   1:отчета не се генерира Стойност по подразбиране: 0
14 Автоматичен изход след бон 0,1 0:забранен   1:разрешен

При стойност на полето 0 –след затваряне на клиентската бележката ФУ остава в текущия режим, а при стойност на полето =1ФУ изисква повторно въвеждане на парола . Стойност по подразбиране: 015Само администратор закрива0,10:забранен   1:разрешен

Параметърът е валиден при активен (за избран) ресторантски режим на работа. При разрешение на тази опция откритите сметки може да се закриват само от оператори 27, 28, 29 и 30. Стойност по подразбиране: 0

Полета 8, 9, 10, 11 и 12 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се печатат преди дневния отчет с нулиране. При пускане на дневен отчет преди отпечатването му, се отпечатва бон с всички отчети, за който съответното поле е равно на 1.

При избрана “Работа с доверители”, натрупаните обороти по доверители (департаменти) се отпечатват в дневния финансов отчет. В една касова бележка може да се продават стоки на различни доверители. Необходимо е данъчната група на стоката и нейния доверител да са еднакви, ако те се различават-стоката не може да се продаде и ФУ индицира грешка “Дан.група е забранена”” . Промяната на полето изисква дневен отчет с нулиране. При избран ресторантски режим ФУ не поддържа работа с доверители.

 

За да е валиден интервалът на номерата на фактурите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, фактури не може да се издават докато не се въведе нов интервал. След въвеждане
на валиден период ФУ разпечатва бон:

10.2.Данни за клиент

ФУ дава възможност за запис на данни за 1080 клиенти. Записът на данните позволява по-бързо издаване на документ от тип Фактура (не се налага след отпечатване на фактурата данните да се пишат на ръка).

10.2.3.Изтриване данните на клиент

Изтриват се данните за клиент по въведен ЕИК на клиента.

10.3.Данни за собственика

Въвеждат се данни за собственика на търговския обект. Данните се разпечатват на реда “ПРОДАВАЧ” в края на фактурата.

РЕЖИМ R –РЕГИСТРИРАНЕ

РЕГИСТРИРАНЕ

Въведете парола:

1.За да влезете в режим Регистрация от «ГЛАВНО МЕНЮ» натиснете клавиш <1>. 2.На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола: 3.Въведете поредица от цифрови клавиши (парола) и натиснете <TOTAL>.

 

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ’

въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да войдира, така както го вижда на касовия бон. Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират заедно с анулиране на продажбата.

Анулиране на целия бон преди да е завършило плащане на цялата сметка се избира с клавиши<SHIFT>и<VD>,след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С клавиша<TOTAL>се дава потвърждение и бонът се анулира. Анулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш. Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение “ГРЕШКА” на дисплея ). Индициране на междинна сума. При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране на междинната сума в сметката на клиента.gd 0)Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката. Може да се въведат до 18реда и до 40символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тази последователност от клавиши се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим “Редактиране” на символно поле. Символите могат да се

въведат и от външна клавиатура. С клавиша        се излиза от режима.

С \

T O T A L

Ч )

 Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и рестоако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума – се извършва частично плащане.

 

Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а индикаторът показва платената сума. Бележката може да се приключи и с друг вид плащане. -Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може са се отпечата 1копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”->Конфигурация->Параметри на бона)

gd

/” N

 

T O T A LОтваря сейфа при започнало плащане или затворен бон.

^PYlj

Избор на “Плащане 1” . Избор на “Плащане 2″ . Избор на “Плащане 3″ . Избор на “Плащане 4” . Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалог за избор на вид валута, в която да се върне рестото.gdOПоказва на клиента дължимата сума в алтернативна валутаgdПроцентна надбавка

 

-Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на клавиша<STL> към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00до 99.99.

-Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.

©©

 

 

 

Стойностна надбавка

Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на <STL> към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.

©

GD© ©

0

©C

Процентна отстъпка

-Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на <STL> от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00до 99.99. Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.

Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на <STL> от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.

Активира визуализиране на всички продажби от текущата бележка. С клавишите <^> и <Ф> може да се разглеждат всички направени до момента продажби. Режима дава възможност :

да се показват всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. След като се застане на определена продажба се натиска клавиш<TOTAL>. да се направи анулиране на продажбата, на която сме позиционирани. Натиска се клавиш <VD>.От режима се излиза с клавиша<C>.

Показва текущите дата и час, ако няма отворена бележка

Продажби не могат да се извършват:

 1. При препълване на някой от служебните регистри на ФУ, работата може да продължи само след отчет и нулиране на ФУ.

 2. Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.

 3. Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различена от данъчната група на департамента към който е отнесен артикула.
 4. След приключване на всяка бележка се проверява връзката с данъчния терминал. При отсъствие или повреда на данъчния терминал или поставена различна SIMкарта, работата на ФУ се блокира. Индицира се съобщение “Грешка при връзка с модема”.

Цифрови клавиши

В режимR,цифровите клавиши се използват основно за въвеждане на: -количеството на артикул (валидна десетична точка); -цена на артикул (валидна десетична точка); -код на артикул (игнорира се десетичната точка); -стойност на баркод на артикул (игнорира се десетичната точка);

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ’

на артикул

“ТЪРСЕНЕ”

1.Режим “ТЪРСЕНЕ”

 

В режим “ТЪРСЕНЕ” се влиза с въвеждане на номер артикул клавишите <fr>и<PLU>.На дисплея се вижда информация за артикула:

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите <^>/<Ф> за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер.

Избор на ред “Баркод:” се прави с клавиша<BAR>.Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на касовия апарат или да се изчете с баркод скенер.

Избор на ред “ЦЕНА:” се прави с клавиша<PRC>след което може да се въведе нова цена. Избор на ред “Код:” се прави с клавиша<PLU>.Ако полето „тип цена” на избрания артикул е нула, то цената може да се промени само от оператора, който има права на администратор (оператор 30).

Избор на ред “Код:” се прави с клавиша<PLU> .

От режима може да се излезе по два начина:

-с клавиша

©

излизане от режима без да се прави продажба на артикула. -с двукратно натискане на клавиша<PLU> излизане от режима с продажба на артикула.

2.0тпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавиша <Т0ТА1_> след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис ‘ДУБЛИКАТ’, а типът на документа е “СЛУЖЕБЕН БОН” и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен само ако в ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона-> Печат на дубликат =1)

Э.Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга (валидно при избран търговски режим). Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията “Дълбок войд”.

Пример: Артикул 12с име “Блуза с къс ръкав” и цена 25лв. се заменя с артикул 13с име “Блуза с дълъг ръкав” с цена 2б лв.. Клиента връща артикул 12,доплаща 1лв. и получава артикул 13.

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвика плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, касовият апарат извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е различно от “Плащане 4″,ФУ изчислява ресто, което е “В брой” и затваря клиентския бон.

-“Плащане 5” може да се избере само при работа на ФУ в режим “Фискален принтер”.

Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания” (изисква се дневен отчет с нулиране).

б.Възможности за ползване на параметъра “баркод” на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркод четец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желания баркод, и следващо натискане на клавиш<BAR>се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

6.Ресторантски режим на работа на ФУ.

 

ФУ дава възможност да се работи с до 60едновременно отворени сметки, във всяка от които да има до 29регистрирани позиции. Всеки регистриран артикул заема нова позиция в сметката, ако за тази сметка до момента не е имало регистриране на този артикул с тази единична цена. При затваряне на сметка заетите от нея позиции се освобождават и могат да се използват от други сметки. С намаляване на броя отворени сметки се увеличава броя на позициите в отворените сметки.

В режим РЕГИСТРАЦИЯ всеки оператор има възможност за избор от следното меню :

ОПЕРАТОР1

 1. Поръчка
 2. Нова сметка

 

 

 1. Поръчкидобавяне на поръчки към вече открита сметка;
 2. Нова сметка- откриване на нова сметка;
 3. Обобщена сметка-разпечатване на обобщена сметка;
 4. Закриване на сметка-закриване на сметка в брой или с друго

плащане;

 1. Частично закриванечастично закриване на сметка;
 2. Единичнаединична сметка;
 3. Служебно въведенислужебно въвеждане на суми;
 4. Служебно изведенислужебно изнасяне на суми;
 5. Печ.отворени сметкиразпечатване на всички отворени до момента сметки.

 1. Поръчки

ОПЕРАТОР1

НОВИ ПОРЪЧКИ Маса:1 Място:

Операторът трябва да въведе номер на маса (число от 1до 255) и номер на място (число от 1до 99),за които е отворена сметката, към която ще се добавят нови поръчки. Ако за посочените от оператора номер маса и номер място няма отворена сметка, касовият апарат дава възможност за откриване на нова сметка (с клавиша<TOTAL>)или за връщане към меню РЕГИСТРАЦИЯ (с клавиша<C>). В меню ПОРЪЧКИ операторът може да извършва следните действия:

 

-регистриране на артикули или свободни цени към департамент;

-непосредствен или дълбок войд;

-междинна сума.

Номерата на поръчките се увеличават автоматично, като в бона на клиента се отпечатват поръчаните от него артикули и сумата от всички направени до момента поръчки (Ново салдо). След отпечатването на бона могат да се отпечатат служебни бонове. Служебните бонове съдържат информация определена по признака “място на получаване на артикула” /кухня, бар и др./, който се програмира като принадлежност към департамент от менюто за програмиране на артикули. Броят на отпечатваните служебни бонове се определя от зададения в меню ПРОГРАМИРАНЕ-> КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА брой служебни бонове.

 1. Нова сметка

Меню НОВА СМЕТКА открива нова сметка за посочени от оператора номер маса и номер място. Ако сметката вече е отворена, ФУ индицира съобщение “СМЕТКАТА СЪЩЕСТВУВА”, при което операторът

може да се откаже да регистрира продажби, като излезе от менюто с клавиша(3D

 

6.3.Обобщена сметка

Разпечатва се сметката за посочените от оператора номер място и номер маса, като направените поръчки са групирани по артикули (или департаменти).

6.4.Закриване на сметка

Разпечатват се всички направени поръчки за дадената сметка, след което операторът може да извърши следните действия: -дълбок войд

-продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент; -стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент; -междинна сума;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума; -плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане; -анулиране на сметката.

6.5.Частично закриване

Дава възможност да се платят част от регистрираните продажби, без да се закрива сметката. След като се избере това меню, се въвеждат само артикулите, които ще бъдат платени и се извършва плащане.

 1. Единична сметка

Продажбите се правят така, както се правят продажби в търговски режим. Продадените артикули се плащат при закриване на бележката. Операторът може да извърши следните действия: -продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент; -стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент; -дълбок войд; -непосредствен войд; -междинна сума;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума; -плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане; -анулиране на сметката.

 1. Служебно въведени суми
 2. Служебно изведени суми
 3. Печат на отворени сметки

Разпечатват се всички открити сметки, като за всяка сметка се вижда номер маса, номер място и име на оператор.

7.Печат на фактура в търговски режим на работа

ФУ има възможност за печат на клиентска бележка тип “Фактура”. Фактура може да се разпечати при следните условия:

-няма отворена клиентска бележка;

-има въведен валиден интервал от номера на фактури.

ВНИМАНИЕ

Отваряне на бележка от тип Фактура се указва с клавишите <fr>и<PRC>.

На индикацията се извежда въпрос за потвърждение на печат на фактурата:

ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА Потвърдете(Т1_) Отказ(С)

След потвърждение от оператора, ФУ разпечатва начало на клиентската бележка (клише) и ред с поредния номер на фактура.

ГРЕШКА

Няма номера за фактури Натиснете клавиш (С)

Ако периода от зададени номера на фактури е свършил, фактура не може да се издаде, докато не се въведе нов валиден период от номера (в режим ПРОГРАМИРАНЕ), а на касата се индицира следното съобщение за грешка:

След като се регистрират всички покупки и се натисне клавиш за плащане, ФУ изисква да се въведе ЕИК на купувача. Ако данните за клиента са предварително записани, след въвеждането на ЕИК, те се разпечатват в съответните им полета в края на фактурата. Ако данните за клиента не са предварително въведени, ФУ индицира въпрос за печат на фактура с празни полета за данни на клиента. При потвърждение ФУ разпечатва фактура, в края на която полетата за данни на клиента са празни и е необходимо продавача да ги въведе на ръка. Ако купувачът е физическо лице, се въвежда неговото ЕГН.

РЕЖИМ X ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ

Избор на режима

<Х> ОТЧЕТИ

Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:

 

Въведете парола:

« X ОТЧЕТИ »

 1. от «ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <2>. -На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола: -Въведете поредица от парола (режимът е достъпен за оператори

 

 1. Дневен отчет

 2. Оператори

с номера от 24 до 30) и натиснете<TOTAL>.

 

 1. На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране: Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с

помощта на клавишите <ф>/<ф> и натискане на<TOTAL>.

Видове X отчети

1.Дневен отчет

Отчетът включва:

« ОПЕРАТОРИ »

 1. Всички
 2. По номер

 

 

 1. Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;
 2. Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
 3. Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
 4. Оборотите по видове плащане;
 5. Оборотите от операции “корекция” (void);
 6. Служебно въведени и изведени суми.

2.Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор <1>) или за отделен оператор (избор <2>). Отпечатват се:

 1. Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
 2. Оборотите по видове плащане;
 3. Оборотите от операции “корекция” (void);
 4. Служебно въведени и изведени суми.

3.Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.

Отчетът включва:

 1. Оборотите по департаменти;
 2. Общата стойност на оборота по департаменти;
 3. Оборотите по стокови групи;
 4. Общата стойност на оборота по стокови групи.

4.Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулеви оборот или количество. Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор <1>) или за зададена област от артикули (избор <2>). При избор на вид отчет <2> следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

 1. PLUкод;
 2. Име и принадлежност към данъчна група;
 3. Продадено количество;
 4. Оборот по този артикул.

 

 1. Отчет на програмираните параметри на артикули

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. Отчетът може да се изпълни за всички артикули (избор <1>) или за зададена област от артикули (избор <2>). При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

 1. Периодичен отчет

Отчетът се отпечатва винаги, но в регистрите му се натрупва само при установен параметър за периодични отчети (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация-> Параметри на касата->поле Периодични отчети=0). Отчетът отпечатва сумарните стойности на следните касовите регистри за указания от оператора период: -брой клиенти;

-брой и сума на анулирани бонове;

-сума по плащане 1-„В брой”;

-сума по плащане 2-по подразбиране „КРЕДИТ”;

-сума по плащане 3- по подразбиране „ДЕБ.КАРТА”;

-сума по плащане 4- по подразбиране „ЧЕК”;

-сума платени с алтернативна валута- по подразбиране „EUR”;

РЕЖИМ Z –ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ

Избор на режима

В режима се влиза по следния начин:

 1. от «ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш <3>.
 2. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:
 3. Въведете паролата и натиснете<TOTAL>.
 4. На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечатат:
 5. Всеки отчет се стартира след позициониране върху отчета с помощта на клавишите <ф>/<ф> и натискане на<TOTAL>.

<Z>ОТЧЕТИ

Въведете парола:

Видове Zотчети

1.Дневен финансов отчет с нулиране

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

 1. Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
 2. Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
 3. Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
 4. Оборотите по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
 5. Оборотите от операции “корекция” (void);
 6. Служебно въведени и изведени суми.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим “Програмиране” е указано нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират. Ако ФУ работи в ресторантски режим и има незатворени сметки, при избор на дневен отчет с нулиране се разпечатва бон с информация за незатворените сметки. Отчета може да се пусне само след затваряне на всички отворени сметки. Дневният отчет с нулиране се записва в терминала, като при това се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката при 3 поредни отчета, работата на ФУ се блокира.

2.Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

« ОПЕРАТОРИ »

 1. Всички
 2. По номер

Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор <1>) или за отделен оператор (избор <2>). Отпечатват се и се нулират:

 1. Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
 2. Оборотите по видове плащане;
 3. Оборотите от операции “корекция” (void);
 4. Служебно въведени и изведени суми.

3.Отчет на продадени артикули

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

Може да се изпълни за всички артикули (избор <1>) или за зададена област от артикули (избор <2>). При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет.Отпечатват се :

 1. PLUкод;
 2. Име и принадлежност към данъчна група;
 3. Продадено количество;
 4. Оборот по този артикул.

РЕЖИМ F –ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Режим фискална памет дава възможност за отчет на фискалната памет, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

Във ФП се записват специфичните параметри.

Програмирането на ФП се осъществява от производителя или от упълномощен сервиз!

В режим “Фискална памет” се влиза по следния начин:

ФИСКАЛНА ПАМЕТ

от «ГЛАВНО МЕНЮ>> натискате клавиш <5> или с клавиш <Ф> заставате на “5).Фиск.памет” и избирате с клавиша<TOTAL>;

 

Въведете парола:

-Въвеждате парола (поредица от цифрови клавиши) и потвърждавате с<TOTAL>;

-Избирате една от трите ви предоставени възможности:

 1. Отчети
 2. Данъчни ставки
 3. Фискализация

Видове отчети

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

 1. Периодични отчети -отчети на фискалната памет по дати или по блокове, които се пускат със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
 2. Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС
 3. Присвоени КЛЕН-печат на номерата на присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една фискална памет са възможни до 30 промени на стойностите им. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто за промяна стойностите на данъчните ставки дава възможност да се проверят визуално нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (с клавиш<TOTAL>)или отказ (с клавиш <С>) да се извърши запис във фискалната памет или не.

Поле No

Значение Обхват Пояснение

1

Стойност на ставка по дан. гр.”А” 0.00 + 99.99 ст.подразб.: 00.00

2

Стойност на ставка по дан. гр.”Б” 0.00 + 99.99 ст.подразб.: 20.00

3

Стойност на ставка по дан. гр.”В” 0.00 + 99.99 ст.подразб.: 20.00

4

Стойност на ставка по дан. гр.”Г” 0.00 + 99.99 ст.подразб.: 9.00

5

Стойност на ставка по дан. гр.”Д” 0.00 + 99.99 ст.подразб.: **.** забранена

6

Стойност на ставка по дан. гр.”Е” 0.00 + 99.99 ст.подразб.: **.** забранена

7

Стойност на ставка по дан. гр.”Ж” 0.00 + 99.99 ст.подразб.: **.** забранена

8

Стойност на ставка по дан. гр.”З” 0.00 + 99.99 ст.подразб.: **.** забранена

9

Позиция на десетичната точка в цената на артикула 0 или 1 1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0:Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1

Фискализация (въвеждане на фискалната памет в експлоатация)

За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика представител на сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка, който е упълномощен от ДАМТН и притежава удостоверение за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-25 KL .

След въвеждане на фискалната памет в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. Фискализацията и Регистрацията на ФУ се извършват от сервизна фирма. ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена Регистрацията му от НАП. След успешна Регистрация ФУ разпечатва следния бон, който се прикрепва към паспорта на ФУ:

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ СТАНДАРТИЗИРАНИ

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режимXилиZ(съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1.Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

Отчетът се отпечатва след изпълнение на следната клавишна последователност:

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

 

1 .Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

последователност на действията

Крайне дата ддммгг

PLU

STL

Начална дата ддммгг .

Крайне дата ддммгг

PLU

2.Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

последователност на действията

STL

номер на началния блок

номер на последния блок

PLU

 

STL

номер на началния блок

номер на последния блок

PLU

ДРУГИ РЕЖИМИ

Връзка с PC

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COMпорта, към който се включва PC.

Сервизен режим

ВНИМАНИЕ

Сервизно обслужване

Във ФУ DP -25 KL eпредвидена възможност за ранно известяване при неободимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужванетодата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7дни преди нея при всяко включване на ФУ дисплея се вижда напомнящо съобщение.

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния техник и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Сервизният режим предоставя следното меню:

 1. Данъчен терминал
 2. Дата на след.сервизвъвеждане на дата за следващо сервизиране на касовия апарат;
 3. Текстове и паролавъвеждат се до 5реда текст и парола на сервизния техник. Въведеният текст се индицира 7 поредни дни преди датата за сервизно обслужване, а на програмираната дата същия текст се отпечатва след всеки клиентски бон, оформен като самостоятелен служебен бон. Разпечатването и индицирането на текста продължава до момента, в който сервизния техник програмира нова дата на сервизно обслужване. Ако броят на програмираните символите на ред е по-голям от 19,то съобщенито се вижда само на печат, но не и на дисплея.;
 4. Нулир.период.отч. нулират се периодичните отчети и архива;
 5. Изтриване на вс.арт. изтриване на всички артикули;
 6. Възстанов. на конф. възстановяват се всички параметри от меню КОНФИГУРАЦИЯ, ако са били съхранени преди това;
 7. Съхраняване на конф. – съхраняване на текущите конфигурационни параметри на касовия

апарат;

 1. Нулиране на RAM –за нулиране на RAMе необходимо да се постави сервизен джъмпер;
 2. Търг./Рестор.режимпреминаване от търговски в ресторантски режим и обратно. При това се изтриват параметрите на всички програмирани артикули.

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

Режим КЛЕН

« Режим КЛЕН »

 1. Справки КЛЕН
 2. Присвояване на КЛЕН

 

 

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.

« Справки КЛЕН »

 1. Справки за период
 2. КЛЕН за Zотчет

В режима се влиза по следния начин:

-от «ГЛАВНО МЕНЮ>> натискате клавиш <9>.

-На дисплея се вижда менюто на режима:

1.Справки КЛЕН

Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран период или номер Zотчет:

При избор на справки за период трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ФУ. След въвеждане на периода, на индикацията на ФУ се виждат номерата на първия и последния Zотчети, както и номерата на документите за периода:

С клавиша<TOTAL>информацията се разпечатва, а клавиша<C>се отказва разпечатването.

Ако от менюто се избере “2)КЛЕН за Zотчет”, ФУ дава възможност за избор на номер на Zотчет, на който да се разпечата КЛЕН:

За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, дата и час на издаване:

ВЪВЕДЕТЕ

От:0001 до 0003 Номер Zотчет:

000000001+11.09.11/14:51 000000002+11.09.11/14:52

0002/0005Сбои Z:0001

ФУ позволява да се изберат всички или част от документите, които да се разпечатат.

С клавишите <ф>/<ф> може да се избере номер документ, след което с<TOTAL>той да се разпечата.

(W)

С последователно натискане на клавишите и<TOTAL>се разпечатват всички маркирани документи.

По подразбиране са маркирани всички документи в избрания Zотчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени като се използват следните клавиши: <^>/<Ф>позициониране на начален или краен номер документ за отпечатване; <%->-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-малък от избрания; <%+>-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-голям от избрания;

 1. Присвояване на КЛЕН

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към фискалното устройство. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.

 1. Проверка на КЛЕН

« Проверка КЛЕН »

 1. Пълна проверка
 2. Проверка за перод

Прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи. ФУ дава възможност за следните проверки: -Пълна проверка -Проверка за период -Проверка за Zотчет

 

СЪОБЩЕНИЕ

Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:

При открит грешен запис се индицира номер на Zотчета, в който е грешния запис на документ.

 1. Информация за КЛЕН

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

 

No Вид грешка Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1. Операцията не може да се изпълни Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2. PLUкода не съществува Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код.
3. Дан. група е забранена Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4. Няма цена Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5. Невалиден параметър Въведеният параметър не е валиден
6. Препълване оборота на артикула Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7. Препълване на касов регистър Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8. Препълване регистър на бона Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9. Бона е отворен! Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10. Затворен бон! Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11. Няма такава сметка Опит да се закрие или да се направи печат на обобщена сметка, която не е откривана.
12. Няма налични пари! Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
13. Започнало е плащане Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
14. Максимален брой продажби Достигнат е максималният брой на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
15. Няма продажби Опит да се направи корекция при затворен бон
16. Възможен отр. оборот! Операцията замяна на артикул е невъзможна, защото би се получил отрицателен оборот по данъчната група
17. Пълна БД артикули ! Базата данни на артикули е пълна и въведения артикул не може да се запише
18. PLUкода съществува! Не е програмиран артикул с такъв код.
19. БАР кода съществува! Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
20. БАР кода не съществува! Въведеният баркод не е записан в базата данни.
21. Системна грешка в БД артикули! Повредена структура на базата данни. Обърнете се към сервизен специалист.
22. НЯМА ФИСКАЛНА ПАМЕТ Обърнете се към сервизен специалист
23. ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ Обърнете се към сервизен специалист
24. ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ Обърнете се към сервизен специалист
25. НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТТА Обърнете се към сервизен специалист
26. Няма хартия.Заредете и нат. (C) Необходимо е да се постави нова ролка хартия
27. ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН Обърнете се към сервизен специалист
28. НЯМА SDКАРТА! Обърнете се към сервизен специалист
29. КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ Обърнете се към сервизен специалист
30. ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към сервизен специалист
31. НЕВАЛИДНА КЛЕН! Обърнете се към сервизен специалист
32. “Проблем със СИМ картата” Обърнете се към сервизен специалист
33. “Грешка при връзка с модема” Обърнете се към сервизен специалист
34. Не е регистриран в НАП Обърнете се към сервизен специалист
35. Блокирана връзка с НАП Обърнете се към сервизен специалист
36. “ГРЕШНИ СЕРИИНИ НОМЕРА” “НЯМА GPRSВРЪЗКА!” “ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН” “ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН” “СМЕНЕНА SIMКАРТА” Обърнете се към сервизен специалист

 

Процентна отстъпка

Корекция

Анулиране

ИМЕ НИ ФИРНА АДРЕС НА ФИРМА

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА Ш1А

ИМЕНА АДРЕС НА

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ Г.Илиев

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ «61Г.Илиев

Хранителни стоки

***КОРЕКЦИЯ *** Хранителни стоки Хранителни стоки Обща сума Обща сума EUR В БРОЙ ЛВ ДДС*Б=20% СУМА ОБЩО СУМА НЕТО СУМА ДДС

8881111   85.11.2811 11:21   1артикула

С?9? ФИСКАЛЕН БОН

DT636214 02636214 B5D84D2AF926CC61966B12277BFA66445A6ED51B

«81

1.15А

ЙМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ Г.Илиев

Ръчен бял хляб

Бяло саламурено сирене

=АНУЛИРНН

25.10.2011 10:23 8артикула ФИСКАЛЕН БОН

DT636214 02636214 7EC7693ECF7F4CD4019E9D855647D71EB2B1D0CE

Бонове, издавани от касовия апарат при ресторантски режим на работа. Откриване на сметка^ Нова поръчка^ Закриване на сметка

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ Г J

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391

03 1/2 0.88

«01

Маса/Клиент П0РШ I Старо салдо

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ

Г.Илиев

1/2 12.85

«81

Маса/Клиент ПОРЖА« Старо салдо

 

4.65

6.50

Червено вино-чаша

9.38Б

Бяла риба пане

13.00Б

Шопска салата

3.55 6

Натурален сок-киви

1.35Б

Ново салдо 12.85 Ново салдо

27.20

8880573

27.18.2011 11:18

Jспи

0080574 27.10

PINWWUШ\

2011 11:18

U№bt

DT636214

1 DUN —

02636214

WBisEDCn Dun “

DT636214

02636214

71D92CE2DFB72E39C75A24838B246C9ED565AF88

3670H0A59603B295880489B75357EB9EA6F86CB8

 

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: Q88713391

«81

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ

Г.Илиев

ЗАКРИТА СМЕТКА

Маса/Клиент БР. ПОРТО

Червено вино-чаша Шопска салата

бяла риба пане Натурален сок-киви МЕЖД- СУМА Обща сума Обща сума EUR В БРОЙ ЛВ PECT0ЛВ ДДС*Б=20?!

4.65 9.38 6 3.55Б 6.58 13.86Б 1.35Б 27.26 27.20 13.95 36.86 2.86 4.53

0000575

4артикула БОН

 

DT636214 82636214 41Е6Е7461E758ABF937457B3B5D87E7C686EA6BA

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ

ОПЕРПТОР30

ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ

3->3

 

Детайлен отчет на фискалната памет период от блок до блок

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК: 000713391 ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НО ФИРМА ЕИК: 000713391

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ

30

ПЪЛЕН

ОШ НА ШАЛНН ПАМЕТ

СЪКРАТЕН

ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ОТ БЛОК

ОТ БЛОК ДО БЛОК

ВЪВЕДЕНА

ВЪВЕДЕНА ATAI1I

15:04

БЛОК 0047 10:40

18.10.2011

 

ОТ

ДДС 6 25.10.2011 ДРОБНИ ЧИСЛА

11 16:58 11 10:55

 

26.10.2 27.18.2

А=8!! Б=20% B=20!i Г= 9%

27.18.2811 16:57 §9?ФИСКАЛЕН БОН

DT636214 82636214 B1DEEE99B597D07964DDF1DAFD6F5D8272E2585E

806856727.16.2811 16:56

t?9?ФИСКАЛЕН БОН DT636214 82636214 19DHC2588B3F691CAF6F1В8686131E26D491ВС21

Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА ЕИК; 860713391

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ §01ОПЕРАТОР30

ПЪЛЕН

ОТЧЕТ НА ФИСКАМ) ПАМЕТ

 

 

Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА Mffl ЕИК: 000/13391

ИМЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ 101 0ПЕРНТ0Р30

СЪКРНТЕН

ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ

30

ОТ ДАТА

26.10.2011 27.10.2011

ОТ ДОТА

26.10.2011 27.10.2011

18.10.2011

ДДС 6 25.10.2011 ДРОБНИ ЧИСЛА

п= а%

Б=20% В=26!? Г= 9!?

ВЪБЕДЕНН ЕКСПЛОАТАЦИЯ 15:04

ОТ БЛОК 0047 10:40

18.10.2011

25.10.2011

Б=20% B=2Q!j Г= %

ВЪВЕДЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 15:04

ОТ БЛОК 0047 10:40

 

220.00 750.00 3339.15

ОБОРОН 0Б0Р0Т*Б ОБОРОН ОБОРОН 0Б1 ОБОРОТ

NП0СЛ. ДОКУМЕНТ:0000533

 

БЛОК 0049

–   27.10.2011 10:55

ОБОРОН

0.00

ОБОРОН

391.64

ОБОРОН

44.00

ОБОРОН

0.00

0Б1 ОБОРОТ

435.64

NПОСЛ.ДОКУМЕНТ:0ОО0

565        КЛЕН №039

СУМА ОБ ОРОТ, ДДС
ОБОРОН

40.35

ДДС*А

0.00

ОБОРОН

2720.44

ДДС*Б

453.40

ОБОРОН

264.00

ДДС*В

44.00

ОБОРОН

750.00

ддс*г

61.93

ОБЩ ОБОРОТ

3774.79

ОБЮ ДДС

559.33

ИПОЩОКУМЕНИООО

565КЛЕН N:O39->N:039

БЛОК 0049

26.10.2011 10:50 27.10.2011 10:55

 

ОБОРОН

40.35

ПДС*А

0.00

ОБОРОН

2720.44

ДДС’Б

453.40

ОБОРОН

264.00

ДАМ

44.00

ОБОРОН

750.00

ддс*г

61.93

ОБЩ ОБОРОТ

3774.79

ОБЮ ДДС

559.33

NПОСЛ.ДОКУПЕНТ:0000565

(ЛЕН N:O39->N:039

 

27.10.2011 18:57 jjg$?ФИСКАЛЕН БОН

DT636214 82636214 617FEE7BF5F8E7BD9EB836DE286B8DBH468FBF29

888856827.18.2611 16:57

(?9?ФИСКАЛЕН БОН DT636214 82636214 432EFA7BEFD51888E6C6A8D8BC619B62FA8F857D