касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с етикираща везна Еликом ETS

“ELICOM ELECTRONIC”

ЕЛЕКТРОННА ЕТИКИРАЩА ВЕЗНА

E T S

Съдържание_СТР.

1. Гаранционна карта………………………3

2. Кратко описание………………………….4

3. Основни функции………………………..4

4. Технически данни………………………..4

5. Инструкция за инсталиране………..5

6. Общ външен вид………………………….6

7. Подготовка за работа…………………..7

8. Режими на работа………………………..9

8.1. ИЗМЕРВАНЕ…………………………..9

8.2. ОТПЕЧАТВАНЕ НА ЕТИКЕТ….12

8.3. СЛУЖЕБЕН…………………………..14

9. Състояние на грешка ………………… 22

10. ЕO Декларация за съответствие.. 24

Инструкция за експлоатация

 

Модели везни от серията ETS

 

ETS xx B1

ETS xx B2

 

2.Кратко описание

В настоящата инструкция е дадена информация за използването на гамата електронни везни ETS xx L1, L2, B1, B2, S. Основните модификации на везните от тази серия са:

– ETS xx L1 – стойка, стандартен индикаторен блок, клиентски дисплей

– ETS xx L2 – стойка, стандартен индикаторен блок, клиентски дисплей, допълнителна клавиатура с 56 бутона за директен избор на артикули

ETS xx B1 – стандартен индикаторен блок, без стойка и клиентски дисплей


ETS xx B2 – стандартен индикаторен блок с допълнителна клавиатура с 56 бутона за директен избор на артикули , без стойка , без клиентски дисплей

– ETS xx S – индикаторен блок и клавиатура вариант самообслужване * с „хх” е означен максималния допустим товар за съответния модел

Основната функция на везните от гамата ETS е определяне стойността на измервания товар в зависимост от неговото тегло и цена, последвано от отпечатване на етикет с резултата и баркод. Цената може да бъде въведена по 2 начина: ръчно с помощта на цифровата клавиатура или с използване на предварително програмирани артикулен код или клавиш за бърз достъп.

Везните позволяват да се съхранява информация за стоките като имена, единична цена, артикулен код, срок на годност както и друга текстова информация. Обемът на вградената памет позволява запомнянето на повече от 8500 различни продукта.

3.Основни функции

? Определяне масата на измерваните продукти

? Въвеждане на цена за 1 kg

? Запомняне цена, тара, име, годност и други на 8600 продукта

? Извеждане на информация за измерена маса, единична цена и обща стойност на сделката показана на два дисплея – по един за клиента и за оператора

? Отпечатване на етикет в зависимост от измереното тегло и избраният артикул

? Извеждане на информация към персонален компютър

? Изготвяне на отчети за извършените измервания

? Звукова сигнализация

4.Технически данни

4.1. Общи данни за цялата гама везни ETS

1. Габаритни размери: 350 х 300 х 130 mm

2. Собствена маса: 10,8 kg

3. Дисплей: графичен LCD 240×64, едновременно изобразяване на маса,единична цена,сума за плащане, информация за измервания артикул

4. Принтер термодшректен, ширина 54mm, скорост на печат: 50mm/s

5. Клас на точностCjjlJ)      съгласно БДС EN 45501:2001

6. Допустими грешки съгласно БДС EN 45501:2001

7. Брой на проверовъчните деления : n = 3000

8. Номинални работни условия

захранване от AC адаптер ~ 220 V / ~ 24 V / 2,5A

максимална консумирана мощност 60W

работна температура : минус 10 °C до +40 °C

относителна влажност на въздуха : от 20 % до 80 %

9. Метална товароприемна платформа:

– размери 350 х 310 mm

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

5

4.2. Метрологични характеристики

Тип

ETS xx-x

Производител

“Elicom electronic” Ltd , Bulgaria

Клас на точност

III

Максимален товар

3 kg < Max < 30 kg

Минимален товар

0,020 kg < Min < 0,200 kg

Стойност на проверочно скално деление

0,001 kg < e < 0,010 kg

Брой на проверочните скални деления

n < 3000 за всеки частичен измервателен интервал

Обхват на тарата

-Max1 – за двуинтервални -Мах за едноинтервални

Захранване

АСЮС адаптер 220V AC/24V DC/ 3A

Брой измервателни интервали

1 или 2

Температурен интервал

от -10 °С до 40 °С

5. Инструкция за инсталиране

1. Отворете кашона и извадете съдържанието му, което се състои от следното:

– Везна

– Индикаторен модул

– Стойка за индикаторния модул

AC адаптер

– Инструкция за експлоатация

2. Прекарайте кабела на индикаторния модул през отвора на металната стойка(тръба)

3. Куплирайте кабела на индикатора с този на везната

4. Поставете тръбата в отвора на стойката намиращ се в задната част на везната. Затегнете тръбата с двата фиксиращи винта

5. Фиксирайте индикаторния модул към тръбата с помощта на двата винта.

6. Поставете везната върху хоризонтална стабилна основа ( маса ). Нивелирайте везната чрез въртене на коригиращите винтове на крачетата й, като наблюдавате нивото на мехурчето, което се намира под товароприемната платформа в предната лява част на везната. Везната е нивелирана, когато мехурчето се намира в центъра на черния кръг.

7. Включете AC адаптера на везната към електрическата мрежа.

8. Включете везната от бутон ON/OFF намиращ се на долната лява част на везната След включването

започва автоматична самопроверка като…..Изчакайте 10 минути преди да започнете да работите с

везната. Изключването на везната става от същият бутон.

9. Не поставяйте везната при следните условия

– Място с бързо променяща се температура

– Място, изложено на пряка слънчева светлина

– Запрашени помещения и помещения с висока влажност

– Места със силен вятър или вибрации

10. Не оставяйте дълго време везната натоварена с продукти върху блюдото

11. Не поставяйте везната близо до силно магнитно поле или уреди генериращи електромагнитно поле.

12. Пазете везната от заливане с течности, тъй като те могат да повредят електронните блокове, които се намират вътре.

13. Избягвайте силни удари или силно разтърсване на везната.

6

Инструкция за експлоатация

6. Общ външен вид 6.1 Общ вид

 

6.2. Описание

1. Измервателен блок

2. Баркод етикетен принтер:

? метод на печат: термодиректен

? автоматично отлепване на етикета и навиване на носещата лента

? мах ширина на етикета: 56mm ,203 dpi

? скорост на печат: 75mm/s

? 5 вградени шрифта, печат баркод: EAN13, EAN8, UPCA и др.

3. Основна клавиатура с дисплей

a. Дисплей:

? Графичен LCD, 240×60, backlight

? Извеждана информация:

? Име на СТОКАТА

? Тегло: 5 цифри

? Единична цена: 5 цифри

? Дължима сума: 6 цифри

b. Клавиатура: 32 клавиша, 9 за директен избор на PLU

4. Клиентски дисплей схема фиг.4.4

? Графичен LCD, 240×60, backlight

? Извеждана информация:

? Име на СТОКАТА

? Тегло: 5 цифри

? Единична цена: 5 цифри

? Дължима сума: 6 цифри

5. Клавиатура за директен избор на артикули

6. Конектор на връзка с допълнителни устройства: баркод скенер, PC клавиатура.

7. Нивелир

8. Събирателен интерфейсен модул

9. Пломбажни винтове

10. Стойка за клиентска индикация (кула)

11. Товароприемна платформа

12. Букса за захранване, конектори за интерфейси RS232, Ethernet

13. Захранващ превключвател ON/OFF

14. Място за поставяне на етикет с фабричен номер, метрологични характеристики, знаци за контрол

15. Начин на пломбиране

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

7

6.3. Маркировка и пломбиране.

Везните от серия ETS притежават ЕО сертификат за одобрен тип и съответстват на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие. Съгласно изискванията на Приложение 8 към тази наредба на горния капак отстрани вляво е поставен етикет съдържащ фабричен номер, основните метрологични характеристики на везната, знакът за съответствие СЕ и годината, през която е направена оценката за съответствие. Везната е пломбирана срещу неоторизирано отваряне и разглобяване посредством оловни пломба.

7. Подготовка за работа

7.1. Включване на захранването и интерфейсните кабели

Преди монтиране на везната е необходимо е да се направи оглед за евентуални механични повреди, възникнали по време на транспортирането. Едва след това може да се пристъпи към монтиране на везната.

Везната
се поставя на равна, недеформируема площадка. Извършва се нивелиране на везната чрез четирите регулируеми крачета, като се следи показанието на нивелира, който се намира под товароприемната платформа в предната лява част на везната.

При установяване на везната в работно положение е необходимо да се спазват условията за нормална работа на везната, а именно:

Температура на околната среда минус 10 °C до +40 °C

Относителна влажност 20 % до 80 %

Захранващо напрежение 220V

Честота на захранващото напрежение 50 Hz

В никакъв случай AC адаптера на везната не трябва да се включва към източник с друго напрежение!!!

Трябва да се спази и изискването за предпазване на везната от претоварване по-голямо от максимално допустимото!

 

ON/OFF бутон

Фиг. 7.1

8

Инструкция за експлоатация

7.2. Поставяне на хартията

1. Отворете горния капак

2. Поставете етикетната ролка

3. Отключете печатащата глава чрез натискане на бутон й

4. Прекарайте хартиената лента през процепа между вала и термоглавата

5. Закрепете носещата хартиена лента за навиващия механизъм чрез притискащата скоба

6. Затворете главата чрез притискане докато чуете изщракване

7. Натиснете бутонPRN   при разтоварена везна за изхвърляне на един или повече празни етикета

 

Фиг. 7.2

7.3. Свързване на външна PC клавиатура

Свързването става към конектора с означение „KEYB” на индикаторния блок

 

Фиг. 7.3

7.4. Свързване на външни устройства

На фиг.7.1 са показани всички интерфейси, с които е оборудвана везната

1. Везната може да бъде свързана посредством Ethernet връзка към мрежов SWITCH или HUB чрез стандартния си 8 пинов RJ45 конектор означен на фигурата с надпис “Ethernet”

2. Конекторите RS232 са означени на фигурата с надпис „RS232″ и са предназначени както следва:

a. RS1 – 4 пинов RJ11 и е разположен в средата непосредствено до 8 пиновия RJ45 –предназначен е за директна RS232 връзка на везната с РС. Скоростта на трансфер се настройва в режим СЛУЖЕБЕН

b. RS2 – 4 пинов RJ11 разположен в края предназначен е за каскадно свързване на везна тип EVL или EEP.

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

9

8. Режими на работа

Везната работи в два основни режима: “Измерване” и “Служебен”. Действията и в двата режима се управляват с помощта на клавиатурата.

8.1. Режим „ИЗМЕРВАНЕ”

8.1.1 Действие на бутоните от клавиатурата

1. Включване на везната.става от бутон ON/OFF – намиращ се на долната част на везната (13)

 

 

рш13Е1Е1+

,(L ТPRG R 10

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Бутон НУЛИРАНЕ(\ >0< \ )-при отклонението на показанието за маса на ненатоварена везна от

нулата ( вследствие на температурни промени, нивелиране и др.) с този бутон се подава команда за нулиране на показанието .

Бутон ТАРА (|T|)- с този бутон се подава команда за възприемане на тара. Масата, отчитана до този момент се възприема за маса на тарата..

Цифрова клавиатура. Към нея спадат бутоните на бял фон [й], \Т\, [7|

,\J8]\, \J[], I C I. С тези бутони в режим “ИЗМЕРВАНЕ” се въвежда цена за килограм. При

допусната грешка цената се изтрива с бутон\CC]и се въвежда отново. С тези бутони може да се извика и предварително програмирана цена на артикул набира се съответния номер( както при въвеждането на цена ), след което се натиска бутон |PLU| и въведеното число се за приемат от везната като номер на артикул 01,02,…89,90,…8600 .

Бутони за артикули на зелен фон:1], \7\, \в\,\V\С тях се извиква

предварително програмирана цена и тара на артикул. Общият брой артикули зависи от конфигурацията на паметта на везната. Везните модел L2 и В2 са оборудвани с допълнителни 56 бутона за директен избор на артикули.

Бутон |PRN| .- предизвиква отпечатването на етикет. В сервизен режим служи за потвърждение

на въведената информация. При разтоварена везна играе ролята на бутон FEED – предизвиква изхвърляне на един празен етикет от принтера. Функционални бутони.

? |PRG| трикратното натискане на бутона превключва везната от режим ИЗМЕРВАНЕ в режим СЛУЖЕБЕН

? | CP| връща везната от СЛУЖЕБЕН режим в ИЗМЕРВАНЕ

10

Инструкция за експлоатация

8.1.2. Включване на везната

След включване, везната извършва автотест на всички модули и извежда информация за версия на софтуера и IP адрес . В този момент не трябва да има поставен никакъв това върху платформата на везната.

START … VERSION 0.03

WEIGHING MODULE TEST=A1/100

PC connection IP= 192.168.44.202

PRINTER VER=2.22F

След приключване на всички тестове везната минава в режим на ИЗМЕРВАНЕ. На показващото устройство за измерване на маса са изведени нули и свети надпис за нулево положение “>0<“

 

Везната е готова за работа.

В случай, че при разтоварена везна показанието е РАЗЛИЧНО от „0.000″ е необходимо везната да се

нулира чрез натискане на бутон ->0&\

ВАЖНО:

1. В най-лявата част на дисплея се изобразява измерената маса или стойността на тарата.

2. На средната част се изобразява въведената от клавиатурата или предварително запомнена единична цена

3. В най-дясната част се изобразява изчислената обща сума в зависимост от измерената маса и единичната цена

8.1.3. Измерване на стока с цена въведена от цифровата клавиатура (свободно въведена цена). Измерване и използване на тара

09 12.08 16:23:20 >0<        kg ЛВ/kg

ЛВ

0.000| 0.00|

09.12.08 16:23:20! kg ЛВ/kg

ЛВ

700| 2.80| 4.76

09.12.08 16:23:25

1.700| 2.50| 4.25

kg          ЛВ/kg ЛВ

.700| 0.00

|

Поставя се измерваният товар върху платформата.

Везната ще изобрази измерената маса.

Набира се желаната единична цена от цифровата клавиатура (бял фон) Например: [У],\]Г\,\(Г\

Ако въведената цена е грешна , с бутон |C| тя се изчиства и се въвежда новата например: \2\,\5\,Ю

В полето за стойност се показва изчислената цена за плащане . В случая: 4,25

 

Свалете товара.

В полето за цена остава последната запомнена цена. Полето за стойност е празно и остава така докато товарът е под минималния за везната

Забележка:77ри товар по-малък от минималния (вижте означението Min на предния панел) везната не пресмята обща цена

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

Работа с ТАРА

12

kg ЛВ/kg

ЛВ

2.000| 1.20|

2.40

09.12.08 16:23:20

0.000| 0.00|

>0< ТАРЕ kg

>0< Т

– 2

_

09.12.08 16:23:20

ЛВ/kg

.000| 0.00|

NET kg

09.12.08 16:23:20

ЛВ/kg

NET kg

09.12.08 16:23:20

ЛВ/kg

0.000| 0.00

 

ЛВ

 

За запомняне на текущата маса като ТАРА се натиска бутон [Т..

Показанието за маса се нулира. Извежда се надпис „NET” като знак, че има въведена тара и в момента се изобразява нетна маса.

При натискане на бутон .\везната изобразява стойността на тарата.

След около 5 секунди везната се връща към изобразяване на нетната маса.

След разтоварва на везната отново изобразява стойността на активната тара.

ЛВ

1.420| 1.20| 1.70

При поставяне на допълнителен товар, везната показва нетната му маса.

 

Възможно е повторно запомняне на нова тара с бутон R. Изобразяване стойността на активната тара отново

става посредством натискане на бутонT.

Г07

kg

09.12.08 16:23:20

ЛВ/kg

ЛВ

Нулирането става при разтоварена везна и натискане на бутон Т.

ЛВ

0.000| 0.00|

8.1.4. Измерване на стока с предварително програмирана цена / цена и тара

Нека стоката е програмирана като артикул № 398,

09.12.08 16:23:20

 

Поставя се товара. Набира се от числовата клавиатура(бял фон) номерът на желаният артикул и се

натиска бутон . |PLU|

Бутони [У],[Г\,[в. Набрания номер се изобразява в

полето за ед.цена.|PLU| .В случай, че желаният артикул

е с номер 1 до 9 е възможно да бъде директно извикан от бутоните със зелен фон 1 до 9.

За везни модел L2,B2 и S е възможно да се използва и съответният бутон за директен избор на артикул

 

14

Инструкция за експлоатация

ЧОБАНОВ КАИЗЕР ПАСТАРМА

2.284|20.70| 47.28

ЛВ/kg

ЛВ

0.000| 0.00|

ЧОБАНОВ КАИЗЕР ПАСТАРМ

Изобразява се съответната единична цена. Полето за стойност се преизчислява. В най-горната част се изобразява името на избраният артикул.

След разтоварване полето за избрана цена се нулира. Полето за обща сума е празно

NET kg

ЛВ/kg

ЛВ

2.170|20.70| 44.92

ЧОБАНОВ КАИЗЕР ПАСТАРМА

kg          ЛВ/kg ЛВ

– 0.150

|

Ако за избраното PLU има предварително запомнена тара, то тя ще се приспадне от изобразеното тегло и ще се изобрази само нетото. Надписът NET индицира, че има програмирана тара за съответният артикул и в момента се изобразява нетната маса

След разтоварване ще се изобрази стойността на

програмираната тара със знак минус.

Нулирането на тарата става при разтоварена везна и

натискане на бутон Т.

09.12.08 16:23:20

0.000| 0.00|

8.2. Отпечатване на етикет.

8.2.1. Отпечатване на етикет с измерената маса

След измерването на желаната стока по един от способите описан в т.8.1 със свободно въведена или предварително програмирана цена е възможно отпечатването на етикет с резултатът от измерването. В случай, че се работи със свободно въведена цена – на етикетът ще липсва информация за име, годност и други характеристики на измерваната стока. Предвидените за тази цел полета ще се отпечатат празни или запълнени със символ „*”.

.36

kg ЛВ/kg

0| 0.00

 

ЛВ

1. Поставя се желаният товар. Везната показва измерената маса

09.12.08 16:23:20

kg ЛВ/kg

ЛВ

7.28

0.720|20.23|

ПИЛЕШКИ КРЕНВИРШ

0.360| 3.00| 1.08

ПИЛЕШКИ КРЕНВИРШ PRINT >

0.360| 3.00| 1.08

2. От цифровата клавиатура се набира PLU № или Артикулен № на поставеният товар: например 2023.

3. Натиска се бутон|PLU|или\No aii\в зависимост от

това дали въведеният преди това номер е PLU или артикулния номер на товара.Везната изобразява името и цената на избраният артикул.

4. След стабилизиране на показанието на измерената маса може да бъде отпечатан етикет посредством

натискане на бутон|PPN|. В горният десен край се появява надпис “PRINT>” – индикация че се извършва печат на етикет.

ЛВ

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

16

Оформлението на етикета, както и съдържащата се в него информация се определя от заредената форма.   Подробно описание на софтуерът за програмиране Label editor се съдържа в

СЕРВИЗНОТО ОПИСАНИЕ.

8.2.3. Отпечатване на етикет с ръчно въведен БРОЙ артикули

В режим ПЕЧАТ на БРОЙ артикули се влиза от режим „ИЗМЕРВАНЕ” с натискане на бутон .

Везната е в режим ПЕЧАТ на БРОЙ артикули и очаква въвеждането на номер PLU или артикул. Въвежда се

желаният номер и се натиска бутон|PLU|или|No ar(\в

зависимост от това дали въведеният преди това номер е PLU или артикулния номер на товара

QTY

SELECT ARTICLE/PLU:

QTY N.ART=00027 ПУЕШКО ФИЛЕ ПЕЧ.

1

*8.30

.30

QTY N.ART=00027

ПУЕШКО ФИЛЕ ПЕЧ

10*8.30 = 83.00

Везната изобразява Арт.№, име, ед.цена и1 бр от избраната стока. От цифровата клавиатура може да бъде въведена друга стойност за брой или да бъде

изчистено въведеното с бутон

Печат на етикет с бутон|PPN|

Преход към избор на артикул с бутон|PLUили|No ar§ Изход от режима с бутонCP

8.2.3. Отпечатване на етикет с ръчно въведена масарежим ПРЕ-ЕТИКИРАНЕ

В режим ПРЕ-ЕТИКИРАНЕ се влиза от режим „ИЗМЕРВАНЕ” с натискане на бутонCP.

Везната е в режим ПРЕ-ЕТИКИРАНЕ и очаква въвеждането на номер PLU или артикул №. Въвежда се

RE-LABELING

SELECT ARTICLE/PLU:

желаният номер и се натиска бутонPLUилиNo ari\в

зависимост от това дали въведеното преди това число е номер е PLU или артикулния номер на товара

RE-LABELING N.ART=00231

ОЛИВИЯ СПЕЦИЛАТЕТ PRICE= 4.60   ; ENTER WEIGHT=

000.000

Везната изобразява избраният номер артикул, неговото име и единична цена. След което очаква въвеждането на желаната маса, която да бъде отпечатана на етикета. Въвеждането става от цифровата клавиатура.

Изтриване на въведеното число в бутонCP

RE-LABELING N.ART=00231 ОЛИВИЯ СПЕЦИЛАТЕТ

PRICE= 4.60   ; ENTER WEIGHT= .

000.520

Печат на етикет с бутон|PPN|.

Преход към избор на артикул с бутон|PLUили|No ar^ Изход от режима с бутонCP

8.2.4.Настройка параметри за печат: партиди, етикет, щанд, оператор, везна

09.12.08 16:23:20 >0<        kg          ЛВ/kg ЛВ

0.000| 0.00|

В режима се влиза от режим „ИЗМЕРВАНЕ” ПРИ РАЗТОВАРЕНА ВЕЗНА с натискане на бутони

|PPG|и след това|PPN|.

18

Инструкция за експлоатация

Label related data

P1=000000

P2=000000

P3=000000

LABEL=00

Label related data

L.NUMBER=000000

OPERATOR=02

SCALE=02

STAND=01

Параметрите: партидни номера Р1, Р2, Р3 се използват за    извеждане    на    цифрова    информация в/у отпечатваните етикети. Използват за въвеждане на партидни номера на произвежданата продукция. Параметър: LABEL – определя номерът на активния етикет, който се използва в момента и се изпраща към принтера. Позиционирайте със стрелките в/у желаният параметър и променете стойността му. Преминаване към следващата част от параметрите с

бутон Щ.

L;NUMBER – брояч на етикети. Необходимо е във формата на етикета да се постави параметър “Етикет №”, след което при всяко отпечатване този брояч се увеличава. От това меню може да се види или промени неговата текуща стойност.

Параметър OPERATOR- номер оператор   – иденти­фикатор, който може да бъде отпечатан на етикета. Параметър SCALE – номер везна идентификатор, който може да бъде отпечатан на етикета. Параметър STAND – номер щанд идентификатор, който може да бъде отпечатан на етикета. Преминаване към следващата част от параметрите с

бутон Щ.

SELECT

OPERATOR=02

SCALE=02

STAND=01

AUTO LABEL=DISABLED

Параметър AUTO LABEL- активиране/ деактивиране на автоматичен печат на етикети след установяване на тегло   по-голямо   от   минималното.  Промяната на

стойността става с бутон \+\.

Във всеки един момент може да се излезе от режима с бутон |CP |.

8.3. Режим „Служебен”

 

Влизането в режим „СЛУЖЕБЕН” става с 3-кратно натискане на бутонPRG.

ЗА ВЕЗНИ МОДЕЛ S предварително се натиска и задържа допълнителният бутон за нулиране намиращ с задната лява част на индикаторния блок за повече от 3 сек. В резултат везната извежда надпис, че режим САМОБСЛУЖВАНЕ е временно изключен. Връщането в режима след приключване на настройките става по същият начин._

Въвежда се паролата за достъп до служебен режим. По подразбиране фабрично е зададена парола „123456″. След като бъде въведена се потвърждава с бутон :

 

FIRMWARE=0.3; SELECT FUNCTI

1. REPORTS

2. PLU SETUP

3. SYST

|PRN

Избор на съответния служебен режим става с натискане на съответния цифров бутон 1.. 4

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

20

ОБЩ ВИД НА функциите в режим „СЛУЖЕБЕН”

Firmware=0,3 Select function

1. REPORTS

2. PLU SETUP

3. SYSTEM SETUP

4. TEST

,-?=

SELECT REPORT-

1. BY PLU

2. BY GROUP

3. BY DEPARTAMENT

4. TOTALS

SELECT PLU SETUP

1. PLU EDIT

2. FAST KEY MODE

3. PLU HANDLING

4. COMMON SETUP

SELECT SETUP –

1. SYSTEM

2. PRINTING

3. TIME/DATE

4. TEXT LINES

,-1

SELECT TEST –

1. PRINTER

2. WEIGH MODULE

3. KEYBOARD

4. INTERFACES

PLU EDIT –настройка параметри PLU – име 1..6, цена, годност, артикулен (баркод) номер

FAST KESY MODE

1. ENABLE/DISABLE

SELFSERVICE KBD

2. EDIT SELFSERVICE KBD LAYOUT

PLU HANDLING

1. UNLOAD AFTER PRN

2. CLEAR PLU AFTER PRN

COMMON SETUP

1. EDIT DEPARTAMENT

2. EDIT GROUP NAMES

3. EDIT PREFIXES ART

4. EDIT PREDEF.TARES

SYSTEM SETUP

1. INTERFACE

2. COUNTRY

3. DECIMAL POINT

4. WEIGH MODULE

PRINTING SETUP

MEDIA – LABELS

DISPENSER- ENABLED AUTOPRINT- DISABLED

DENSITY – 00%

SETUP TIME/DATE

DATE: 11-12-08 TIME: 14:03:20

TEXT LINES

1. COMMON TEXT LINES

2. MONTHS NAMES

PRINTER TEST

WEIGH MODULE TEST

KEYBOARD TEST

KBD1:#0#0#0#0#0>ZERO

KBD2:#0#0#0#0#0

KBD2:#0#0#0#0#0

INTERFACE TEST

2. MONITOR

21

Инструкция за експлоатация

1.REPORTSрежим ОТЧЕТИ

SELECT REPORT

1. BY PLU

2. BY GROUP

3. BY DEPy

4. TOTA

Изберете желаният режим с натискане на съответния

цифров бутон (1..4) .

Изход от режима с бутон |CP |.

1.1. BY PLU – отчет по PLU (артикули)

TOT.PLU N.ART=00016 PLU.NR=1; ART=ПИЛЕШКИ КРЕНВИРШИ WEIGHT=00012.880 SUM =000080.20

 

ENTER PLU NUMBER: 0055 (0001..8600)

TOT.PLU N.ART=00123

PLU.NR=55; ART=ЯБЪЛКИ

WEIGHT=00010.200

SUM =00004.40

Везната изобразява артикулния номер, PLU номера и името на артикула. На последните 2 реда се изобразяват натрупаните за съответния артикул маса и обща сума. Преход към следващ/предишен номер PLU

може да се направи с бутон + /\-\ .Везната ще открие първият номер PLU с натрупване различно от 0 и ще го изобрази . Във времето, в което сканира паметта за PLU с различни от 0 натрупвания се извежда надпис: “SEARCH:” и съответния номер PLU, който се проверява в момента.

След като достигне последния номер PLU, везната проверява и при стойност различна от нула извежда натрупванията направени при свободно въведена цена. Номерът PLU е максималният номер плюс 1.

Преход директно към друг номер PLU може да се

направи като се натисне бутонpLU|   . Везната ще

изобрази диалог за въвеждане на номер. Въведете желаният номер PLU например :0055 и натиснете

отново бутонpLU |.

Везната изобразява информацията за новия PLU номер.

Във всеки един момент може да се излезе от режима с бутон |CP \ 1.2. BY GROUPотчет по групи

TOT.GROUP GROUP=0; =Група 0 WEIGHT=00002.440 SUM =000009.80

TOT.GROUP

GROUP=1; =Група 1

WEIGHT=00005.500 SUM =000013.20

Везната изобразява номера и името на групата . На последните 2 реда се изобразяват натрупаните за съответния артикул маса и обща сума.

Преход към следващ/предишен номер група може да се направи с бутон + /\-}..

 

Преход директно към друг номер група може да се

направи като се натисне бутонpLU|   . Везната ще

изобрази диалог за въвеждане на номер. Въведете желаният номер група например :05 и натиснете отново

бутонpLU |.

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

23

TOT.GROUP GROUP=5; =Група 5 WEIGHT=00009.900 SUM =000010.10

Везната изобразява информацията за новия номер група.

Във всеки един момент може да се излезе от режима с бутон |CP \ 1.3. BY DEPARTAMENTотчет по департаменти

 

TOT.DEPA DEPT=1; =Департамент 1 WEIGHT=00005.500

SUM =000013.20

 

Везната изобразява номера и името на департамента . На последните 2 реда се изобразяват натрупаните за съответния артикул маса и обща сума.

Преход към следващ/предишен номер департамент може да се направи с бутон + /\-\..

 

TOT.DEPART.

DEPT=5; =Департамент 11

WEIGHT=00009.900

SUM =000010.10

Преход директно към друг номер департамент може да

се направи като се натисне бутон|PLU |. Везната ще

изобрази диалог за въвеждане на номер. Въведете желаният номер департамент например :11 и натиснете

отново бутон|PLU |.

Везната изобразява информацията за новия номер департамент.

Във всеки един момент може да се излезе от режима с бутон |CP \ 1.4. TOTALSнатрупвания общо за везната

TOTAL

WEIGHT=00002.440

SUM =000009.80 (press “C” key to clear all…)

 

CLEAR TOTALS? Confirm with “*” key

 

Везната изобразява общо натрупванията за мас и сума. Изтриването на всички натрупвания може да стане с натискане на бутон|C].

Потвърдете изтриването с бутон Г?]

EPO

1. BY PLU

2. BY GROUP

3. BY DEPARTAMENT

4. TOTALS

След приключване на изтриването везната се връща в режим на избор на отчет

Изход от режима с бутон |CP \

24

Инструкция за експлоатация

2. PLU SETUP –режим програмиране на PLU^^^^

2.1. PLU EDIT – редактиране на информацията за артикулите. Въвеждането на текстова информация става с помощта на външна РС клавиатура. Запомняне на направените промени и преминаване към

следващ/предишен артикул се извършва с бутон +\ / \*\. Движението по списъкът с параметри става със стрелките на PC клавиатурата и с бутони Т] |4\5Ц 6 -—.

EDIT PLU#1 ENG Rep PRICE=003.00 TARE=00.000/01.284 NAME1=AK”H^ ПИЛ.КРЕНВИРШИ. NAME2=CB.MECO, ПОДПРАВКИ NAME3

PRICE- ед.цена;

TARE=00.000/1.284 – първото число е текущата запомнена тара, а второто стойността на товара поставен в момента.

NAME1..NAME3- име1.. име3 на артикула

Програмирането на съответния параметър става с позициониране светещата ивица и въвеждане на желаната стойност.

EDIT PLU#1 ENG Rep PRICE=003.00 TARE=01.284/01.284 NAME1=AKТУAЛ ПИЛ.КРЕНВИРШИ. NAME2=CB.MECO, ПОДПРАВКИ NAME3=

EDIT PLU#1 ENG Rep

NAME4=

EXPIR=DAYS =000

NUM1 =00017

NAME5=

Тарата се програмира като се постави светещата ивица в/у параметъра, постави се желаният товар, който

трябва да се запамети като тара и се натисне бутон Т

В момента на поставянето на товара масата ще се изобрази в дясната част на параметъра ТАРА, а след запомнянето й – стойността ще се изобрази и в лявата част

NAME4, NAME5- име4, име5 на артикула EXPIR=DAYS=00 – указва в какви единици се измерва годността и колко единици е тя. Типа единици : DAYS(дни);MONTHS(месеци);YEARS(години);HOURS (часове) се указва с позициониране в/у указващият

текст и последователно натискане на +

NUM1 – артикулен номер – използващ се в баркода

 

EDIT PLU#1 ENG Rep PRICE=03.00 NAME1=A^n^ПИЛ.КРЕНВИРШИ. NAME2=CB.MECO, ПОДПРАВКИ NAME3

EDIT PLU#11 ENG Rep PRICE=03.00 NAME1=A^n^ПИЛ.КРЕНВИРШИ. NAME2=CB.MECO, ПOДПРABK NAME3

ENTER PLU NUMBER:0002

NAME6 – имеб на артикула

GROUP,DEPRT,LABEL,PART – указват принадлежността на артикула към група,департамент, номер етикет който използва, партиден номер

Смяна на номера PLU за редактиране става с натискане на бутонpLU.

Въвеждане на новия номер и потвърждаването му с \PRN.

Смяната на режима на въвеждане ENG REP(английска) към BDS(българска БДС) REP клавиатурна подредба на външната РС клавиатура става с бутони Shift+CTRL. .

Везни електронни модели ETS xx L1, L2, В1, В2, S1, S2

25

EDIT PLU#11 Phonetic Rep PRICE=03.00 NAME1=AKTYAn ПИЛ.КРЕНВИРШИ. NAME2=CB.MEC0. ПОДПРАВКИ NAME3

Смяната от BDS (българска БДС) REP към РИопеНоСбьягарска фонетична) Rep с бутони Shift+Alt

Изход от режим редактиране на PLU с бутон ESC от РС клавиатурата или\CP| от клавиатурата на индикатора.

2.2. FAST KEYS MODE

FAST KE

1. ENABLED/DISABLE SELFSERVICE KBD

2. EDIT SELFSERVICE KBD LAYOUT

ENABLE SELFSERVICE KB DISABLED (change with ke

SELFSERVICE KBD LAYOUT

KEY=PLU1 ?PLU=000000 (press key “T” for help)

SELFSERVICE KBD LAYOUT ?KEY=PLU1 PLU=000000

1. Активиране на режим самообслужване на клавиатурата

2. Редактиране значението на бутоните на клавиатурата в режим самообслужване

1.Активиране/Деактивиране на режим самообслужване става с бутон +

2.Настройка на съответстващите PLU номера на всеки бутон в режим на клавиатурата „самообслужване”. Редактирането се извършва чрез превключване на режим на въвеждане на № PLU и режим на избор на бутон от клавиатурата, чието значение се настройва в момента. Когато пояснителният текст „press key “T” for help” е изобразен везната очаква въвеждане на номер PLU от бялата цифрова клавиатура.

Когато текстът е скрит везната очаква директното натискане на бутонът, който желаем да настроим. Превключването м/у 2-те състояния става с помощта на

PRGДопълнителен указател за режима, в който се на-мира везната е символът ? пред надписите KEY и PLU

2.3.PLU HANDLINGдопълнително управление на PLU настройките при печат на етикет

Позиционирайте в/у желания параметър със стрелките. Допълнителен  указател  за  текущия  параметър е

символът ? пред надписите ENABLED/DISABLED UNLOAD AFTER PRINT – активирането указва, че ще е задължително   разтоварването   на   везната след отпечатване на етикет.

CLEAR PLU AFTER PRINT – активирането указва, че везната задължително ще нулира номера на избраното PLU след отпечатването на етикет

PLU HANDLING (change with key “+”) UNLOAD AFTER PRINT DENABLEDD CLEAR PLU AFTER PRINT ENABLED

2.4.COMMON SETUPрежим ОБЩИ НАСТРОЙКИ PLU

Програмиране на

COMMON SETUP PLU

1. EDIT DEPARTAMENT NAMES

2. EDIT GROUP NAMES

3. EDIT PREFIX FOR ARTICLE NUMBERS

4. EDIT PREDEFINED TARES

1. Имена на департаменти

2. Имена на групи

3. Префикс на артикулните номера

4. Предварително дефинирани тари

26

Инструкция за експлоатация

2.4.1. EDIT DEPARTAMENT NAMES – настройка имената на департаментите

Въведете   желаното име

DEPARTAMENT=00 МАМЕ=Департамент

0

DEPARTAMENT=11 (00..20)

DEPARTAMENT=11 NAME=Департамент 11

на   съответния номер департамент.    За   въвеждането    е необходима допълнителна външна РС клавиатура. Преход към следващ/предишен номер департамент

може да се направи с бутон + /\-\.

Преход директно към друг номер департамент може да

се направи като се натисне бутон\PLU| . Везната ще

изобрази диалог за въвеждане на номер. Въведете желаният номер департамент например :11 и натиснете

отново бутонpLU |.

име   на   съответния номер

Въведете желаното департамент.

Изход от режима с бутонCP

2.4.2. EDIT GROUP NAMESнастройка имената на групи

Въведете желаното име на съответния номер група. За въвеждането е необходима допълнителна външна РС клавиатура.

Преход към следващ/предишен номер група може да се направи с бутон + /\-}.

GROUP=00 NAME^Y^ 0

 

GROUP=12 NAME=Група 12

Преход директно към друг номер група може да се

направи като се натисне бутон|PLU |   . Везната ще

изобрази диалог за въвеждане на номер. Въведете желаният номер група например :12 и натиснете отново

бутонpLU |.

Въведете желаното име на съответния номер група Изход от режима с бутонCP

2.4.3. EDIT PREFIX FOR ARTICLE NUMBERS – редактиране на префикс, който да се добавя при избор на артикулен номер. Например: ако всички артикулни номера програмирани във везната имат формата: 80хххх , т.е всички започват с „80″ , то е възможно този параметър да се настрои на: 000080. В резултат ще е необходимо операторът да въвежда само последните 4 цифри на артикулите и да натиска бутон

\No art. Везната автоматично ще добавя „ 80″ в началото и след това ще извършва търсенето в паметта.

EDIT PREFIX FOR ARTICLE NUMBERS: 000000

Въведете желания префикс. Например : 000080 Изход от режима с бутонCP

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

28

2.4.4. EDIT PREDEFINED TARES – редактиране на 50 предварително запаметени тари, независимо то

EDIT PREDEFINED TARE 01. TARE=00.000/01.284

EDIT PREDEFINED TARE 01 TARE=01.284/01.284

ENTER TARE NUMBER=15 (01..50)

EDIT PREDEFINED TARE 15. TARE=00.720/01.200

Везната ще  изобрази  тара  номер 0 и текущото показание за измерената маса в дясната част. Двете показания са разделени със знака: „ / „ Преход към следващ/предишен номер предварително

запаметена тара може да се направи с бутон + /\-].

Поставете желаният товар, който желаете да бъде запаметен като тара. След като показанието в дясната

част се стабилизира, натиснете бутон0 . В резултат

запомнената стойност в лявата част ще приеме стойността на текущото показание, изобразено вдясно.

Преход директно към друг номер тара може да се

направи като се натисне бутон|PLU|   . Везната ще

изобрази диалог за въвеждане на номер. Въведете желаният номер тара например :15 и натиснете отново

бутон|PLU |.

Ако желаете повторете описаните по-горе действия за запомняне на нова тара.

Изход от режима с бутонCP

3.SYSTEM SETUPнастройка СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

Меню: СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

SYSTEM SETUP

1. INTERFACE

2. COUNTRY

3. DECIMAL POINT, MONEY

4. WEIGH MODULE

1. Настройка интерфейси – RS232,IP адрес,принтер

2. Настройка език на диалога и клавиатурата

3. Настройка знак за валута, десетична точка

4. Настройка теглови модул: КАЛИБРИРАНЕ

3.1. SYSTEM – система

3.1.1 INTERFACE – настройка интерфейси: сериен порт, везна номер, IP адрес, сериен порт за връзка с принтер_

Меню: Настройка интерфейси

1. Настройка скорост на RS232

2. Настройка логически номер на везната

3. IP адрес

4. Настройка скорост на комуникация с вградения принтер

3.1.2COUNTRYнастройка език на клавиатурата и диалозите; кодова таблица

LANGUAGE – регионални настройки на клавиатурата CODEPAGE – кодова таблица на данните за артикулите и етикетите. С помощта на стрелките придвижете мигащият курсор в/у съответния параметър. Промяната

на стойността му става с бутон +

SETUP INTERFACE:

1. PC,BAUD=038,4

2. SCALE NUMBER=00

3. ETHERNET IP=192.168.0.79

4. PRN,BAUD=009.6

COUNTRY:

LANGUAGE= BULGARIA

CODEPAGE= MIK

(change with key “+”)

3.1.3.
DECIMAL POINT, MONEY
настройка означение на 2-те валути и съотношение м/у тях

Меню: Настройка десетична точка и знак за валута Валута1 и Валута2- знак ; десетична точка Позиционирайте   се   на   валута1    или валута2:

MONEY1/MONEY2. С бутони +] иQсе настройва знакът за валута и десетичната точка.

SETUP DECIMAL POINT, MONEY MONEY1= ЛВ X.XX MONEY2= ?— X.XX MONEY1/MONEY2=0000/0000.0000

30

Инструкция за експлоатация

3.1.4. WEIGH MODULE – режим калибриране на везната подробно описание е дадено в отделна ИНСТРУКЦИЯ за калибриране

3.2. PRINTINGнастройка на печатаетикети, автоматичен печат, плътност

MEDIA -LABELS с помощта на бутон +\ се определя

типът   печат   в/у   етикети   или   в/у термохартия (LABELS/PAPER) DISPENSERENABLED

AUTOPRINT -DISABLED задава автоматичен печат на етикет след стабилизиране на показанието. С помощта

на бутон     +   се активира/деактивира (ENABLED/

DISABLED) DENSITY00%

3.3. TIME/DATEнастройка на часовника за реално време дата,час

Позиционира се курсорът с помощта на стрелките в/у желаният параметър, след което се въвежда ДАТА и ЧАС от цифровите бутони

Изход от режима с бутонCP

PRINTING SETUP MEDIA -LABELS

DISPENSER – ENABLED

AUTOPRINT – DISABLED

DENSITY – 00%

SETUP TIME/DATE

DATE: 15-12-2008

TIME: 14:04:30

3.4. TEXT LINES -съкращенията, имена на месеци

3.4.1. COMMON TEXT LINES – настройка на рекламните съобщения и текстови полета с общо предназначение_

Позиционира се курсорът с помощта на стрелките в/у текста на рекламното съобщение. С помощта на РС клавиатурата може да се въведе текстово съобщение, което след това да се отпечата в/у етикета. Рекламна линия 1 се извежда и в/у дисплея на индикатора. Номерът на рекламната линията, която се редактира в

момента се сменя с помощта на бутони:+и ^] . Изход от режима с бутонCP

3.4.2.MONTHS NAMEнастройка на имената на месеците и използваните съкращения

Позиционира се курсорът с помощта на стрелките в/у желаният параметър, след което се въвежда е външна РС клавиатура имената на месеците, съкращението за ден,месец,година,час. Тези имена се използват при изписване на дати и годност в текстов вид(с думи)

Изход от режима с бутонCP

COMMON TEXT LINES ENG Rep LINE1>ADVERTISING LINE1 WELCOME , DEAR CUSTOMER!

MONTHS NAMES ENG Rep

MONTH1 =

MONTH2=

MONTH3=

MONTH4=

9. Състояние на грешка

9.1. ПЪРВОНАЧАЛЕН АВТОТЕСТ:

При първоначално включване се изобразява:

….. VERSION 0..7

WEIGH MODULE TEST = A1/100 PC CONNECTION IP=192.168.0.202 PRINTER VER=2.22F

 

версия на софтуера

тест на връзката и версия на ТЕГЛОВИЯ модул

тест на връзката с Ethernet модула и IP адрес

– тест на връзката с принтера и версия на софтуера му

В случай, че не се изобрази някаква стойност от дясната страна на равенствата в на 2,3 и 4 ред -вероятно няма връзка със съответния модул поради прекъснат кабел или повреда в модула.

Везни електронни модели ETS хх L1, L2, B1, B2, S1, S2

31

Везната запазва работоспособност при липса на връзка с Ethernet или принтер модула, а в случай на липса на теглови модул – блокира.

9.2. СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКА:

WEIGH MODULE FAIL SYSTEM BLOCKED

21-01-09 22:10:05

 

 

PRINTER ERROR:

NO PAPER

Липсва връзка с тегловия модул. Везната блокира Възможна причина:

прекъснат кабел

повреда в модула

ГРЕШКА ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА НУЛАТА . Везната блокира.

Възможна причина:

– поставен товар при включване

– отворен горен капак

– повреда във връзката или в самия датчик

ГРЕШКА ПРИ ПЕЧАТ ЛИПСВА ХАРТИЯ Възможна причина:

– необходимо е да се смени ролката с етикети

9.3. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА При получаване на съобщение за грешка:

отстранете товарът от везната

изключете везната

огледайте дали няма прекъснат захранващ или интерфейсен кабел

отворете и затворете внимателно капака на товарната платформа

включете везната отново – ако отново се получи съобщение за грешка се свържете с оторизиран сервиз

1LOOP