касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с касови апарати Елка 700Т

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ

ЕЛКА 700Т

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

СЪДЪРЖАНИЕ:

Стр.

1.ВЫВЕДЕНИЕ………………………………………………3

2. КОНСТРУКЦИЯ НА КАСОВИЯ АПАРАТ………3

2.1. Индикация………………………………………………3

2.2. Клавиатура……………………………………………..3

2.3. Печатащо устройство…………………………………6

2.4. Сейф……………………………………………………….6

2.5. Блок оперативна памет…………………………….6

2.6. Фискална памет…………………………………………6

3. ПОДГОТОВКА ЗА РАБОТА НА КАСОВИЯ

АПАРАТ ……………………………………………………7

3.1.Поставяне на хартиената лента……………………..7

4. РЕЖИМИ НА РАБОТА ……………………………….7

4.1. Контролни тестове…………………………………….8

4.2. Режим ПРОГРАМИРАНЕ…………………………….10

4.3. Режим ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

НА КА ЗА РАБОТА С ФИСКАЛНА ПАМЕТ…..20

4.4. Режим РЕГИСТРИРАНЕ……………………………….20

4.5. Режим ОТЧЕТИ на КА……………………………….29

4.6. Режим ОТЧЕТИ на ФП………………………………..32

5. ИНДИКАЦИИ ПРИ ПРЕПЪЛВАНЕ, БЛОКИ­РОВКИ И СЛУЖЕБНИ СЪОБЩЕНИЯ…………….36

6. ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ……………………….38

ПРИЛОЖЕНИЕ 1Кодове на печатните символи……..39

ПРИЛОЖЕНИЕ 2Работа с компютър, везна и сканер 39

1. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата инструкция съдържа необходимата информация за конструкцията, организацията и функционалните възможности на електронен регистриращ касов апарат с фискална памет ЕЛКА 700Т. Дадени са указания за правилна експлоатация и съхранение на апарата.

ЕКАФП има следните възможности:

– 5000асортимента и 70сметки с буферна памет за 50поръчки в сметка с възможност за натрупване на 50стоки в една поръчка;

– възможност за програмиране на графично лого.

По организация и функционални възможности е съобразен с изискванията към финансовата отчетност за ресторанти и други търговски обекти.

Това е програмируем касов апарат, с който се дава възможност на потребителя да избере оптимален режим на работа в зависимост от организацията на търговския обект и изискванията на данъчните власти.

Може да работи с везна, сканер и компютър (виж Приложение 2).

2. КОНСТРУКЦИЯ НА КАСОВИЯ АПАРАТ (КА)

Дизайнът на апарата е съобразен с ергономическите изисквания за този тип. Размери: 300 x 305 x 135 mm, (300 x 305 x 200 mm с локатор); Тегло: 4

2.1. ИНДИКАЦИЯ

Касовият ашрат има две 16-разрядни течнокристални индикации -операторска и клиентска.

2.2. КЛАВИАТУРА

Клавиатурата включва 11цифрови и 24функционални клавиша със следните означения и разположение.

F A

QTY E

VD/STК

CL

[.]/Т

PLU/RЦ

PY1Ь

>Б

7ж

8Л

9О

DP4Т

DP8Ч

PY2Ю

<В

4 3

5М

6П

DP3У

DP7Ш

PY3Я

%/ОР Г

1И

2Н

3Р

DP2Ф

DP6Щ

STL

л Д л

0Й

00и

С

DP1Х

DP5Ъ

TL “

При работа с КА след всеки npaвuлнo възnpueт клавиш се чyвaкраткотраен звуков сигнал, а при нenpaвuлнa мaнunyлaцuя с клавиатурата се чyвa npoдължuтeлeнзвуков сигнал.

Цифровият блок служи за въвеждане на цифрова информация. Клавиш“00”въвежда едновременно две нули, което ускорява работата с цели числа. Не е разрешено ш^рвата въведена цифра да е 0или 00.КА дава възможност за работа с npoмeнлuвaза^тая, мястото и се задава чрез npoгpaмupaнeна Параметър 14. Bзависимост от стойността му се определя светенето на запетаята в режим “РЕГИСТРИРАНЕ”.B режими “ПРОГРАМИРАНЕ”, “ОТЧЕТИ БЕЗ

НУЛИРАНЕ” и “ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ” за^таята винаги е на първо място, тъй като в тези режими се работи основно с цели числа. Изключение се npaвu npuиндициране на някои константи, които са дробни числа.

С клавиш “.“е разрешено да се работи само в режим “РЕГИСТРИРАНЕ”npu въвеждане на дробно количество с клавиш“QTY”и npuвъвеждане на npo^ffrс клавиш“%/OP”.Функциите на клавишите зависят от режима на работа и са в съответствие с Таблица 1.

TАБЛИЦА1

КЛАВИШ

РЕЖИМИ НА РАБОТА

Х

Z

P

Ri

Въвеждане на

цифрова

информация

Въвеждане на

цифрова

информация

Въвеждане на

цифрова

информация

Въвеждане на

цифрова

информация

о

Въвеждане на дес.точка при дробни числа.

Индициране на дата и час; Отчети на ФП

Индициране на дата и час; Отчети на ФП

Свряване на часовника

Индициране на дата и час; Въвеждане на количество

Отчети на ФП

Отчети на ФП

Операция ВОЙД; Операция СТОРНО

о

Нулиране на индикацията и изчистване на грешки при опериране

Нулиране на индикацията и изчистване на грешки при опериране

Нулиране на индикацията и изчистване на грешки при опериране

Нулиране на индикацията и изчистване на грешки при опериране

^^^^

Отчет по сто-кови групи

Избор на параметър

I-ви вид плащане

Отчет по часови зони

Отчет по часови зони

Избор на група към параметър

II-ри вид плащане

Избор на група към параметър

III-ти вид плащане

о

Дневен

финансов

отчет

Дневен

финансов

отчет

Край на прог-рамиране и печат на параметър;

Плащане в брой и в EUR; Изчисление на ресто

Отчет на асортименти; Отчет на обо­рота на N-я асортимент

Отчет на асортименти; Отчет на обо­рота на N-я асортимент

Отпечатване на програми-раните асортименти

Натрупване на асортимент; Повторение на натрупването

^^^^

Отчети на ФП

Отчети на ФП

Потвърждава-не константа за параметър

Изчисление на междинна сума

Отчет на оператор

Отчет на оператор

Въвеждане (извличане) на процент; Индициране в EUR

о

Избор на режим

Избор на режим

Избор на режим

Избор на режим; Приключване на сметка

о

Програмира-не на дата

Стойностна надбавка; Слу-жебно въвеж-дане на суми

о

Програмиране кодов номер на касово място;

Стойностна отстъпка;Слу-жебно извеж-дане на суми

Отчитане на

неплатени

сметки

Отчитане на

неплатени

сметки

Програмиране на имена

Избор на маси

о

Транспорт на хартиената лента

Четене на оборота на съответния департамент

Натрупване в департамент; Повторение на натрупване на департамент с програмирана цена

2.3. ПЕЧАТАЩО УСТРОЙСТВО

ЕКАФП Елка 700Tработи с термопечатащо устройство СР 305на ф-ма APS.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ НА ПУ:

Начин на отаечатване – термичен, знакосинтезиращ;

Скорост на ^чат – > 5 реда/s;

Брой символи в ред – бонова лента    – 22;

-контролна лента – 22;

За осигуряване на npaвuлнaработа е задължително термохартиените ролки (контролна и бонова), с които работи печатащото устройство да бъдат с пластмасови шпули и да отговарят на следните изисквания:

– ширина (38 +1/ 0) mm;

– специф.тегло – 53до 60g/m2 ;

– външен диаметър -максимално 50 mm;

– трайност на печата – 5год.;

ВНИМАНИЕ!

Производителят не носи отговорност за повреди на печатащото устройство или касовия апарат, поради използване на консумативи, не отговарящи на горе посочените изисквания.

2.4. СЕЙФ

Касовият апарат може да управлява сейф за монети и банкноти. К Aсе окомплектова със сейф по заявка на клиента.

2.5. БЛОК ОПЕРАТИВНА ПАМЕТ

В блока ПАМЕТ се съхраняват стойностите на програмираните параметри и текущата информаци при работа на касовия апарат.

След изключване на мрежовото напрежение паметта се захранва от вграден акумулатор. Гарантирано е съхранение на информацията за повече от 1500часа след изключване на мрежовото напрежение.

2.6. ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Фискалната памет е енергонезависим, конструктивно отделен и пломбиран блок в кожуха на КА. При всеки дневен финансов отчет с нулиране във ФП се записва БЛОК ДАННИ, съдържащ необходимата информация за реализираните обороти по всяка една от данъчните групи с натрупване. Тази информация може да се отпечатва в режим ” ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ”. Обемът на ФП осигурява работата на КА за период от 3до 8години, но не по-малко от 1850 записа. Записаната във ФП информация не може да се променя. Запис на данни във ФП се извършва след въвеждане на К А в експлоатация. ЕКАФП трябва да бъде въведен в експлоатация със започване дейността на обекта. След фискализация на КА всеки опит за работа без ФП е блокиран и на индикацията се извежда съобщение ” Р2 “.

3. ПОДГОТОВКА ЗА PAБOTAНА КАСОВИЯ АПАРАТ

Преди въвеждането на КА в експлоатация се npaвuконтролен оглед за евентуални механични noвpeдu.

Bслучай, че КА е транспортиран в условията на ниска или висока температура, преди включването му се оставя задължително да се аклиматизира в npoдължeнueна 4часа в опаковка и 1 час извън нея.

Мястото на установяване на касовия апарат не трябва да е noдлoжeнoна пряко въздействие на източници на тonлuнaи да е съобразено с изискванията за удобна работа при подходящ ъгъл на наблюдение на индикациите от оператора и клиента.

Помещенията, в които ще работи апаратът трябва да бъдат с нормална пожароопасност според Наредба 2 /ПСТН/ и с нормална запрашеност.

Препоръчва се ЕКАФП да работи при следните условия на околната среда:

– температура от 0°С до 45°С;

– относителна влажност на въздуха до 80%;

– атмосферно налягане от 84до 107кРа;

– захранващо напрежение 230V± 10%;

Включването и изключването на КА става посредством превключвател, намиращ се от дясната страна на апарата. B края на работния ден КА трябва да се изключи чрез мрежовия превключвател.

Преди започване на работа с КА, операторът е длъжен да провери наличието на термохартиените ленти и ако няма такива, да ги постави.

При включване на КА на индикациите се появява съобщение“paper no”(ако не са поставени боновата и контролната лента).

3.1.ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНАТА ЛЕНТА

Оста, с поставени хартиени ролки за бонова и контролна лента се монтира върху цангите.

3.1.1. ПОСТАВЯНЕ НА БОНОВА ЛЕНТА

Повдига се палецът за освобождаване на главата на ПУ. Прокарва се хартията около валяка. Отпуска се палецът, при което се фиксира хартията. След това се натиска клавиш Адо излизане на 200мм лента от зоната за печат.

Преди затваряне на капак печат хартиената лента се подвежда през отвора на резача, а след затварянето му, добре се издърпва.

3.1.2. ПОСТАВЯНЕ НА КОНТРОЛНА ЛЕНТА

Изважда се ролката за навиване на контролната лента. Повдига се палецът за освобождаване на главата на ПУ. Прокарва се хартията около валяка. Отпуска се палецът, при което се фиксира хартията. След това се натиска клавиш “А” до излизане на 250 -300мм. Краят на лентата се закрепва на навиващата ролка и последната се поставя на мястото си. Клавишът “А” се натиска още няколко пъти до опъване на лентата.

4. РЕЖИМИ НА РАБОТА

Касовият апарат има шест режима на работа в зависимост от въведената парола. Паролите по подразбиране са следните:

РЕЖИМИ

ПАРОЛИ

РЕЖИМИ

ПАРОЛИ

РЕГИСТРИРАНЕ

R6

ПРОГРАМИРАНЕ

9

ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ

7

СЕРВИЗЕН

10

ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ

8

ОТЧЕТИ НА ФП

7и 8

Последователността при въвеждане е следната:

Натискат се последователно клавиш“F”,номерът на паролата от цифровия блок и отново клавиш“F”.

4.1.КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ

Режим “КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ” се избира с въвеждане на парола за сервизен режим /по подразбиране 10/.

Изправността на КА ceпроверява чрез тестови програми, контролиращи изправността на отделните възли.

Стартирането на тестове1, 3, 4, 5и6става с цифровите клавиши“1”, “3”, “4”, “5”или“6” за съответния тест и натискане на клавиш “[.]/Т”.

Предназначението на тестовите програми е следното:

Тест 1 -за проверка на печатащото устройство. Отпечатва се знаковата таблица.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН-N 0000* ! ” #

+ , – . 6 7 8 9 Б В Г Д

1111111111111

%&'()* 0 1 2 3 4 5 ; < = > ?А Ж З И Й KЛ MHOПPCTУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯaб вгдежзuйkлм ноnpcтyфхцч шщъыьэюя ! ” # $ % & ‘ ( ) * + , – . / 0 1 2 3 4 5

6789:;<=>?A БВГДEЖЗИЙKЛ MHOПPCTУФХЦ ЧШЩЪЫЬЭЮЯaб вгдежзuйkлм ноnpстyфхцч шщъы1ьэюя

0 00n

ДД-ММ-ГГ чч:мм

-СЛУЖЕБЕН БОНОТ123456 03123456

Тест 3 -за проверка на клaвuaтypaтa. Bзависимост от натиснатия клавиш, на индикацията се извежда неговият код съгласно Таблица 2.

ТАБЛИЦА 2

клавиш

код

клавиш

код

клавиш

код

клавиш

код

QTY        0В .

7

07

DP7

17

>              1B 00

8

08

DP8

18

%/OP       1D 0

00 9

09

TL

19

[.]/Т

1F

1

01

DP1

11

STL

10

CL           0D 2

02 DP2

12

PLU/R

0F

<              1С 3

03 DP3

13

PY1

20

VD/ST      0С 4

04 DP4

14

PY2

21

л              1Е 5

05 DP5

15

PY3

22

F             1А 6

06 DP6

16

За излизане от Тест 3е нeoбxoдuмoда се изключи ЕКАФП от мрежовия превключвател.

Tест 4 -за проверка на ФП.

Извършва се четене и проверка на контролната cyмaна всички блокове данни, записани във ФП. Отпечатва се бон с резултата от теста и записаните във ФП от производителя индивидуален номер на KAи индивидуален номер на ФП.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ ДАН-N 1111111111111

0000*

ТЕСТ НА ФИСК.ПАМ. КАСОВ НОМЕР ОТ123456 ФИСК. НОМЕР 03123456

000n

ДД-ММ-ГГ чч:мм

-СЛУЖЕБЕН БОН-ОТ123456 03123456

Изправна ФП с

програмирани

и ндивидуален номер на

KAи индивидуален номер

на ФП

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН-N 1111111111111

0000*

ТЕСТ НА ФИСК.ПАМ. КАСОВ НОМЕР ОТ123456

ФИСК. НОМЕР 03123456

ГРЕШЕН ФИСК.НОМЕР ГРЕШЕН КАСОВ НОМЕР

000n

ДД-ММ-ГГ чч:мм

– НЕФИСКАЛЕН БОН -ОТ123456 03123456

Пускане на тест 4 нулиран RAM при

Tест 5 -за проверка на RAMпамет.

След завършване на индикация засветва“End”.

теста, при изправна памет на

ИME,AДPEC,БУЛСТАТ

ДАН-N 1111111111111

0000*

BEPCffil 3.0

ДЕПАРТАМЕНТИ

9

ACOPTИMEHTИ

5000

НАЧ.КОЛИЧЕСТВО

данъч.коеф.

4

ОПЕРАТОРИ

6

СМЕТКИ НА КЛИЕНТИ 70

ФИСК. ОТЧЕТИ

1850

000n

ДД-ММ-ГГ чч:мм

-СЛУЖЕБЕН БОН-

ОТ123456 03123456

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

0000*

ТЕСТ ОПЕР.ПАМЕТ

512К ИЗПРАВНА 000n

ДД-ММ-ГГ чч:мм

-СЛУЖЕБЕН БОН-ОТ123456 03123456

Тест 6 – npoвepkaна програмното осигуряване

завършване на теста на uндukaтopнuя панел светва koнтpoлн а cyмaооо XXXX”на версията програмно осигуряване и се разпечатва статуса на касовия апарат

Tестза еднократна npoвepkaизправността на akyмyлaтopuтe.При вkлючвaнeна kacoвuя апарат и при нyлupaнa RAM-памет на uндukaтopнuя пане л в най-старшия разряд засветва“b”за кратко време и при наличие на изправен акумулатор при изключване и следващо включване индикация“b”не засветва.

4.2.РЕЖИМ “ПРОГРAМИРAНЕ”

Режим “ПРОГРАМИРАНЕ” се избира с въвеждане на парола за режима /по подразбиране

9/.

4.2.1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Програмирането на касовия апарат включва задаване на Функции, константи и бyквeн текст, разпределени в параметри. Всеки параметър се избира (различава) по определен номер.

Избор на параметър се извършва, като се въведе от цифровата клавиатура номерът му и се натисне клавиш“PY1”.

В лявата част на индикацията се извежда информация “Рхх”, където “хх” е номерът на параметъра, а в дясната -стойността му. Запомнянето на новите програмирани стойности става с клавиш“STL”.

Излизането от избрания параметър може да стане по следните начини:

– с избиране на нов параметър;

– с натискане на клавиш“TL”.Разпечатва се информация за съответния параметър. За параметър30и31е необходимо двойно натискане на клавиш“TL”.

Heе задължително параметрите да се избират последователно. Програмирането на всички параметри не е задължително.

Когато параметър се избере само за справка или проверка, без да се променя стойността или значението му, не се използува клавиш“STL”в операционните последователности.

Bзависимост от последовавателността на опериране, параметрите са разделени условно в четири режима на програмиране.

Първи PEЖИM -обхваща параметри с номера от2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 20и21.

Втори PEЖИM -обхваща параметри с номера19, 22до25, 27, 28, 29, 36и37.Тези параметри включват няколко значения (части), различаващи се (избиращи се) по номерM.

Трети PEЖИM -обхваща параметри с номера30и31.Тези параметри включват няколко групи за програмиранеL(брой департамента или асортименти) като всяка група включва няколко характеристикиM.

Четвърти PEЖИM -обхваща параметри с номера32и33.Тези параметри включват няколко групи за програмиране.

Препрограмиране (задаване на нова стойност) на параметри2, 14, 22, 28, 29и30може да се извърши след дневен финансов отчет и след нулиране на следните регистри:

– касови и департаментни (клавиш“TL”);

– асортиментни (клавиш“PLU/R”);

– операторски (клавиш“%/OP”);

– клиентски (клавиш “[.]/Т”);

– часови (клавиш“PY2”).

За препрограмиране на параметри32и33е достатъчно да са нулирани само асортиментните регистри (клавиш“PLU/R”).

Препрограмиране (задаване на нова стойност) на параметър31може да се извършва само след отчет на конкретния асортимент.

За параметри30и31не е необходимо да се отчита КА, ако преди препрограмирането на конкретния департамент или асортимент не е извършвано натрупване в него.

4.2.2РЕАКЦИИ ПРИ ГРЕШНО ПРОГРАМИРАНЕ НА ПАРАМЕТЪР

В процеса на програмиране на избран параметър, употребата на клавиш, различен от участващите в последователността на опериране е ГРЕШНА ОПЕРАЦИЯ, придружена с дълъг звуков сигнал.

Корекция на грешно въведена стойност за параметър се извършва:

– ако все още не е завършена операцията с клавиш“TL”се въвежда новата стойност и се натиска клавиш“STL”;

– ако е завършена операцията с клавиш“TL”се избира отново номерът на параметъра и се повтаря последователността на опериране с вярната стойност.

4.2.3.ПЪРВИ РЕЖИМ НА ПРОГРАМИРАНЕ

Първи режим на програмиране обхваща парараметри с номера2, 3, 5, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 20и21.Значението на тези параметри е посочено в Таблица 3. Последователност на опериране:

където: N

кл.“PY1” Х

кл.“STL”

кл.“TL”

N

 

Х

 

Число(2, 3, 5, 7, 12, 14до17, 20и21),избрано от цифровата клавиатура със значение номер на параметър;

Избира съответния параметър Nи извежда на индикацията стойността му. Задължителен;

Число за стойност (значение) на параметъра. Избира се от цифровата клавиатура;

Запомня се новата стойност Х за параметъра. Не е задължително оперирането с него, ако стойността на Х не трябва да се променя. Блокиран, ако не е зададен номер на параметър;

Печат на стойността на параметъра. Отпечатва ceбон cномера на параметъра uстойността му. Не е задължително да се оперира с него, за да се приключи работата с избрания параметър. Задължителен за П2, П20 и П21.

ТАБЛИЦА 3

на пара-мет.

ИМЕ НА

ПАРАМЕТЪР

СТОЙНОСТ НА Х

Стойност на

Х по подразбиране

Заб.

2

Работа с фискална памет

0- забранена

1- разрешена

0

1*

3

Автономна или терминална

0- автономна

1- терминална

0

5

Печатане на LOGO

0 -не се отпечатва

1 -отпечатва се

0

7

Работа с цяло или дробно колич-во

0- цяло

1- дробно

0

12

Скорост на обмен при работа с електр. везна

0, 1, 2, 3, 4

0

14

Позиция на десет. точка в режим “Регистриране”

1 – 0. 3 – 0.00

3

15

Вариант за печат на бонове в режим “Регистриране”

0, 2, 3, 4

0

2*

16

Работа със сметки на клиенти

0 – незадължителен избор на № сметка

1 -задължителен избор на № сметка

0

17

Време за изключ-ване на засветката на индик. поле/s/

0 /1до 99/

20

Служебен

0

21

Служебен

0

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Въвеждането на касовия апарат в експлоатация за работа с фискална памет (П2=1) се извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от СЕРВИЗЕН ТЕХНИК на фирмата, с която е сключен договор за ремонт и подръжка.

2. С този параметър се определя един от следните четири варианта на отпечатване на боновете в режим “РЕГИСТРИРАНЕ“:

BAРИAНТ 0 -отпечатват се бон за клиента и бонове за отделните стокови групи, към които принадлежат (са програмирани) съответните асортименти или департаменти

(П31-4 и П30-4);

BAРИAНТ 2 -отпечатва се само бон за клиента;

BAРИAНТ 3 -отпечатват се бон за клиента и дублиращ бон (копие на клиентския бон);

BAРИAНТ 4 -отпечатваният бон за клиента се завършва като единична продажба -т.е. бонът се завършва автоматично без натискане на клавиши за плащане(“TL”, “PY1”,

“PY2”или“PY3”).

В този случай стойността на сметката се плаща само в“BБРОЙ”.

3. Зареждането на програмата за отпечатването на графичното лого се извършва в режим “Програмиране”. Картината е тип BMPмонохромна с размери 264х96 пиксела.

4.2.4. ВТОРИ РЕЖИМ НА ПРОГРАМИРАНЕ

Втори режим на програмиране обхваща параметри с номера19, 22до25, 27, 28, 29и36до 38.Тези параметри включват няколко значения (части), различаващи се (избират се) по номер М. Последователност на опериране:

 

N

кл.‘TY1″

М

кл.“PY3”

Х

кл.“STL” кл.“TL”

Число(19, 22до25, 27, 28, 29, 36, 37и38),   избрано от цифровата клавиатура

със значение номер на параметър;

Избира съответния параметър N.Задължителен;

Характерно число за всеки параметър, определящо броя на частите за програмиране;

Избира съответноMи извежда на индикация стойността му. Не е задължитен, ако не се интересувате от тази част на параметъра. Блокиран, ако не е зададен номер на параметър и коректноM; стойност на M ;

Запомня стойността Х. Не е задължителен, ако стойността на Х не трябва да се

променя. Блокиран от незададен параметър и некоректно Х;

Извежда на печат параметъра и завършва работата с него. Задължителен само за

П22.

ТАБЛИЦА 4

Заб.

на пара-мет.

ИМЕ НА ПАРАМЕТЪР

ЧАСТИМ

СТОЙНОСТ НА Х

Ст. на Х по подр.

19

Работа с

клавиш

“VD/ST”

1-ВОИД 2 -СТОРНО

0 -разрешена

1 -забранена

0 -разрешена

1 -забранена

0 0

22

Стойности на %за данъчна група

1 -дан. гр. А

2 -дан. гр. Б

3 -дан. гр.В

4 -дан. гр. Г

до 99.99% до 99.99% до 99.99% до 99.99%

0

20,00

0

0

223

Въвеждане на пароли за режими и оператори

1- 1-ви опер.

2- 2-ри опер.

3- 3-ви опер.

4- 4-ри опер

5- 5-ви опер.

6- 6-ри опер

7- реж. Х

8- реж. Z

9- реж. P

10- реж. С

1до 6цифри

1

2 3 4

5 6

7 8 9

10

24

Работа с % надбавки и отстъпки

1 -%надбавка

2 – % отстъпка

0 -разрешена

1 -забранена

0 -разрешена

1 -забранена

0 0

25

Работа със стойностни надбавки и отстъпки

1 -надбавка

2 – отстъпка

0 -разрешена

1 -забранена

0 -разрешена

1 -забранена

0 0

1*

2*

3

5*

27

Текст за клише и рекламен текст в края на бона

1 – 1р.клише

2 – 2р.клише

3 – 3р.клише

4 – 4р.клише

5 – 5р.клише

6 – 6р.клише

7 – 1 рекла-мен текст

8 – 2 рекла-мен текст 22 символа за ред

3*

28

Имена на оператори

1 – 1оператор

2 – 2оператор

3 – 3оператор

4 – 4оператор

5 – 5оператор

6 – 6оператор

8символа за име на оператор

3*

29

Имена на вид плащания

1 – 1вид

2 – 2вид

3 – 3вид

4 – 4вид

5 – EUR

за 1-4 вид плащане 6 символа за име за 5вид -курс от

0,0000000 до

499,9999999

Чек Купон Кредит В брой 0,0000000

3*

36

Имена на

стокови

групи

1 – 1сток. гр.

2 – 2сток. гр.

3 – 3сток. гр

4 – 4сток. гр.

8символа за име на стокова група

3*

37

Часови зони

1до 10 -номер на часова зона

Интервал от вре-ме -ЧЧММччмм

4*

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Параметърът се програмира (препрограмира) независимо от състоянието на П2. Ако при П2=1 се промени стойността на поне един от данъчните коефициенти, с натискането на клавиш “TL”новия комплект данъчни коефициенти се записва във ФП.

2. При програмиране на стойности за процентите десетичната точка не се въвежда. Цифрите след нея задължително се въвеждат.

3. За въвеждане на текстова информация се използват два начина:

– въвежда се двоен цифров код за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

Тъй като индикацията е твърде малка да побере 22двуцифрови кода, върху нея се индицират кодовете на последно въведените пет символа;

– натиска се клавиш “[.]/Т”, след което се въвежда текстовата информация чрез натискане на клавишите със съответната буква.

Ако шпацията се явява първи символ в реда, то тя се въвежда с двукратно натискане на клавиш“0”.

Корекция на допусната грешка при въвеждане на код на символ или неправилно натиснат клавиш с буква става с препрограмирането на реда, в който е допусната грешка.

4. При препрограмиране на часови зони (периоди) да се има предвид, че:

– за всеки часови период се въвеждат четири двойки цифриХХYYZZW ;

– за начало на периода най-малката стойност е 00:00;

– за край на периода най-голямата стойност е 23:59;

– ако началото на периода е 0000, 0ХУУ или 000Yнулите не се въвеждат.

5. В режим СЕРВИЗЕН се влиза само с парола по подразбиране /10/,т.е. 10-та част на П23 не може да се препрограмира.

4.2.5.ТРЕТИ РЕЖИМ Н*.ПРОГРAМИРAНЕ

Трети режим на програмиране обхваща параметри с номера30и31.Тези параметри имат по няколко групиL,всяка от които има по няколко части за програмиране М. Не е задължително програмирането на всички групи или части на параметрите.

Последователност на опериране

 

където:

N Номер на параметър 30и 31;

кл.“PY1”     Избор на параметър. Задължителен;

L Число, номер на група за параметъра;

кл.“PY2”     Избор на групаL.Задължителен.

M Число, номер на част (характеристика) за група;

кл.“PY3”     Избира съответна М и извежда на индикация стойността и. Не е задължителен.

Блокиран при незададен номер на параметър, груш и некоректноM; X Стойност наM.Блокиран при незададен параметър;

кл.“STL”     Запомня стойността X. Не е задължителен, ако не се променя X. Блокиран при

незададен номер на параметър,L, Mи некоректноX; кл.“TL”       Извежда на печат параметъра. Не е задължителен. При повторно натискане на

клавиша се излиза от параметъра.

При избор на частMот параметри30и31в левия край на индикацията засветват следните съобщения:

name -име;

price -цена;

qty -количество;

gr -стокова група;

tax -данъчна група;

enb – разрешение за работа с департамента (асортимента);

1tr – единична продажба;

free -работа с въведена от клавиатурата цена (за П30);

dp -принадлежност към департамент (за П31).

В десния край на индикацията се индицира текущата стойност X на частта M.

ТАБЛИЦА 5

на пара-мет.

Име на параметър

Групи L

Части М

Стойност на Х

Ст. на Х по подр

Заб.

30

Департа-менти

1до 8 номер на де-

1-име

12симв.за име

0

1* 8*

парта-

2 -цена

до 8цифри

0.00

2* 8*

мент

3 -налично

до 8цифри

0.000

3*

количество

4 -принад-

0до 3-номер

0

8*

лежност към

на стокова

ГР0

сток. група

група

5 -принад-

1до 4-номер

2

4*8*

лежност към

на данъч.

данъч. група

група

6-работа с

0 -разрешена

0

департамент

1 -забранена

РАЗР

7-единична

0 – забранена

0

5*

продажба

1 -разрешена

-1ТР

8-работа със своб. цена

0 -разрешена

1 -забранена

0

св. цена

6*

31

Асорти-

5000

1 -име

12 симв. за

0

1* 7*

менти

№ на асор-

име

8*

тимент

2 – цена

до 8 цифри

0.00

2* 8*

3 – налично

до 8 цифри

0.000

3*

количество

4 – принадл.

0 до 3 –

0

8*

към сток.

номер на

ГР0

група

сток. група

5 – принадл.

1 до 4 –

2

4* 8*

към данъч.

номер на

група

данъч. група

6 – работа с

0 -разрешена

0

асортимент

1 – забранена

РАЗР

7 – единич.

0 – забранена

0

5*

продажба

1 -разрешена

-1ТЯ

8 – принад-

0 -към общ

0

8*

лежност

департамент

ДП00

към депар-

1 до 8 – към

тамент

избран де­партамент

7 -единич.

0 -забранена

продажба

1 -разрешена

0

5*

0 -към оби

-1TR

8 -принад-

лежност

департамент

0

към депар-

1до 8 -към

ДП00

8*

тамент

избран де­партамент

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. За въвеждане на текстова информация се използват два начина:

– въвежда се двоен цифров код за представяне на всеки символ. Кодовете на символите са показани в ПРИЛОЖЕНИЕ 1.

– с натискане на клавиш “[.]/Т”, след което въвеждането на текстовата информация се извършва чрез натискане на клавиш със съответна буква.

2. При въвеждане стойности за цени, десетичната точка не се въвежда. Позицията й се определя автоматично в зависимост от стойността на параметър 14.

3. Стойността на въведеното количество се възприема като цяло или дробно, в зависимост от начина на програмиране на П7 (цяло или дробно количество).

При въвеждане на стойности за количество, максималната разрядност е пет цели и три дробни разряда. Десетичната точка не се въвежда, цифрите след нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се въвеждат. При повторно програмиране на част 3, новото количество се добавя към старото.

При отказ за следене на начално количество част 3 трябва да бъде нулирана, независимо, че количеството е нулево.

4. Ако за част5на асортимент или департамент е програмирана стойност 0 (не е определена принадлежност към данъчна група), работата с асортимента (департамента) в режим “РЕГИСТРИРАНЕ” е “ЗАБРАНЕНА”. Програмирането на принадлежност към данъчна група е

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО .

5. Единична продажба е функция, чрез която се извършва автоматично приключване на бона с плащане“BБРОЙ”, ако натрупването с така програмирания асортимент (департамент) е единствено в бона (т.е. маркирано първо). B противен случай този признак се подтиска. Тази функция може да се използва за по-бързо маркиране на някои стоки.

6. Ако за част8на департамент е програмирана стойност1,в режим “РЕГИСТРИРАНЕ” всеки опит за натрупване със свободна (въведена от клавиатурата) цена в департамента е

ЗАБРАНЕНА операция.

7. Ако не е програмирано име на асортимент, работата с този асортимент в режим “РЕГИСТРИРАНЕ” е забранена.

8. Препрограмиране на части1, 2, 4, 5и 8за асортименти, ако по тях е извършена продажба, може да се извършва след отчет с нулиране на конкретния асортимент, а на характеристики1, 2, 4 и 5 и департамент може да се извършва само след дневен финансов отчет.

В таблица 6е показано съответствието между програмираната стойност на “X” и отпечатваната върху бона от програмиране информация за П30 и П31.

ТАБЛИЦА 6

ЧАСТ М

ЧАСТ М

па­рам.

на част

Стойн. за М

Означен. в/у бона

па­рам.

на част

Стойн. за М

Означен. в/у бона

30

4

0,

ГР0

31

4

0

ГР0

3

1 до 3

ГР1 до ГР3

3

1 до 3

ГР1 до ГР3

5

1 до 4

д.к.?

д.к-от А до Г

5

1 до 4

д.к.?

д.к-от А до Г

6

0

1

РАЗР -РАЗР

6

0

1

РАЗР -РАЗР

7

0 1

-1ТР 1ТР

7

0 1

-1 ТР 1 ТР

8

св.цена -св.цена

8

0 до 8

00

01до 08

4.2.6.ЧЕТВЪРТИ РЕЖИМ НА ПРОГРАМИРАНЕ

Четвърти режим на програмиране обхваща параметри cномера32и33. Последователност на опериране:

 

N

където:

N

кл.“PY1” А81

кл. “PY2”

кл.“PY3”

Х Х

кл.“STL” кл.“TL”

 

 

X

 

Номер на параметър – 32и33;

Избор на параметър. Задължителен;

Число, начален номер на асортимент -от 1до 4999;

Избор на началния номер на асортимент. Задължителен. Блокиран, ако не е зададен номер на параметър и коректен начален номер на асортимент; Число, краен номер на асортимент -по-голям от Ав1, но по- малък или равен

на 5000;

Избор на краен номер на асортимент.Задължителен. Блокиран, ако не е зададен номер на параметър и коректен краен номер на асортимент; При П32 е номер на стокова група (Х=0 до 3); При П33 е номер данъчна група (Х=1 до 4);

Запомня стойността Х. Не е задължителен, ако не променяте Х. Блокиран от незададен параметър и некоректноX;

извежда на печат параметъра и завършва работата с него. Не е задължителен.

ТАБЛИЦА 7

на пара-мет.

ИМЕ

НА ПАРАМЕТЪР

СТОЙНОСТ НА Х

Стойност на Х по

подразбиране

Заб.

32

Въвеждане на стокова група за определен бр. асортименти

0до 3

0

33

Въвеждане на данъчна група за определен бр. асортименти

1до 4

0

1*

ЗАБЕЛЕЖКА: .При Х = 0 -не е избрана данъчна група

17

4.2.7. ПЕЧАТ НА ПРОГРАМИРАНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА АСОРТИМЕНТИТЕ

В режим “ПРОГРАМИРАНЕ” при натискане на клавиш“PLU/R”се отпечатва справка за програмираните параметри за всички асортименти с програмирани цени или имена. Прекъсване на отпечатването на справката може да се извърши с изключване на КА от мрежовия превключвател.

4.2.8. ПРОГРАМИРАНЕ КОДОВ НОМЕР

НА КАСОВОТО МЯСТО

Индивидуалният номер на касовото място е до четири разрядно число. Използва се инициализиране на касово място в терминален режим.

Въвеждането на номера се извършва със следните действия:

номер на ка-совото място ~

[макс.4 цифри]

1234

4.2.9. СВЕРЯВАНЕ НА ДАТАТА

Въвеждането на датата се извършва със следните действия:

текуща дата

[макс.6 цифри] 100904

където:

– първите две цифри (10) са текущ ден. Въведеното число не може да бъде по-голямо от 31. За дните от 1 до 9 се въвежда само една цифра;

– втората двойка цифри (09) са текущ месец. Въвеждат се винаги две цифри (не по-големи от 12), като за месеците от януари до септември се въвеждат цифри от 01 до 09

– третата двойка цифри (04) са последните две цифри на текущата година.

Въведената дата не може да е по-предишна от датата на въвеждане в експлоатация на КА и от тази на последния запис.

След въвеждане на датата е необходимо нейното потвърждаване по гореописания начин.

4.2.10. СВЕРЯВАНЕ НА ЧАСОВНИКА

Въвеждането на часа се извършва със следните действия:

текущ час

[макс.4 цифри]

1408

където:

– първите две (14) са за текущия час. Въведеното число не може да бъде по-голямо от 23. При “0” часа цифрите за час не се въвеждат За часовете от 1 до 9 се въвежда само една цифра;

– втората двойка цифри (08) са за текущи минути. Въвеждат се задължително две цифри (не по-големи от 59).

 

 

 

18

4.3. Режим ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

на КА за РАБОТА с ФП

Въвеждането на КА в експлоатация за работа с ФП се извършва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО от СЕРВИЗЕН ТЕХНИК на фирмата, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка.

В края на боновете, издавани преди фискализация се отпечатва текст “-НЕФИСКАЛЕН БОН-“.

При зададена работа с ФП на всеки бон на клиент, дневен финансов отчет и отчети на ФП се отпечатва текст “-ФИСКАЛЕН БОН-“.

В останалите режими на работа, на боновете се отпечатва текст “-СЛУЖЕБЕН БОН-“.

4.4. РЕЖИМ РЕГИСТРИРАНЕ

Режим “РЕГИСТРИРАНЕ” се избира с въвеждане на парола за режима, индивидуална за всеки оператор. Паролите по подразбиране са от 1 до 6.

Натрупването в ЕКАФП зависи от начина, no който е бил програмиран. ЕКАФП позволява натрупване по5000асортимента и9департамента (осем избираеми с департаментен клавиш и един общ), разпределени в четири стокови групи за диференциран контрол на оборота в зависимост от организацията на търговския обект. Всички продажби се натрупват по съответните регистри в момента на маркирането им.

На индикацията след извършване на натрупването свети натрупаната стойност.

4.4.1.НАТРУПВАНЕ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ

Натрупване с програмираната цена се извършва с директно натискане на клавишите от “DP1”до“DP8”.

Натрупване с свободна цена се осъществява, като от цифровия блок се набира желаната цена и се натиска един от клавишите от“DP1”до“DP8”.

 

I (своб. цена)I DP1 J_|

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН-N 1111111111111

1234*АНА

1

ДП 2

сума*Б………

5,00

ДП 1

сума*Б………

……0,30

ОБЩА СУМА. . .

5,30

всичко……….

……5,30

ДДС*Б……….

……0,88

Б= 20,00%

нето ст-ст…….

4,42

В БРОЙ. . .

. .5.30

0027           02артикула

16-09-04

16:10

ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456

03123456

име и номер на касиера

програм. цена свободна цена

19

4.4.2.НАТРУПВАНЕ НА АСОРТИМЕНТ

В касовия апарат могат да ceнатрупват само асортименти cпрограмирани имена. За първите 100асортимента е задължително и програмиране на цена. С останалите до 5000може да се работи с програмирана или свободна цена. Натрупването се извършва в следната последователност.

__№ на асорт.

/прогр.цена/

№ на асорт-

/своб.цена/

 

цена

 

 

При работа със свободна /непрограмирана/ цена след избиране на асортимент в лявата страна на индикацията се индицира номерът на избрания асортимент, а в дясната 0.00.Изисква се въвеждане на цена за съответния артикул. Потвърждава се с клавиш“STL”.

При желание да се прекъсне операция за натрупване на артикул със свободна цена преди въвеждане на цената е необходимо последователно да се натиснат клавиши“9”и“VD/ST”.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН-N 1111111111111 АНА 1

1234* #кафе

сума* Б……..

#кока кола

сума* Б……..

ОБЩА СУМА. .

0,30

0,60 . 0,90

всичко……………0,90

ДДС*Б……………0,15

Б= 20,00%

нето ст-ст………….0,75

В БРОЙ……0,90

0028 02артикула

16-09-04 16:15

ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.4.3. ПОВТОРЕНИЕ НА НАТРУПВАНЕ

При натрупване на асортименти и департаменти е възможно повторение на последното натрупано събираемо.

Повторението се извършва със следните действия:

– за асортимент -с повторно натискане на клавиш“PLU/R”;

– за департамент с програмирана цена -с повторно натискане на съответния клавиш за департамент;

– за департамент със свободна цена -с натискане на клавиш“PLU/R”.

При повторение, в младшите два разряда на индикацията се индицира броят на повторенията.

 

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111 1234*АНА 1 #кафе

сума*Б……………0,30

#кафе

сума*Б……………0,30

ДП 2

сума*Б……………5,00

ДП 2

сума*Б……………5,00

ДП 1

сума*Б…………..12,00

ДП 1

сума*Б…………..12,00

ОБЩА СУМА……..34,60

всичко……………34,60

ДДС*Б…………….5,77

Б= 20,00%

нето ст-ст…………28,83

В БРОЙ. . . . 34,60

0029 06артикула

16-09-04 16:20 –ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.4.4.НАТРУПВАНЕ С УМНОЖЕНИЕ

Натрупване на количество различно от 1се извършва със следните действия:

– от цифровата клавиатура се въвежда количество;

– натиска се клавиш“QTY”;

– натрупването продължава по някой от по-горе описаните начини. Максималната разрядност на въвежданото количество е пет цели и три дробни разряда. След натискане на клавиш“QTY”КА автоматично поставя десетичната точка на четвърта

позиция.

Ако не се използва клавиш “.”при въвеждане на количество, в зависимост от стойността на П7 са възможни два случая:

– ако е избран режим на работа с цяло количество (П7=0), броят на въвежданите цифри за количество е ограничен до пет. Дробната част на индицираното количество приема нулева стойност;

– ако е избран режим на работа с дробно количество (П7=1), броят на въвежданите цифри за количество е ограничен до седем.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАЕШ 1111111111111

1234*     АНА 1

#кафе

цена…………..0,30

кол-во…………5,000

сума*Б…………1,50

#кока кола

цена……………0,60

кол-во…………3,000

сума*Б…………1,80

ДП 1

сума*Б………..31,30

ОБЩА СУМА…..34,60

всичко…………34,60

ДДС*Б………….5,77

Б= 20,00%

нето ст-ст………28,83

В БРОЙ. . . 34,60

0030 03 артикула

16-09-04 16:20

ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.4.5.ЕДИНИЧНА ПРОДАЖБА

Всеки департамент и асортимент може да бъде програмиран като единична продажба (параметри П30 – 7и П31 – 7),при което след натрупването му, сметката се приключва автоматично с плащане в брой. Единична продажба се осъществява, когато натрупването с така

програмирания департамент или асортимент е първо в сметката. В противен случай този признак се подтиска.

4.4.6. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА МЕЖДИННА СУМА

Тази операция е спомагателна и служи за индикация и печат на общата сума от сметката на клиента до момента. Препоръчва се тази функция да се използва преди приключване сметката на клиента. Използва се клавиш“STL”.

4.4.7. НАТРУПВАНЕ НА ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ

Касовият апарат разрешава извършване на два вида отстъпки/надбавки:

– процентни;

– стойностни.

Процентни отстъпки и надбавки могат да се извършват над всяко отделно събираемо или над междинната сума.

Стойностни отстъпки и надбавки могат да се извършват само над междинната сума.

4.4.7.1.ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ

В режим “ПРОГРАМИРАНЕ” се задава разрешение или забрана за извършването на тези операции (П24).

Стойността на процентните отстъпки и надбавки се въвежда от клавиатурата.

Процентна отстъпка/надбавка над департамент или асортимент може да се извърши само веднъж. Стойността и се причислява към данъчната група на департамента (асортимента), над който е извършена.

Процентна отстъпка/надбавка над междинна сума също може да се извършва само веднъж. Ако междинната сума е сбор от департаменти или асортименти, причислени към различни данъчни групи, стойността на процентната отстъпка/надбавка се разпределя пропорционално на сумите по съответните данъчни групи.

Натрупването се извършва със следните действия:

* за процентна надбавка -от клавиатурата клавиши“%/OP”и “>“;

* за процентна отстъпка – от клавиатурата клавиши“%/OP”и “<“;

се

се

въвежда стойност и се натискат въвежда стойност и се натискат

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН-N 1111111111111

1234*

ДП 1

сума*Б……

ДП 2

сума*Б…..

ОТСТЪПКИ

АНА

.40,00

……62,50

10,00%

……6,25

ОБЩА СУМА…..96,21

всичко…………96,25

ДДС*Б………..16,04

Б= 20,00%

нето ст-ст………80,21

В БРОЙ. . .96,25

0034 02 артикула

16-09-04 16:27

ФИСКАЛЕН БОНОТ123456 03123456

1

4.4.7.2.СТОЙНОСТНИ ОТСТЪПКИ И НАДБАВКИ

В режим “ПРОГРАМИРАНЕ” се задава РАЗРЕШЕНИЕ или ЗАБРАНА за извършването на тази операция (П25).

Стойностната отстъпка НЕ МОЖЕ да превишава междинната сума.

Ако междинната сума е сбор от департаменти или асортименти причислени към различни данъчни групи, стойността на отстъпката/ надбавката се разпределя пропорционално на сумите по съответните данъчни групи.

Натрупването се извършва със следните действия:

* за стойностна надбавка -от клавиатурата се въвежда стойност и се натиска клавиш “>“;

* за стойностна отстъпка -от клавиатурата се въвежда стойност и се натиска клавиш “<“.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

1234*     АНА 1

ДП 1

сума* Б………

ДП 2

сума* Б………

МЕЖД.СУМА. . . НАДБАВКИ

. .58,62 . 25,39

.84,01

. . 1,20

ОБЩА СУМА…….85,21

всичко…………..85,21

ДДС*Б………….14,20

Б= 20,00%

нето ст-ст………..71,01

В БРОЙ. . . .85,21

0034 02артикула

16-09-04 16:29

– ФИСКАЛЕН БОН -ОТ123456 03123456

4.4.8.КОРЕКЦИЯ НА ГРЕШНО НАТРУПВАНЕВОЙД, СТОРНО

Касовият апарат позволява извършване на два вида корекции на грешно натрупване:

– анулиране непосредствено след натрупване – ВОЙД ;

– анулиране/корекция на предишно натрупване в рамките на бона – СТОРНО.

След натискане на клавиш“TL”не е възможно анулиране на грешно натрупване. Анулиране на грешно натрупване (ВОЙД) се извършва с натискане на клавиш“VD/ST”.Този вид корекция може да се извърши за всички натрупващи операции разрешени в рамките на сметката -на департаменти и асортименти, на надбавки и отстъпки над тях, на надбавки и отстъпки над междинна сума. За анулиране (корекция) на продажба в рамките на незавършен бон (СТОРНО) се извършват следните действия:

– натискат се последователно цифров клавиш“1”,клавиш“VD/ST”;

– за анулиране на продажба се въвежда повторно натрупването, така както е било извършено;

– за анулиране на част от продажба (корекция) се въвежда само частта от натрупването, което трябва да бъде корегирано.

СТОРНО може да се извършва и след изчисляване на междинна сума в сметката на клиента (с клавиш“STL”)преди да е окончателно приключена с клавиш“TL”.

След натискане на клавиш“VD/ST”в най-старшия разряд на индикацията засветват знак “-” , който остава да свети до завършване на операцията.

При желание да се прекъсне започната вече операция СТОРНО е необходимо последователно да се натиснат клавиши“9”и“VD/ST”.Знакът ““на индикацията изгасва.

При изпълнение на операция СТОРНО трябва да се имат предвид следните особености:

– при анулиране (корекция) на продажба на асортимент или департамент, ако са били направени процентни отстъпки/надбавки над него, те се анулират;

– ако над междинна сума е била направена процентна/ стойностна отстъпка или надбавка, СТОРНО на продажба преди междинна сума е забранена операция;

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

1234*

#солети сума*Б . . . #бяло вино сума*Б . . . ВОЙД #бяло вино сума*Б . . . #уиски сума*Б . . .

АНА

. 0.30

. 5.00

. 5.00

12.00

СТОРНО

#солети

сума* Б……..

ОБЩА СУМА.

всичко………

ДДС*Б……..

Б= 20,00%

нето ст-ст.

. 0,30 12,00 12,00

. .2,00

.10,00

В БРОЙ____12,00

0034 01 артикула

16-09-04 16:31

– ФИСКАЛЕН БОН -ОТ123456 03123456

4.4.9.ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СМЕТКА И ПЛАЩАНЕ НА ДЪЛЖИМАТА СУМА

Плащането на сметката на клиента може да стане с клавиш“PY1”(първи вид плащане –

“КУПОН”), клавиш“PY3”(трети вид плащане –

ЧЕК”), клавиш“PY2”(втори вид плащане –

“КРЕДИТ”) и клавиш“TL”при плащане В

БРОЙ или в EUR.

Сметката може да бъде приключена изцяло – само с един от клавишите“TL”,

“PY1”, “PY2”, “PY3”или смесено – с

въвеждане на сумата, дадена от клиента в съответния вид плащане и натискане на съответния клавиш. Докато не е изплатена цялата дължима сума, на индикацията се извежда оставащата за плащане сума.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

1234*     АНА 1

ДП 1

сума*Б…………45,00

ДП 2

сума*Б…………85,20

ОБЩА СУМА…..130,20

всичко…………130,20

ДДС*Б………….21,70

Б= 20,00%

нето ст-ст………..108,50

ЧЕК……..10,00

КУПОН____25,00

КРЕДИТ…..5,00

В БРОЙ…..90,20

0034 02 артикула

16-09-04 16:37 – ФИСКАЛЕН БОН –

ОТ123456_03123456

4.4.10.ПЛАЩАНЕ В EUR

След маркиране на закупените стоки плащането може да бъде извършено освен с основната валута и в EUR,ако е програмиран П29.

 

 

 

№ асорт.

За да се приключи сметката с плащане в EURе необходимо преди натискане на плащащия клавиш“TL”да се натисне клавиш“%/OP”.На индикация се индицира съобщение“EUR”.

При отказ за такъв вид плащане и желание за плащане в основна валута преди натискане на клавиша за плащане“TL” eнеобходимо да се натисне клавиш“STL”.Съобщението“ЕUR”на индикацията изгасва, остава да свети само“st1”и след натискане на клавиш“TL”плащането се извършва в основна валута.

1

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН-N 1111111111111

1234*     АНА 1

ДП 1

сума*Б………..125,46

ОБЩА СУМА…..125,46

всичко…………125,46

ДДС*Б………….20,91

Б= 20,00%

нето ст-ст……….104,55

EUR…….64,34

1 EUR= 1,9500000 BGN 0038 01артикула

16-09-04 16:45

ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.4.11.СЛУЖЕБНО ВЪВЕЖДАНЕ И ИЗВЕЖДАНЕ НА СУМИ

Служебно въвеждане и извеждане на суми се извършва само в самостоятелен бон.

За служебно въвеждане на суми:

– въвежда се сумата от клавиатурата;

– натиска се клавиш “>”.

За служебно извеждане на суми:

– въвежда се сумата от клавиатурата;

– натиска се клавиш “<“.

ИМЕ ,АДРЕС,БУЛСТАТ ДАНЛЧ 1111111111111

1234*     АНА 1

СЛУЖВЪВ…….130,20

0034

16-09-04 16:40

СЛУЖЕБЕН БОНОТ123456_03123456

4.4.12.РАБОТА В РЕСТОРАНТСКИ ВАРИАНТ (С КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ)

За да се използват ресторантските функции на касовия апарат е необходимо в режим ” ПРОГРАМИРАНЕ” да се програмират параметри П15, П16, П32 и П36 съобразно организацията на конкретния търговски обект.

За всеки клиент може да се открие СМЕТКА, в която се натрупват сумите от отделните му ПОРЪЧКИ. Броят на едновременно откритите сметки може да бъде до70с буферна памет за50 различни поръчки в сметка.

Ако П16 е нула, може да се работи както с номер на сметка, така и със свободни натрупвания за изпълнение на бързи поръчки.

Ако ЕКАФП е програмиран за задължителен избор на номер на клиентска сметка (П16=1), работата с него е забранена докато не се въведе номер на клиентската сметка. При открита вече сметка, работата на други севитьори с тази сметка е ЗАБРАНЕНА до закриването и.

След отпечатване на бон за поръчката на клиент, могат да бъдат отпечатани и СЛУЖЕБНИ бонове, съдържащи част от информацията в поръчката, отделена по признак – място на получаване на отделните асортименти.

Този признак се установява с програмиране принадлежността на асортиментите към стокова група (П31-4). В обектите за обществено хранене за стокови групи се приемат БАР, КУХНЯ, СТУДЕН БЮФЕТ и др.

За да бъдат отпечатвани СЛУЖЕБНИ бонове в П15 се задава ВАРИАНТ 0на отпечатване на боновете в режим “РЕГИСТРИРАНЕ” (П15=0).

За да се отпечата името на стоковата група е необходимо да се програмира П36.

4.4.12.1.ОТКРИВАНЕ И РАБОТА С КЛИЕНТСКА СМЕТКА

Откриването на клиентска сметка става с въвеждане на НОМЕР на сметка (число от 1до 70)и клавиш “[. ]/t\

При откриване сметка на клиента в левия край на индикацията засветва“mNNN”,където NNN -номер на сметката.

След натискане на клавиш “[.]/Т”, на бона се отпечатват последователно номер на сметката, номера на поръчката и старото салдо (натрупаната до момента сума по сметката). Следващите операции за маркиране на позициите от поръчката са описани в т. 4.4.1 до т. 4.4.8. Приключването на поръчка става с клавиш“STL”.Върху бона за клиента се отпечатват сумата от натрупаните асортименти в поръчката и новото салдо.

сметка

 

сметка

 

 

 

асорт

Посоченият бон е с асортименти с програмирана цена

При работа с клиентски сметки трябва да се имат предвид следните особености:

– процентни отстъпки и надбавки над асортимент или департамент в поръчка е ЗАБРАНЕНА ОПЕРАЦИЯ;

– стойностни (процентни) отстъпки или надбавки са разрешени само в бона за плащане на клиентската сметка, преди натискане на клавиш за плащане;

СТОРНО на продажба от предишна поръчка се извършва по следния начин:

* въвежда се номер на клиентската сметка и се натиска клавиш “[.]/Т”;

* натискат се последователно клавиш“1”и клавиш“VD/ST”;

* въвежда се продажбата, която трябва да се сторнира.

Бонът се приключва автоматично, без натискане на клавиш за плащане.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН^ 1111111111111 1234*       НОРА 4 МАСА/КЛИЕНТ 01 ПОРЪЧКА 01

СТАРО САЛДО……0,00

#кафе

сума*Б………….0,30

#кока кола

сума*Б………….0,60

НОВО САЛДО…….0,90

0068 02артикула

17-09-04 21:34

СЛУЖЕБЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.4.12.2.ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КЛИЕНТСКА СМЕТКА

Приключването на клиентска сметка се осъществява по следния начин:

– въвежда се номер на клиентската сметка и се натиска клавиш “[.]/Т”;

– натиска се клавиш за плащане. Валидни са всички особености при плащане, описани в т.4.4.9 и 4.4.10.

След натискане на клавиш “[.]/Т”, на бона се отпечатват последователно номер на сметката и броя на направените поръчки по сметката.

След натискането на клавиш за плащане, се разпечатва “ЗАКРИТА СМЕТКА” и всички позиции (асортименти) от поръчките, направени в сметката.

_ №

сметка

 

 

Показаният бон е отпечатан при приключване на клиентска сметка № 1и плащане в брой.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН^ 1111111111111

1234* НОРА МАСА/КЛИЕНТ 01 БР.ПОРЪЧКИ 01

ЗАКРИТА СМЕТКА

АААААААААААААААААААААА

#кафе сума* Б . #кока кола сума* Б . OБЩА СУМА . всичко. . ДДС*Б. .

Б= 20,00%

нето ст-ст. .

. 0,30 . 0,60

…..0,90

. 0,90

. 0,15

_________…………0,75

В БРОЙ…..0,90

0035 02 артикула

17-09-04 22:00

ФИСКАЛЕН БОНОТ123456_03123456

4.4.13.ИЗДАВАНЕ НА ДАНЪЧНА ФАКТУРА

Издаването на данъчна фактура се осъществява в режим РЕГИСТРИРАНЕ по следния

начин:

– въвежда се 13разряден буквено-цифров данъчен номер на клиента съгласно кодова таблица от ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и се натиска клавиш“TL”;

– извършва се регистриране на продажбите.

данъч. № на клиент

 

№ на ~~

асорт.

№ на _

асорт.

 

1

Издава се дубликат на данъчната фактура.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН-N 1111111111111

1234* АНА 1 ДАНЪЧНА ФАКТУРА

ОРИГИНАЛ ФАКТ-N 0000000007

ДП 1

цена……………..21,00

кол-во…………….1,000

сума*Б……………21,00

ДП 2

цена……………..53,68

кол-во…………….1,000

сума*Б……………53,68

ОБЩА СУМА……..74,68

всичко……………74,68

Б=20.00%

ДДС*Б……………12,45

нето ст-ст…………62,23

В БРОЙ. . . . 74,68

ПРОДАВАЧ:.

ПОЛУЧАТЕЛ:.

КУПУВАЧ:.

ДАН-N 1234567589098 АДРЕС:…………….

БУЛСТАТ:

0036 02 артикула

18-09-04 08:44

– ФИСКАЛЕН БОН -ОТ123456 03123456

4.4.14.ИНДИЦИРАНЕ НА ТЕКУЩА ДАТА И ЧАС

В индикация на текуща дата и час може да се влезе, ако не са въвеждани цифри преди натискане на клавиш“QTY”.

При еднократно натискане на клавиш“QTY”се индицира дата, а при следващо -час.

ЕКАФП остава в режим индициране на текущо време до натискане на клавиш“CL”, cкоето се преминава в нopмaлeн peжuм“РЕГИСТРИРАНЕ”.

4.5.Режим ОТЧЕТИ НА КА

Bзависимост от избраната парола се определя работата на КAв два основни отчетни режима:

– peжuм“ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ”, дефингфащ ce cпарола за режим “X” и uзnълнявaщ кoнтpoлнoчетене на регucтpuтe oт зададения oтчeт;

– peжuм“ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ”, дефингфащ ceс парола за режим“Z”и шт^л^ваи! четене и нyлupaнeна peгистpuтe oт кoнкpeтнuя oтчeт.

Информацията в бoнoвeтe,издавани в peжuм“ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ” е ^щата както npu peжuм“ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ”,c изключение на бoнaот дневен финаншв отчет с нулиране, тъй кaтo npu нyлupaнeна реализирания oбopoт за деня, ce uзвъpшвa зanucвъв ФП.

В заглавната част на oтчeтнuтe бoнoвe ce oтneчaтвaвинаги нoмepaна oтчeтa, uмeтoму и “ЧЕТЕНЕ”, ато c тoзu oтчeт ce uзвъpшвa caмoчетене на peгucтpuтeили “НУЛИРАНЕ”, aкo тoзu oтчeт е cвъpзaн cчетене и щ^л^ане.

На боновете от всички отчети свързани с нулиране на регистрите се отпечатва и пореден номер на нулиранията.

При извършване на дневен финансов отчет регистрите с нулеви стойности се отпечатват заедно с поредния номер на нулирането.

При всички останали отчети регистрите с нулеви cтoйнocтuне ce oтneчaтвaт.Ако няма натрупване поне в един от регистрите, включени в конкретния отчет (всички регистри са нулирани), ce oтneчaтвaсъобщение “РЕГИСТРИТЕ СА НУЛИРАНИ”.

Аш no вpeмeна oтчeт и нул^ане на peгucтpuтe ceзадейства блoкupoвкaза кpaй на ^шт^лна лента,кacoвuят anapaт uзвъpшвa кoнтpoлнoчетене (без нулиране),въnpeки,че е в peжuм “Z”.

4.5.1.ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

въведен в експлоатация КА за paбoтa cфискална naмeт,в npo^caна нyлupaнeна дневнияo6opo^във фискалната naмeт ceзащюва блoк данни за oбщuя oбopoт за деня и оборота no всяка от четирите данъчни групи с натрупване.

Bcewu блoк във фискалната шмет ceзапомня noд onpeдeлeн нoмep, кoйтo ce oтneчaтвa въpху бoнa,издаван npuдневния финаншв oтчeт с нулиране.

Ако не е извършен успешен запис във ФП, дневният оборот не се нулира и на бона се отпечатва съобщение “-СЛУЖЕБЕН БОН-” Необходима е намесата на сервизен техник.

Отчетът се изпълнява в режим“Z “при натискане на клавиш“TL”.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАЕШ 1111111111111 1234*

ОТЧЕТ 0 1

Н У Л И Р А Н Е

ДНЕВЕН ФИНАНСОВ

ДП 01       ГР0       дк Б

кол……………3,000

сума……………80,70

ПО ДЕПАРТАМЕНТИ

кол……………3,000

сума……………80,70

ГР0 0003

сума……………80,70

ПО ГРУПИ

сума……………80,70

ОТСТЪПКИ 0001 ………………..0,06

СУМА ПРОДАЖБИ

……………….80,64

СЛУЖ. ВЪВ. СУМИ 0001 ……………….12,54

КАСОВА НАЛИЧНОСТ

……………….93,18

В БРОЙ 0002 ……………….80,68

ВОЙД 0001

…………………0,30

0001

………………..6,31

1Е1Ж= 1,9800000 BGN

ДНЕВЕН ОБОРОТ,ДДС

*   *   *   *    * * * * * * * *  * *

ДДС*     А     % = 10,00

оборот…………..0,00

нето ст-ст………..0,00

ДДС…………….0,00

ДДС* Б % = 20,00

………………80,64

………………67,20

………………13,44

ДДС* В % = 00.00

……………….0,00

……………….0,00

……………….0,00

ДДС* Г % = 00.00

……………….0,00

……………….0,00

……………….0,00

ОБЩ ОБОРОТ

…………….1144,15

СУМА НЕТО СТ- СТ

…………….. 953,96

СУМА ДДС

……………..190,19

ААААААААААААААА

БЛОК ФП: 0004

НУЛИРАНЕ Z 0002 0078

17-09-04 18:56

  ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

При отчетен КА и извършване на дневен финансов отчет се отпечатва бон от вида на горепосочения, но с нулеви суми на съответните регистри като броячът на нулиране Zсе увеличава с 1.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1.Нулиране на касовите регистри не може да ceизвърши, ако има поне една неплатена сметка на клиент. При опит за отчет на КА, се отпечатва бон cномерата на сметките, дължимите суми по тях и номерата на касиерите, които са ги открили.

Необходимо е да се извърши закриване (плащане) на сметките.

Касовите регистри не могат да се нулират и при неприключена сметка със сума 0в резултат на извършени операции ВОЙД и СТОРНО. Закриването на сметката се извършва в режим“Z”при натискане на клавиш “[.]/Т”.

4.5.2.ОТЧЕТ НА ОПЕРАТОРИ

При избран номер на оператор и натиснат клавиш“%/OP”се извършва отчет на конкретния оператор, а при неизбран номер -на всички касиери.

Ако за конкретен оператор има поне една неприключена (незакрита) сметка, въпреки че в началото на отчета се отпечатва текст “НУЛИРАНЕ”, регистрите не се нулират. В този случай се отпечатват само номерата и сумите на незакритите сметки.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАЕШ 1111111111111 1234*

ОТЧЕТ 0 2

Н У Л И Р А Н Е

НА ОПЕРАТОРИ

ОПЕРАТОР 01

В БРОЙ 0001

………………..123,35

БР.НА КЛИЕНТИТЕ 0001 СУМА ПРОДАЖБИ ОПЕР ………………..123,35

ОПЕРАТОР В БРОЙ

06

0001

…………………52,16

БР.НА КЛИЕНТИТЕ 0001

СУМА ПРОДАЖБИ ОПЕР

…………………52,16

П Р О Д А Ж Б И от РС ………………….0,00

НУЛИРАНЕ Z 0010

0089

18-09-04 17:56 –СЛУЖЕБЕН БОН-

ОТ123456 03123456

4.5.4. OТЧЕТ НА АСОРТИМЕНТИ

При избран номер на асортимент и натиснат клавиш“PLU/REP”се извършва четене (нулиране) на конкретния асортимент, а при неизбран номер -на всички асортименти, по които има натрупване. В режим Zпри въвеждане на число9999и натискане на клавиш“PLU/R”се извършва отчет без да се извършва разпечатка.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАЕШ 1111111111111 1234*

ОТЧЕТ 0 9 ЧЕТЕНЕ

НА ДЕПАРТАМЕНТ

ДП 01 ГР0       дк Б

кол……………..7,000

сума……………355,72

0096

18-09-04 18:58 –СЛУЖЕБЕН БОН-

ОТ123456 03123456

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 0 3 Н У Л И Р А Н Е

НА АСОРТИМЕНТИ #0001 ДП00  ГР0  дк Б

кафе

цена…………….0,30

кол……………..6,000

сума……………..1,80

#0002 ДП00  ГР0  дк Б

водка

цена…………….2,00 кол……………..5,000

сума…………….10,00

#0012 ДП00  ГР0  дк Б

уиски

цена…………….5,00

кол……………..1,000

сума……………..5,00

ОБЩО ПО АСОРТ.

кол……………..12,00

сума…………….16,80

НУЛИРАНЕ Z 0010 0091

18-09-04 7:58 –СЛУЖЕБЕН БОН-

ОТ123456 03123456

4.5.5. OТЧЕТ НА ДЕПАРТАМЕНТ

Този отчет може да се изпълнява само преди дневен финансов отчет с нулиране.

Четенето на департаментите се извършва само в режим “Х”, като се избере конкретния департамент.

4.5.6.ОТЧЕТ НА СТОКОВИ ГРУПИ

Този отчет може да се изпълнява само преди дневен финансов отчет с нулиране. Четенето на групите се извършва само в режим “Х” като се избере номер на група (от 0до 3)и се натисне клавиш“PY1”.Група0се избира с натискане на клавиш“CL”.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДА1Ш 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 10 ЧЕТЕНЕ

ПО ЧАСОВИ ЗОНИ

1. 12:00 – 17:59 ……………….143,21

2. 18:00 – 23:59

…………………0,00

0098

18-09-04 19:10 – СЛУЖЕБЕН БОН-ОТ123456 03123456

4.5.7. ОТЧЕТ ПО ЧАСОВИ ЗОНИ

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 11 ЧЕТЕНЕ

НА ГРУПИ

ГР3 0002

сума…………….17,36

0097

18-09-04 19:00

СЛУЖЕБЕН БОН-

ОТ123456 03123456

периоди “PY2”.

Този отчет служи за следене оборота на търговския обект по часови (зони), зададени в П37. Изпълнява се с натискане на клавиш

4.5.8.ОТЧЕТ НА НЕПРИКЛЮЧЕНИ

КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ

Този отчет е информационен при запускането му в режим ” Х” приключва автоматично неприключените сметки при запускането му режим“Z”.

Изпълнява се с натискане на клавиш ” [.]/Т”.

4.6.Режим ОТЧЕТИ НА ФП

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 04 НУЛИРАНЕ

СМЕТКИ НА КЛИЕНТИ

МАСА/КЛИЕНТ 01 1

НОВО САЛДО……23,65

МАСА/КЛИЕНТ 05 1

НОВО САЛДО……15,46

НУЛИРАНЕ Z 0019 0099

18-09-04 19:10

СЛУЖЕБЕН БОН-

ОТ123456 03123456

Избирането на режима става с въвеждане на парола за режим“Z”

или “Х”.

Всички отчети на фискалната памет независимо дали са в режим “X” или“Z”извършват само четене, т.е. информацията се разпечатва без да се нулира. Могат да се отпечатват следните отчети:

4.6.1.ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ на ФП за период от дата до дата

При този отчет се изпълнява следната процедура:

– въвежда се1от цифровата клавиатура;

– натиска се клавиш“STL”;

-въвежда се от цифровата клавиатура началната дата на отчетния период (ДДММГГ);

– натиска се клавиш“QTY”;

– въвежда се от цифровата клавиатура крайната дата на отчетния период (ДДММГГ);

– натиска се клавиш“VD/ST”;

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 05 ЧЕТЕНЕ

НА ФИСКАЛНАТА

ПАМЕТ

В Ъ В Е Д Е Н А

В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

16-09-04 09:26

ОТ 16-09-04 ДО 17-09-04

% ДДС

16-09-04 09:25

А= 0.00% Б=20.00% B= 0.00%        Г= 0.00%

0001

16-09-04 21:30

ОБОРОТ* А……..0,00

ОБОРОТ* Б…..1014,67

ОБОРОТ* В____

. . . . 0,00

ОБОРОТ* Г____

. . . 0,00

ОБЩ ОБОРОТ.

. 1014,67

0002

17-09-04

21:28

ОБОРОТ*А. . . .

. . . . 0,00

ОБОРОТ* Б____

. . 858,47

ОБОРОТ* В____

. . . . 0,00

ОБОРОТ* Г____

. . . 0,00

ОБЩ ОБОРОТ.

АААААААААА

. . 858,47

А   А   А   А А

С У М А ОБОРОТ,ДДС

ОБОРОТ*А. . . .

. . . . 0,00

ДДС* А……..

. . . . 0,00

ОБОРОТ* Б____

. 1873,14

ДДС*Б……..

. .311,68

ОБОРОТ* В____

. . . .0,00

ДДС*В……..

. . . .0,00

ОБОРОТ* Г____

. . . .0,00

ДДС*Г………

. . . .0,00

ОБЩ ОБОРОТ.

. 1873,14

0100

18-09-04

15:56

ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.6.2.СЪКРАТЕН ОТЧЕТ на ФП за период от дата до дата

При този отчет се изпълнява следната процедура:

– въвежда се11от цифровата клавиатура;

– натиска се клавиш“STL”;

– въвежда се от цифровата клавиатура началната дата на отчетния период (ДДММГГ);

– натиска се клавиш“QTY”;

– въвежда се от цифровата клавиатура крайната дата на отчетния период (ДДММГГ);

– натиска се клавиш“VD/ST”.

4.6.3. ДЕТАЙЛЕН ОТЧЕТ на ФП

период от блок до блок

за

се изпълнява следната

% ДДС

16-09-04 А= 0.00% B= 0.00%

09:25 Б=20.00% Г= 0.00%

При този отчет процедура:

– въвежда се 2 от цифровата клавиатура;

– натиска се клавиш“STL”;

– въвежда се  от  цифровата клавиатура началния блок на отчетния период (ХХХХ);

– натиска се клавиш“QTY”;

– въвежда се от цифровата клавиатура крайния блок на отчетния период

– натиска се клавиш“VD/ST”;

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАНЛЧ 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 07 ЧЕТЕНЕ

НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ В Ъ В Е Д Е Н А В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 16-09-04 09:26

ОТ

ДО

16- 09-04

17- 09-04

0001

06-09-04 21:30 0002

17- 09-04 21:28

ААААААААААААААА

С У М А ОБОРОТ,ДДС

ОБОРОТ* А……..0,00

ДДС* А…………0,00

ОБОРОТ*Б…..1873,14

ДДС*Б………..311,68

ОБОРОТ* В……..0,00

ДДС*В………….0,00

ОБОРОТ* Г……..0,00

ДДС*Г………….0,00

ОБЩ ОБОРОТ. . 1873,14 0101

18- 09-04 15:57 – ФИСКАЛЕН БОН –

ОТ123456 03123456

(YYYY);

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ ДАН]Ч 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 06 ЧЕТЕНЕ

НА ФИСКАЛНАТА

ПАМЕТ

В Ъ В Е Д Е Н А

В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

16-09-04

09:26

ОТ 0001   ДО 0002

% ДДС

16-09-04 А= 0.00% B= 0.00%

0001 16-09-04 ОБОРОТ* А. ОБОРОТ* Б. . ОБОРОТ* В. .

09:25 Б=20.00% Г= 0.00%

21:30

……0,00

. . . 1014,67 ……0,00

ОБОРОТ* Г……..0,00

ОБЩ ОБОРОТ. . 1014,67

0002

17- 09-04 21:28

ОБОРОТ* А……..0,00

ОБОРОТ* Б…… 858,47

ОБОРОТ* В……..0,00

ОБОРОТ* Г……..0,00

ОБЩ ОБОРОТ. . . 858,47

ААААААААААААААА

С У М А ОБОРОТ,ДДС

ОБОРОТ* А……..0,00

ДДС* А…………0,00

ОБОРОТ* Б….. 1873,14

ДДС*Б………..311,68

ОБОРОТ* В……..0,00

ДДС*В………….0,00

ОБОРОТ* Г……..0,00

ДДС*Г………….0,00

ОБЩ ОБОРОТ. . 1873,14 0102

18- 09-04 16:00

ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.6.4. СЪКРАТЕН ОТЧЕТ на ФП за период от блок до блок

При този отчет се изпълнява следната процедура:

– въвежда се12от цифровата клавиатура;

– натиска се клавиш“STL”;

– въвежда се от цифровата клавиатура началния блок на отчетния период (ХХХХ);

– натиска се клавиш“QTY”;

– въвежда се от цифровата клавиатура крайния блок на отчетния период (ХХХХ);

– натиска се клавиш“VD/ST”;

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДА1Ш 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 08 ЧЕТЕНЕ

НА ФИСКАЛНАТА

ПАМЕТ

В Ъ В Е Д Е Н А

В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

16-09-04 09:26

ОТ   0001   ДО 0002

$ДДС

16-09-04 А= 0.00% B= 0.00%

09:25 Б=20.00% Г= 0.00%

0001

06-09-04 21:30 0002

17- 09-04 21:28

ААААААААААААААА

С У М А ОБОРОТ,ДДС

ОБОРОТ*А……..0,00

ДДС* А…………0,00

ОБОРОТ*Б….. 1873,14

ДДС*Б………..311,68

ОБОРОТ* В……..0,00

ДДС*В………….0,00

ОБОРОТ*Г……..0,00

ДДС*Г………….0,00

ОБЩ ОБОРОТ. . 1873,14 0103

18- 09-04 16:01

ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.6.5.ОТЧЕТ на ФП за период от дата до дата само по оборот

При този отчет се изпълнява следната процедура:

– въвежда се3от цифровата клавиатура;

– натиска се клавиш“STL”;

– въвежда се от цифровата клавиатура началната дата на отчетния период (ДДММГГ);

– натиска се клавиш“QTY”;

– въвежда се от цифровата клавиатура крайната дата на отчетния период (ДДММГГ);

– натиска се клавиш“VD/ST”.

ИМЕ,АДРЕС,БУЛСТАТ

ДАН-N 1111111111111

1234*

ОТЧЕТ 09

ЧЕТЕНЕ

НА ФИСКАЛНАТА

ПАМЕТ

В Ъ В Е Д Е Н А

В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

16-09-04 09:26

ОТ

ДО

16- 09-04

17- 09-04

%ДДС

16-09-04

09:25

A= 0.00% B= 0.00%

Б=20.00% Г= 0.00%

ААААААААААААААА

С У М А ОБОРОТ,ДДС

ОБОРОТ*А……..0,00

ДДС* А…………0,00

ОБОРОТ*Б….. 1873,14

ДДС*Б………..311,68

ОБОРОТ* В……..0,00

ДДС*В………….0,00

ОБОРОТ*Г……..0,00

ДДС*Г………….0,00

ОБЩ ОБОРОТ. . 1873,14 0105

18-09-04 16:15

ФИСКАЛЕН БОН

ОТ123456 03123456

4.6.6.ОСОБЕНИ СЛУЧАИ ПРИ РАБОТА С ФП

Bпроцеса на записа на данни във ФП eвъзможно да ceотпечатат различни видове съобщения, информиращи за състоянието на ФП.

Предупредителен текст“OCTABATХХ ЗАПИСА” се издава в случаите когато записът е завършен успешно, но до запълването на ФП остават още ХХ записа на дневни финансови отчети с нулиране.

Това съобщение се появява преди последните 50записи и придружава всеки един от тях.

Необходимо е да бъде уведомен сервизният техник, упълномощен да поддържа КА.

Предупредителен текст “СМЕНИ ФИСК.ПAMET”се отпечатва в случаите, когато записът е извършен успешно, но обемът на ФП е запълнен. Необходима е намесата на упълномощен сервизен техник. Всеки по-нататъшен опит за работа в режим “РЕГИСТРИРАНЕ” ще бъде неуспешен до подмяната на ФП с нова.

Във всички случаи, при които не може да се извърши запис във ФП се отпечатва съобщение “ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС”.

Запис във ФП не се извършва и ЕКАФП не може да работи в режим “РЕГИСТРИРАНЕ”. Необходимо е дневения финансов отчет с нулиране да се пусне отново. Ако се извърши успешен запис във ФП, във всички отчети от ФП се отпечатва съобщението “ГРЕШНА КОНТР.СУМА”, което означава, че във ФП има записан блок с непълна информация. В този случай не е необходима смяна на ФП, тъй като този блок не се включва в отчетите на ФП.

Ако при няколко последователни пускания на дневния финансов отчет с нулиране, КА всеки път печата съобщението “ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС” и не може да се запише блок данни във ФП, е необходима намесата на сервизен техник.

При неуспешен запис във ФП е възможно да се индицира съобщение “ErrF”.При опит да се работи с ЕКАФП ,това съобщение се заменя с “SEr”апаратът е блокиран, докато упълномощен сервизен техник не отстрани причината. При извършване на операции, свързани с фискалната памет (програмиране на параметри П21, П22, тест 04,дневен отчет с нулиране) може да се получат и следните съобщения:

– ГРЕШЕН ФИСК.НОМЕР -номерът на ФП в оперативната памет на ЕКАФП не съвпада с номера, записан във ФП;

– ГРЕШЕН КАС.НОМЕР -индивидуалният номер на ЕКАФП в оперативната памет не съвпада с номера, записан във ФП;

5.ИНДИКАЦИЯ ПРИ ПРЕПЪЛВАНЕ, БЛОКИРОВКИ И СЛУЖЕБНИ СЪОБЩЕНИЯ

При работа с касовия апарат могат да възникнат различни видове препълвания и блокировки. Индикациите и начините на отстраняване на блокировките са дадени в ТАБЛИЦА 8.

ТАБЛИЦА 8

ВИД СЪОБЩЕНИЕ

ИНДИКАЦИЯ

НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Клавиш “CL”

Препълване от

1

умножение

Препълване на

2

Режим’^”, клавиш “TL”

касов регистър

Препълване по

3

Клавиш “PLU/R”

асортименти

Препълване по

4

Клавиш “%/OP”,”STL”

оператори

Клавиш “CL”, № сметка,

Препълване сметка

5

клавиши ” [.]/!”, “TL”, “PY1”, “PY2″,”PY3”

на клиента

Препълване на

7

Клавиш “PY2”

часови регистър

Препълване на

Дълъг звуков

Клавиши “TL”,”PY1″,

буфера за печат

сигнал

“PY2”, “PY3”

Препълване на

Дълъг звуков

Клавиши “TL”,”PY1″,

регистрите за междинна сума

сигнал

“PY2”, “PY3”

ВИД СЪОБЩЕНИЕ

Препълване на буфера за печат

Препълване на регистрите за междинна сума

При натрупване в департамент с непрограмирана I-та характеристика

При натрупване на асортимент с непрограмирана I-та характеристика

Неуспешна финансова операция

Непотвърден параметър П2

При аварийно нулиране на КА

При аварийно нулиране на КА

Непотвърдена дата

При повредена ФП

Повреда при избор на оперативната памет

ИНДИКАЦИЯ

CL

paper no

CL

P30-i

i = 1до 8

P31-i

i = 1до 8

Ser.

P2

DD-DD-DD

HH-HH

repeat

ErrF

НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Режим“Z”,клавиши “TL”, “%/OP”,”PLU/R”

Поставя се контролна /бонова/ лента. Натиска се клавиш“CL”

Въвеждане на съответ-ната характеристика

Въвеждане на съответ-ната характеристика

НЕОБХОДИМА Е НА-МЕСА НА СЕРВ. ТЕХН.

Въвеждане на П2

Въвеждане на дата

Сверяване на часовника

Въвеждане на дата

Подмяна на ФП от сервизен техник

Отстраняване на повре-дата и минаване през нулиране. Светва“b”в левия край на индикацията_

37

ВИД СЪОБЩЕНИЕ

Грешка при комуникация с везна

Грешна контролна сума при РС

Резервирана маса от оператор

КА е зает с предаване /приемане/ на данни

Няма управление от

РС

Няма връзка между

КА и РС

КА е зает с обработ­ка на информация

Опит за предаване при ненулиран КА

Неуспешна финансова операция

ИНДИКАЦИЯ

Error

BUSY Err

REZ-x

BUSY

dC3

t OUt

Search

CL

Ser

НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

НЕОБХОДИМА Е НА-МЕСА НА СЕРВ. ТЕХН.

Повторение на съобщението

Избор на друга маса

Завършване на преда-ването /приемането/

Възстановяване на връзката или 113=0

Клавиш“CL”

Изчаква се малко

Режим ‘^”,клавиши

“TL”, “PLU/R”

НЕОБХОДИМА Е НА-МЕСА НА СЕРВ. ТЕХН.

Всяка започната операция преди отпадане на захранващото напрежение се завършва след възстановяването му. Прекъснат печат се отпечатва повторно, като преди него се отпечатва съобщение *СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*.

6.ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

За нормална работа на КА е необходимо да се спазват следните условия:

– да се използват само оригинални консумативни материали;

– да се предпазва от удари, силни сътресения и механични повреди;

– повърхността да се почиства от прах и замърсявания само с леко навлажнено със спирт парче плат;

– областта около печатащото устройство и клавишите на КА да се почистват редовно от прах, късчета хартия и др. с мека четка.

Разпломбирането, ремонтът и профилактиката на КА се извършват само от сервизен техник на фирмата, с която е сключен договор за пемонт и поддръжка. Ако захранващият шнур на КА е повреден, той трябва да бъде заменен само в сервизна база.

При изключване мрежовото напрежение на КА, се гарантира съхранение на информацията min 1500часа с помощта на вградената акумулаторна батерия. При престой на КА по-голям от 1500 часа, за да се обезпечи нормалната му работа е необходимо да се зареди акумулаторната батерия, като КА се включи към електрическата мрежа за време не по-малко от 16часа. Ако се налага съхранение на КА за срок по-голям от 1година, трябва да се извади акумулаторната батерия и да се монтира отново от сервизния техник при въвеждането на КА в експлоатация.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

КОДОВЕ НА ПЕЧАТНИТЕ СИМВОЛИ

Дес.

Кири

Дес.

Кири

Дес.

Кири

Дес.

Кири

код

лица

код

лица

код

лица

код

лица

00

SP !

25

9

50

Т

75

л

01

26

:

51

У

76

м

02

27

52

Ф

77

н

03

#

28

<

53

Х

78

о

04

$

29

54

Ц

79

п

05

%

30

>

55

Ч

80

р

06

&

31

?

56

Ш

81

с

07

32

А

57

Щ

82

т

08

(

33

Б

58

Ъ

83

У

09

)

34

В

59

Ы

84

ф

10

*

35

Г

60

Ь

85

х

11

+

36

Д

61

Э

86

ц

12

37

Е

62

Ю

87

ч

13

38

Ж

63

Я

88

ш

14

.

39

З

64

а

89

щ

15

/

40

И

65

б

90

ъ

16

0

41

Й

66

в

91

ы

17

1

42

К

67

г

92

ь

18

2

43

Л

68

д

93

э

19

3

44

М

69

е

94

ю

20

4

45

Н

70

ж

95

я

21

5

46

О

71

з

22

6

47

П

72

и

23

7

48

Р

73

й

24

8

49

С

74

к

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Това приложение предоставя информация за свързването на ЕКАФП ЕЛКА 700Tс външни устройства -компютър, везна и сканер за щрихкод.

ЕКАФП се свързва към тези устройства посредством кабели за връзка, куплирани към съединители телефонниXRSVиXRSPC,разположени на платка логика.XRSVе 6Р6С, аXRSPC

6Р4С _

Цвят на изводите

бял I    1. ______ 6

черен червен зелен жълт син

Изводи на ХRSV 1 2 3 4 5

6_

Сигнали

Vcc_S

SCAN

TxD_V

RxD_V

GND

GND

l_T

Изводи на XRSPC 2

Сигнали Vcc_S

Цвят на изводите черен

 

2_5

1.РАБОТА С КОМПЮТЪР

За да се осъществи връзка с компютър, КА трябва да е инициализиран като системен, т.е. параметър 3трябва да бъде 1и да е зададено касово място, съответствуващо на програмата в компютъра. При връзка с компютър КА има следните възможности:

– програмиране на асортименти, департаменти, имена на оператори и клише от компютър;

– четене на асортименти, департаменти, имена на оператори и клише;

– отчети:

* дневен финансов отчет;

* по оператори;

* по артикули;

* по департаменти

– издаване на касова бележка при продажба от компютър /работа на КА като фискален принтер/;

Кабел за включване на ЕКАФП към компютър В86.640.261

За изготвяне на кабела се използва 4-жилен телефонен кабел с цветни жила (черно, червено, зелено и жълто).

– от страна на ЕКАФП се монтира съединител телефонен щифтов 6Р4С;

– от страна на компютъра съединителят е стандартен, 9-изводен, гнездов, тип CANNON

КАСОВ АПАРАТ СИГНАЛ КОНТАКТ

КОМПЮТЪР КОНТАКТ

1kQ

GND

TxD

RxD

черен

жълт

4 <­

3.РАБОТА С ВЕЗНА

“?2­— 3

червен 4,7kQзелен

7

Съгласуването на КА с честотата на везната, с която той работи, става с параметър 12.

Стойност на П12

0

1 2 3 4

Скорост

9600бода 4800бода

2400 бода 1200 бода 9600 бода

Везна

ОТ 115 /ОТ 101 ОТ 115 /ОТ101

MORCAN

2

За честотите 1200, 2400и 4800се поддържа следният протокол /везна“WEGA”/:

– стартов бит, 8 бита данни, контрол по четност, един стопов бит, скорост, избрана с параметъра;

– команда за тариране на везната – 001 /3байта/;

– команда “запитване за тегло” – 003 /3 байта/. Отговор на везната – 17 байта:

– стойност на теглото – от 1-ви до 6-ти байт;

– цена – от 7-ми до 11-ти байт;

– стойност – от 12-ти до 17-ти байт. Информацията се предава в двоичен вид.

С този протокол ЕЛКА 700Т обслужва везна ОТ 115 /ОТ 101,когато П12 =1и везната е инициализарана в 1 .

За честота 9600се поддържа следните протоколи:

*протокол със следните данни /везна “HANA”/при П12=0.:

– даннови битове – 8 бита;

– стоп-бит – 1 бит;

– контрол по четност – не;

– запитване на везната /ASCIIкод “Т” – 54H/. Отговор на везната в следния формат:

А | B | CDEFG | H | IJKLMNO | P | QRSTUVW | X | Z

където:

Асъстояние на везната;

0 бит – неустановена;

1 бит – нулирана;

2 бит – отрицателно тегло; 4 бит – положително тегло; 8 бит – препълване.

Cдо G –тегло; I до O –цена; Q до W –сума;

B,H,P   –шпация/ASCIIкод 20Н/; X     – ASCII код 0БН; Y     – ASCII код 0АН.

С този протокол ЕЛКА 700Т обслужва везна ОТ 115 /ОТ 101,когато П12=0 и везната е инициализарана в 0.

*протокол със следните данни /везна “MORCAN”/при П12=4.:

– даннови битове – 8 бита;

– стоп-бит – 1 бит;

– контрол по четност – не;

– даннов формат – ASCII

Връзката с везна се осъществява по RS 232. Отговор на везната в следния формат:

SOH | STX | STA | SIGN | W5 | W4 | W3 | W2 | W1 | W0 | UN1 | UN0 | BCC | ETX| EOT |

където:

SOH, STX -командни байтове

STA -състояние на теглото на везната

– “S” -везната е стабилна (успокоена) -“U” – везната е нестабилна (неуспокоена)

SIGN– знак за тегловите данни

”   ” – нула и положително тегло ” – ” – отрицателни теглови данни ” F ” -претоварване

W5 – W0 -теглови данни

UN1, UN0 -единица за тегло

BCC– проверка за блок знаци

ETX, EOT -командни байтове

Кодовете на дефинираните команди са следните:

“ENQ”

– 05H

“ACK”

– 06H

“NAK”

– 15H

“SOH”

01H

“STX”

– 02H

“ETX”

– 03H

“EOT”

04H

“DC1”

11H

“DC2”

12H

“DC3”

13H

“DC4”

14H

Работа на КА с везна в режим PЕГИCТPИPAНЕ

Натрупването се извършва както при работа с количество.

Запитването на КА за количество се извършва с клавиш“QTY”.При нормална връзка, на индикацията на КА се извежда количеството, изпратено от везната. При грешен отговор или нарушена връзка, на индикацията се индицира час.

Кабел за включване на КА към везна “ОТ 115 /ОТ 101″ B86.640.201

За изготвяне на кабела се използва 4-жилен телефонен кабел със цветни жила /, черно, червено, зелено, жълто /.

– от страна на ЕКАФП се монтира съединител телефонен щифтов 6Р4С;

– от страна на везната съединителят е стандартен, 9-изводен, щифтов тип CANNON. КАСОВ АПАРАТВЕЗНА “ОТ 115 /ОТ 101″

СИГНАЛ КОНТАКТ КОНТАКТ

TxD_V 3    ^ ?    2/червен/

RxD_V 4   * 3/зелен/

GND 5 5/жълт/

3.РАБОТА СЪС СКАНЕР

Сканерът трябва да е от тип KB/RS-232/и се включва към съединител XJна ЕКАФП посредством преходен кабел. Програмата на ЕКАФП обслужва щрих кодове ЕАШ3 и EAN8. Сканерът трябва да е настроен за връзка по RS 232със следните параметри:

– скорост на предаване       – 4800 b/s;

– данни – 8 bits;

Преходен кабел за включване на сканер към ЕКАФП (В86.640.212)

За изготвяне на кабела се използва 6-жилен телефонен кабел с цветни жила (бяло, черно, червено, зелено,жълто и синью).

– от страна на ЕКАФП се монтира съединител телефонен щифтов 6Р6С;

– от страна на сканера съединителят е стандартен, 9-изводен, щифтов, тип CANNON.

КАСОВ АПАРАТ СКАНЕР СИГНАЛ   КОНТАКТ КОНТАКТ

SCAN 2        <- 2,3

GND 6 – 5

Vcc_S 1 9

Работа със сканер в режим РЕГИСТРИРАНЕ

Съществуват следните ситуации:

•   Ако се набере асортимент, който не е програмиран или е прочетен номер, на който не е присвоен асортимент, ЕКАФП изпраща запитване към компютъра за продажбата на

този асортимент.

•  Сканерът изпраща прочетения номенклатурен номер към присвоен асортимент в

ЕКАФП.

Присвояването на бар-кодов номер на конкретен асортимент става с параметър 39 за всичките 5000.

Извършват се следните действия:

– контрол по четност

– EAN 13

– EAN 18

– терминатор

none.

none.

enable; enable;

нулиране контролната сума на присвоения номенклатурен номер

39

 

1до 5000

 

присвояване на номенклатурен номер към даден асортимент

39

 

1до 5000

 

Прочитане на номера със сканера*

индициране на избрания номенклатурен номер

39   I PY1J 1до 5000 f PY2

*Ако номенклатурният номер започва с 2,касата модифицира номера във вида: 2N1N2N3N4N5N6Q1Q2Q3Q4Q5C

където:

N1 – N6 –номенклатурен номер;

Q1 – Q5 –количество в грамове, което не се присвоява С – контролно число

Присвоеният на асортимент номенклатурен номер се отпечатва в документите, издавани от

ЕКАФП.