касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с касови апарати ELTRADE A-300S KL

ELTRADE
ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ELTRADE A300 модел 02 KL
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация

СЪДЪРЖАНИЕ:

Въведение Изисквания при експлоатация Възможности
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ 8
1. Клавиатура 8
2. Индикация 11
3. Печатащо устройство 11
4. Фискална памет 11
5. Контролна лента на електронен носител 12
6. Режими на работа 12
7. Оператори ( касиери) 13
8. Поставяне на хартиената ролка 14
9. Подготовка за работе 15
11.РЕГИСТРАЦИЯ,ФИСКАЛИЗАЦИЯ
ДЕРЕГИСТРАЦИЯ И СМЯНА НА КЛЕН. 16
1. Регистрация и фискализация 16
2. Дерегистрация 17
3. Смяна КЛЕН 18
III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА 20
1. Отваряне на магазина / заведението 20
2. Отпечатване на празен бон. Проверка на датата и часа
3. Продажби в департамент 21
3.1. Продажби в департаменти с въвеждане на цена от клавиатурата
3.2. Продажби в департаменти с програмирана единична цена
3.3. Продажбата в департамент е единична продажба
4. Изчисляване на ресто 25
5. Продажба на артикули 27
5.1. Продажба на артикули с предварително програмирани цена и име 27
5.2. Продажба на артикули без предва-
21 21 21
23
24
37 37
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
рително програмирана цена 30
6. Задаване на количество (умножение) 32
7. Повторение на последната продажба 34
8. Различни начини на плащане 34
9. Корекции на грешки 35
9.1. Непосредствено анулиране 36
9.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)
9.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД)
10. Разделяне на сметката на няколко 3^ клиента
11. Издаване на фактура 41
12. Стойностна отстъпка и надбавка 43
12.1. Стойностна отстъпка 43
12.2. Стойностна надбавка 44
13. Процентна отстъпка и надбавка 44
13.1. Процентна отстъпка 44
13.2. Процентна надбавка 45
14. Връщане на стоки 45
15. Внасяне и изваждане на суми в касата 46 15.1.Внасяне на суми 47 15.2.Извеждане на суми 47
16. Отпечатване на справочен номер 48
17. Продажба с въвеждане на номен-клатурен номер / бар-код
18. Затваряне на магазина / заведението 50
49
IV. РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА (СИСТЕМА С КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ) 1.Основна последователност от касови операции при работа в ресторантски 51 режим
2. Влизане в режим “Продажби” с код на оператор
3.Откриване на клиентска сметка. Междинно приключване
4. Издаване на междинно копие на сметката 55
5. Приключване на клиентска сметка 56
50
51 51
eltrade
6. Работа с кредитни сметки
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
58
V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ
59
1. Дневен финансов отчет 61
1.1. Дневен финансов отчет с нулиране 61
1.2. Дневен финансов отчет без нулиране 65
2. Отчети по артикули 65
2.1. Отчет по артикули с нулиране 65
2.2. Справка за програмирани цени 67
2.3. Справка за налични количества 67
2.4. Справка за цена, налично и продадено 67 количество 67
2.5. Отчет по артикули без нулиране 68
2.6. Справка за програмираните параметри 68
2.7. Отчет по артикули, принадлежащи на 68 дадена артикулна група 68
3. Отчети по департаменти 69
3.1. Отчет по департаменти с нулиране 69
3.2. Отчет по департаменти без нулиране 71
4. Отчети по артикулни групи 71
4.1. Отчет по артикулни групи с нулиране 71
4.2. Отчет по артикулни групи без 72 нулиране
5. Отчет по данъчни задължения 73
6. Отчети по оператори 75
6.1. Отчет по оператори с нулиране 75
6.2. Отчет по оператори без нулиране 76
7. Отчети по часове 77
7.1. Отчет по часове с нулиране 77
7.2. Отчет по часове без нулиране 78
8. Отчет по отворени сметки 78
9. Подробен отчет на фискалната памет по „.
80
дати
10. Подробен отчет на фискалната памет 82 по блокове 82
11. Съкратен отчет на фискалната памет
по дати 84
12. Съкратен отчет на фискалната памет 86
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация по блокове
13.Разпечатване на КЛЕН 88
VI. ПРОГРАМИРАНЕНА КАСОВИЯ АПАРАТ 90
1. Общи сведения за програмирането 90
2. Индикация в режим “Програмиране” 91
3. Функции на бутоните в режим “Прог- 91 рамиране” 91
4. Въвеждане на данни 93
4.1. Въвеждане на цифрови данни 93
4.2. Въвеждане на текстове 96
5. Таблици в режим “Програмиране” 99
5.1. Параметри на артикулите 99
5.2. Параметри на департаментите 105
5.3. Параметри на артикулните групи 107
5.4. Параметри на операторите 108
5.5. Параметри на плащанията 110
5.6. Задаване на часови интервали 111
5.7. Задаване на диапазон за номер фактура. 111
5.8. Смяна на цени на артикули. Добавяне и отчисляване от налично количество. 112
5.9. Сверяване на дата и час 113
VII. РЕЖИМ “ПОМОЩ” (HELP) 114 УШ.ФУНЩИОНАЛНИ ТЕСТОВЕ 114
IX. СПЕЦИАЛНИ СИТУАЦИИ ПРИ РАБОТА С 116 A300 модел 02 KL
1. Съобщения на индикацията 116
2. Грешки от неправилна манипулация 117
3. Грешки от друг характер 118 4.Възникнали грешки и блокировки при 119 работа с ЕКАФП А300 02 KL.
X. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 121
XI. КОМУНИКАЦИОННИ ВОЗМОЖНОСТИ 122

А300 модел 02 KL
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
Въведение
ELTRADE A300 модел 02 KL е фискален электронен касов апарат, притежаващ множество възможности за удовлетворяване на нуждите и изискванията на различни видове офиси, магазини, супермаркети, аптеки, бутици, ресторанти, барове, дискотеки, хотели и др.
ELTRADE A300 модел 02 KL напълно е съобразен с изискванията на българското финансово законодателство. Издава фискални касови бележки за регистрираните от него продажби и осигурява натрупването им във фискалната памет и трансферирането им към сървъра на НАП посредством данъчен терминал осигуряващ дистанционна връзка между ФУ и НАП.
? В случай, че касовият апарат е транспор-тиран в условията на ниска температура, преди включването му, задължително трябва да го оставите да се аклиматизира в продължение на 1 час извън опаковката.
? Помешенията, в които ше работи апарата, трябва да бъдат с нормална пожаро-опасност според наредба 2 /ПСТН/ и нормална запрашеност.
? Не поставяйте апарата на много топли или студени места или на места, изложени директ-но на слънце продължително време.
? Не използвайте химикали за почистване на клавиатурата или индикацията.
? Касовия апарат се захранва от мрежа с напрежение 230V±10% и честота 50Hz±1Hz.

Изисквания при експлоатация

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
? Батерията В1 за поддръжка на RAM-а е литиева и не е зареждаема. Внимание! Опасност от експлозия ако батерията се замени с батерия от друг тип или се смени полярността!
? Използвайте токов източник (контакт) предназначен само за този касов апарат. Не използвайте съшия контакт за хладилен апарат или друго електрическо оборудване.
? Свържете адаптора здраво в контакта, за да не може случайно да бъде изваден.
? Не дърпайте или задържайте хартиената лента в печаташото устройство, когато то работи.
? Използвайте консумативи, отговаряши на изискванията
? Възможност за работа в магазински или ресторантски вариант.
? 480 артикула в магазински режим и 200 артикула в ресторантски режим на работа.
? 9 департамента, 10 групи.
? 4 вида плащания (валути).
? Издаване на фактури.
? Програмиране функции на клавишите.
? Отпечатване “Помощ”.
? Програмируемо лого.
? Складови функции.
? 34 клиентски сметки с до 30 артикула във всяка.
? 30 оператора (сервитьора).
? Възможност за връзка с компютър, бар-код скенер и електронна везна.
? Обем на КЛЕН – 40 млн.реда
? Носител на КЛЕН – SD карта 2GB

Възможности

eltrade
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
ХТззи маркировка отпечатана върху продукт и/ипи придружаващата го документация показва че този продукт ще бъде рециклиран в края н. употреба. В този случай препоръчваме да се сеържете с вашия търговец или с организация занимаваща се с рециклиране на Електрическо и Електронно Оборудване.
За да се избегне увреждане на човешкото здраве или замърсяване на околната среда, моля не изхвърляите този продукт в контейнерите за битови отпадъци.
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ
1. Клавиатура

Клавиатурата включва 11 цифрови и 22 функци-онални бутона:
Включване и изключване, избор на режим за работа на касовия апарат.

Придвижване на хартиената ролка
Продажби – показва междинната сума; при издаване на фактура чрез продължително натискане се стартира процедурата за въвеждане на данни на фирмата получател;
Изтриване на индикацията и съобщенията за грешка, както и неправилно въведени данни.
eltrade А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Продажби – плащане в брой; изчисление на ресто; Отчети отчет;
Програмиране – край на програмиране и печат на параметър;

?

стартира дневния финансов
Продажби – продажба на стока с програмирана цена; повторение на последната продажба;
Продажби – въвеждане на цена на артикул в момент на продажба.
Продажби – въвеждане на бар-код / номенклатурен номер;
Продажби – служебно въвеждане на суми; отваряне на клиентска сметка при работа в ресторантски режим;
Продажби – служебно извеждане на суми; междинно приключване на клиентска сметка при работа в ресторантски режим; Продажби – процент отстъпка;
Продажби – въвеждане на количество от
продаваната стока; чрез натискането на
този клавиш се издава фактура;
Отчети – при отчети на фискалната памет
въвежда начален блок или дата;
Продажби – корекция на грешно натрупване
(продажба);
Отчети – при отчети на ФП въвежда краен
блок или дата;
Продажби – департамент 1;
Програмиране – печат на съдържанието на
ред;
Продажби – департамент 2; Програмиране – печат на съдържанието на поле;

eltrade А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Продажби – департамент 3; Програмиране – печат на съдържанието на ред;
Продажби – департамент 4; Програмиране – печат на съдържанието на таблица;
Продажби – департамент 5; Програмиране – избор на таблица или таблица с по-голям номер; Продажби – департамент 6; Програмиране – избор на поле или поле с по-голям номер;
Продажби – департамент 7; Програмиране – избор на ред или ред с по-голям номер;
Продажби – департамент 8; Програмиране – избор на таблица или таблица с по-голям номер; Продажби – въвеждане на две нули;
Продажби – въвеждане на нула;
Продажби – въвеждане на десетична точка; При продължително натискане на бутона се разпечатва помощна информация “HELP”.
до ^^^Ш Въвеждане на цифрови данни от клавиатурата;
?S За улеснение, по-нататък в инструк-цията, бутоните за департаменти ще бъдат отбелязвани с | D1 \ до | D9 \.

eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
2. Индикация
A300 модел 02 KL разполага с 10-разрядна, 7-сегментна, течнокристална ( LCD ) индикация. Стойностите се регистрират с 8 разряда,2 разряда се използват за допълнителна информация.
3. Печатащо устройство
A300 модел 02 KL работи с термопечатащо устройство устройство тип LTPZ 245M-C 384 Seiko.
За осигуряване на правилна работа е задължително експлоатационните материали, с които работи печатащото устройство, да отговарят на следните изисквания – еднослойна термохатрия; 57.5 ±0.5 mm/34m;
? Производителят не носи отговорност за повреди на печатащото устройство или касовия апарат, причинени от използването на консумативи, неотговарящи на горе посочените изисквания! ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕРМОХАРТИЯ МАРКА “ГЛИГАН”.
4. Фискална памет
Блокът фискална памет е енергонезависим и съдържа всички дани съгласно Наредба H-18 от 13.12.2006г . Записаната в него информация не може да се променя.
Фискалната памет съдържа информация, необходима за отчитане на касовият апарат. При пускането на дневен финансов отчет с нулиране във фискалната памет се записва блок от данни, съдържащ необходимата информация за оборотите по данъчни групи. Натрупаната информация е
А300 модел 02 KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
достъпна чрез отчетите на фискалната памет. Обемът на фискалната памет осигурява запис на данни за период повече от 5 години.
5. Контролна лента на електронен носител – КЛЕН
Контролната лента на електронен носител (КЛЕН) представлява сменяем модул енергонезависима памет, предназначен за съхранение на копията на издаваните документи от ЕКАФП. Разпечатването на документи се извършва както за цялото съдържание на КЛЕН, така и по зададен диапазон (по дати).
ЕКАФП съхранява документи само в текущата инициализирана КЛЕН.
Инициализираните от ЕКАФП КЛЕН имат независими поредни номера отбелязани в дневните финансови отчети и в отчетите на ФП.
6. Режими на работа
A300 модел 02 KL има 5 режими на работа, като прехода от един към друг се осъществява чрез натискане на бутона \ON/F I и въвеждане от
клавиатурата на съответната парола:
? Режим “Продажби” – парола по подразбиране
\00000000 . Достъпа до режима става и чрез дирек-тно натискане на бутона \ UTOTAL’. При включване на касовият апарат, той автоматично преминава в режим “Продажби”.
? Режим “Отчети без нулиране” – парола по
подразбиране 111111111 .
А300 модел 02 KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
? Режим “Отчети с нулиране” – парола по подразбиране 222222222 .
? Режим “Програмиране” – парола по подразбиране 333333333 .
? Режим “Индициране на текущото време” -парола по подразбиране 144444444 .
? Паролите за достъп до режимите за работа могат да бъдат променяни.
А300 модел 02 KL има и 1 допълнителен режим на работа:
? Режим “Помощ” (HELP) – влиза се от който и да е режим, чрез продължително натискане на
бутона | . \.
? Ako има програмирани кодове за операторите, влизането в режим “Продажби” става чрез въвеждане на тези кодове (т.7).
7. Оператори (касиери)
Касовият апарат A300 модел 02 KL може да бъде използван в “касиерски” или “некасиерски” режим на работа. Ако е в “касиерски” режим, за да се влезе в режим “Продажби” е необходимо да се въведе код на оператор, който трябва предварително да бъде програмиран. Могат да се въведат до 30 оператора с максимум 8 цифров код на оператор.
? Ako има програмирани кодове за операторите, влизането в режим “Продажби” става чрез въвеждане на тези кодове.
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Последователността на операциите е след-ната:
за да включите
1) Натиснете бутона \ON/F
касовият апарат. На индикацията се изписва [–].
2) Въведете кода на оператора (до 8 цифри). Кодът на оператора не се извежда на индикацията за да се запази секретността му. След правилно въвеждане на кода на индикацията се извежда [ 0.00].
При въвеждане на грешен код, на индикацията ще се изведе съобщение за грешка [Err ].
8. Поставяне на хартиените ролки
? Снемете капачето над печатащото устройство.
? Поставете хартиената ролка в държача за ролката.
? Поставете хартията в долния прорез на печатащото устройство (под вала);
? Натиснете и задръжте бутон | f | до излизане на хартията на около 10 см над печата-щото устройство;
? Поставете капачето на мястото му с натискане на закопчаващия мехнизъм;

А300 модел 02 KL
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
9. Подготовка за работа
Комплекта на ЕКАФП A300 02 KL се състои от :
• ЕКАФП комплект
• кабел за връзка между ЕКАФП и PC
• захранващ адаптер за A300 02 KL АС/DC
Свържете интерфейсния кабел към свободен сериен интерфейс на вашия компютър, свободния му край включете към предназначения за това интерфейс на касовия апарат.
В ЕКАФП А300 02 KL има монтирана SIM и SD карта, като на основата на ЕКАФП има стикер със серийния номер на ЕКАФП, серийния номер на вградения терминал, серийния номер на SIM картата, IMSI и телефонния номер на SIM картата.
+12V/2.0A.
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
II. РЕГИСТРАЦИЯ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ ДЕРЕГИСТРАЦИЯ И СМЯНА НА КЛЕН
1. Регистрация и фискализация на ЕКАФП
Регистрирането, фискализацията и дерегистрацията на вашето фискално устройство се извършва от сервиза, с който имате сключен договор за ремонт и поддръжка на А300 модел 02 KL, чрез програмния продукт „EltradeFiscalizationToolSetup.exe”.
А300 модел 02 KL издава две последователни бележки за регистрация и фискализация като долу показаните. Тези бележки се прикрепват към паспорта на ЕКАФП.
5
eltrade
А300 модел
ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА НЕПРОГРАМИРАН БУЛСТАТ ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 КАСИЕР 00
# Регистрация #
# Статус:Успешна #
# Регистрирана: 2011- # #08-01Т15:16:31 #
# Рег. Номер (FDRID): #
# 114536 #
# ЕИК: 123456789 #
# Тип устройство: 2 #
# GSM номер: # #359878135294 #
# GSM IMSI: #
# 284031002355159 #
# #
# # 0003
01-08-11 ЧАС: 15:19
НЕФИСКАЛЕН БОН
379872DAB3625D53CEBD 1DE7D8689C56593B9016
02 KL инструкция за експлоатация
име на фирма; адрес на фирма; единен идент. Код по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС име и номер на оператор;
Рег.номер на ФУ в НАП ;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за нефискален бон; номер на устройство и номер на фискалната памет контролно число
ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 КАСИЕР 01
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
КЛЕН: 1 0004
01-08-11 15:19 СЛУЖЕБЕН БОН
0BB33A8171B1C26006AC 03D499F7A290A13CB105 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. Код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС
име и номер на опеартор;
номер на КЛЕН;
текущ и дата и час; съобщение за нефискален бон; номер на устройство и номер на фискалната памет контролно число
2. Дерегистрация
Дерегистрацията на вашето фискално устройство се извършва от сервиза с който имате сключен договор за ремонт и поддръжка на А300 модел 02 KL, чрез програмния продукт ЕltradeFiscalizationToolSetup.exe”.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
При успешна дерегистрация A300 модел 02 KL издава следната бележка, която се прикрепва към паспорта на ЕКАФП.
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Т.Делчев” бл.102 ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
0000 КАСИЕР 01
# Дерегистрация
#
# Статус: Успешна
#
# Регистриран на: 2011 –
#
#08-29Т15:16:31
#
# Рег.номер (FDRID):
#
#114332
#
# ЕИК: 200545668
#
# Тип устройство: 1
#
# GSM номер:
#
# 359878135294
#
# GSM IMSI:
#
#284031002355159
#
#
#
#
#
0022

29-09-11
11 : 29
СЛУЖЕБЕН БОН

ED999999 44999999 07BB33A8171B1C26006AB 0АD499F7A290A13CB105
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
име и номер на оператор;
Дата на регистрация; Рег.номер на ФУ в НАП ; единен идент. код по БУЛСТАТ;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на устройство и номер на фискалната памет контролно число
3. Смяна на КЛЕН
Активирането на новата КЛЕН се извършва от датата на монтиране на нова КЛЕН от сервиза, с който имате сключен договор за ремонт и поддръжка на ЕКАФП.
При успешна смяна на КЛЕН A300 модел 02 KL отпечатва следната бележка, която се прикрепва към паспорта на ЕКАФП.
eltrade A300 модел 02 KL
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.”Г.Делчев” бл.102
ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
0000 КАСИЕР
01
#Промяна
#
# Статус: Успешна
#
# Регистриран на: 2011-
#
#08-01Т15:16:31
#
# Рег.номер (FDRID):
#
#114332
#
# ЕИК: 200545668
#
# Тип устройство: 1
#
# GSM номер:
#
# 359878135294
#
# GSM IMSI:
#
#284031002355159
#
#
#
#
#
0004
29-09-11 11 : 29
СЛУЖЕБЕН БОН
03BB33A8171B1C26006AB ^D499F7A290A13CB102
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
име и номер на оператор;
Дата на регистрация; Рег.номер на ФУ в НАП ; единен идент. код по БУЛСТАТ;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на устройство и номер на фискалната памет контролно число
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.”Г.Делчев” бл.102
ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
0000 КАСИЕР 01
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
нова КЛЕН: 2 0005
29-09-11 11 : 29
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999 B68DFCBB55EAEAC37F9C DB17438A93072BAFCA6D
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
име и номер на опеартор;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на устройство и номер на фискалната памет контролно число

А300 модел 02 KL
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА
1. Отваряне на магазина / заведението
Препоръчваме касиерите и собствениците да следват следния ред от операции:
? Проверете дали разполагате с достатъчно хартиена лента и ако е необходимо поставете нова;
? Включете касовият апарат като натиснете бутона | ON/F |-
? Ако няма програмиран код на оператор директно влизате в режим “Продажби”;
? Ако има програмиран код на оператор, първо
го въведете и след това натиснете \^TOTAL ;
? Проверете датата и часа. (т.2);
? Усмихнете се и посрещнете първият си клиент!
?I ? ? ? pi щи ни mil mil mil muni
‘ЕЛТРЕЙД” 00Д бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
име на фирма; адрес на фирма; единен идент. код по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. номер по ЗДДС; номер каса, име и номер оператор; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
01
9999
16-01-07 14 : 52
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
536E3B9F36225A81DA45
7B578FEA6866C49CFB61

eltrade
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
2. Отпечатване на празен бон. Проверка на датата и часа.
След като влезете в режим “Продажби”
натиснете бутон fTOTAL . Касовият апарат ще отпечати един служебен празен бон със съобщение “БЕЗ ОПЕРАЦИЯ”. Проверете дали датата и часа са верни.
•ЕЛТРЕЙД’ ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01 Б Е З О П Е Р А Ц И Я
9999
16- 01 -07 14 : 52
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
номер каса, име и номер
оператор;
съобщение “БЕЗ ОПЕРАЦИЯ”; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
3. Продажби в департамент

А300 модел 02 KL работи с 9 департамента. Департаментите с номера от 1 до 8 са достъпни с директно натискане на съответните бутони от клавиатурата.
3.1. Продажби в департаменти с въвеждане на цена от клавиатурата.
Последователността на операциите е следна-
та:
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация 1) Въведете желаната цена от цифровата кла­виатура;
2) Натиснете бутон за департамент \ D1
ш.
3) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и в други департаменти;
4) Натиснете бутона \ STL \. На дисплея се появява дължимата от клиента сума;
5) Поискайте от клиента дължимата сума;
6) Приключете касовата бележка чрез натис-
кане на бутона \ TOTAL или друг плащащ клавиш.
Пример:
Продажба на стока с цена 4,50 лв. в депар­тамент 1[алкохол].
| КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
4.50
Въвеждане на сума 4,50 в департамент 1 [алкохол].
Stl 4.50
Междинна сума.
TOTAL

eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
= 4.50
Приключване на касовата бележка и разпечатване.
,11 ? ? II ? ? II щ – .
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.”Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
АЛКОХОЛ
СУМА
В БРОЙ
9999
16-01 -07
01
4.50Б
4.50
4.50
01 артикули 14: 52
^ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на опеартор; име, цена и дан.група на деп.; обща сума; платени;
номер на бон и брой артикули; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
3.2. Продажби в департаменти с програмирана единична цена.
Продажба в департамент с програмирана единична цена се извършва с директно натискане
на бутоните \ D1 | + \ D8 | (департаменти 1+8). Ако няма предварително програмирана цена на департа­мента, продажба не се извършва. Извежда се съобщение [ 0 0.00 ]. Програмирането на
единична цена е описано в глава V, т.5.2.
Пример:
Продажба в департамент 1 с предварително програмирана единична цена – 1.00 лв. и име – хляб:
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯeltrade*
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация шш 0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
?
1.00
Директна продажба в департамент 1 с пред-варително програмирана цена и име.;
TOTAL
Приключване на касовата бележка.
1.00
•ЕЛТРЕЙД’ ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
ХЛЯБ
СУМА
В БРОЙ 9999
16-01 -07
1.00Б
1.00
1.00
01 артикули 14: 52
^ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на опеартор;
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
3.3. Продажбата в департамент е единична продажба.
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
Всеки департамент може да бъде програмиран така, че продажбата в него да е единична продажба. Това означава, че при натискане на бутон за департамент, касовата бележка директно се приключва, като плащането е в брой. Това е удобно при еднократна продажба на еднотипни стоки.
? При продажба на стоки в департамент, предварително се програмира данъчната група на всеки департамент. Данъчната ставка по подразбиране е 20%. Елтрейд Ви препоръчва програмирането да се извърши от представител на фирмата, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка на A300 02 KL.
4. Изчисляване на ресто
Последователността на операциите е следна-
та:
1) Регистрирайте продажба (виж т.5 и т. 7)
2) Натиснете бутона \ STL . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;
3) Поискайте от клиента дължимата сума;
4) Въведете сумата, дадена ви от клиента;
5) Приключете касовата бележка чрез натис-
кане на бутона ^JOTAL . Сумата, която трябва да
върнете на клиента се изписва на индикацията и върху бона. Ако сумата, дадена от клиента, е по-малка от дължимата, се издава предупредителен сигнал и бележката не се приключва.
Пример:
Продажба на стока с цена 3,20лв. в департамент 2 [захарни], като клиента плаща с банкнота от 5лв.
eltrade*
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
Въвеждане на сума 3.20лв. 2(захарни).
3.20
департамент
Stl 3.20
Междинна сума.
rE 1.80
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и приключване на касовата бележка. На индикацията се изписва рестото, което трябва да върнете на клиента.
•ЕЛТРЕЙД’ ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01 Захарни 3.20Б
СУМА 3.20
В БРОЙ 5.00 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на опеартор;
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
в

eltrade*
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация шшшшшт
РЕСТО 1.80 9999 01 артикули
16-01-07 14: 52
^ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
ресто
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
5. Продажби на артикули
5.1. Продажба на артикули с предва-рително програмирана цена и име
А300 модел 02 KL може да работи с артикули, към които е присвоен код, единична цена, наименование на артикула, принадлежност към артикулна група и принадлежност към данъчна група. За всеки един артикул могат да бъдат програмирани налично количество, номенклатурен номер, принадлежност към департамент, вид плащане, възможност за натрупване без контрол за налично количество и работа с цели или дробни количества. Стойността и продадените количества от артикула се записват в паметта на касовият апарат и в края на деня или за определен отчетен период се отчита стойността и количеството на продажбите за всеки от артикулите, а също така и моментният им брой в склада. С продажбата на даден артикул нарастват и броячите за количество и стойност за отчитане на продажбите за департамента и за артикулната група, към които принадлежи този артикул.
Последователността на операциите е след-ната:
1) Въведете кода на артикула от цифровата клавиатура.
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
2) Натиснете бутон \ PLU
3) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и на други артикули.
4) Натиснете бутон \ STL . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.
5) Поискайте от клиента дължимата сума.
6) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата бележка чрез натискане на
бутона | TOTAL . На индикацията ще се появи рес-тото, което трябва да върнете на клиента.
*> Ако няма програмирана цена за избрания артикул, продажба не се извършва. Издава се кратък предупредителен звуков сигнал и на индикацията се извежда съобщение [0 х], където х е кодът на артикула, който се опитвате да продадете.
Пример:
Продажба на стока с артикулен номер (код) 23 и програмирана цена 4.35лв. (Ракия) и на стока с артикулен номер (код) 45 и програмирана цена 12.50лв (Финландия). Клиента плаща с банкнота от 20 лв.
| КЛАВИАТУРА ИНДИКАЦИЯ
0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
4.35
9

eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Избор на артикул с код 23. На индикацията автоматично се появява програмираната цена на този артикул.
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
Избор на артикул с код 45.
Междинна сума.
Stl
rE
12.50
16.85
3.15
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване
HhllhllhllWHHVHHHhll п m i
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01 Ракия 4.35Б Финландия 12.50Б
СУМА 16.85 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на оператор.;
име, цена и дан.група на арт.;
име, цена и дан.група на арт.
обща сума;

eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
В БРОЙ
РЕСТО 9999
16-01-07
20.00 3.15
02 артикули 14 : 52
^ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
платени; ресто;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
5.2. Продажба на артикули без предва-рително програмирана цена
Последователността на операциите е следна-
та:
1) Въведете цената от цифровата кла­виатура.
2) Натиснете бутон \ AMT
3) Въведете кода на артикула.
4) Натиснете бутон \ PLU
5) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и на други артикули.
6) Натиснете бутон \ STL . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.
7) Поискайте от клиента дължимата сума.
8) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата бележка чрез натискане на бутона | TOTAL . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.
s Продажба на артикул с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за артикули с номера след 100!
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Пример:
Продажба на стока с артикулен номер (код) 118 (блуза) и свободно въведена цена 10.00лв.
| КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
|_|
0.00
Включване на касовият апарат
и автоматично
влизане в режим “Продажби”;

КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
_J Е 10.00
Въвеждане на свободната цена от клавиатурата
Избор на артикул с код 118.
щ
Междинна сума.
ГГ го
TOTAL
10.00
Stl 10.00
rE 0.00

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
eltrade
E,
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01 Блуза 10.00Б
СУМА 10.00
В БРОЙ 10.00 9999 01 артикули
16-01-07 14 : 52
^ФИСКАЛЕН БОН
44999999
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
име на фирма; адрес на фирма; единен идент. код по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. номер по ЗДДС; име и номер на оператор; име, цена и дан.група на арт. обща сума; платени;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
6. Задаване на количество (умножение).
За количество различно от единица последо-вателността на операциите е следната:
1) Въведете желаното количество от циф-ровата клавиатура.
2) Натиснете бутон [X~|.
3) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура
4) Натиснете бутон за департамент \ D1 | +
5) Повторете операции (1),(2),(3) и (4) ако имате продажби и в други департаменти.
6) Натиснете бутона \ STL \. Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.
7) Поискайте от клиента дължимата сума.
8) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата бележка чрез натискане на
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
бутона \\TOTAL . На индикацията ще се появи рес-тото, което трябва да върнете на клиента.
s Ако към касовият апарат има свързана електронна везна, количеството на измервана-та стока автоматично се прехвърля в касовият апарат и се изписва на индикацията.
Пример:
Продажба на 5 бройки от дадена стока с единична цена 2.50лв. в департамент 2 (закуски).
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
|_|
0.00
Включване на касовият апарат
и автоматично
влизане в режим “Продажби”;

КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
Указване на количеството
q 5.000
12.50
Въвеждане на единична цена и номер на департамент.
Междинна сума.
Stl 12.50

eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
7.50
TOTAL
rE
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
5 *
Закуски
01
СУМА
В БРОЙ РЕСТО
9999 19- 01 -07
2.50 12.50Б
12.50
20.00 7.50
01 артикули 14 : 52
^ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на оператор;
количество и един. цена
име, стойност и дан.група на деп.
обща сума;
платени;
ресто;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
7. Повторение на последната продажба
При продажба на стоки с еднаква цена е възмож-но повторение на последната продажба.
С натискане на бутона \ PLU (функция REP) последната продажба се повтаря такава, каквато е била, но с количество 1.000. Ако е била извършена процентна / стойностна отстъпка или надбавка върху предишната продажба, то тя също се повтаря върху единичното количество.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация 8. Различни начини на плащане
Касовият апарат A300 модел 02 KL разполага с възможност за регистрация на 4 начина на плащане. В основната клавиатура има 1 бутон за плащане –
^TOTaC (плащане в брой). За използване на дру-гите 3 вида плащане [плащане 2(PY1) – примерно с чек; плащане 3 (PY2) – примерно на кредит и плащане 4 (PY3) – примерно с купон] касовият апарат трябва предварително да бъде програмиран, като функциите PY1, PY2 и PY3 се присвояват на някои от функционалните бутони.
Функциите PY1, PY2 и PY3 могат да бъдат използвани и за плащания в различни валути. При този вариант на всяка валута може да се програмира курс към основната валута (курс към основанта валута и наименование).
се използва за плащане в
Бутонът \ total
брой лева. Ако се използва някой от другите начина на плащане, сметката може да бъде приключена изцяло с него или частично – с въвеждане на сумата, дадена от клиента за друг вид плащане и натискане на съответния бутон. Докато не е изплатена цялата сума, след частично плащане, на индикацията се извежда оставащата за плащане сума. При пресмятане на остатъка се има предвид програмирания курс за всяко от плащанията, ако има такъв. Когато при смесено плащане се използва
бутона | total то плащането с него трябва да е
последно .
9. Корекции на грешки
Касовият апарат позволява извършване на три вида корекции на грешно натрупване (маркиране на продажба):
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
? Непосредствена корекция;
? Анулиране на последната продажба – ВОЙД;
? Анулиране в рамките на текущатат сметка – ДЪЛБОК ВОЙД;
Пример:
•ЕЛТРЕЙД’ ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
Закуски 10.00Б
Захарни 20.00Б
Други 30.00Б ВОЙД
Други — 30.00Б ДЪЛБОК ВОЙД
Закуски
СУМА
В БРОЙ 9999 19- 01 -07
10.00Б
20.00
20.00 01 артикули
14 : 52
ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999
536E3B9F36225A81DA45
7B578FEA6866C49CFB61
III III III III III III III III III III III III in пи
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на оператор;
име, стойност и дан.група;
име, стойност и дан.група;
име, стойност и дан.група;
анулиране на последната
продажба;
анулиране на в рамките на
сметката;
обща сума;
платени;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
КОРИГИРАНЕ НА ГРЕШНО МАРКИРАНА СУМА СЛЕД
НАТИСКАНЕ НА БУТОНА \ TOTAL Е НЕВЪЗМОЖНО!
9.1. Непосредствена корекция
Когато сте допуснали грешка при въвеждане на стойността на стоката ПРЕДИ да сте натиснали бутон за департамент, натиснете бутона \ С | и въведете информацията отново.
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
9.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)
Когато искате да коригирате грешката ВЕДНАГА след натискане на бутон за продажба на артикул или в департамент, натиснете буто­на | VD | и последната въведена стойност ще бъде анулирана. След анулирането можете да продължи-те да въвеждате коректните стойности. Чрез пос-
ледователно натискане на \ VD може да се анули-рат всички въведени продажби в рамките на касова-та бележка. Това анулиране е валидно и ако са приложени процентни / стойностни отстъпки или надбавки.
При анулиране на процентна / стойностна от-стъпка или надбавка трябва да се има впредвид следното:
? При ВОЙД на процентна / стойностна от-стъпка или надбавка над артикул или департамент се анулира и съответното натрупване.
? При ВОЙД на процентна / стойностна от-стъпка или надбавка над междинната сума се анули-ра само отстъпката или надбавката.
9.3. Анулиране в рамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД)
Грешно натрупване може да бъде коригирана и след като е последвана от други операции, но ПРЕДИ да е приключена сметката с бутон \toTAl ] \ . ДЪЛБОК ВОЙД е забранена функция по подразбиране и за да може да се използва, касовият апарат трябва да се програмира.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Последователността на операциите е
следната:
1) Натиснете бутона \ CL \.
2) Натиснете бутона \ VD \. На индикацията се появява знак [ – ].
3) Въведете натрупването (продажбата), която трябва да се коригира.
ДЪЛБОК ВОЙД може да се извършва и след
изчисляване на междинната сума с бутон \ STL
преди касовата бележка да е окончателно приклю­чена с бутон за плащане.
При изпълнение на операцията ДЪЛБОК ВОЙД трябва да се имат впредвид следните особености:
? Ако се въведе натрупване (продажба), която не съществува, на индикацията засветва съобще-ние за грешка [nF] и ДЪЛБОК ВОЙД не се извършва;
? Ако над междинната сума е извършена процентна / стойностна отстъпка или надбавка, ДЪЛБОК ВОЙД след междинна сума е забранена операция.
? Ако продажбата, която ще се коригира е с количество различно от 1, може да се извърши ДЪЛБОК ВОЙД на част от нея.
? Ако над артикула или департамента, които ще се анулират са извършени процентни / стой-ностни отстъпки или надбавки, те също се анулират.
10. Разделяне на сметката на няколко клиента
Възможно е еднократно разделяне на крайната сума от касовата бележка на няколко клиента.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Сумата се разпределя по равно за всички клиенти. Последователността на операциите е следната:
1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;
2) Натиснете бутон за департамент \ D1 | +
т
3) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и в други департаменти.
4) Натиснете бутона \ STL . Проверете дали сумата, изписана на дисплея, е вярна.
5) Поискайте от клиента дължимата сума.
6) Приключете касовата бележка чрез натис-
кане на бутона \TOTAL
7) Въведете броя на клиентите и натиснете бутона VTOTAL .
Пример:
Продажба на стока с цена 6лв. в департамент 3 (дрехи) и разделянето и на 3 клиента по равно.
КЛАВИАТУРА ИНДИКАЦИЯ
0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;

6.00
Въвеждане на сума 6,00 в департамент 3 (дрехи).
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
I-1 Stl 6.00
Междинна сума.
TOTAL
rE 4.00
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
TOTAL
2.00
Въвеждане на броя клиенти, на които трябва да се раздели сметката.

,11IIIIIIIIIIII u IIIIIIIIII III
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
ДРЕХИ 6.00Б
СУМА 6.00
В БРОЙ 10.00 РЕСТО 4.00 9999 01 артикули
16-01-06 14 : 52
^ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и номер на оператор;
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
ресто;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
уШуШуШуШ. I I 1 I I I I 1 1 1.1
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
СУМА НА
9999 16- 01 -06
01
6.00 3 -ма по
2.00
14 : 52
СЛУЖЕБЕН БОН
44999999
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и номер на оператор;
сума за разделяне;
брой на хората;
сума на човек;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
Извършването на операцията е възможно само след непосредствено приключване на сметката.
11. Издаване на фактура.
Касовият апарат A300 модел 02 KL може да издава фактура. Последователността на операциите е следната:
1) Влезте в режим “Продажби”;
2) Натиснета бутона \ Х \
3) Въведете булстата на фирмата полу-чател. Булстата е с разрядност максимум 13 символа. След въвеждане на последната цифра от кода, полето автоматично се затваря и се преминава към следващото поле – въвеждане на ЗДДС номер. Въвеждането на ЗДДС номер не е задължително, като отказа става с натискането
на \TOTAL |.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Може да се въвеждат и по-малко от максималния брой цифри, като след последната цифра се
натисне \ TOTAL . За да въведете другите данни на фирмата получател (име на фирма, адрес на фирма
и т.н.) натиснете продължително бутона \ STL
Данните на фирмата получател се въвеждат с буквено-цифров код (програмирането на текст е подробно описано в глава “Програмиране”-раздел У,т.4.2);
4) След въвеждането на данните на фирмата получател, се регистрират продажби и плащания като при обикновенна касова бележка.
Пример:
Г+Т+Т^ 1 1 1 1 1 1 1 1 1
“ЕЛТРЕЙД” ООД
име на фирма;
бул.”Г.Делчев” бл. 102
– адрес на фирма;
ЕИК № 123456789
– единен идент. номер по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА
– име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА
– адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789
– идент. код по ЗДДС;
ОРИГИНАЛ

Колев
01
– име и номер на оператор;
Фактура # 0000000001
– номер на фактура;
ЗАХАРНИ

– име на артикул или департ.;
ед. цена
10.00
– единична цена;
количество
1.000
– количество;
сума*Б
10.00
– обща сума;
СУМА
10.00

всичко
10.00
– сума с ДДС;
ДДС*Б
1.67
– ДДС;
Б=20.00%

нето ст-ст
8.33
– нето стойност;
В БРОЙ
10.00
– платени;
Продавач:

– име и подпис на продавач;

* * *

Получател:

– данни на фирмата получател
Купувач:

Адрес:

eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
ИДЕНТ # BG123456789 ЗДДС # 1234567890123
9999 01 артикули
16-01-07 14 : 52
Щ?ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
Има възможност за брояча на фактурите да се задава диапазон на броене(вижраздел V, т.5.7.). Освен след първоначално въвеждане на диапазон, той може да се задава след нулиране на RAM паметта и при изчерпване на зададения диапазон
12. Стойностна отстъпка и надбавка
Функциите “Стойностна отстъпка” и “Стой­ностна надбавка” се извършват с бутони \—J и |”+~, които липсват в основната клавиатура и могат да бъдат използвани само ако предварително са прог-рамирани, като функция на някой от бутоните, от сервизен техник на фирмата с която е сключен договор за поддръжка на А300 модел 02 KL. Стойностна отстъпка или надбавка може да се извърши над всяка отделна продажба.
12.1. Стойностна отстъпка
Стойностната отстъпка може да се извърши по два начина:
? С предварително програмирана стойност -след продажбата директно се натиска бутона ЦП.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация ? С въведена от клавиатурата стойност -набирате от цифровата клавиатура стойността на отстъпката и натискате бутона \ – I.
12.2. Стойностна надбавка
Стойностната надбавка също може да се извърши по два начина:
? С предварително програмирана стойност -след продажбата директно се натиска бутона
f .
? С въведена от клавиатурата стойност -набирате от цифровата клавиатура стойността на отстъпката и натискате бутона [+~|.
13. Процентна отстъпка и надбавка
Функциите “Процентна отстъпка” и “Процентна надбавка” се извършват с бутони \ и \ +% |,
Процентната отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.
Процентната отстъпка или надбавка над артикул или департамент може да се извърши само веднъж. Стойността й се причислява към данъч-ната група на артикула (департамента), над която е извършена.
13.1. Процентна отстъпка
Процентна отстъпка може да се извърши по два начина:
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
? С предварително програмирана стойност –
след продажбата директно се натиска бутона [?% |.
? С въведена от клавиатурата стойност -набирате от цифровата клавиатура стойността
на отстъпката и натискате бутона \ -% |.
13.2. Процентна надбавка
Процентната надбавка също може да се извъ-рши по два начина:
? С предварително програмирана стойност –
след продажбата директно се натиска бутона \ +% \
? С въведена от клавиатурата стойност -набирате от цифровата клавиатура стойността на отстъпката и натискате бутона \ +% |.
14. Връщане на стоки.
Функцията “Връщане на стока” се извършва с бутон | АМТ |, като предварително се програмира от сервизен техник на фирмата с която е сключен договор за поддръжка на А300 модел 02 KL.
Тази функция се използва, когато сумата за връщане трябва да се приспадне от стойността на продажбите за определен департамент или арти­кул. Използва се най-често при връщане на амбалаж. Тази функция може да се изпълнява само преди да е започнато плащане на касовата бележка с някой от клавишите за плащане. Последователността на операциите е следната:
1) Извършва се натрупване на отделни продажби.
2) Натиска се бутон \ АМТ . В левият ъгъл на индикацията се извежда съобщение [ – ].
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация 3) Въвежда се стойността и департамента на стоката, подлежаща на връщане.
Въведената стойност не може да бъде по-голяма от сумарната стойност на маркираните в касовата бележка стоки, които имат една и съща данъчна група с данъчната група на върнатата стока.
Пример:
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
АЛКОХОЛ
ВЪРНАТИ
АМБАЛАЖ
СУМА
01
3.20Б
3.00
3.00
В БРОИ
9999 02 артикули
16-01-06 14 : 52
Щ&ФИСКАПЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
номер на каса, номер на опер.
име, цена и дан.група на деп.;
име, цена и дан.група на деп. на върната стока;
обща сума; платени;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
15. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.
Функциите “Въвеждане на суми” и “Извеждане на суми” се извършват с бутони \ TBL I и \ NB \.
Тези операции се използват за регистриране на внесените или извадените допълнителни пари (извън търговския процес) в касата. За вяка една от тези операции се издава отделна касова бележка.
0.20Б
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация 15.1 Въвеждане на суми
Въвеждането на суми в касата се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натисне бутона \ TBL . На дисплея се появява съобщение “PAY TYPE” след което се избира типа на плащене на въведената сума (В БРОИ, Пл.2, ПЛ.3, или ПЛ.4)
Пример:
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
ВЪВЕДЕНИ
В БРОИ 120.00
9999
16-01-07 14: 52
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТА Т;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС
номер на каса, номер на опер.
внесена сума; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
15.2 Извеждане на суми
Извеждането на суми от касата е аналогично и се извършва, като от цифровата клавиатура се
въведе сумата и се натисне бутона \ NB . На дисплея се появява съобщение “PAY TYPE” след което се избира типа на плащане на сума за извеждане (В БРОИ, ПЛ.2, ПЛ.3, или ПЛ.4)
Пример:
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01 ИЗВЕДЕНИ
В БРОИ -120.00
9999
16-01-07 14 : 42
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
536E3B9F36225A81DA45
7B578FEA6866C49CFB61 име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТА Т; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС име и номер на оператор;
изведена сума; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
16. Отпечатване на справочен номер
Тази функция може да се изпълни върху всяка продажба в касовата бележка. Чрез нея може да се отбележи продажбата на специфичен вид артикул или информация, свързана с вида на плащане (номер на кредитна карта, номер на посещение или др.). Достъпна е чрез бутона \ # |.
Последователността на операциите е след-ната:
? Въвежда се число до 7 цифри.
? Натиска се бутон \ # |.
Върху касовата бележка се отпечатва въведе-ният номер. Пример:
?ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 Em №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
# 1234567
име на фирма; адрес на фирма; единен идент. номер по БУЛСТА Т; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС име и номер на оператор; справочен номер;
eltrade
A300 модел
6.00Б
6.00
10.00 4.00
01 артикули 17:52 ^ФИСКАЛЕН БОН
44999999
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
ДРЕХИ
СУМА
В БРОИ РЕСТО 9999 16-01-07
02 KL инструкция за експлоатация
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
ресто;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
17. Продажба с въвеждане на номенкла-турен номер / баркод
Функцията “Продажба с въвеждане на номен-клатурен номер” се извършва с бутона \ # \.
Продажбата на номенклатурен номер може да се извърши само за артикулите и департаментите, за които е програмиран такъв. Ако се въведе непрогра-миран номер, се издава предупредителен звуков сигнал и на индикацията се извежда съобщението [nF].
Последователността на операциите е след-ната:
? Натиска се бутон \ # |.
? Въвежда се номенклатурният номер.
Ако програмираният номенклатурен номер има по-малка разрядност от максимално възможната (12 разряда), за да се покаже края на въвеждането му
е задължително да се натисне бутона \щГОТАС
Ако в касовият апарат има програмиран номенклатурен номер, еднакъв с въведения, автома­тично се извършва продажба на съответстващия му артикул. Може да бъде програмирано в касовата бележка да се отпечатва и номенклатурният номер.
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация ^Ако към касовият апарат е свързан бар-код скенер (бар-код четец), прочитането на отделен бар-код е аналогично с въвеждане на номенкла-турен номер.
18. Затваряне на магазина / заведението
Преди да приключите работата си за деня направете следните операции:
1) Направете всички необходими отчети;
2) Проверете дали имате достатъчно лента за следващия ден;
3) Натиснете бутона \ ON/F | за да изключите касовият апарат.
IV. РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА (СИСТЕМА С КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ)_
Ресторантския режим на работа е предназначен за работа на A300 модел 02 KL в ресторанти, заведения за обществено хранене, барове, дискотеки и др.
? Касовият апарат A300 модел 02 KL работи в ресто-рантски режим само ако е програмиран за това от сервизен техник на фирмата с която е сключен договор за поддръжка!
16
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация 1. Основна последователност от ка-сови операции при работа в ресторантски режим.
1) Наберете личния си код на оператор;
2) Наберете номера на клиентската сметка и
натиснете бутона \ TBL
3) Регистрирайте продажба, съгласно т.3 или т.5 от глава II.
4) Повторете операция (3) за всички стоки в текущата сметка;
5) Натиснете бутона \ NB \ за междинно прик-
лючване на сметката. Касовият апарат ще отпеча-ти сметката на клиента до момента;
6) Занесете поръчката на клиента и сметката му до момента;
7) Повторете операции (1) ч (6) за следващите поръчки на клиента по тази сметка;
8) За да приключите окончателно сметката повторете операции (1) и (2) и натиснете бутона
aTOTAL или друг плащащ клавиш.
9) Занесете сметката на клиента и поискайте дължимата сума.
2. Влизане в режим “Продажби” с код на оператор
За да влезете в режим “Продажби” с вашият код на оператор, наберете кода от цифровата
клавиатура и натиснете бутона \ TOTAL
3. Откриване на клиентска сметка. Междинно приключване.
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Клиентска сметка се открива по следният начин:
? Въвежда се номер на сметката;
? Натиска се бутона \ TBL ] След откриване на клиентската сметка на индикацията се извежда [Stl Х], където Х е
стойността на тази сметка до момента (старо салдо).
Продажбата на артикули се извършва, както е описано в т. 7. от глава II.
Междинното приключване на сметката се
извършва чрез натискането на бутона \ NB .Чрез междинното приключване се завършва само конк-ретната поръчка, а не цялата сметка на клиента.
? Броят отделни артикули в една клиентска сметка може да бъде максимум 30!
Пример:
Първа поръчка с междинно приключване на маса №12: 3 пъти артикул №58 (свински шиш с цена 2.18лв.), артикули №20 (кока-кола с цена 0.50лв.), №21 (фанта лимон с цена 0.50лв.) и №22 (спрайт с цена 0.50лв.).
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
Stl
Отваряне на клиентска сметка №12
0.00

eltrade
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
Въвеждане на количество
ваш
Маркиране на артикул №58
ИИо
Маркиране на артикул №20 Маркиране на артикул №21
q 3.000
6.54
0.50
0.50
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
Маркиране на артикул №22
ш
Междинна сума
0.50
Stl 8.04
= 8.04
Междинно приключване на клиентската сметка
17

eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Отпечатва се служебен бон съдържащ старо, ново сладо и отделните артикули. Ако в режим програмиране е зададено разделяне на артикулите по групи се отпечатват допълнителни служебни бонове за всяка група, по която има извършено натрупване(например бар,кухня и др.).
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 EMK № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000ИВАН
01
МАСА/КЛИЕНТ
12
ПОРЪЧКА
01
СТАРО САЛДО
0.00
3 *
2.18
СВИНСКИ ШИШ
6.54Б
КОКА-КОЛА
0.50Б
ФАНТА ЛИМОН
0.50Б
СПРАЙТ
0.50Б
СУМА
8.04
НОВО САЛДО
8.04
0097 04 артикула
16-01 -06
11:35
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999
44999999
ИВАН
01
МАСА/КЛИЕНТ
12
*
1
3 *
2.18
СВИНСКИ ШИШ
6.54Б
0098

16-01 -06
11:35
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999
44999999
ИВАН
01
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; име и номер на оператор; номер на сметка; номер на поръчка; старо селдо;
количвство и единична цена; име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. обща сума;
номер на бон и брой артикули; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
бележка за кухнята номер група;
бележка за бар
eltrade
. .1 .1 .1 .i .i .i .i .i . МАСА/КЛИЕНТ
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
.1 .1 .1\Г\|
12
номер група;
2
0.50Б 0.50Б 0.50Б
КОКА-КОЛА ФАНТА ЛИМОН СПРАЙТ 0099
16-01-06 11:35
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
– Контролно число
4. Издаване сметката на междинно копие на
Тази операция е възможна само след предварително програмиране и непосредствено след междинно приключване на сметката. Използва се за да се представи сметката на клиента преди плащането. Последователността на операциите е следната:
1) Въведете номера на сметката;
2) Натиснете два пъти последователно бутон \TBL \ Издаденият бон е служебен и е справочен.
Пример:
eltrade
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
. ? ? ? ? ? ? ? 1 ? ? ? ? ?
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 EИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000ИВАН
МАСА/КЛИЕНТ
БР.ПОРЪЧКИ
01
12
01
НЕ Е ЗАКРИТА
3 * СВИНСКИ ШИШ
КОКА-КОЛА
ФАНТА ЛИМОН
СПРАЙТ
СУМА
НОВО САЛДО
2.18 6.54Б 0.50Б 0.50Б 0.50Б 8.04 8.04
0099 04 артикула
16-01-07 11:35
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и номер на оператор;
номер на сметка;
номер на поръчка;
съобщение за междинно копие количвство и единична цена; име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. обща сума;
номер на бон и брой артикули; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
5. Приключване на клиентска сметка
Последователността на операциите следната:
1) Въведете номера на сметката;
2)Натиснете бутон \ TOTAL или друг плащащ клавиш.
е
В касовата бележка за приключване на клиент-ската сметка, освен общата сума се отпечатват всички поръчани артикули.
Пример:
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Приключване на клиентска сметка №12 с платени от клиента 20 лв.
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
шш 0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
Отваряне на клиентска сметка №12
8.04
rE 11.96

Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
ЕЛТРЕЙД” ООД бул.”Г.Делчев” бл. 102 EИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000Колев 01
МАСА/КЛИЕНТ 12 БР.ПОРЪЧКИ 01
ЗАКРИТА СМЕТКА
3 * 2.18
СВИНСКИ ШИШ 6.54Б
КОКА-КОЛА 0.50Б
ФАНТА ЛИМОН 0.50Б
СПРАЙТ 0.50Б
СУМА 8.04
В БРОЙ 20.00 РЕСТО 11.96 9999 04 артикула
16-01-06 11:35 ^ФИСКАЛЕН БОН
536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61 име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС
име и код на оператор;
номер на сметка;
брой поръчки;
съобщение за закр. сметка;
количество и ед.цена име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт.
обща сума; платени в брой; ресто;
номер на бон и брой артикули; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
6. Работа с кредитни сметки

За да откриете кредитна сметка последо-вателността на операциите е следната:
1) Въведете номера на сметката;
2) Натиснете бутон \ TBL ;
3) Въведете стойността на кредита;
4) Натиснете бутон \ NB \.
При работа с кредитна сметка, трябва да се има предвид следното:
? Кредитното задължение е авансово платена сума;
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
? Продажбата в тази сметка е аналогично с продажбата в нормално открита клиентска сметка;
? Авансово платената сума се отразява в отчетите като задължение на оператора, открил тази сметка;
? Докато авансово платената сметка не е изчерпана, данъчните отчисления се правят само върху реално ползваните суми от кредитната сметка;
? След изчерпване на авансовото плащане, работата с тази сметка продължава като с обикновенна клиентска сметка.
Пример:
ЕЛТРЕЙД” ООД
бул.”Г.Делчев” бл. 102 EИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000Колев 01 МАСА/КЛИЕНТ 15 КРЕДИТ 100
СУМА 0.00
НОВО САЛДО -100
9999 00 артикула
16-01-06 11:35
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 536E3B9F36225A81DA45 7B578FEA6866C49CFB61
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС
име и код на оператор;
номер на сметка;
кредит;
номер на бон и брой артикули; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ_
Касовият апарат A300 модел 02 KL дава на потребителя детайлна информация чрез използването на различни видове отчети. Касовия
CLIПНиС А300 модел 02 KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
апарат има два режима за отчети: “Отчети без нулиране” (парола 11111111) и “Отчети с нулиране” (парола 22222222).
A300 модел 02 KL дава възможност за следните видове отчети:

ОТЧЕТ
ПАРОЛА
ПОСЛЕДОВА-ТЕЛНОСТ
1
Дневен финансов
11111111 или 22222222
| TOTALa |
2
Артикули
22222222
Г(Г| | D7 | | TOTALа |
3
Департаменти
11111111 или 22222222
Г2″| | D7 | | |TOTALа|
4
Артикулни групи
11111111 или 22222222
Г3″| | D7 | | |TOTALа|
5
Данъчни задължения
11111111 или 22222222
\*\ 1 D7 | | |TOTALа|
6
Оператори
11111111 или
22222222
5 | | D7 | | N ОПЕР. | Щ tTOTALl \ | |TOTAL||
7
По часове
11111111 или 22222222
17 | | D7 |||TOTALа|
8
Отворени сметки
11111111
Г5″| 1 D7 | | |TOTALа|
9
Справка за прог-рамирани цени на артикулите
11111111
F| 1 D7 | fiT| tD!i\
10
Справка за на-лични количест­ва на артикули-те
11111111
W\ 1 D7 | fT\ tDDi\ ЦЦ Votal! 1
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
11
Справка за цена, налично и прода-дено количест­во на артикули-те
11111111
[Г| rD7″| [|d6^”|
|TOTAL| | |
12
Отчет на арти­кули
11111111
\Г\ [DF\ |6|| |DH|
^отАиа | |
13
Справка за всич-ки програмирани параметри на артикулите
11111111
F| l”DT| |7|”| tDD66i\ ^тотАиа | |
14
Отчет на арти-кулите, принад-лежащи на даде-на артикулна група
11111111
|Г| 1 D7 1 |9|’| tDD6g\
15
Детайлен отчет на фискалната памет по дати
11111111 или 22222222
|7| |STL 1 \Нач.дата^ | Х | | Кр.дата | | VD||
16
Детайлен
отчетна
фискалната
паметпо
блокове
11111111 или 22222222
|~2| \STT\ | Нач.бло1§\ \ | Х | 1 Кр.блок | | VD|| |
17
Съкратен отчет на фискалната памет по дати
11111111 или 22222222
| 111 |STL | | Нач.дата1 \ [Х”| | Кр.дата | |”vD^”| |
18
Съкратен отчет на фискалната памет по блокове
11111111 или 22222222
| 121 | STL | | Нач.бло^ \ | Х | | Кр.блок \ \ VDl\ \
1. Дневен финансов отчет
1.1. Дневен финансов отчет с нулиране –
използва се за последно прочитане и нулиране на данните за дневния оборот и запис на данните във
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация фискалната памет. Последователността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ ON/F
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети с нулиране” – jt| JT| J7] Jt| Jt| Щ JT| [Т\
3) Натиснете бутона \ TOTAL Забележка:
1. В Дневният Финансов Отчет се отпечатва и информация свързана с извършени, корекции, процентни отстъпки и надбавки, стойности отстъпки и надбавки, служебно въведени и изведени суми, върнати стоки, само ако има извършени такива в текущия ден.
2. Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани!
eltrade* А300 модел 02
I I I I I I J I l^tx/tx/tx/tx/tx/f ?
ЕЛТРЕЙД” 00Д бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
ОТ: 15-01-07 ДО : 16-01-07 ОТЧЕТ#
КЛИЕНТИ
ОТСЪПКИ 1 НАДБАВКИ 1 ВЪРНАТИ 1 ВОЙД 1
ВЪВЕДЕНИ
В БРОЙ 1
ИЗВЕДЕНИ
В БРОЙ 1
ПОЛУЧЕНИ
В БРОЙ
0001
4
-1.00 1.00 -1.00 -10.00
10.00
-10.00
29.00
НАЛИЧНИ
В БРОЙ 29.00
ДНЕВЕН ОБОРОТ,ДДС
ДДС* А
% = 0.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
ДДС- Б
% = 20.00
оборот
29.00
нето
24.17
нач.ДДС
4.83
ДДС- В
% = 20.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
KL ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС;
съобщение за дневен финансов отчет;
дата на пред. дн.фин.отчет текуща дата;
брой клиенти;
брой и стойност отстъпки;
брой и стойност надбавки;
върнати;
брой и сума войдирани въведени суми; изведени суми;
налични в брой;
разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
\/tx/K/tv*. I I I I I I I Л Л ж
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
ДДС- Г
% = 7.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
ДДС* Д
% = 0.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
ДДС* Е
% = 0.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
ДДС* Ж
% = 0.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
ДДС* З
% = 0.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
ОБЩ ОБОРОТ
29.00
ЕКЛ от 0007 до 0007
СУМА ОБОРОТ

5585.50
СУМА НЕТО СТ-СТ

4654.58
СУМА ДДС

930.92
0022 0022
N блок Ф.П.
НУЛИРАНЕ 0145
Сервиз ЕИК #832076302
Договор до: 24.02.2010 16-01-07 11:18
ФИСКАЛЕН БОН ED000001 44000001 3596189FDF09F7E1662E 1BBC42CF51A3AC0B171
общ оборот от пускането в експлоатация до текущия момент;
нето стойност от пускането в експлоатация до текущия момент;
ДДС от пускането в експлоатация до текущия момент; номер на блок ФП;
номер на бон;
– текущи дата и час;
– съобщение за фискален бон;
– номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
– контролно число
^Според Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти, дневен финансов отчет с
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация нулиране се извършва за всеки работен ден на обекта, в който има извършени продажби на стоки и услуги, подлежащи на регистрация чрез фискално устройство и отчетите се съхраняват по хронологичен ред в книга за дневните отчети.
1.2. Дневен финансов отчет без нулиране –
използва се за прочитане на данните за дневния оборот, без той да се нулира. Последователността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ ON/F
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTj JTj JTJ JTj JTj JTj JTj.
3) Натиснете бутона \ TOTAL
?/Вида на отчета е ананлогичен с преходният, но не съдържа блока с данните от пускането в експлоатация и номер блок във фисканата памет.
2. Отчети по артикули
2.1.Отчет по артикули с нулиране – използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите по артикули. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети с нулиране”- [Т\ [Т\ [Т\ [Т\ [Т\ \t\ [Т\ [Т\
3) Наберете бутонната последователност |Г| | D7 | и | TOTAL
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
eltrade
Забележка:
Всеки отчет по артикули може да бъде
1.
натискането
бутон
прекъснат с клавиатурта.
2. В отчетите по артикули се отпечатват само артикулите, които имат програмирани параметри за показателя, по който се извършва отчета.
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
а р т и к у л и:
ОТ: 15-01-07 ДО: 16-01-07 ОТЧЕТ# Z 0002
0001 (Б) КАФЕ В БРОЙ ПР К-ВО ОБОРОТ*Б
0002 (Б) НЕС КАФЕ В БРОЙ ПР К-ВО
ОБОРОТ*Б
0003 (Б) АЙС-КАФЕ В БРОЙ ПР К-ВО
ОБОРОТ*Б СУМА
2.53 2.000 5.06
5.12 2.000 10.24
5.63 2.000 11.26
26.56
9999
16-01-07 23 : 42
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 445E3B9F36225A81DA45 8B578FEA6866C49CFB62
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. номер по ЗДДС; логически номер;
съобщение за вид отчет;
дата на последен отчет;
текуща дата; номер отчет;
артикулен номер, дан. група и име; цена на артилкула; продадено количество; оборот на артикула
обща сума;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
eltrade
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
2.2. Справка за програмирани цени – използва се за справка на програмираните цени на артику-лите. Последователността на операциите е след­ната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ ON/F
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTj JTJ JTj JTj J7|J JTj JTJ.
3) Наберете бутонната последователност %Г\ I D7 i JTJ [й6 I и I TOTAL
2.3. Справка за налични количества – използва се за справка на наличните количества на арти-кулите. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност |TJ [ЪЪГ \ JTJ Joe] и I TOTAL
2.4. Справка за цена, налично и продадено количество – използва се за справка на цената, наличното и продаденото количество на арти-кулите. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране” – JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JT|
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация 3) Наберете бутонната последователност
|Г[ | Ъ7 \ [Ь~\ [М| и | TOTAL
2.5.Отчет по артикули без нулиране –
използва се за справка на цената, продаденото коли­чество, оборота за всеки артикул по отделно и общия оборот от продадените артикули. Последо­вателността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ ON/F
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране – JTj JTJ JTj JTJ JTj JTJ JTj JTj.
3) Наберете бутонната последователност JTJ [Ъ~7 \ \б\,Joe] и I TOTAL \.
2.6.Справка за програмираните параметри –
използва се за справка на всички програмирани параметри на артикулите. Последователността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ ON/F
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране – JTJ JTj JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност |TJ I Ъ7 \ JTJ \D6 I и I TOTAL
2.7.Отчет на артикулите, принадлежащи на дадена артикулна група – използва се за справка на цената, продаденото количество и оборота на артикулите, принадлежащи към дадена артикулна група. Последователността на операциите е следната:
eltrade
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация за да излезете
1) Натиснете бутона \ ON/F
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране – JTj JTJ JTj JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност
където К е
|Т[ | Ъ7 \ \Т\ | Ъ6 \ [7Г| и | TOTAL
номер на артикулната група, която ще отчитаме. 4) Наберете бутонната последователност
JTJ [Ъ7~\ JjTJ [Ъ~6 | и | TOTAL .
3. Отчети по департаменти
3.1.Отчет по департаменти с нулиране –
използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите по департаменти. В отчета, за всеки департамент се отпечатва продаденото количество и оборотът, които са сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена. В края на отчета се отпечатва общия оборот от всички департаменти. Последо-вателността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети с нулиране”- jt| jtj j7] j7] j7] jtj jtj jtj.
3) Наберете бутонната последователност |2] [ЪТ| и | TOTAL \
eltrade
E,
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
ДЕПАРТАМЕНТИ:
ОТ: 15-01-07 ДО: 16-01-07
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. номер по ЗДДС логически номер; съобщение за вид отчет; дата на последен отчет; текуща дата;
675E3B9F36225A81DA45 9B578FEA6866C49CFB68
ОТЧЕТ# Z
0001
– номер нулиране;
ДП00 (Б)

– други продажби;
ПР К-ВО
6.000

ОБОРОТ*Б
8.30

ДП01 (Б) ХЛЯБ

– номер и име на дан.група;
ПР К-ВО
10.000
– продадено количество;
ОБОРОТ*Б
5.10
– оборот на департамента;
ДП02 (Б) МЕСО

ПР К-ВО
5.125

ОБОРОТ*Б
28.70

ДП03 (Б) МЛЯКО

ПР К-ВО
10.000

ОБОРОТ*Б
12.60

ДП04 (Б) КОЛБАСИ

ПР К-ВО
10.600

ОБОРОТ*Б
50.40

ДП05 (Б) З.ХРАНИ

ПР К-ВО
7.000

ОБОРОТ*Б
14.81

ДП06 (Б) ЗАХАРНИ

ПР К-ВО
5.000

ОБОРОТ*Б
6.00

ДП07 (Б) АЛКОХОЛ

ПР К-ВО
10.000

ОБОРОТ*Б
30.20

ДП08 (Б) ДРУГИ

ПР К-ВО
5.000

ОБОРОТ*Б
28.70

СУМА
184.81
– обща сума;

– номер на бон;
9999

– текущи дата и час;
16-01 -07
13 : 42
– съобщение за служебен бон;
СЛУЖЕБЕН БОН
– номер на касовия апарат и номер
ED999999 44
99999
на фискалната памет.
Контролно число
eltrade
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
3.2.Отчет по департаменти без нулиране –
използва се за прочитане на данните за продажбите по департаменти. Последователността на опера­циите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети с нулиране”- JTj JTJ JTj JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност
|2] [ЪТI и i TOTAL
Забележка: Видът на отчет е аналогичен този по т.3.1, но не съдържа номер нулиране.
4. Отчети по артикулни групи
4.1.Отчет по артикулни групи с нулиране –
използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите по артикулни групи. В отчета, за всяка артикулна група се отпечатва програмирания консигнационен процент и оборота, който е сбор от продажбите по департаменти и артикули, принадлежащи към нея. Ако консигна-ционният процент за артикулната група е различен от нула, се отпечатва и отчислението от оборота по този процент (печалба). В края на отчета се отпечатва общия оборот и консигнационните отчисления за всички групи. В отчета не се отпечатва информация за артикулните групи, по които няма натрупване. Отпечатва се процентното съотношение на оборотите от всяка група спрямо общия оборот от групите както и процентните съотношения на печалбата за всяка група. Последователността на операциите е следната:
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
1) Натиснете бутона \ON/F за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети с нулиране”- JT| [Г\ JT| JT| JT| \t\ JT| [7\
3) Наберете бутонната последователност аТ\ [ЪТ| и | TOTAL \
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ГРУПИ:
ОТ: 15-01-07
ДО: 16-01-07
ОТЧЕТ# Z 0001
01 0.0%
02 30.0% ПРОЦЕНТ
СУМА ПРОЦЕНТ
1.20 2.40 0.72
3.60 0.72
16 : 42
9999 16-01 -07
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999 675E3B9F36225A81DA45
9B578FEA6866C49CFB68
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; логически номер на каса; вид отчет;
дата на последен отчет; текуща дата;
номер, кон.процент и сума на артикулната група; консигнационни отчисления;
обща сума;
общ кон. Процент;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет Контролно число.
4.2.Отчет по артикулни групи без нулиране –
използва се за прочитане на данните за продажбите по артикулни групи. Последователността на опера­циите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F за да излезете от текущия режим на работа.
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTJ JTj JTJ JTj JTj JTJ JTj.
3) Наберете бутонната последователност
IT) Jar] TOTAL
Забележка: Видът на отчет е аналогичен този по т.4.1, но не съдържа номер нулиране.
5. Отчети по данъчни задължения
Този отчет е справочен и показва данъчните задължения. Информацията се нулира с нулиране на дневния финансов отчет. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/OFF за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTJ JTJ JTj JTJ JTj J7|| JTj JTj или за влизане в режим “Отчети с нулиране” –
W\ J2] J2] J2] J2] J2] J2] J2].
3) Наберете бутонната последователност %4\ [ЪТI и i TOTAL
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печат!
•ЕЛТРЕЙД” ООД
бул.Г.Делчев бл102
ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; логически номер на каса;
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
вид отчет;
ДДС- А
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Б
%
=20.00
оброт

54.52
нето

45.43
нач. ДДС

9.09
ДДС- В
%
= 20.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Г
%
= 7.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Д
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Е
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Ж
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* З
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ОБЩ ОБОРОТ
9999
16-01-07 16 : 12
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
275E3B9F36225A81DA45
8B578FEA6866C49CFB61
обща оборот;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
54.52
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация 6. Отчети по оператори
6.1. Отчет по оператори с нулиране – използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите по оператори. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети с нулиране”- JT| \Г\ JT| JT| JT| \Г\ Щ \Г\
3) Наберете бутонната последователност аЩ [ЪТ\ и | TOTAL
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
“ЕЛТРЕЙД” ООД ” – име на фирма; бул.Г.Делчев бл102 – адрес на фирма;
ЕИК № 123456789 – единен идент. номер по БУЛСТАТ;
име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; номер на каса;
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ОПЕРАТОРИ
ОТ: 25-06-06 ДО: 26-06-06 ОТЧЕТ# Z 0001
ДЕСИ КЛИЕНТИ
НАЛИЧНИ
В БРОЙ
МИМИ КЛИЕНТИ ВОЙД
2
НАЛИЧНИ В БРОЙ
СУМА
КЛИЕНТИ ВОЙД
2
НАЛИЧНИ В БРОЙ 9999 29-09-06
01
5
02
4
-8.05 62.19
9
16 : 17
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999 545E3B9F36225A81DA45
8B578FEA6866C49CFB64
вид отчет;
дата на последен отчет; текуща дата;
име и номер на оператор; брой клиенти;
оборот на оператор;
общ оборот; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
6.2.Отчет по оператори без нулиране –
използва се за прочитане на данните за продажбите на определен оператор. Последователността на операциите е следната:
63.10
8.05
225.25
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
1) Натиснете бутона \ON/F за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност аЪ~[ | Ъ7 ] [7Г[два пъти \ TOTAL , където Ке номер на оператора, който ще отчитаме.
7. Отчети по часове
7.1.Отчет по часове с нулиране – използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите, разбити по часови интервали. После­дователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети с нулиране”- jt| j7] jt| jt| jt| j7] Щ \Г\
3) Наберете бутонната последователност |7] | Ъ7 | и | TOTAL \
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 0000
ПО ЧАСОВЕ
ОТ: 15-01-07 ДО: 16-01-07 ОТЧЕТ# Z 0001
06 : 00 – 08 : 00
79.60
08 : 00 – 10 : 00
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; логически номер на каса;
вид отчет;
дата на последен отчет; текуща дата;
часови период; оборот;
eltrade
10 : 00 – 12 : 00 12 : 00 – 14 : 00 14 : 00 – 16 : 00 16 : 00 – 18 : 00 18 : 00 – 20 : 00 20 : 00 – 22 : 00
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация ишаашв ш~
42.68
8.30 23.24 226.49 0.00 0.00 0.00
22 : 17
9999 16-01 -07
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
545E3B9F36225A81DA45
8B578FEA6866C49CFB64 номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. контролно число
7.2.Отчет по часове без нулиране – използва се за прочитане на данните за продажбите, разбити по часови интервали. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTJ JTj JTJ JTJ JTj JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност |7] [ЪТI и i TOTAL \
8. Отчет по отворени сметки
Този отчет е справочен и се използва само ако A300 модел 02 KL работи в ресторантски режим на работа. Той показва номерата на всички неприключени клиентски сметки, и е свързан с дневния финансов отчет. В противен случай в
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация дневния финансов отчет и в отчетите на операторите (в реда НАЛИЧНИ) се отразяват само сумите от приключените сметки, а данъчните отчисления се правят върху сумата от всички сметки (приключени и неприключени). Последователността на опера-циите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTJ JTj JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност JTJ [ЪТI и I TOTAL \
“ЕЛТРЕЙД” оод бул.Г.Делчев бл102
ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
СМЕТКИ:
МАСА/КЛИЕНТ
СТАРО САЛДО
ПОЗИЦИИ
МАСА/КЛИЕНТ СТАРО САЛДО ПОЗИЦИИ
В ОТЧЕТА СВОБОДНИ
01
1
80.00 4
02
3
24.00
2
66
9999
16-01-07 22 : 17
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
545E3B9F36225A81DA45
8B578FEA6866C49CFB64
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; логически номер на каса; вид отчет; номер на оператор; номер на сметка; оборот по сметката; брой поръчки;
номер на оператор; номер на сметка; оборот по сметката; брой поръчки;
брой незакрити сметки; брой на свободни маси;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. контролно число
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
9. Подробен отчет на фискалната памет по дати
Този отчет е справочен и съдържа подробна информация за работата на касовия апарат за период от начална дата до крайна дата. Отпечатва се информация за данъчните задължения и общия оборот за всеки блок от фискалната памет в зададения период, както и общия оборот за периода. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране – JTj JTJ JTj JTJ JTJ J?! JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност: (7] , i STL \аНачална дата , \Х~|, \ Крайна датаа] и | УЪ \. Началната и крайната дата се въвеждат във формат дд.мм.гг. Примерно за дата 16 януари 2007г. се въвежда JTJ JTJ J0TJ JTJ J0TJ J7
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печат!
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 EИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ Въведена в експлоатация име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; логически номер на каса;
вид отчет;
eltrade*
_ ш ш ш ш ш ш
16-01-07
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация ? hi hi hi —
09:22
от 16-01 -07 до 17-01 -07
% ДДС А= 0.00 В= 20.00 Д= 0.00 Ж= 0.00 ДРОБНИ
16-01 -07 0001
ОБОРОТ*А ОБОРОТ*Б ОБОРОТОВ ОБОРОТТ ОБОРОТ*Д ОБОРОТЕ ОБОРОТ*Ж ОБОРОТ*З ОБЩ ОБОРОТ НОМЕР ПОСЛ. ДОК.
ЕКЛ от 0004 до 0004
16 – 01 – 07 Б= 20.00 Г= 7.00 Е= 0.00 З= 0.00
09:22
16-01 -07
0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00
0031
0002
ОБОРОТ*А ОБОРОТ*Б ОБОРОТОВ ОБОРОТТ ОБОРОТ*Д ОБОРОТЕ ОБОРОТ*Ж ОБОРОТ*З
ОБЩ ОБОРОТ
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.
17-01 -07
0.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00
0034
ЕКЛ от 0005 до 0005
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТА ДДС*А ОБОРОТЕ ДДС*Б ОБОРОТЕ ДДС*В ОБОРОТЕ ДДС*Г ОБОРОТ*Д ДДС*Д ОБОРОТЕ ДДСЕ
0.00 0.00 246.00 41.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
eltrade
E,
ОБОРОГЖ ДДС*Ж ОБОРОТ*З 0.00 ДДС*З 0.00 ОБЩ ОБОРОТ 246.00 НОМЕР ПОСЛ. ДОК 0034
ЕКЛ от 0004 до 0005
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация ?mi —
0.00
0.00
9999 1 7-01 -07
22 : 17
ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999 335E3B9F36225A81DA45 85B 78FEA6866C49CFB62 номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
фискалната
10. Подробен отчет на памет по блокове
Този отчет е аналогичен на подробния фискален отчет по дати, но вместо начална и крайна дата се въвеждат начален и краен блок фискална памет. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTJ JTj JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност: [TI, I STL \а\Начален блок , \~Х~|, \ Краен блок | и

Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печат!
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
“ЕЛТРЕЙД” ООД ” – име на фирма; бул.Г.Делчев бл102 – адрес на фирма;
EИК №123456789 – единен идент. номер по БУЛСТАТ;
име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС;
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 лог.номер на каса;
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Въведена в експлоатация 16 – 01 – 07 09:22
От 0001 до 0002
% ДДС 16
– 01 – 07
А= 0.00
Б= 20.00
В= 20.00
Г= 7.00
Д= 0.00
Е= 0.00
Ж= 0.00
З= 0.00
ДРОБНИ

16-01 -07
09:22
0001
16-01-07
ОБОРОТ*А
0.00
ОБОРОТ*Б
105.00
ОБОРОТОВ
0.00
ОБОРОТТ
0.00
ОБОРОТ*Д
0.00
ОБОРОТЕ
0.00
ОБОРОТ*Ж
0.00
ОБОРОТ*З
0.00
ОБЩ ОБОРОТ
105.00
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.
0031
ЕКЛ от 0004 до 0004
0002
17-01 -07
ОБОРОТ*А
0.00
ОБОРОТ*Б
141.00
ОБОРОТЕ
0.00
ОБОРОТЕ
0.00
ОБОРОТ*Д
0.00
ОБОРОТЕ
0.00
ОБОРОТ*Ж
0.00
ОБОРОТ*З
0.00
ОБЩ ОБОРОТ
141.00
НОМЕР ПОСЛ. ДОК.
0034
ЕКЛ от 0005 до 0005
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 0.00
ДДС*А 0.00
ОБОРОТБ 246.00
ДДС*Б 41.00
ОБОРОТОВ 0.00
ДДС*В 0.00
ОБОРОТТ 0.00
ДДС*Г 0.00
ОБОРОТ*Д 0.00
ДДС*Д 0.00
ОБОРОТЕ 0.00
ДДСЕ 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДДС*Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС*З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 246.00 НОМЕР ПОСЛ. ДОК 0034
ЕКЛ от 0004 до 0005
9999
17-01-07 22:20 ЩЗфИСКАПЕН БОН
ED999999 44999999 335E3B9F36225A81DA45 85B 78FEA6866C49CFB62 номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
11. Съкратен отчет на фискалната памет по дати
В този отчет се отпечатват само данъчните задължения и общия оборот за зададения период от време. Последователността на операциите е след­ната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “От­чети без нулиране”- JTj JTJ JTj JTJ JTJ J7tf JTJ JTJ.
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация 3) Наберете бутонната последователност:
аг\ T ,i stl
| аНачална дата

| Крайна дата
и \VD
. Началната
за дата 26 септември 2005г. се въвежда |”2~| |”б~| |”0|
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печат!
•ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 Em № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ОТЧЕТФИСКАЛНА ПАМЕТ
Въведена в експлоатация 16 – 01 – 07 09:22
от 16-01 -07 до 17-01 -07 име на фирма; адрес на фирма;
единен иден. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; номер на каса;
% ДДС
А= 0.00 В= 20.00 Д= 0.00 Ж= 0.00 ДРОБНИ
16- 01 -07
0001
0002
16 – 01 – 07 Б= 20.00 Г= 7.00 Е= 0.00 З= 0.00
09:22
16- 01 -07
17- 01 -07
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А 0.00 ДДС*А 0.00 ОБОРОТЕ 246.00
28
eltrade
?????????
А300 мс
рдсъ
41.00
ОБОРОТОВ
0.00
ДДС*В
0.00
ОБОРОТТ
0.00
ДДС*Г
0.00
ОБОРОТД
0.00
ДДС*Д
0.00
ОБОРОТ*Е
0.00
ДДС*Е
0.00
ОБОРОТ*Ж
0.00
ДДС*Ж
0.00
ОБОРОТ*З
0.00
ДДС*З
0.00
ОБЩ ОБОРОТ
246.00
НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 0034
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
ЕКЛ от 0004 до 0005
9999
17-01-07 22:25 ^ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999
835E3B9F36225A81DA43 75B78FEA6866C49CFB64 номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
12. Съкратен отчет на фискалната па­мет по блокове
Този отчет е аналогичен на съкратения фискален отчет по дати, но вместо начална и крайна дата се въвеждат начален и краен блок фискална памет. Последователността на опера­циите е следната:
1) Натиснете бутона \ON/F | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – JT| JT| JTj JTj JTj JT||
Г] Щ ~~
3) Наберете бутонната последователност:
eltrade* А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация JTj JTJ , I STL 11 Начален блок \, JTj ^[Краёнбло^
и\VD I.
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печет!
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102 EИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ОТЧЕТФИСКАЛНА ПАМЕТ
Въведена в експлоатация 16 – 01 – 07 09:22
от 0001 до
0002
% ДДС
16 – 01 – 07
А= 0.00
Б= 20.00
В= 20.00
Г= 7.00
Д= 0.00
Е= 0.00
Ж= 0.00
З= 0.00
ДРОБНИ

16- 01 -07
09:22
0001
16-01-07
0002
17-01 -07
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ*А
0.00
ДДС*А
0.00
ОБОРОТ*Б
246.00
ДДС*Б
41.00
ОБОРОТОВ
0.00
ДДС*В
0.00
ОБОРОТТ
0.00
ДДСТ
0.00
ОБОРОТ*Д
0.00
ДДС*Д
0.00
ОБОРОТЕ
0.00
име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; лог.номер на каса;
вид отчет;
iiiiiiiiiiiiiii?

А300 модел 02 KL
I ? ? ? ? IB
инструкция за експлоатация
РДС’Е 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДДС*Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС’З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 246.00 НОМЕР ПОСЛ. ДОК 0034
ЕКЛ от 0004 до 0005
9999
17-01-07 22:25 ^ФИСКАЛЕН БОН номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. Контролно число
ED999999 44999999 835E3B9F36225A81DA43 75B 78FEA6866C49CFB64

13.Разпечатване на КЛЕН
Разпечатването на КЛЕН е възможно чрез ползване на Софтуерния продукт „PrintKLEN” или с бутонна последователност от А300 02 KL показани по долу:
1. Софтуерният продукт „PrintKLEN”
За да стартирате разпечатването на КЛЕН е необходимо да стартирате програмата „PrintKLEN”.
От прозорец „Комуникация” се задава порт и скорост на обмен на данни.
Меню „Файл -> Настройки”->Потвърди (фиг. 1).
Номера на КЛЕН автоматично се генерира в бялото поле под „Номер на КЛЕН”. В конкретния случай е 0001. При следващо четене на КЛЕН използвайте бутона „Прочети КЛЕН”.
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
Въведете начални и крайни дати и часове за периода, който искате да бъде разпечатан КЛЕН и кликнете бутона „Отпечатай”.
Ако искате изчетената информация за КЛЕН да запазите като електронен файл, кликнете бутона „Запази” (фиг.2).
Порт за комуникация
Скоросг на комуникация
~3
X Отказ 11 *S Псгвьрди |
ЯЬ5Йл За програмата Номер КЛЕН
[ooiii
Прочетий К.ПЕН | ПечатУзапази контролна лента за период
От |15.09.2011 z] |11:00 до 115.09.2011 |12:10 -±j | Отпечатай | Запази |
Фиг.2
Фиг.1
2. С бутонна последователност
За да стартирате разпечатването на КЛЕН, изберете режим: “Отчет без нулиране” (парола 11111111) или “Отчет с нулиране” (парола 22222222) и изпълнете следната клавишна последователност:
Наберете бутонната последователност:
3— STL —1 Начална дата —Х —\ Крайна дата — VOID — 4 — STL — [Начален час ] —Х —| Краен час — VOID.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Началната и крайната дата се въвеждат във формат дд.мм.гг. Примерно за дата 3 май 2011г. се въвежда ?0] JTJ ?0] JTJ JTj JTJ.
Начален и краен час се въвеждат във формат ЧЧ.ММ. Примерно час 12.30 се въвежда JTj JTj J3j
При оставащи по малко от 1 млн. свободни реда в КЛЕН, в края на всеки дневен отчет се отпечатва съобщение „НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН”. В такъв случай се обърнете към сервиза, с който имате сключен договор за ремонт и поддръжка на ЕКАФП, за смяна на КЛЕН.
При оставащи по малко от 500 свободни реда в КЛЕН, ЕКАФП автоматично стартира дневен финансов отчет и ФУ се блокира до смяната на КЛЕН.
vi. програмиране на касовия апарат_
1. Общи сведения за програмирането.
Програмирането на касовият апарат A300 модел 02 KL се осъществява в режим “Програмиране”. Паролата по подразбиране е [~3| |Т| JTj [Т| JTj [Т| JTj [Т|. За да осъществите
настройка на функциите на касовия апарат в зависимост от вида на вашият обект Ви препоръчваме да се обърнете към вашият сервизен техник.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация В тази глава ще бъдат разгледани само тези функции, които са достъпни в режим “Програми-ране” и не могат да доведат до блокиране на касовия апарат. Достъпът до някои от таблиците е възможен само в сервизен режим от сервизен техник на фирмата с която е сключен договор за сервизна поддръжка.
Тази глава разяснява всички процедури за програмиране и основното приложение на всяка функция. Всички параметри на касовият апарат са оформени в таблици. Всяка таблица съдържа определен брой редове, а всеки ред – определен брой полета.
2. Индикация в режим “Програмиране”
В режим “Програмиране” на индикацията се извежда следната информация: Fxx.yyy.zzzz, където: хх – номер на таблица;
yyy – номер на ред;
zzzz – номер на поле.
Всяка таблица може да има редове и полета или само редове. Във вторият случай на индикацията се извежда:
Fxx.yyy.—
Ако се опитате да влезете в таблица, до която нямате достъп, на индикацията се извежда: Fxx.—.—
3. Функции на бутоните в режим “Програмиране”.
В този режим някои от бутоните изпълняват нови функции:
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
I
бутон
функция
d8
Избор на таблица или следваща таблица
d7
Избор на ред или следващ ред
d6
Избор на поле или следващо поле
d4
Отпечатване на съдържание на таблица
d3
Отпечатване на съдържание на ред
d2
Отпечатване на съдържание на поле
total
Запис на програмирания параме-тър
с
Анулиране на въвежданията
Функциите Избор на таблица, Избор на ред или
Избор на поле се изпълняват със следната последователност:
? Наберете номер на таблица и натиснете
бутона наберете номер на ред и натиснете бутона 1 1, наберете номера на попето и
натиснете бутона ?
? Номерата на таблица, ред и поле се избират от цифровата клавиатура.
Пример:
Избор на 2-ра таблица, 4-ти ред, 18-то поле (Програмиране на име на артикул №18):
| клавиатура
индикация

eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Излизане от режим;
F01.- – – .- –
F02.001.0001
F02.004.0001
F02.004.0018
Избор на режим програмиране;
on
Избор на таблица №2
an
Избор на ред №4
ВВП
Избор на поле №18
4. Въвеждане на данни

4.1. Въвеждане на цифрови данни
При въвеждане на цифрови данни са възможни 2 случая:
1) Цифрова стойност на поле. Последователността на операциите е след-ната:
? Изберете съответните таблица, ред и поле(виж т.3);
? Въведете желаната стойност от цифро-вата клавиатура;
? Натиснете бутон \ TOTAL .
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
Пример:
Програмиране на цена 1,20лв. на артикул №12
индикация
клавиатура
Излизане от режим;
Избор на режим програмиране;
нппп
F01.- – – .- –
F02.001.0001
Избор на 2-ра таблица, 1 -ви ред, където се програмират цени на артикулите
| клавиатура
индикация
та

F02.001.0012
Избор на поле №12, което указва номера на артикула, чиято цена ще бъде програмирана.
Въвеждане на цената
TOTAL
1.20
F02.001.0013

eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Потвърждаване на въведената цена. Автоматично се преминава към следващото поле.
2) Въвеждане на код (парола) Последователността на операциите е след­ната:
? Изберете съответните таблица, ред и поле(виж т.3);
? Натиснете бутон \ TOTAL .
? Въведете желаната стойност от цифро-вата клавиатура;
След въвеждане на последната цифра от кода, полето автоматично се затваря и се преминава към следващото поле. Може да се въвеждат и по-малко от максималния брой цифри, като след последната цифра се натисне \ TOTAL .
Пример:
Програмиране на кодове на 1 -ви и 2-ри оператор, съответно 123 и 33413192.
| клавиатура
индикация
Излизане от режим;
Избор на режим програмиране;
?ип
F01.- – – .- –
32

eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
F10.002.0001
Избор на 10-та таблица, 2-ри ред, където се програмират кодове на оператори
F10.002.0001
Избор на поле №1 (първи оператор).
TOTAL

Влизане в полето
F10.002.0002
Въвеждане на кода на първи оператор (непълен код)

Избор на поле №2 (втори оператор).

клавиатура индикация

Въвеждане на кода на втори оператор (пълен код)
4.2. Въвеждане на текстове
При въвеждане на текстова информация всеки символ се представя с двоен буквено-цифров код, съгласно по-долу посочената таблица. Първата цифра на кода е номер на ред от таблицата, а вто-
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация рата – номер на колона. Процедурата за въвеждане на текст е следната:
? Изберете таблица, ред и поле, където ще се въвежда текста(виж т.3);
? Натиснете бутона \ TOTAL ;
? Въведете последователно кодовете на сим-волите от текста в съответствие с таблицата за буквено кодово съответствие;
? Натиснете бутона \ TOTAL .
таблица за буквено – кодовото съответствие
1
0
1 | 2 | 3
4 \5 \6 \7
8|9|A|B|C |D
E
F
2_

!
ее
#
$
%
&
е
(
)
*
+

3_
~0
1
~2
3
4
5
6
~7
8
9

<
=
>

4_
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I

K

M

O
5_
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]_
л

6_

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j_
k
i
m
n
o
7_
Р
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
1

~

8_
A
Б
в

Д

ж

и
Й

л
М
н

9_
р
с
т
у
Ф
Х
ц
Ч
Ш
Щ
ъ
Ы
Ь
Э
Ю
я
A_
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
B_
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я
Разположението на бутоните, чрез които се въвеждат кодовете е следното:
Ако въвежданият текст съдържа по-малък брой символи от максимално допустимия, недостигът се запълва автоматично с интервали.
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Корекция на грешно въведен символ може да се извърши по два начина:
? Натиснете бутона \ С | за да почнете да въвеждате текста от начало;
? Използвайте следните бутони:
00
Вмъкване на символ
VD
Изтриване на текущия символ
Х
Изтриване на предходния символ
TBL
Връщане към предходен символ
NB
Преминаване към следващ символ
Пример:
Програмиране на име – “Захар” на артикул №3
клавиатура
индикация
Излизане от режим;
F01……..
Избор на режим “Програмиране”;
нпипап
F02.004.0003
Избор на 2-ра таблица, 4-ти ред, 3-то поле, където се програмира име на артикул №3;
TOTAL
00.
t

eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Влизане в полето;
клавиатура
индикация
еш л
w w
3 а оаиипи
www
х а p
TOTAL
F02.004.0004 5. Таблицы в режим “Програмиране” 5.1. Параметри на артикулите
табл

ред

поле

параметри на полето

3начение ж
Ст-ст по подразб.
2
1
Артикул №
Единична цена *1
От 0.00 до
99999.99
0.00

2
Артикул №
Налично колич. *2
От 0.000 до
9999.999
0.000

3
Артикул №
Добавяне към нал­ично кол.
От 0.000 до
9999.999
0.000

4
Артикул №
Име
До 12 сим­вола

5
Артикул №
Номенк-латурен номер
До
12 цифри
00000000 0000
артикул номер – число от 1’+ 480(магазински режим); артикул номер- число от 1+200(ресторански режим);
eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
3АБЕЛЕЖКИ:
*1. Ако касовия апарат работи само с цели числа, максималната разрядност е седем разряда;
*2. Ако количеството е цяло число, десетич-ната запетая не се въвежда;
*3. При първоначално програмиране в тази таблица е удобно да се програмират последова-телно едноименните параметри на различните артикули.
103:
Пример:
Програмиране на параметрите на артикул №
Име – Тоник;
Единична цена – 0,50лв.;
Налично количество – 350 бр.;
Номенклатурен номер – 311111111113.
клавиатура
индикация
Излизане от режим;
Избор на режим “Програмиране”;
F01.- – -.- –
?
F02.001.0103
Избор на 2-ра таблица, 1 -ри ред, 103-то поле,
34

eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация където се програмира единична цена на артикул №103
| клавиатура
индикация
TOTAL
F02.001.0104
Програмиране на цена 0,50лв.
?
F02.002.0103
Избор на 2-ра таблица, 2-ри ред, 103-то поле, където се програмира наличното количество на артикул №103;
TOTAL
F02.001.0104
Програмиране на налично количество 350 бр.
Г 4 | 8 f 4
п П По гт
BBS

?
t = 00.
Избор на 2-ра таблица, 4-ти ред, 103-то поле, където се програмира име на артикул №103.
Т о н и к
34

eltrade
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
TOTAL
f02.004.0104
клавиатура
индикация
TOTAL
Избор на 5-ти ред, 103-то поле, където се програмира номенклатурен номер на артикул №103
f02.005.0104
Програмиране на номенклатурен номер на артикул
№103.

параметри на полето
табл

ред

поле

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
3
1
Артикул №
Принадл. към деп. *1
0 * 10
0

2
Артикул №
Принадл. към арт. група
1 * 10
1

3
Артикул №
Принад. към дан. група
1 * 8
2

4
Артикул №
Принад. към тип плащане *2
1 * 4
1
забележки:
*1. Ако в Ред 1 за съответния артикул има стойност 0, оборотът от артикула се натрупва към общ артикулен департамент, чиито параметри не могат да бъдат програмирани. Ако ред 1 за

A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация съответния артикул има стойност от 1 до 9, оборотът от артикула се натрупва автоматично към програмирания департамент.
*2. Сметката на клиента може да бъде платена изцяло или на части ( с 4 вида плащания ). Като плащането в брой е винаги последно.
ТАБЛ №
ред

поле №
параметри на полето


пара-метър
Значение
Допуст. граници
Ст-ст
по Подраз­биране
4
1
Арт. №
1
Модификатор
0: разр. 1:забр.
0

Арт. №
2
Ревизия 14
0: разр. 1:забр.
0

Арт. №
3
Продажбата при нулево налично количество *1
0: разр. 1 : забр.
0

Арт. №
4
Продажба на
дробни
количества
0: разр. 1:забр.
0

Арт. №
5
Продажба на артикули в единична продажба 22
0: не. 1 : да
0

Арт. №
6
Работа с артикула
0: разр. 1:забр.
0

2
Резервиран
ЗАБЕЛЕЖКИ:
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация *2. Единична продажба на артикул е функция, чрез която се извършва автоматично приключване на сметката с плащане в брой, ако този артикул е маркиран на първо място в сметката на клиента. Тази функция може да се използва за по-бързо маркиране на често продавани еднотипни стоки.
*3. Модификаторът позволява работа с арти-кула(с номера над 100) при нулева цена.
*4. Ревизията позволява продажба при нулево налично количество и отрицателни количества в отчета.
*5. Пети и шести параметър не се отпечат-ват, ако не са били програмирани.
*6. В тази таблица всички параметри за всеки артикул се програмират наведнъж.
Пример:
Програмиране на параметри на артикул №103:
– Продажба при нулево налично количество -разрешено (0);
– Продажба на дробни количества – забранено
(1);
– Продажбата на артикула не е единична продажба (0);
– Работа с артикула – разрешена (0).
клавиатура индикация
Излизане от режим;
36
eltrade* A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация Избор на режим “Програмиране”;
клавиатура
индикация
а
?
f04.001.0103
Избор на 4-та таблица, 1 -ви ред, 103-то поле, където се програмират параметрите на артикул
№103;
0100
Въвеждане на стойности за четирите параметъра
TOTAL
f04.001.0104
Потвърждаване на въведените стойности
5.2. Параметри на департаментите

параметри на полето
ТАБЛ
ред
поле
Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.

Единична цена *1
От 0.00

5
1
Деп.№

до
0.00

99999.99

2
Деп.№
Име
До 12 1 символа

департамент номер – число 1 * 9 забележки:
CLIПНиС A300 модел 02 KL инструкция ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
*1. Ако касовият апарат работи само с цели числа, максималната разрядност е седем разряда.
*2. В тази таблица е удобно да се програмират последователно едноименните параметри за от-делните департаменти.
*3. Програмирането на имената и цените на департаментите е аналогично на програмирането на артикулите.
ТАБЛ №
РЕД

ПОЛЕ №
ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
6
1
Деп.№
Принадл. към арт. група
1 * 10
1

2
Деп.№
Принадл. към дан. група
1 * 8
2

3
Деп. №
Принадл. към тип плащане
1 * 4
1
ЗАБЕЛЕЖКА:
*1. В тази таблица е удобно да се програмират последователно едноименните параметри на раз-личните департаменти.
A300 модел 02 KL инструкция за експлоатация

параметри на полето

табл №
ред

поле №


пара-метър
Значение
Допуст. граници
Ст-ст
по подразб

1
Резервиран
7
2
Деп. №
1
Продажба на
дробни
количества
0 : разр.
1 : забр.
0

Деп. №
2
Продажбата на департамент е единична продажба
0 : не
1 : да
0

Деп. №
3
Работа с департамент
0 : разр.
1 : забр.
0
ЗАБЕЛЕЖКА:
В тази таблица всички параметри за всеки департамент се програмират наведнъж.
5.3. Параметри на артикулните групи
Към артикулните групи могат да се насочват както департаменти, така и артикули. Артику­лните групи могат да се използват за разпределяне на продажбите по различни признаци – по достав-чици, по консигнационен процент и др.
ТАБЛ. №
РЕД №
параметри на реда

Значение
Допустими граници
Ст-ст
по подраз­биране
8
Гоупа номер
Консигнационен процент
От 0.00% до 99.99°%
0.00
група номер – число 1 * 10
eltrade* АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация 5.4. Параметри на операторите
табл

ред

поле

параметри на полето

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
10
1
Опер.№
Име
До 12 символа

2
Опер.№
Парола (код)
До 8 разряда
00000000
оператор номер – число 1 * 30
ЗАБЕЛЕЖКИ:
*1. В тази таблица е удобно първо да се програмират имената на всички оператори, а след това кодовете им.
*2. В случай, че с A300 модел 02 KL ще работи само един оператор, не е необходимо да се програмира код на оператора.
Пример:
Програмиране на параметри на оператор №1:
– име – Колев;
– код – 123.
клавиатура
индикация
Излизане от режим;
F01.- –
Избор на режим “Програмиране”;

eltrade
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
F10.001.001
Избор на 10-та таблица, 1 -ви ред, 1 -во поле, Където се програмира име на първи оператор;
TOTAL
t =
Влизане в полето;
то ?? ?? пи ?!
VJ U U U U
00.
клавиатура
индикация
t = 00.
Поради незапълване на възможния брой символи, приключваме програмирането на името с \ TOTAL \
_i _i F10.002.0001
Избор на 10-та таблица, 2-ри ред, 1 -во поле, Където се програмира кода на първи оператор;
TOTAL
Влизане в полето;
К о л е в
eltrade
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
123 ?
Въвеждане кода на първи оператор;
TOTAL
Потвърждаване на въведения код.
5.5. Параметри на плащанията
ТАБЛ №11
РЕД №
ПОЛЕ №
ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
11
1
Плащ. №
Име
До 6 символа
пл.1=В
БРОЙ
пл.2=ПЛ.2
пл.3=ПЛ.3
пл.4=ПЛ.4

2
Плащ. №
Курс на плащане спрямо плащ. 1
От 0.01 До
100.00
1.00
плащане номер – число 1 * 4
ЗАБЕЛЕЖКИ:
*1. Курсът за плащане в брой е фиксиран на 1.00 и не може да се променя.
*2. Сметката на клиента може да бъде платена изцяло или на части ( с 4 вида плащания ). Като плащането в брой е винаги последно.
eltrade
А300 модел 02 KL инструкция за експлоатация
5.6. Задаване на часови интервали
Касовият апарат може да извършва анализ на продажбите през отделни часови периоди на денонощието. За тази цел е необходимо да се програмират начален и краен час за всеки отделен период.
ТАБЛ №
РЕД

П
Е
Р И О Д
Н
О
М
Е Р
ПОЛЕ №
ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО
Допуст. граници
Начало ‘ От 0:00
. , до 23:59 периода
Н1= 6:00; Н2= 8:00;
Н4=12:00; Н5=14:00;
Н7=18:00; Н8=20:00;
Ст-ст по подразб.
Край на I От 0:00 периода__до 23:59
К1= 8:00; К4=14:00; К7=20:00;
К2=10:00; К5=16:00; К8=22:00;
Н3=10:00; Н6=16:00;
К3=12:00; К6=18:00;
5.7. Задаване фактура
период номер – число 1 * 8
диапазон за номер на
Въвежда се парола за достъп до режим “Програмиране”, която по подразбиране е \ 3 | |~з| |3~| |~3~| |~3~| |~3~| |~3~| |~3~\. Освен след първоначално въвеждане на диапазон, той може да се задава след нулиране на RAM паметта и при изчерпване на зададен такъв.
Значение
12
1
2
eltrade
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
табл №
ред

параметри на реда

Значение
Допустими граници_\
Ст-ст по подразб.
14
9
Пореден
номер
фактура
0000000001 * 9999999999
0000000000

10
Задаване диапазон на фактура
50000
50000
5.8. Смяна на цени на артикули. Добавяне и отчисляване на налично количество.
Въвежда се парола за достъп до режим “Отчети с нулиране”, която по подразбиране е |2] jtj jtJ jtJ jtJ jtJ jtJ jtJ. За извършването на тези операции не е необходимо нулиране на касовия апарат.
ТАБЛ №
ред

поле

параметри на полето

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.

1
Арт.№
Цена на артикул
От 0.00 До
99999.99
0.00

T
Арт.№
Количес­тво за добавяне
От 0.000 До
9999.999
0.000

3
Арт.№
Количес­тво за отчисля­ване
От 0.000 До
9999.999
0.000
eltrade* АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация 5.9. Сверяване на дата и час
Въвежда се парола за достъп до режим “Отчети без нулиране”, която по подразбиране е
г] гг| гг| ш гг| щ щ щ •
табл

ред

параметри на реда

Значение
Допустими граници_\
Ст-ст по подразб.
2

Дата
От 01-01-00 До ДД-ММ-ГГ
01-01-00

2
Час
От 00:00 До 23:59
09:30
ЗАБЕЛЕЖКА:
При програмиране на дата и час трябва да се имат предвид следните особености:
– Текущите ден, месец и година се въвеждат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с по две цифри: за ден – от 01 до 31, за месец – от 01 до 12 и за година – от 00 до 99;
– Текущия час и минути също се въвеждат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с по две цифри: за час – от 00 до 23 и за минути – от 00 до 59;
– Не може да бъде въведена дата по предишна от датата на последния запис във фискалната памет!
– При въвеждане на дата по-голяма от текущата с повече от 1 ден, касовият апарат издава предуп­редителен звуков сигнал и изисква повторно натис-
кане на бутона \ TOTAL (потвърждение).
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
vii. режим “помощ” (help)
В режим “Помощ” (HELP) може да влезете от който и да е режим, чрез продължително натискане на бутона \ . \.
След като влезете в режима, вие може да намерите информация за всички режими на работа на касовия апарат. Първоначално се отпечатва главно меню, където може да направите избор за кой режим искате да намерите информация. Главното меню ма следния вид:
0. Главно меню
1. Продажби
2. Отчети без нулиране
3. Отчети с нулиране
4. Фискални отчети
5. Програмиране
6. Складови функции
7. Тестове
8. Сверяване на дата и час
9. Калкулатор
Влизането в съответното подменю става чрез натискане на бутони от \ О | до \ 9 | (за съот­ветното подменю) и | TOTAL |.
УШ.Функционални тестове_
Въвежда се парола за достъп до режим “Отчети с нулиране”, която по подразбиране е JTJ JTj JTj JTJ JTj W\ JTj JTJ.
eltrade
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
ТА БЛ
Р Е
ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО

Д №
Значение
Съдържание
3
1
Функционален
Печат на кодовата таблица;А8СН кодове на бутоните;

Пром. тест

3
Тест на ФМ
Брой свободни блокове;

4
Информация
Дата;Чек сума;Версия на програмата;

5
РС тест
Комуникационен тест
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
ix. специални ситуации при работа
с А3ОО модел 02 KL
1. Съобщения на индикацията
Съобщение
Означение
q
Количество
Е
Цена
nn
Номенклатурен номер
Stl
Междинна сума
rE
Ресто
PAY tYPE
Въведи тип плащане
nF
Не енамерен
End PAPEr
Край на хартиената ролка
Err
Погрешно натиснат бутон
Prn FAIL
Проблем с принтера
Clr
Нулиране на отчет
AGAIn
Потвърдете операцията
BOOt UP
Начално установяване
bUSY
Моля изчакайте
In rEG
Приключете бона в режим

“Продажби”
OF bON
Препълнен бон
F FULL
Фискалната памет е запъл-

ненена
PR+
Процентна надбавка
PR-
Процентна отстъпка
St+
Стойностна надбавка
St-
Стойностна отстъпка
oF
Препълване
Fb
Забранен за продажба
-q
Няма в наличност
eltrade
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
Съобщение_
Означение
=
Крайна сума в бона
FS Err X
Грешка във фискалната памет
-N
Отрицателен резултат
О
Няма цена
rEP Ecr
Отчети касата
Co
Задължително изчисляване на ресто
CL
Натиснете бутона CL
TE ОО
Въведете Булстат на клиента за фактура
BUF FULL
Комуникационния буфер е

пълен
t =
Въвеждане на текст
HELLO
Поздравление
DayREP
Отпечатване на дневен отчет
2. Грешки от неправилна манипулация
? Ако преди да е приключена касовата бележка, се направи опит да се премине в друг режим на работа, на индикацията се извежда съобщение [ In rEG ] за около 1 секунда, придружено с кратък звуков сигнал. За да се възстанови нормалната работа на касовия апарат е необходимо да се натисне бутон
\TOTAL\ и да се приключи касовата бележка.
? При погрешна манипулация – натискане на бутон, който няма функция или тя е недостъпна в момента, на индикацията се извежда съобщение [ C ], придружено с кратък звуков сигнал. За да се възстанови нормаланата работа на касовия апарат е необходимо да се натисне бутон |”C~|.

инструкция за експлоатация
З. Грешки от друг характер
? При опит за продажба на артикул или департамент без програмирана цена, за кратко време на индикацията се извежда съобщението
? При опит за продажба на артикул или департамент, когато продажбата им е забранена -[ Fb ].
? При опит за продажба на артикул с нулево налично количество – [ nF ].
[ 0 0.00].
41
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
4. Възникнали грешки и блокировки при работа с ЕКАФП АЗ00 02 KL.
Номер на грешка индицирана на дисплея на ЕКАФП серия А3ОО 02 KL
значение
ОО
Няма връзка между терминала и касовия апарат
О1
Няма валидна регистрация (IMSI на картата се различава от този във фискалната памет)
02
Вече не се ползва
О3
Напаравени са 3 дневни отчета с нулиране, а терминала не е успял да се свърже със сървъра на НАП.
О4
Липсваща или невалидна SIM карта
О5
Проблем при четене на данни от GSM модула
О6
Грешка в паметта за данни на терминала
О7
Повредени данни в паметта на терминала или повредена памет.
О8
Грешка в GSM модула (не може да се регистрира, грешен PIN, повреден модул )
О9
Невалидна SD карта за КЛЕН

Липсва SD карта за КЛЕН
11
Повредени данни в SD карта за КЛЕН
12
Блокиране при поставяне на празна КЛЕН карта, поради наличие на продажби
13
Не могат да се променят фискални параметри, което не позволява регистриране на нова КЛЕН карта
14
Поставена е нова КЛЕН карта и трябва да се направи фискализация
15
Поставена е КЛЕН от друго устройство и е възможно само отпечатване на справки.
16
Запълнен КЛЕН
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
1. Блокировка на работата на А300 02 KL до получаване на положителен отговор за регистрация
на А300 02 KL в НАП.
2. След приключване на всяка касова бележка се проверява съответствието на SIM картата, индивидуалните номера на А300 02 KL и ФП с подадените номера при регистрация в сървъра на НАП или промяна.; при несъответствие на номерата или повреда работата на ЕКАФП се блокира.
3. След пускане на всеки дневен отчет с нулиране се проверява изправността на комуникацията с мобилният оператор .При констатирана неизправност при три поредни отчета работата на А300 02 KL се блокира ;
След разблокиране на А300 02 KL на дисплея на касовият апарат се индицира съобщението 0.00.
eltrade* АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
^.технически характеристики
? Клавиатура – 35 бутона (11 цифрови и 24 функционални)
? Индикация – LCD , 10 – разрядна, 7-сег-ментна.
? Печатащо устройство – термопринтер; 24 символа на ред, тип LTPZ 245M-C 384 Seiko;
? Консумативи – термохартия 57mm/34m;
? Адаптор – 12V/2A;
? Брой записа във фискалната памет –
1225;
? Запазване на програмираните параметри – 20 години (FLASH);
? Габарити – 230 /170 / 75;
? Работна температура – от 0°С до +45°С.
? Нивото на звука , създаден от ЕКАФП не превишава 75ЬБ/А на разтояние 1m от външния контур на машината.
eltrade
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
xi. комуникационни възмож-ности_
? Връзка с PC, бар-код скенер,ел.везна и връзка с 16 апарата в токов кръг.
? Мрежово достъпни функции: програмиране, промяна на цени, контрол на наличности, обобщаване на отчети, неограничен брой на арти-кули в режим INLINE.
? Възможност за работа като фискален принтер. Подробна инфомация за работата на касовия апарат в режим на фискален принтер, може да откриете на сайта на фима Елтрейд -www.eltrade.com.
42
АЗОО модел 02 KL инструкция за експлоатация
Условия на съхранение на термохартията:
Подобно на офис хартията, термоскрипт F 5041 трябва да се съхранява на закрито, при темпе-ратури между 18оС и 24оС и относителна влажност от 40% до 60%.
Продължително съхранение при температури над 40оС или над 60% относителна влажност може да доведе до намаляване на контраста на изображение.
Условия на употреба:
Да се избягва директна слънчева светлина, източници на флуоросцентни и ултравиолетови лъчи.
Поради намаляване на контраста на изпечата-ното изображение, зависещо от продължителност-та на контакт, термоскрипт F 5041 не бива да влиза в контакт с:
-Въглеродни и невъглеродни форми -Материали, съдържащи трибутил фосфат, дибутил фосфат или други органични разтво-рители.
-Синтетични опаковки или папки, съдържащи пластификатори.
Снабдителите с офис материали също предлагат продукти без пластификатори.
-Разтворители или продукти, съдържащи разтворители, които включват алкохол или други субстанции от тази химическа група.