касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с касови апарати Datecs DP-05-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация

Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.
(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)

DP-05B KL
Инструкция за експлоатация

Съдържание стр.
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА DATECS DP-05B KL…………………………………………………….5
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО……………………………………………………………………………………………………………………..6
КЛАВИАТУРА…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
РАЗОПАКОВАНЕ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ……………………………………………………………………………………………………………………………………..6
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА………………………………………………………………………………………………………………………………………..6
РЕЖИМИ НА РАБОТА………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
РЕЖИМ ‘ПРОГРАМИРАНЕ’………………………………………………………………………………………………………………………………………………………8
Функции на клавишите в режим ‘РЕДАКТИРАНЕ’……………………………………………………………………………………………………………..9
ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ………………………………………………………………………………………………………………………………………………10
1.Параметри на маршрути………………………………………………………………………………………………………………………………………………..10
Пример за програмиране на маршрут……………………………………………………………………………………………………………………….10
2.Оператори…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
3. Дата и час……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
4.Обхват на номерата на билетите…………………………………………………………………………………………………………………………………..11
5. Свободни текстове………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..11
6. Текстове в бона…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
7. Имена на видовете плащания……………………………………………………………………………………………………………………………………….11
8. Параметри за работа с валута………………………………………………………………………………………………………………………………………12
9. Конфигурация……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
9.1 .Параметри на ФУ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
9.2. Параметри на бона…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….12
9.3. Параметри на клавиши за бърз избор на маршрут……………………………………………………………………………………………………..12
9.4.Отстъпки…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
9.5.Комуникация……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
9.5.1 .Периферия………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………13
9.5.2.Връзка с PC……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..13
9.5.3.Bluetooth………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
РЕЖИМ R – РЕГИСТРИРАНЕ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………14
Продажба на междуградски билети………………………………………………………………………………………………………………………………….14
Продажба на билети за градския транспорт…………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Служебно въвеждане на суми …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15
Служебно извеждане на суми…………………………………………………………………………………………………………………………………………..16
Информация, отпечатвана на билета……………………………………………………………………………………………………………………………….16
Функции на клавишите в режим ‘РЕГИСТРИРАНЕ’ ………………………………………………………………………………………………………….. 17
ПРИМЕР за продажба на билет и изчисляване на ресто …………………………………………………………………………………………. 18
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ’………………………………………………………………………………………….19
1.Режим “Избор на маршрут”……………………………………………………………………………………………………………………………………………19
2.Отпечатване на копие на касова бележка …………………………………………………………………………………………………………………….. 19
3.Възможности за ползване на параметъра “баркод” на маршрут…………………………………………………………………………………….19
4. Анулиране на грешно избран маршрут………………………………………………………………………………………………………………………….19
5.Отпечатване на багажна разписка…………………………………………………………………………………………………………………………………20
РЕЖИМ X – ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ…………………………………………………………………………………………………………………..21
Избор на режима …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
Видове X отчети………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21
РЕЖИМ Z – ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ…………………………………………………………………………………………………………………………………………..22
Избор на режима …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22
Видове Z отчети………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22
ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет………………………………………………………………………………………………… 22
РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ………………………………………………………………………………………………………………………………………………23
Видове отчети …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23
Промяна на данъчни ставки…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
Фискализация………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ………………………………………………………………………………………………………………………………………….24
Стандартизирани…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 24
Периодичен отчет по данъчни групи………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП ……………………………………………………………………………………………………. 24
ДРУГИ РЕЖИМИ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………25
Връзка с PC…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….25
Сервизен режим ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Контролни тестове…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25
Режим КЛЕН…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….26
ПРИМЕР 1 – прочитане на информация от КЛЕН за период……………………………………………………………………………………… 27
ПРИМЕР 2 – отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет……………………………………………………… 28
ПРИМЕР 3 – отпечатване на конкретен фискален бон от КЛЕН ………………………………………………………………………………… 28
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ……………………………………………………………………………………………29
ПРИЛОЖЕНИЕ – ПРИМЕРНИ РАЗПЕЧАТКИ НА БОНОВЕ……………………………………………………………………………………………………….30
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за eлектронния касов апарат с фискална памет DATECS DP-05B KL (наричан фискално устройство-ФУ). Описани са техническите и функционални възможности на устройството, както и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за правилната експлоатация и съхранение на ФУ.
DATECS DP-05B KL е мобилен касов апарат, работещ с автономно захранване – батерия Lilon 7.4V 2000mA/h
Възможностите на DATECS DP-05B KL са съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност на лицата, които извършват превози на пътници по автобусни линии. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите и на Закона за автомобилните превози, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS, пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на фирмата за автобусен транспорт, така и за нуждите на органите по приходите.
ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ЕЛЕКТРОННИЯ КАСОВ АПАРАТ
DATECS DP-05B KL!
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ на DATECS DP-05B KL
Параметър
Коментар
Брой маршрути
до 2 500
Наименование на маршрут
до 22 знака
Баркод на маршрут
EAN-13, EAN-8, UPC, баркод с код на маршрут
Вид на данъка
ДДС, до 8 данъчни групи
Брой щандове (стокови групи)
до 9
Брой департаменти (доверители)
до 9
Брой оператори
до 30 (от тях до 8 едновременно работещи)
Брой продажби в един касов бон
до 1 продажба (билет)
Копие на бон
До 1 копие
Тип на обслужване
продажба на превозни билети
Вид на плащане
– в брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон
– в брой, с алтернативна валута (EUR)
Режими на работа на апарата
– R / Регистрация – S / Сервиз;
– Х / Отчети без нулиране; – Т / Тестове;
– Z / Отчети с нулиране; – К / КЛЕН;
– P / Програмиране; – Комуникация с PC
– F / Фискална памет;
Online комуникация с РС:
– за програмиране, четене и отчитане на базата данни на маршрутите;
– за конфигуриране параметрите на ФУ;
– използва се специализиран протокол на DATECS за комуникация с ФУ по RS-232C
Вграден баркод скенер
опция
Bluetooth модул
опция
Контролна лента
КЛЕН (контролна лента на електронен носител) Възможност за запис на – до 43 000 000 реда
Архив на бележки за четене от РС (за складово стопанство)
до 15000 бележки
Фискална памет
Eнергонезависима, с обем 1825 отчета
Термопринтер
Тип MLT-289
Скорост на печат
12 реда/секунда
Брой символи на ред
42
Графично лого
Поддържа се формат 384 х 96 точки (384 х 336 точки макс.)
Консуматив – термохартия
– ширина 57 mm
– дебелина от 60 до 72 |jm
– диаметър на ролката до 65 mm
Индикатор операторски Индикатор клиентски
– Течнокристален графичен, до 2 реда и до 16 символа на ред
– Течнокристален графичен, 2 реда x 16 символа
Клавиатура
29 клавиша
Захранващо напрежение
От адаптер с изход- DC 9V, 1А, вход -100-240V, 50-60Hz
Батерия
Lilon 7.4V 2000mA/h
Часовник/календар
Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Работна температура
от 00 C до +450 C
Размери
88/216/66мм (ширина/дължина/височина)
Тегло, кг
0.525 кг (с ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства
RS-232С – 1 бр., конфигурируем за работа в режим регистриране с везна, баркод четец, външен дисплей или връзка с PC.
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
ВЪНШЕН ВИД НА ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО

КЛАВИАТУРА
с|ТТт|ТТб
VD I PRC ? %- I %+ I PLU

ddddB
РАЗОПАКОВАНЕ
ФУ се изважда от кашона и се отстраняват уплътнителите и найлоновата опаковка. В кашона на изделието се намират още:
– инструкция за експлоатация;
– паспорт на апарата;
– картонче с данни за поставената SlM карта;
– хартиена ролка;
– мрежов адаптер и интерфейсен кабел.
ФУ не трябва да бъде оставяно под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина !
ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат да виждат показанията на дисплея!
_ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения !_
ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ
ФУ е окомплектовано с мрежов адаптер с параметри: входно напрежение 100V-240V ~ 50-60Hz, изходно напрежение 9V(1A). Адаптерът се използва само за зареждане на касата._
Адаптврът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др. )
Адаптерът да се използва само за зареждане на акумулатора, но не и за работа на ФУ! _Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена ролка!_
ФУ се включва чрез натискане на клавиша . На дисплея се индицира главното меню.
ФУ се изключва като от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне на клавиша или избор на точка 9 от менюто.
ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА
– Сваля се капака на принтера;
– Поставя се хартиената ролка в леглото, определено за нея;
– Изтегля се около 5-И0 сантиметра лентата;
– Капака се затваря с леко натискане;
– е необходимо да се придвижи хартията, се натискат клавишите колкото пъти е необходимо.

DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
РЕЖИМИ НА РАБОТА
ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.
Главното меню дава възможност за достъп до следните режими:
Номер на режим
Описание
Номер на режим
Описание
1
R
– Регистрация на продажбите
6
C
– Връзка с PC
2
X
– Отчети без нулиране
7
S
– Сервиз
3
Z
– Отчети с нулиране
8
T
– Контролни тестове
4
P
– Програмиране на ФУ
9
К
– Режим КЛЕН
5
F
– Фискална памет
0
OFF- Изключване на касата
«ГЛАВНО МЕНЮ»
1.Избор на работен режим
След включване на ФУ на индикацията се вижда «ГЛАВНО МЕНЮ>>: I 1)РегистриРане Всеки от изброените режими може да се избере по следните начини: -с клавиш от цифровата клавиатура, съответстващ на номера на режима;
-с клавишите и за позициониране на съответния режим и избор с клавиша С клавиша може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.
2.Достъп до режимите
Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния
начин:
Оператори 1…23 (касиери) имат достъп само до режим 1;
Оператори 24, 25 имат достъп до режимите 1, 2 и 5;
Оператори 26, 27 имат достъп до режимите 1, 2, 3 и 5;
Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимите 1, 2, 3, 4 и 5;
Всички оператори имат достъп до режими 8, 9 и 6.
След натискане на клавиш за избор на работен режим на дисплея се изписва покана за въвеждане на
операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата и натиска
3. Определяне вида на «ГЛАВНО МЕНЮ>> ФУ дава възможност да се промени вида на Главното меню, което се индицира след включване. По желание на оператора точките от менюто, които се използват по-рядко при всекидневната работа на устройството се скриват, като достъпни остават режимите РЕГИСТРАЦИЯ и Z ОТЧЕТИ. Видът на менюто се променя чрез
последователно натискане на клавишите
Съдържание на ПЪЛНО МЕНЮ
DP1 I DP2 I DP3 по следния начин:
Съдържание на КРАТКО МЕНЮ
1) Регистриране
2) Х Отчети
3) Z Отчети
4) Програмиране
5) Фиск.памет
6) Връзка с РС
7) Сервиз
8) Тестове
9) Режим КЛЕН 0)Изключване
Клавишна последователност 4-
1)Регистриране 3)Z Отчети 0)Изключване
^ Избор на “3) Z Отчети”
^ Избор на “3) Z Отчети”
1) Дневен отчет
2) Оператори
3) Продадени артикули 1)Дневен отчет
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
РЕЖИМ ‘ПРОГРАМИРАНЕ’
Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящият раздел.
В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел “РЕГИСТРИРАНЕ”.
Режим “ПРОГРАМИРАНЕ” дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим “Редактор” , след като се изобрази текущата стойност на индикацията. Параметрите, които може да се програмират са достъпни по следната схема:
1)Маршрути
-?)Оператори
|3)Дата и час
1) Код на маршрут
2) Име на маршрут
3) Допълнително име
4) ДДСгрупа
4) Баркод
5) Цена
6) Тип на цена
1) № оператор
2) Име оператор
3) Парола_
-|4)Обхват билети |–|5)Свободни текстове|-1
1) Начален номер
2) Краен номер
1) Номер на ред (до 10)
2) Текст _
-р)Текстове бон
– 7)Плащания
|—11) Заглавии редове [—
\ 2) Рекламни редове \-]3)Други редове |-\ 4) Серия на багаж, разписка |
1) Номвр на ред
2) Текст_
|1)Номер на ред 12)Тексг_
-jl)TenCT пред номер ДЗЛ |
-ШВапути
1) № плащане
2) Име плащане
1) Основна валута
2} Алтернативна валута
3} Валутен курс
-ш) Конфигурация^
1) Параметри на касата
] 2) Параметри на бона
?I 3) Клавиши DP1-DP6 |-| 4) Отстъпки [—
I—| 5) Комуникация ”
1 (Логически номер
2) Тип на касата
3) Отстъпки
4) Печат на сектор
5) Без пароли в РЕГ
6) Без пароли в отч.
7) Нулиране на маршрута
8) Свърэан отчет опер.
9) Свързан отчет маршрути
10) Периодични отчета
11) Автом.плаидане
12) Автоматично изключване
1) Контраст на печата
2) Брой дубликат
3) Печат графично лого
4) Печат сума в алт.валута
5) Печат на данъци в)Багажни разписки 7)Кодиране 1251_
1) № клавиш
2) Код артикул
1) Име
2) Стойност
1) Периферия
]—И 2) Връзка с РС
-|3) Bluetooth
]—
1
1) Устройство (0-3)
2) Скорост на комуникация(0-9)
3) Протокол

1) Разрвиинив<0,1)
2) Скорост на комуникация(0-9
J 1

1 )Вкпючи/Изкпючи
2) Првмахни връзки
3) Свържи с РС
4) Свържи сканер
J

Режим “ПРОГРАМИРАНЕ” се избира по следния начин:
1.Вклюва се ФУ. На индикацията се визуализира главното меню : 2.Натиска се клавиш «ГЛАВНО МЕНЮ»
1)Регистриране
Въведете парола:
(Ако ФУ не влезе в режим ПРОГРАМИРАНЕ, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на
клавишите
DP1 I DP2 I DP3
След избор на пълно меню отново се натиска клавиша
3. Въвежда се парола (по подразбиране-30) и се потвърждава с
4. Индицира се меню, което предлага да се направи избор на параметри чрез натискане на клавиш със съответстващ номер:
1
За програмиране на Маршрути

За програмиране на Оператори

За програмиране на Дата и час
и
За програмиране на Обхват на билети

За програмиране на свободни текстове

За програмиране на Текстове в бона

За програмиране на Плащания
«?
За програмиране на Валути

За програмиране на Конфигурация

5. Може да се променят стойностите на параметрите, като се използват функциите на клавишите в режим “Редактиране”.

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
6. След като са променени параметрите, стойностите им може да се разпечатат като се избере от менюто „10) Печат на информ.”
Функции на клавишите в режим ‘РЕДАКТИРАНЕ’
Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например маршрутите имат до 2 500 записа – максималният брой програмируеми маршрути, като всеки от тези записи има полета-име, цена, данъчна група и други.
За да се променят стойностите на параметрите е необходимо да се влезе в режим “Редактиране”. Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета, в зависимост от типа на полето. При редактиране на полета с цифрови стойности е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон определен от самия параметър. При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа ФУ – кирилица, лат иница или специални символи.
Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметъра:_
Преминаване към следващ запис (за маршрути-преминаване към следващ номер на маршрут, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)
Преход към предходно поле на запис
Вход в режим редактиране на символно поле
Позиционира се на първия свободен код на маршрут.
Изтриване на маршрута, ако оборота и количеството му са ненулеви
Р
Връщане към предходен запис Преход към следващо поле на запис
Запис на въведената информация
Изтриване съдържанието на полето.
Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле:
т
Преход към следващ символ
?
Връщане към предходен символ

Изход от редактираното поле и преход към следващо

Изход от редактираното поле и преход към предходно
т

в
Изтриване на текущия символ
PLU

Изтриване на символа отляво на курсора
PRC

Преминаване в края на полето
VD

Преминаване в началото на полето
STL

Избор на цифри
В
Избор на кирилица

Избор на латиница
PY

Избор на малки или големи букви

Изтриване съдържанието на полето.
1
Запис на въведената информация и изход от полето
Символът “Л” се възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след “Л” се отпечатва с двойна ширина (BOLD), а първият символ “Л” не се отпечатва.
При символните полета (имена на маршрути, свободни текстове и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при по – голям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони). Вида на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:
за кирилица
АБВ
за латиница
за цифри
123
На следващите фигури е показано избирането на символите на съответните азбуки:
Кирилица (АБВ)
Избира се с клавиша
ИИКЛ4
ФХЦЧ1
*=:/?0
АБВГ8
МНОП5
ШЩЪЬ2
ДЕЖ39
РСТУ6
ЮЯЗ
Латиница (ABC)
Избира се с кпавишил
GHI4
PQRS1
:/?0

1 •
а
АВС8
DEF9
а
JKL5
MNOB
а
TUV2
WXYZ3

,_,.#??
Цифри (123)
Избира се с клавиша!

ABC

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ
1.Параметри на маршрути
Във ФУ може да се запишат до 2 500 маршрута. За всеки един маршрут може да се въвеждат (или редактират, ако са въведени преди това) следните полета:
Поле N
Име на параметър
Обхват
Пояснение
1
Код на маршрут
До 14 цифри
Номенклатурен код на маршрута
2
Име
До 22 знака
Стойност по подразбиране: интервал
3
Допълнително име
До 22 знака
Стойност по подразбиране: интервал
4
Данъчна група
1+8
Стойност по подразбиране: 0
5
Баркод
До 13 цифри
Стойност по подразбиране:0
6
Цена
До 9 цифри
Стойност по подразбиране: 0.00
7
Тип на цена
0, 1
0: Продажба само с програмирана цена
1: Продажба с програмирана и свободна цена
Стойност по подразбиране:0
Запис на маршрут не може да се направи, ако не са програмирани име (поле2) и данъчна група (поле 3) Нов маршрут може да се програмира чрез режим «Нов маршрут», в който може да се влезе по два начина:
-от поле «Код на маршрут» се въвежда номера на желания непрограмиран маршрут и клавиш -от всяко поле с клавиша на индикация се вижда номера на първия непрограмиран маршрут.
Пример за програмиране на маршрут
За да се програмира маршрут с име „София-Лом”, код 9, цена 8.00 лв. и дан. група Б е необходимо да се извършат следните операции:
1.Избира се режим ПРОГРАМИРАНЕ:
-от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш
-въвежда се парола (по подразбиране е 28, 29 или 30) и клавиш
-с клавиша се избира програмиране на маршрути.
2.На дисплея се индицира кода на първия програмиран маршрут (ако вече има програмирани маршрути) или кода и името на маршрут с код 1 (ако няма програмирани маршрути):
«ПРОГРАМИРАНЕ»
1)Маршрути
Код на маршрут:
З.Въвежда се номер на маршрут (например 9) и клавиша
4. С клавиш се преминава в полето за въвеждане на име. 5.Въвежда се името на маршрута (“София-Лом”) по следния ред:
Буква “С” Избор на малки букви
ОООВ
Буква “Л”
5
5
1

J
I
Буква “о”

?Ф”
|Q|
5

\
Избор на
I
Буква “о”
малки букви

???????В
празно Избор на
големи букви
Буква “м”
6. Ако на дисплея се вижда вярното име на маршрута(София-Лом), то записа се потвърждава с
7. С клавиш се преминава в полето за въвеждане на данъчна група.
8.Въвежда се данъчната група на маршрута „Б” с клавиша и се потвърждава с 9.Ако маршрута има баркод, той се въвежда с цифровите клавиши или се изчита с помощта на скенер. Ако маршрутът няма баркод, с клавиша се преминава на следващото поле-цена.
10.Въвежда се цена (например за цена 8,00 лв се натискат клавиши 11.С клавиш се излиза от меню програмиране на маршрути.
)
?

DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
2.Оператори
Промяната на име или парола на оператор изисква дневен отчет с нулиране.
Поле
Име на параметър
Обхват
Пояснение
1
Номер на оператор
1-30

2
Име на оператор
До 10 символа
Стойност по подразбиране: ОПЕРАТОРxx (xx-номер на оператора)
3
Парола на оператор
До 8 цифри
Стойност по подразбиране: съвпада с номера на оператора.
3.Дата и час
Параметърът индицира текущите дата и час и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.
4.Обхват на номерата на билетите
Параметърът дава възможност за задаване на начален и краен номер на издаваните от ФУ билети.
Поле No
Значение на параметър
Обхват
Пояснение
1
Начален номер
1+99999999999999
Стойност по подразбиране: ХХХХХХ00000000
2
Краен номер
1+99999999999999
Където ХХХХХХ е номер на ФУ
За да е валиден интервалът на номерата на билетите, трябва крайният номер да е по-голям от началния номер. След изчерпване на номерата от зададения интервал, билети не може да се издават, докато не се въведе нов интервал.
Б.Свободни текстове
Свободните текстове дават възможност в началото на билета да се отпечати служебна информация, според изискванията и необходимостите на автобусния превозвач или бюрото за продажба на билети. ФУ дава възможност за програмиране на 10 реда със свободен текст, всеки от тях с 40 символа. В началото и в края на тези редове се отпечатва знака „#”._
Поле
Име на параметър
Обхват Пояснение
1
Номер на ред
До 10
2
Текст
До 40 символа Стойност по подразбиране: празно
6.Текстове в бона
ФУ дава възможност за печат на 10 заглавни и 10 рекламни реда. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печати ред с номера на данъчно задълженото лице (ДЗЛ), а другите редове- само ако не са празни. Промяната на заглавните редове изисква дневен отчет с нулиране. Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим “РЕГИСТРАЦИЯ”. Програмирането на текстовете е разделено на четири подменюта: 1.Заглавни редове
2. Рекламни редове
3. Други редове- промяна на текста, отпечатван пред номера на ДЗЛ (до 11 символа).
4. Серия на багажни разписки -програмира се серията на отпечатваните багажни разписки за превозвания багаж на пътниците.
Ред N
Бр.символи
Текст по подразбиране-заглавни редове
Текст по подразбиране- рекламни редове
1
42
АДРЕС НА ФИРМА

2
42
ИМЕ НА ФИРМА

3
42
ИМЕ НА ОБЕКТ

4
42
АДРЕС НА ОБЕКТ

10
42

7.Имена на видовете плащания
ФУ може да работи с шест вида плащания, като в режим “РЕГИСТРАЦИЯ” само първите четири може да се избират от клавиатурата (В БРОЙ, КРЕДИТ, ДЕБ.КАРТА и ЧЕК)._
запис No
Значение на параметър
Обхват
Пояснение
2
Име на плащане 2
До 10 символа
Стойност по подразбиране: КРЕДИТ
3
Име на плащане 3
До 10 символа
Стойност по подразбиране: ДЕБ. КАРТА
4
Име на плащане 4
До 10 символа
Стойност по подразбиране: ЧЕК
5
Име на плащане 5
До 10 символа
Стойност по подразбиране: ВАУЧЕР
6
Име на плащане 6
До 10 символа
Стойност по подразбиране: КУПОН
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Б.Параметри за работа с валута
Промяната изисква дневен отчет с нулиране.
Поле No
Значение на параметър
Обхват
Стойност по подразбиране
1
Име на основна валута
До 3 символа
ЛВ
2
Име на допълнителна валута
До 3 символа
EUR
3
Курс на алтернативната валута
0.00000 – 9999.99999
1.95583
Э.Конфигурация 9.1.Параметри на ФУ
Поле
Име на параметър
Обхв.
Пояснение
Начална стойност
1
Лог. номер на ФУ в магазина
1+99

1
2
Тип на ФУ
0, 1
0- продажба на билети за междуградски превози
1- продажба на билети за градски превози
0
3
Отстъпки
0, 1
0: забранени 1: разрешени
0
4
Печат на сектор
0, 1
0: забранен 1: разрешен
0
5
Без пароли в РЕГ
0, 1
0:забранена 1:разрешена Промяната изисква Z отчет с нулиране.
0
6
Без пароли в ОТЧ
0, 1
0:забранена 1:разрешена Промяната изисква Z отчет с нулиране.
0
7
Нулиране на оборот по маршрути
0, 1
Нулиране на обороти по маршрути от Z отчет 0: разрешено 1: забранено
0
8
Свързан отчет оператори
0, 1
0: забранен 1: разрешен
0
9
Свързан отчет маршрути
0, 1
0: забранен 1: разрешен
0
10
Периодичен отчет
0, 1
0: генерира се 1: не се генерира
0
11
Автоматично плащане
0, 1
0: забранено 1: разрешено
0
12
Време за автоматично изключване на ФУ
0-255
Задава се времето, след което ФУ се изключва, ако
не е имало намеса от страна на оператора и се
намира в режим РЕГИСТРАЦИЯ или
ГЛАВНО МЕНЮ. Новата стойност се установява
след изключване и включване на ФУ.
При стойност 255 – ФУ не се самоизключва;
При стойност 0-ФУ се самоизключва след 1 мин.
0
Полета 8 и 9 дават възможност за включване на допълнителни отчети, които да се отпечатват преди Z отчет с нулиране.
9.2.Параметри на бона
Поле
Име на параметър
Обхват
Пояснение
Начална стойност
1
Контраст на печата
0 + 20

10
2
Печат на дубликат
0, 1
0:Забранен;1 Разрешен;
0
3
Печат на клиентско графично лого
0, 1
0:Забранен;1 Разрешен;
Може да се зареди с FDInit или друга програма. Поддържа се формат:от (384х96) до (384х340) точки
0
4
Печат на общата сума в алтернативна валута
0, 1, 2
0:забранен ; 1:печат на общата сума в алт. валута 2:печат на обща сума в алт. валута и валутен курс
0
5
Печат на данъците в бона
0, 1
0:забранен, 1:разрешен
0
6
Печат на багажни разписки
0, 1
0:забранен, 1:разрешен
0
7
Кодиране 1251
0, 1
Тип на кодиране на данните при комуникация на ФУ с PC (изпълнение на команди на фискален принтер) 0: WINDOWS кодова таблица 1: DOS кодова таблица
0
9.3.Параметри на клавиши за бърз избор на маршрут
Поле IИме
Обхват
Пояснение
Номер на клавиш
Номер на маршрут
1 – 6
До 14 цифри
Стойности от 1 до 3 съответстват на натискането на клавиши
клавиши
а стойности от 4 до 6 съответстват на натискането на
?Щ шшШ и .
Ако стойността е 0, с натискането на клавиша се индицира грешка, а ако е различна от 0, с клавиша се избира маршрут с номер, равен на зададения. Стойност по подразбиране: номера от 1 до 6
1
и
2

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
9.4.Отстъпки
ФУ дава възможност за програмиране на имена и стойности на 6 видове отстъпки, като за всяка от тях се програмира име и процентна стойност.
Поле Име на параметър
Обхват
Пояснение
1
Име на отстъпката
До 30 символа
Стойност по подразбиране: Отстъпка Х
където Х е номер на отстъпката, за Х=1 винаги се
програмира „Без отстъпка”
2
Стойност
0.00% до 99.99%
Стойност по подразбиране: 0.00
Не се препоръчва името на „Отстъпка 1″ да е различно от „Без отстъпка” и процентът на отстъпка 1 да е различен от 0,00%.
9.5.Комуникация 9.5.1.Периферия
Параметърът определя характеристиките на комуникационния порт на ФУ и типа устройство, което се свързва с него.
Поле
Значение на
Обхват
Пояснение
Начална стойност
1
Тип на устройство, свързано към COM-порта
0+2
0: не е свързан 1:свързан с баркод четец 2: свързан с везна 3: свързан с външен дисплей
0
2
Скорост на комуникация
0+9
0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps;
0
3
Протокол за комуникация с везна
0+2
0: DATECS; 1: CAS,DIBAL,DIGI; 2: ATLAS
0
9.5.2.Връзка с PC
Поле
Значение
Обхват
Пояснение
Начална стойност
1
Разрешение
0, 1
0: PC не е свързан 1: PC е свързан към ^ОМ
1
2
Скорост на комуникация
0+9
0:1200 bps; 1:2400 bps; 2:4800 bps; 3:9600 bps; 4:14400 bps 5:19200 bps; 6:38400 bps; 7:56000 bps; 8:57600 bps; 9:115200bps;
6
9.5.3.Bluetooth
Тази част от менюто е скрита, когато Bluetooth модула не е поставен във ФУ.
Поле
Значение на параметър
Пояснение
1
Включване на модула
Всяко влизане/излизане в менюто активира/деактивира модула
2
Премахни връзки
Премахва използвани преди това връзки (Bluetooth модула запомня до 8 направени връзки)
3
Свържи с PC

4
Свържи скенер

Указания за последователност от операции за установяване на работа с Bluetooth модула: 1 .От «ГЛАВНО МЕНЮ>> на ФУ се избира режим ПРОГРАМИРАНЕ.
2. С клавиш се влиза в меню “9)Конфигурация” .
3. С клавиш се избира “5)Комуникация”.
се влиза в меню за настройки
4.От предоставените възможности с клавиша на Bluetooth модула – “3) Bluetooth”.
« BLUETOOTH »
1 )Включи/Изкпючи
Включване? Потв.Пг)Отк.(С)
Устройство™ е откриваемо
Въведете PIN:
5. Избира се “1)Включи/Изключи”, след което се индицира следното съобщение: Потвърждава се включването.
6. Избира се “2)Премахни връзки”
7. На ФУ от менюто „Bluetooth” се избира “3)Свържи с PC”, след което се индицира следното съобщение:
8. След активирането на модула Bluetooth на PC, на ФУ се индицира покана за въвеждане на PIN кода на Bluetooth:
9.Въвежда се Bluetooth PIN 10.На РС се въвежда PIN кода, който е въведен и на ФУ.
11.В потребителската програма, която ще се използва за комуникация с ФУ се установява номер на COM порт, на който е открит Bluetooth модула и скорост на комуникация 115200bps. 12.На ФУ от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се избира режим 6 „Комуникация с РС”
Не се препоръчва едновременна комуникация на ФУ чрез Bluetooth модул и чрез кабел свързан към СОМ.

DateCS DP-05B KL Инструкция за експлоатация
РЕЖИМ R – РЕГИСТРИРАНЕ
В режим РЕГИСТРИРАНЕ се влиза по следния начин: 1 .От «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш .
2.Въвежда се парола (по подразбиране паролата е число от 1 до 30) и
– Продажби не могат да се извършват при препълване на някой от служебните регистри на ФУ. В този случай работата може да продължи само след дневен финансов отчет с нулиране.
– След приключване на всяка бележка се проверява връзката с данъчния терминал. При отсъствие или повреда на данъчния терминал или поставена различна SIM карта, работата на ФУ се блокира. Индицира се съобщение “Грешка при връзка с модема”._
Продажба на междуградски билети
ФУ DP-05B KL работи в режим на продажба на билети за междуградски транспорт, ако е установен съответния параметър ( виж.режим ПРОГРАМИРАНЕ->9.Конфигурация-> 1.Параметри на касата->Тип на касата=0).
ФУ DP-05B KL дава възможност за печат на билети за пътуване, като реда за въвеждане на параметрите на билетите е опростен и улеснява максимално оператора. Всяка продажба на билет по определен маршрут преминава по следния ред:
1.Избор на маршрут
След като операторът е избрал режим РЕГИСТРИРАНЕ, ФУ автоматично преминава в режим на “Избор на маршрут”. На дисплея се индицира последния маршрут, за който е продаван билет. На горния ред се вижда името на маршрута, а на долния ред програмираната цена:
Маршрутът, за който ще се продава билет може да се избере по няколко
начина:
-с последователно натискане на клавиша ( или ) докато на дисплея се индицира търсеното име (този начин за работа е удобен, когато се обслужват малко на брой маршрути) ;
Хасково-Пловдив ЦЕНА 11.00

-натиска се , въвежда се номер на маршрута, ; -с клавиша се излиза от режим „Избор на маршут”, въвежда се номер на маршрута и се натиска
клавиш (този начин за работа е удобен, когато се обслужват по-голям брой маршрути);
-с клавиша се излиза от режим „Избор на маршут”, натиска се клавиш за бърз избор на маршрут (този начин за работа е удобен, когато се обслужват по-голям брой маршрути и тези за които се продават най-много билети, имат програмирани клавиши за бърз достъп);
За да може изборът на маршрут да е лесен, е необходимо при програмирането името да е ясно зададено и да отразява точния маршрут.
2.Избор на отстъпка
Тази част от продажбата на билет е недостъпна, ако е забранено да се правят отстъпки (режим ПРОГРАМИРАНЕ->9.Конфигурация->1.Параметри на касата- | Без отстьпки >Отстъпки=0).
След като е индицирано менюто за избор на отстъпка с клавиша ( или ) се индицират
В
всички програмирани отстъпки. Избор на отстъпка се потвърждава с клавиша . 3.Въвеждане на дата на тръгване
ФУ винаги индицира дата на тръгване. Тя е текущата дата, ако това е първата I дата на тръгване продажба за ФУ, а ако не – това е датата, въведена при предходната продажба на | 25.10.2012
билет. Ако датата на тръгване за продавания билет е различна от индицираната, то
1
операторът трябва да въведе новата дата с помощта на цифровите клавиши. С клавиша се потвърждава датата. въведената дата е по-ранна от текущата, то ФУ предупреждава за това и изисква потвърждение за издаването на билета или дава възможност за въвеждане на нова дата (ако датата е въведена грешно).
Час на тръгване: 15:30
4.Въвеждане на час на тръгване
ФУ винаги индицира час на тръгване. Той е „00:00″, ако това е първа продажба за ФУ или е часът, въведен при предходната продажба на билет.
Ако часът на тръгване за продавания билет е различен от индицирания, то операторът трябва да
В
въведе новия час с помощта на цифровите клавиши. С клавиша се потвърждава часа. въведеният час

DateCS DP-05B KL Инструкция за експлоатация
е по-ранен от текущия, то ФУ предупреждава за това и изисква потвърждение за издаването на билета или дава възможност за въвеждане на нов час (ако часът е въведен грешно).
Б.Въвеждане на сектор
Тази част от продажбата на билет е недостъпна, ако е забранено да се отпечатва номер на сектор (режим ПРОГРАМИРАНЕ->9.Конфигурация-> 1.Параметри на касата->Печат на сектор=0).
ФУ индицира номер на сектор, въведен при продажбата на предходния. Ако за този билет сектора е различен, то той се въвежда с цифровите клавиши и се
Въведете сектор: 5
потвърждава с
б.Въвеждане на място
ФУ индицира номер на място, въведен при продажбата на предходния билет. Ако за този билет
мястото е различно, то се въвежда с цифровите клавиши и се потвърждава с 7.Плащане
Операторът избира вид на плащане, само ако автоматичното плащане е забранено (виж.режим ПРОГРАМИРАНЕ->9.Конфигурация-> 1.Параметри на касата->Автоматично плащане=0).
ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).
1

-С клавиш се извършва плащане на билета „В брой”. -Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката, ФУ изчислява ресто, и затваря клиентския бон.
-Плащането може да се направи и с някои от другите видове плащания със съответния клавиш:
-плащане с валута (името и курса са предварително програмирани)
-плащане 1 (по подразбиране КРЕДИТ)
плащане 2(по подразбиране ДЕБ.КАРТА)
плащане 3(по подразбиране ЧЕК) -Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.
Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания” (изисква се дневен отчет с нулиране).
Продажба на билети за градския транспорт
ФУ DP-05B KL работи в режим на продажба на билети за градския транспорт, ако е установен съответния параметър (виж.режим ПРОГРАМИРАНЕ->9.Конфигурация-> 1.Параметри на касата->Тип на касата=1).
Всяка продажба на билет преминава по следния ред:
1. Избор на маршрут (с отстъпка или без отстъпка)
– Ако продавания билет е без отстъпка маршрута се избира според описанието в „Продажба на междуградски билети”->”1.Избор на маршрут”
– Ако продавания билет е с отстъпка, то след като се избере маршрута се натиска клавиш
2. Избор на отстъпка (ако е натиснат клавиш ).
3. Плащане
1
С клавиш се извършва плащане на билета „В брой”.
Служебно въвеждане на суми
За да се направи служебно въвеждане на суми е необходимо ФУ да е в режим РЕГИСТРИРАНЕ и извън режим „Търсене на маршрут”. Извършва се в в следната последователност:
1 .От «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш .
2.Въвежда се парола (по подразбиране паролата е число от 1 до 30) и се натиска З.Натиска се клавиш за изход от режим „Търсене на маршрут”.
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
4.Въвежда се сумата, която се въвежда служебно с помощта на цифровите клавиши и клавиш
6. Прави се избор на вида на валутата -в „Лева” или във „EUR”
7. ФУ отпечатва бон.
ВИД ВАЛУТА (ТЦ-ЛВ (O)-EUR
Служебно извеждане на суми
За да се направи служебно извеждане на суми е необходимо ФУ да е в режим РЕГИСТРИРАНЕ и извън режим „Търсене на маршрут”. Извършва се в следната последователност:
1 .От «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш .
2.Въвежда се парола (по подразбиране паролата е число от 1 до 30) и се натиска З.Натиска се клавиш за изход от режим „Търсене на маршрут”.
е.
4.Въвежда се сумата, която се извежда служебно с помощта на цифровите клавиши и клавиш
6. Прави се избор на вида на валутата -в „Лева” или в „EUR”
7. ФУ отпечатва бон
ВИД ВАЛУТА (ТЦ-ЛВ (O)-EUR
“СВЕТЛИНА-66” Иеждуградски превози гр. София общ.
“Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25 5.Борисов
БИЛЕТ ЗА ПЪТУВННЕ
No.
Клише
«ПРЕВ #Тел.
за връзка:
Информация, отпечатвана на билета
Всеки билет, в зависимост от начина, по който е програмирано ФУ може да съдържа всички или част от следните параметри:
Клише
-Текст, който се програмира и се отпечатва в началото на всеки билет (отпечатва се винаги).
Свободен текст
– Текст, който е програмируем и съдържа информация за клиента, която превозвачът е преценил, че е необходимо да се отпечатва. Свободният текст може да е до 10 реда (до 40 символа на ред) и се отпечатва, само ако е програмиран.
Име на маршрут
-Съдържа информация за началото и края на маршрута. По желание на превозвача и за по-голяма яснота може да се програмират и междинните спирки. Името на маршрута може да е до 44 символа.
Цена на билета
-Това е програмираната цена на билета. Ако типът на цената за този маршрут е 1, то може да се въвежда и свободна цена, различна от програмираната.
Отстъпка
-Това е отстъпка, която е предварително програмирана с име и стойност. ФУ дава възможност за програмиране на 6 отстъпки (например може да се правят отстъпки за деца, за студенти, за пенсионери и др.). Отстъпката се отпечатва, само ако е дадено разрешение за изчисляване на отстъпка, има програмирани отстъпки и операторът е посочил една от тях.
София – Лон
8.80
Щ
BATH НА НАС НА
Обща сума
25.10.2012 15:30
36
7.20
Седем лева и двадесет стотинки Обща сума EUR 3.68 1EUR=1.95583ЛВ
Данни за маршрута
– Съдържа информация за датата и часа на тръгване, сектора (ако има разрешение за посочване на сектор), от който тръгва автобуса и мястото в автобуса.
Стойност на билета
-Цената на билета с изчислената отстъпка(ако има такава).
В БРОИ ЛВ РЕСТО ЛВ 1С*Ш СУПА ОБЩО MA НЕТО СУПА ДДС
10.00 2.80 1.20 7.20 6.00 1.20
Свободен текст
Име на маршрут
Цена на билета Отстъпка
Данни за маршрута Стойност на билета
Стойността на билета в друга валута
Дадени пари от клиента и изчислено ресто
Данни за изчисления ДДС за закупения билет
25.10.2012 13:22 ФИСКАЛЕН
1 артикул БОН
НЕ СИ ЗАПОЗННТ С ОБЩЕ УСЛОВИЯ ЗА АШВАНЕ.
Текст, който се отпечатва в края на билета
Стойността на билета във валута-Изчислената
стойност на билета във валута. Редът се отпечатва само ако е програмирано разрешение за това. Дадени пари от клиента и изчислено ресто
-Рестото се изчислява, само ако са въведени парите дадени от клиента.
Данни за изчисления ДДС за закупения билет
-Информацията се отпечатва, само ако е дадено разрешение за това.

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Функции на клавишите в режим ‘РЕГИСТРИРАНЕ’
Клавиш Функция
или
жтШ
Директен достъп до маршрути, записани в Параметри на клавиши за бърз избор на маршрут.
Виж обяснението в “Описание на параметрите”-т. 9.3 (режим ПРОГРАМИРАНЕ).
-с клавиш се избира маршрут с номер, запис в ред 1 на таблицата, описана в т.9.3;
-с клавиш се избира маршрут с номер, запис в ред 2 на таблицата, описана в т.9.3;
-с клавиш се избира маршрут с номер, запис в ред 3 на таблицата, описана в т.9.3;
-с клавишите и се избира маршрут, записан в ред 4 на таблицата, описана в т.9.3;
-с клавишите и се избира маршрут, записан в ред 5 на таблицата, описана в т.9.3;
-с клавишите и се избира маршрут, записан в ред 6 на таблицата, описана в т.9.3.
Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния маршрут. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена. Продажбата с нулева цена не се допуска. Опитът за такова действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка “Няма цена”.
Въвеждане на код на маршрут извън режим „Избор на маршрут”
Първо се въвежда кода, след което се натиска клавиша. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и числото се възприема като цяло.
Ако някой от параметрите на маршрута не е допустим, операцията не се извършва и на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва някоя от възможните причини: “Маршрута не същ.”; “Няма цена” и други.
iES9
Избиране на маршрут посредством неговия баркод извън режим „Избор на маршрут” Активиране на режим “Избор на маршрут”. Въвеждане на цена извън режим „Избор на маршрут”
Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за маршрут. Първо се въвежда числото
за цена, след което се натиска клавиш . Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето „тип цена” на маршрута е програмирано със стойност 1.
|Анулиране на маршрут.
-Анулиране на въведени цифри преди натискането на функционален клавиш.
-Анулиране на грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено
със съответното съобщение “ГРЕШКА” на дисплея ).
Индициране и печат на междинна сума.
ФУ индицира и отпечатва междинната сума, само ако продажбата на билета е направена и се очаква потвърждението и от оператора. Когато на дисплея се индицира информация за
продажбата, се натиска клавиша
1
I
/ 4-
-Приключване сметката на клиента и маркиране на плащане в брой. -Отпечатване на копие на касова бележка
Избор на “Плащане 2” .
Избор на “Плащане 3”
Избор на “Плащане 4″
Плащане с алтернативна валута.
Индициране на дължимата сума в алтернативна валута
Служебно въвеждане на суми Служебно извеждане на суми Търсене на маршрут в режим „Избор на маршрут”
Индициране нивото на батерията и текущите дата и час, ако няма отворена бележка.
Изход от режим „Избор на маршрут”

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
ПРИМЕР за продажба на билет и изчисляване на ресто
В примера се прави продажба на билет с цена 8 лева по маршрут „София-Лом” (програмиран като номер на маршрут 9) с място в автобуса номер 36 и се въвеждат парите, дадени от клиента -10 лева. Натискат се следните клавиши:
ежОоРсжОшРРРР
о о
В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ: Натиснати клавиши
N
1
10
11 12
1
или
I
1
1 1
Функция
Включване на ФУ
Индикация
Избор на режим РЕГИСТРИРАНЕ (продажби)
Въвеждане на парола
(по подразбиране паролата е число от 1 до 30)
Излиза се от текущия режим „търсене на маршрут”, защото се знае номера на маршрута и не е необходимо той да се търси
Въвеждане номер на маршрут
«ГЛАВНО МЕНЮ»
1)Регистриране
Въведете парола:
София – Варна
ЦЕНА 37.00
0.00
София – Лом

ЦЕНА
8.00
Без отстъпки
Ако има програмирани отстъпки след 5 секунди се индицира меню, което предлага да се направи отстъпка. Ако за продавания билет не се прави
отстъпка, то с клавиша
Р
тя се отказва. Ако е необходимо да се направи
Р
се избира вида на отстъпката и с се
отстъпка, то с клавиша потвърждава нейния избор.
Въвеждане дата на тръгване.
Ако датата е различна от индицираната, се въвежда новата дата и се
Дата на тръгване 25.10.2012
1
потвърждава с , ако е индицирана правилната дата – се натиска
Час на тръгване: 15:30
Въвеждане час на тръгване.
Ако часът е различен от индицирания, се въвежда новия час и се
1
потвърждава с , ако е индициран правилният час – се натиска само Въвеждане номер на сектор.
Ако секторът е различен от индицирания, се въвежда новия и се
Въведете сектор: 5
1
потвърждава с , ако е индициран правилният сектор – се натиска (въвеждане на сектор се изисква, само ако има разрешение за печат на сектор)
Р
Въведете място: 35
3 6
I

Въвеждане номер на място.
Потвърждава се плащане на билета в „В брой”. ФУ отпечатва билета с въведените данни и изчисленото ресто.
Изход от режима
СУМА:
8.00
Плащане-TL
He-VD
София -Лом

ЦЕНА
8.00
«ГЛАВНО МЕНЮ»
1)Регистриране
2
3
4
5
6
7
8
9

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ’
1.Режим “Избор на маршрут”
Режимът е основен за ФУ DP-05B KL. След избор на режим РЕГИСТРАЦИЯ, ФУ автоматично активира режима. Той позволява по-лесно и бързо намиране на необходимия маршрут, за който ще се продава билет.
Ако по някаква причина ФУ не е режима, той може да се активира с натискане на клавиш
Промяната на номер на маршрут се извършва с помощта на клавишите / за търсене в маршрути с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер. За посочения маршрут се индицират името и кода му. След натискане на клавиша се индицира следващ (или предходен, ако е натиснат ) маршрут. На горния ред на дисплея се вижда името. Ако името е по-дълго от 16 символа, то за кратко време чрез изместване на символите наляво ФУ индицира цялото име. На втория ред на дисплея се индицира цената:
Бургас-Несебър ЦЕНА
6.00
Индициране на параметъра “Баркод:” се прави с клавишите Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на ФУ или да се изчете с баркод скенер.
Индициране на параметъра “ЦЕНА:” се прави с клавиша , след което може да се въведе нова цена. Ако полето „тип цена” на избрания маршрут е нула, то цената може да се промени само от оператора, който има права на администратор (оператор 30).
Индициране на параметъра “Код:” се прави с клавиша
1
Може да се въведе номер на маршрут
и с клавиша започва търсенето му. Ако маршрута съществува, се индицират името и цената му, ако не се открие – се индицират името и цената на най-близкия до него програмиран маршрут.
Отпечатване на багажна разписка за текущия маршрут може да се направи с клавиша От режима може да се излезе натискане на клавиша .
2.Отпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавишите след приключване на касовата бележка води до отпечатване на
копие на бележката. Копието има надпис ‘ДУБЛИКАТ’, а типът на документа е “СЛУЖЕБЕН БОН” и съдържа всички редове, отпечатани в бона. Печат на копие на касова бележка е възможен, само ако в режим ПРОГРАМИРАНЕ е разрешен печат на копието (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона-> Печат на дубликат =1)
З.Възможности за ползване на параметъра “баркод” на маршрут
Параметърът „Баркод” на маршрут може да се използва за: -Прочитане на баркод на маршрут с баркод четец с цел продажбата му.
-Въвеждане от клавиатурата на баркода на маршрут. Първо се излиза от режим “Избор на маршрут” с клавиша , след което се въвежда число, съответстващо на желания баркод и се
натискат клавишите
-Ако ФУ е с вграден баркод скенер, то прочитане на баркода в режим “Избор на маршрут” може да се направи по два начина:
1.С натискане на клавишите
;
2.С натискане на клавиша . -Ако скенерът е вграден, то прочитане на баркода извън режим “Избор на маршрут” може да се
;
направи с натискане на клавишите 4.Анулиране на грешно избран маршрут
Анулиране на грешно избран маршрут може да се направи само преди да е направено плащане, с
клавиша .
Ако има грешка при въвеждане на данни за билета- грешен номер на маршрут или грешна цена, грешно въведена дата или час на тръгване, грешно въведен сектор или номер на място, след натискане на
клавиша бонът се анулира.
Бонът може да се анулира след всяка от стъпките, през които се преминава при въвеждане на данните за него: след избор на маршрут, след въвеждане на дата и час на тръгване, след избор на сектор и място или преди потвърждението за плащане:
СУМА: 13.16 Плащане-TL He-VD

DateCS DP-05B KL Инструкция за експлоатация
б.Отпечатване на багажна разписка
Багажната разписка е документ, който водачите, извършващи превози по утвърдени транспортни схеми трябва да издават и прикрепват към всеки отделен багаж, предаден за превоз в багажното отделение на автобуса. За един багаж се отпечатват две разписки-едната се прикрепва към багажа, а другата се съхранява от пътника. ФУ дава възможност за отпечатване на неограничен брой багажни разписки за един пътник. За всеки отпечатван от ФУ билет за пътуване може да се издаде багажна разписка. При достигане на крайна спирка на пътуване, със съхраняваната в пътника разписка същия може да изиска от водача на автобуса багажа си.
Багажни разписки може да се отпечатват само ако ФУ е конфугурирано за режим на работа „междуградски транспорт” (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на касата-> Тип на касата =0) и е дадено разрешение за отпечатването им (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация->Параметри на бона-> Багажни разписки=1).
Багажните разписки може да се отпечатват по два начина: 1. Отпечатване на багажна разписка, която е комбинирана с билет
Багаж.разписка 1 (ТЦ-ДА (С)-НЕ
След като ФУ отпечати билета за пътуване и касиерът потвърди плащане, на дисплея се индицира въпрос за отпечатване на багажна разписка:
След потвърждение ФУ отпечатва разписката (в края на отпечатаната разписка има надпис-„Предава се на пътника”). ФУ предлага възможност за отпечатване на разписка със следващ номер (ако пътникът има повече от един багаж). Ако касиерът откаже отпечатване на следваща разписка, ФУ индицира въпрос за отпечатване на копие: Отпечатаното копие има същите серия и номер, а в края на документа има надпис -„Закрепва се към багажа”. За пътник който е обявил, че носи един багаж, ФУ отпечатва един билет и две багажни разписки:
Копие разп.1 (ТЦ-ДА (С)-НЕ

МЕЖДУГРАДСКИ И ГРАДСКИ ПРЕВОЗИ
Междуградски превози общ. “Надежда”
“Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25 Ю1 В.Борисов 04
БИЛЕТ ЗА ПШВННЕ
N0. : 63628780161072
I “БГ ПРЕВ03И”-НД I
и Адрес-центр, офис:София, ул.Надежда 25 I

МЕЖДУГРАДСКИ И ГРАДСКИ ПРЕВОЗИ
“СВЕТЛИНН-6В” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 600713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25 Б.Борисов
МЕЖДУГРАДСКИ И ГРАДСКИ ПРЕВОЗИ

БАГННШН РНЗПИСКН
Серия A No. 0066001193 Към билет No. :
НОВО СЕЛО-СТАРО СЕЛО
Отстъпка за деца до 7год. 5!!
12.00 Б
-0.60 Б (име, презиме и фамилия на пътника) (Предава се на пътника)
ДАТА НА ТРЬГВАНЕ НАС НА ТРЪГВННЕ СЕКТОР
1411.2012
15:25
2
36 14.11.2012 14:49
” Междуградски превози
“Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
Б.Борисов 04
БАГАЖНА РАЗПИСКА
Серия A No. 0006001193 Към билет No. : 63628700101072
(име, презиме и фамилия на пътника) (Закрепва се към багажа)
0001296 14.11.2012 14:49
—— СЛУ1ЕБЕН БОН ===
4248369314F260DF82E9DD649E5H9D6B2E25C54F
Обща сума 11.40
Единадесет лева и четиридесет стотинки Обща сума EUR 5.83 В БРОЙ ЛВ 12.68 РЕСТ8 ЛВ 0.60
4А4000А066Е675470298А06Е1ЕЗВВ8254СЗВ5672
14.11.2012 14:49 1 артикул
§§? ФИСКАЛЕН БОН
0Т636287 02636287 ДЕШРИРАМ, НЕ СИ ЗАПОЗНАТ С ОБРЕ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ.
2. Отпечатване на багажна разписка, която не е комбинирана с билет
Такава разписка може да се отпечати във всеки момент, независимо от времето на издаване на билета. ФУ трябва да е в режим „Избор на маршрут’ (на дисплея да се вижда името и цената на последния отпечатан билет). С клавишите / се намира маршрута на автобуса, за който на пътника е издаден
билет. С натискане на клавиша ФУ започва диалог с касиера за отпечатване на разписката (описано в предходната точка).

Datecs DP-05B KL Инструкция за експлоатация
РЕЖИМ X – ОТЧЕТИ НА ФУ БЕЗ НУЛИРАНЕ Избор на режима
Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:
-От «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш .
(Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно меню с последователно натискане на клавишите
DP2I DP3
След избор на пълно меню отново се натиска клавиша ) -Въвежда се паролата (режимът е достъпен за оператори с номера от 24 до 30, за които паролата по
подразбиране е число от 24 до 30) и се натиска . 1Щневен отчет
-На дисплея се вижда менюто на отчети без нулиране:
ОТЧЕТИ »
Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на клавишите
/ 4­
« ОПЕРАТОРИ »
натискане на
Видове X отчети
1.Дневен отчет
Отчетът отпечатва:
– Обороти и данъчни задължения по данъчни групи;
– Обороти от продажби, надбавки и отстъпки;
– Обороти по видове плащане;
– Обороти от операции “корекция” (void);
– Сл ужебно въведени и изведени суми.
2.Отчет на задълженията на операторите
Очетът може да се изпълни за всички оператори (избор на т.1 от менюто) или за отделен оператор (избор на т.2 от менюто) Отпечатват се:
– Обороти от продажби, надбавки и отстъпки;
– Обороти по видове плащане; I 1>Всички
– Обороти от операции “корекция” (void);
– Служебно въведени и изведени суми.
З.Отчет на маршрути, за които има продадени билети
Включва данни само за маршрути с ненулев оборот
Отчетът може да се изпълни за всички маршрути (избор на т.1 от менюто) или за зададена област от номера на маршрути (избор на т.2 от менюто). При избор на вид отчет „2″ следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:
– Код и име;
– Принадлежност към данъчна група;
– Продадено количество билети;
– Оборот по този маршрут.
4. Отчет на програмираните параметри на маршрути
Отпечатват се маршрутите с програмирани параметри.
Отчетът може да се изпълни за всички маршрути (избор на т.1 от менюто) или за зададена област от маршрути (избор на т.2 от менюто). При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на маршрутите и тяхната текуща стойност.
5. Периодични отчети
Отчетите се отпечатват само при програмиран достъп до тях (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация-> Параметри на касата->поле Периодични отчети=0). Дават възможност да се видят сумарните стойности на касовите регистри за указан от оператора период.
и
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
РЕЖИМ Z – ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ
Избор на режима
В режима се влиза по следния начин:
– от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш .
Въвежда се парола (по подразбиране е число от 26 до 30) и се натиска На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечатат. Всеки отчет се стартира след позициониране върху него с помощта на
« Z ОТЧЕТИ »
1)Дневен финансов
клавишите
и с натискане на
1.
Видове Z отчети
1.Дневен финансов отчет с нулиране
Отчетът отпечатва и нулира следните регистри:
– Обороти и данъчни задължения по данъчни групи;
– Обороти от продажби, надбавки и отстъпки, обороти по видове плащане (ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват);
– Обороти от операции “корекция” (void) и служебно въведени и изведени суми.
– Натрупани суми във фискалната памет по данъчни групи и обща сума от началото на фискалната памет до момента (сумите не се нулират).
След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим “Програмиране” е указано отделно нулиране на маршрутите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират.
Дневният отчет с нулиране се записва в терминала, като при това се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката при 3 поредни отчета, работата на ФУ се блокира.
2.Отчет на задълженията на операторите
Отчетът може да се изпълни за всички оператори (избор на т.1 от менюто) или за отделен оператор (избор на т.2 от менюто). За всеки оператор се отпечатват и се нулират:
– Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки, оборотите по видове плащане;
– Оборотите от операции “корекция” (void) и служебно въведени и изведени суми.
З. Отчет на маршрути, за които има продадени билети
Отчетът включва данни само за маршрути с наличен оборот.
Може да се изпълни за всички маршрути (избор на т.1 от менюто) или за зададена област от маршрути (избор на т.2 от менюто). При избор на отчет на маршрути по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет.Отпечатват се :
– PLU-код, име и принадлежност към данъчна група;
– Продадено количество и оборот по този маршрут.
ПРИМЕР за отпечатване на дневен финансов отчет
Дневен финансов отчет с нулиране се отпечатва със следната последователност от клавиши:
3 3
В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:

N
Клавиши
1

2

3
odP
4
1
5

Функция
Включване на апарата Избор на режим „Z Отчети”
Въвеждане на парола
Избор на дневен отчет с нулиране. ФУ разпечатва дневен фискален отчет с нулиране. Изчаква се до завършване на отпечатването.
Изход от режима
Индикация
«ГЛАВНО МЕНЮ»
| 1)Регистриране
Въведете парола:
« Z ОТЧЕТИ »
1)Дневен финансов |
« Z ОТЧЕТИ »
| 1)Дневен финансов |

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
РЕЖИМ F – ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Режим фискална памет дава възможност за отчет на фискалната памет (ФП), промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ._
Във ФП се записват специфичните параметри.Програмирането на ФП се осъществява от производителя!
В режим “Фискална памет” се влиза по следния начин:
– от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натиска клавиш (Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине към пълно
меню с последователно натискане на клавишите
DP1 I DP2 I DP3
След избор на пълно меню отново се
натиска
« ФИСКАЛНА ПАМЕТ »
1(Отчети
-Въвежда се парола (по подразбиране е число от 24 до 30) и се потвърждава с -Избира се една от трите предоставени възможности:
1) Отчети
2) Данъчни ставки
3) Фискализация
Видове отчети
ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:
1) Периодични отчети – отчети на ФП по дати или по блокове, които се генерират със стандартизирани последователности от клавиши(виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ).
2) Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС.
3) Присвоени КЛЕН-печат на номерата на присвоените КЛЕН.
Промяна на данъчни ставки
Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една ФП са възможни до 30 промени. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 – се забранява работата с данъчната ставка. Менюто дава възможност да се проверят визуално стойностите чрез отпечатването им, след което с потвърждение или отказ да се извърши запис във ФП или не.
Поле No Значение
Обхват Пояснение
1 Стойност на ставка по дан. гр.”А”
0.00 ?*? 99.99 ст.подразбиране: 00.00
2 Стойност на ставка по дан. гр.”Б”
0.00 ?*? 99.99 ст.подразбиране: 20.00
3 Стойност на ставка по дан. гр.”В”
0.00 ?*? 99.99 ст.подразбиране: 20.00
4 Стойност на ставка по дан. гр.”Г”
0.00 ?*? 99.99 ст.подразбиране: 9.00
5 Стойност на ставка по дан. гр.”Д”
0.00 ?*? 99.99 ст.подразбиране: **.** забранена
6 Стойност на ставка по дан. гр.”Е”
0.00 ?*? 99.99 ст.подразбиране: **.** забранена
7 Стойност на ставка по дан. гр.”Ж”
0.00 ?*? 99.99 ст.подразбиране: **.** забранена
8 Стойност на ставка по дан. гр.”З”
0.00 ?*? 99.99 ст.подразбиране: **.** забранена
9
Позиция на десетичната точка в цената на маршрута
0 или 1
1: Цената има 2 знака след десетичната точка 0: Цената е без десетична точка Стойност по подразбиране:1
Фискализация
(въвеждане на ФП в експлоатация)
За въвеждането на ФП в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика представител на сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка. Сервизната фирма трябва да е упълномощена от | ДАМТН и да притежава удостоверение за сервизна поддръжка на ФУ модел DATECS DP-05B KL ._
Въвеждането на ФП в експлоатация изисква въвеждането на следните данни на ДЗЛ:
Поле
Име на параметър
Обхват
Пояснение
1
ТЕКСТ ПРЕД НОМЕРА НА ДЗЛ
11 символа
Стойност по подразбиране :”ЕИК”
2
ЕИК по БУЛСТАТ на ДЗЛ
13 символа
Стойност по подразбиране: “НЕЗАДАДЕН”
След въвеждане на ФП в експлоатация е необходимо да се извърши Регистрация на ФУ в НАП. Фискализацията и Регистрацията на ФУ се извършват от сервизна фирма. След Фискализиране ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена Регистрацията му от НАП. Отпечатаните от ФУ документи при Фискализация, Регистрация и Дерегистрация се прикрепват към паспорта на изделието.

Datecs DP-05B KL Инструкция за експлоатация
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
Стандартизирани
ФП може да бъде отчитана с установени стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим X или Z (съгласно описаното по-горе). За извеждане на различните видове отчети се използват клавиши в посочената последователност:
1 .Детайлен отчет на ФП за период от дата до дата
1 I STL
Начална дата\ Я Гкрайна дата ^ ддммгг J щ Д ддммгг ^
2.Съкратен отчет на ФП за период от дата до дата
{Начална дата [ ддммгг ,
Крайне дата ддммгг
31
З.Детайлен отчет на ФП за период от блок до блок
IНомер на | ^L^^V ^ краен блок J
2 STL
Номер на начален блок
4.Съкратен отчет на ФП за период от блок до блок
1 I 2 I STL
Номер на начален блок
Номер на краен блок
I
Периодичен отчет по данъчни групи 1.Отчет на ФП за период от дата до дата
Отчетът съдържа само сумираните обороти по данъчни групи за посочения период. Може да се отпечати по два начина:
1 STL
[Начална дата I ддммгг j
Крайне дата I ддммгг J \
1 1 STL
Шачална дата\ Я (крайна дата I
^ ддммгг J щ Щ) ^ ддммгг J \
2.Отчет на ФП за период от блок до блок
Отчетът съдържа само сумираните обороти по данъчни групи за посочения период. Може да се разпечати по два начина:
2 STL
Номер на начален блок
Номер на краен блок
1 I 2 I STL
[ Номер на I начален блок!
Номер на краен блок
ПРИМЕР за отпечатване на месечен отчет от ФП
В следния пример са дадени клавишите, които се натискат, за да се отпечати отчет за месец май, 2012 г. :
С!) I 3 3
[|
Вп
Начална дата
1 STL
С
5 1 2
Крайна дата-последен двн на мвсвца
5 1 2 || VD I ф

В таблицата е дадено значението на всяка извършвана операция и промяната на дисплея на ФУ:
N на операция
Клавиши, които трябва да се натиснат

5 1 2 vd
Функция
Включване на апарата Избор на режим ,,Z Отчети”
Въвеждане на парола
Избор на съкратен отчет по дати Въвеждане на начална дата
Въвеждане на крайна дата
Изход от режима
Индикация
«ГЛАВНО МЕНЮ»
1)Регистриране
Въведете парола:
« Z ОТЧЕТИ »
| ЦДневен финансов |
Начална дата+Х
Кр. дата+VD/PLU
« Z ОТЧЕТИ »
| ЦДневен финансов |
3
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
ДРУГИ РЕЖИМИ
Описаните по-долу режими може да се изберат само от пълното главно меню. Ако ФУ работи с
кратко меню, е необходимо първо с последователно натискане на клавишите да се
визуализира пълното меню.
Връзка с PC
Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер).
Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COM-порта ( да се установи работа с PC и скорост на комуникация).
Режимът се избира като от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиша
Сервизен режим
Във ФУ DP -05 KL e предвидена възможност за ранно известяване при необходимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужването – дата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ се вижда напомнящо съобщение.
На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния техник и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.
Сервизният режим е достъпен само от сервизен специалист.
Контролни тестове
« СЕРВИЗ »
1)Дан.терминап
Тестов режим се избира, като от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиш Тестове се активират със съответните клавиши:_
Номер на тест
Описание
1
Тест на принтера
2
Тест на дисплеите
3
Тест на клавиатурата
4
Тест на RAM памет
5
Тест на Flash памет
6
Тест – четене от ФП
7
Тест – запис във ФП
8
Пълен тест на ФП
9
Тест на часовника – индицира дата и час до натискането на бутон
10
Печат на параметри, идентифициращи ФУ и контролната сума на програмното осигуряване, отпечатана на отделен ред “Контролна сума: XXXX”
11
Циклично – изпълняват се тестовете, които съответстват на клавиши 1 * 6,10
12
Тест на COM – портовете
13
GPRS Тест
14
Тест на батерия

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Режим КЛЕН
Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, отпечатване на клиентски или служебни бонове, проверка на коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН.
В режима се влиза като от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натисне клавиш . Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да се премине
към пълно меню с последователно натискане на клавишите
DP1 I DP2 I DP3
След избор на пълно
« Режим КЛЕН »
1 (Справки КЛЕН
меню отново се натиска клавиш .
На дисплея се индицира менюто на режим КЛЕН, което включва:
1. Справки КЛЕН
2. Присвояване на КЛЕН
3. Проверка на КЛЕН
4. Информация за КЛЕН
1.Справки КЛЕН
Справките дават възможност за печат на записаните в КЛЕН документи, според избран период
или избран номер Z-отчет. Справките се избират с натискане на клавиш
или клавиш
Справки за период „1)За период” се избират с натискане на клавиша . След което трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ФУ. След въвеждане на периода, на индикацията на ФУ периодично се сменя информация за първия и последния Z-отчети, както и номерата на документите за периода.
От Z0001/0000001 14.02.2012/13:07
До Z00014/0000064 15.02.2012/14:49
1
С клавиша се отпечатва кратка информация за всички направени отчети в посочения период, а с клавиша ШКШ се отказва отпечатването. При избор на отпечатване на информация, ФУ отпечатва началната и крайна дата на зададения период, номерата на отчетите за периода и за всеки отчет номерата на първия и последния документ с датата и часа на издаването му.
Ако от менюто се избере “2)За Z отчет” с клавиша на Z отчет, за който да се отпечати КЛЕН.
За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, датата и часа на издаването им:
ФУ позволява да се изберат всички или част от документите, които да се отпечатат.
ФУ дава възможност за избор на номер
0000033+15.02.12 001/0018 СБон
С клавишите /ИИ може да се избере номер документ, след което с той да се отпечати.
1
1
С последователно натискане на клавишите и се разпечатват всички маркирани документи. По подразбиране са маркирани всички документи в избрания Z-отчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени, като се използват следните клавиши:
ИИ/ -преминаване на следваш/предходен номер документ за отпечатване;

-преминаване на номер на документ с 10 по-голям от текущия; -преминаване на номер на документ с 10 по-малък от текущия; -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер плюс 100; -позициониране на документ с номер, равен на текущия номер минус 100; -маха маркировката за печат на всички документи с номера по-малки от избрания; -маха маркировката за печат на всички документи с номера по-големи от избрания;
2.Присвояване на КЛЕН
Осигурява присвояване на нова КЛЕН към ФУ. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
3.Проверка на КЛЕН
Прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи. ФУ дава възможност за следните проверки:
-Пълна проверка
-Проверка за период | 1)Пълна
-Проверка за Z отчет
Ако при проверката не са открити повредени записи, ФУ индицира следното съобщение:
« Проверка КЛЕН »
Успешна проверка
При открит грешен запис се индицира и отпечатва номер на Z отчета, в който е грешния запис на документ.
4.Информация за КЛЕН
Индицира се обща информация за текущата КЛЕН:
КЛЕН N1: DT636248 Размер(МВ): 1882
ПРИМЕР 1 – прочитане на информация от КЛЕН за период
Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни , за да се направи печат на информация от КЛЕН по зададени начална и крайна дата.

-от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите ?ШИЗИ. Ако ФУ не влезе в режима, а вие чуете продължителен звук, то това означава, че ФУ работи с краткото меню. Необходимо е да преминете към
След избор на пълно меню
DP1 I DP2 I DP3
пълно меню с последователно натискане на клавишите отново се натискат посочените клавиши.
-въвежда се начална дата (на дисплея на ФУ е индицирана първата възможна дата), например датата 02.05.2012 се въвежда с натискане на следната последователност от клавиши:
т
5 1 2
след което ФУ индицира :
Обхват на отчета от: 02.05.2012
-въведената начална дата се потвърждава с клавиша -въвежда се начален час, например час 17:32 се въвежда по следния начин:
3 2
след което ФУ индицира :
-въведеният начален час се потвърждава с клавиша
Обхват на отчета от: 17:32
-въвежда се крайна дата (на дисплея на ФУ е индицирана последната възможна дата), например датата 03.05.2012 се въвежда по следния начин:
5 1 2
след което ФУ индицира :
-въведената крайна дата се потвърждава с клавиша
Обхват на отчета до: 03.05.2012
-въвежда се краен час, например час 10:20 се въвежда по следния начин:
след което ФУ индицира :
-въведеният краен час се потвърждава с клавиша
Обхват на отчета до: 10:20
-индицира се информация за избрания период – номер на първия и номер на последния Z отчети.
Натиска се клавиша посочения период:
1
и ФУ разпечатва информация от КЛЕН за

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
ПРИМЕР 2 – отпечатване на всички бонове, издадени от ФУ за посочен Z отчет
Последователност от клавиши, която трябва да се изпълни, за да се направи печат на бонове, записани в КЛЕН по зададен номер на Z отчет.
-от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите
-въвежда се номер на Z отчет, например за 327 Z отчет се натискат клавиши
3 2

-натискат се клавишите и ФУ разпечатва всички бонове, записани в КЛЕН за посочения Z отчет.
ПРИМЕР 3 – отпечатване на конкретен фискален бон от КЛЕН
За да се отпечати конкретен фискален бон, първо е необходимо да се види в кой точно Z-отчет е отпечатан бона (виж ПРИМЕР 1). След като е определен номер на отчета се извършва следната последователност от действия:
-от «ГЛАВНО МЕНЮ>> се натискат клавишите
3 2

-въвежда се номер на Z отчет, например за 327 Z отчет се натискат клавиши Индицира се информация за първия бон, издаден от
., т- г -I г- I Номер на документа Дата и час на отпечатване на документа
ФУ в рамките на избрания отчет: \^ ^
0002529+03.05.12 0003 / 0005 Ф.Бон
Переден номер на общ брой на всички
издаване на документа документи за отчета в рамките на отчета
-с клавишите / 4­се избира необходимия документ и се отпечатва с клавиша 1

DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ
No
Вид грешка
Причина за възникване и възможности за отстраняване
1.
Операцията не може да се изпълни
Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни.
2.
Маршрута не същ.
Опит за продажба на маршрут, който не е записан във ФУ.
3.
Дан. група е забранена
Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана.
4.
Няма цена
Необходимо е да се въведе цена.
5.
Невалиден параметър
Въведеният параметър не е валиден.
6.
Препълване оборота на маршрута
Необходимо е да се направи отчет на маршрута с нулиране.
7.
Препълване на касов регистър
Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране.
8.
Бона е отворен!
Опит да се излезе от режима без да е затворена бележката.
9.
Затворен бон!
Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
10.
Няма налични пари!
Въведена е сума по-голяма от наличната във ФУ (при служебно изведени)
11.
Започнало е плащане
Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите.
12.
Пълна БД маршрути !
Базата данни на маршрути е пълна и въведения маршрут не може да се запише
13.
Маршрута съществува!
Не е програмиран маршрут с такъв код.
14.
БАР кода съществува!
Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг маршрут.
15.
БАР кода не съществува!
Въведеният баркод не е записан в базата данни.
16.
Системна грешка в БД маршрути!
Повредена структура на базата данни. Обърнете се към сервизен специалист.
17.
Няма свободен оператор
Регистрирали са се вече максималния брой оператори. Необходимо е оборота на един от тях да се нулира.
18.
ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
Обърнете се към сервизен специалист
19.
ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
Обърнете се към сервизен специалист
20.
НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТТА
Обърнете се към сервизен специалист
21.
Няма хартия.Заредете и нат. (C)
Необходимо е да се постави нова ролка хартия
22.
ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН
Обърнете се към сервизен специалист
23.
НЯМА SD КАРТА!
Обърнете се към сервизен специалист
24.
КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ
Обърнете се към сервизен специалист
25.
ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН
Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към серв.спец.
26.
НЕВАЛИДНА КЛЕН!
Обърнете се към сервизен специалист
27.
“Проблем със СИМ картата”
Обърнете се към сервизен специалист
28.
“Грешка при връзка с модема”
Обърнете се към сервизен специалист
29.
Не е регистриран в НАП
Обърнете се към сервизен специалист
30.
Блокирана връзка с НАП
Обърнете се към сервизен специалист
31.
“ГРЕШНИ СЕРИИНИ НОМЕРА” “НЯМА GPRS ВРЪЗКА!” “ВЕЧЕ Е РЕГИСТРИРАН” “ВЕЧЕ Е ДЕРЕГИСТРИРАН”
Обърнете се към сервизен специалист

DateCS DP-05B KL Инструкция за експлоатация
Билет за междуградски превоз

Приложение – примерни разпечатки на бонове Режим РЕГИСТРАЦИЯ
Билет за междуградски превоз Билет за междуградски превоз платен с карта_с отстъпка и изчисляване на ресто
66″ Междуградски превози

гр. Со|ия общ. “Н ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
БИЛЕТ ЗН ПЪТУВННЕ
N0. = 63628700000358
«ПРЕВОЗ ПО МЕЖДУГРАДСКИ ЛИНИИ Шел. за връзка: 0888 999 999
– БУРГАС – КИТЕН
ПЕНСИ0НЕРИ13
25.00 -3.75
ДАТА НА ТРЬГВАНЕ ЧАС НА ТРЬГВАНЕ СЕКТОР
27.10.2612 14:10 2 15
Обща сума
В БРОЙ ЛВ РЕСТО ЛВ
21.25 Двадесет и един лева и двадесет и пет стотинки 22:06 8.75
25.10.2012 14:35 1 артикул t?9? ФИСКАЛЕН БОН
0263628/ ДЕКЛАРИРНМ, НЕ СМ ЗАПОЗННТ С ОБЩЕ УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВННЕ. DCE2043EH9BA366B7029C7088F95023DC8E31F9B
Билет за градски превоз
Дубликат на билет
Анулиран билет
Й

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Служебно изведени
Служебно въведени суми
Багажна разписка, която не е комбинирана с билет

Отчет на продадени маршрути
ТВЕШНН-66″ Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ял. “Надежда” 25 «01 0ПЕРНТ0Р30 30
ОТЧЕТ
ПРОДАДЕНИ ВПЛЕТИ ПО
ОТ: до:
СОФИЯ -Бургас БРОЙ СУМА КОД
София-Стара Загора-Нова Загора-Сливен Б БРОЙ БИЛЕТИ 1 СУМА 2400
София – Лом ВРОЙ БИЛЕТИ
Автобаза Искър-ул.Ген.Гурко
СУМА
СУМА ОБЩО
2.68
13
242.60

Режим X ОТЧЕТИ
Отчет на параметри на маршрути
“СВЕТМН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
30
ОТЧЕТ
СОФИЯ -Бургас В БАРКОД 8000000000000 Т01 20.00 КОЦ 080000000000002 София-Стара Загора-Нова Загора-Сливен Б
000000 24.00 000003
София-Плевен-Обнова-Русе Б 0000000000000 29.00
26.18.2012 11:02

0000488 26.10.2012 11:02
DT636287 02636287 AE986CFTBEDE351В186CC6B9A5BFC5EC271В5529

DateCS DP-05B KL Инструкция за експлоатация
Отчет на оператори_
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕЖ: 086713391 “Светлина-66”- продажба на билети тр. София, Ул. “Надежда” 25 «01 0ПЕРНТ0Р30 30
ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ
1 ->30
ОПЕРАТОР БРОЙ КЛИЕНТИ
Иванова
11
ПРОРБИ НАДБАВКИ
221.06 6.66
ОТСТЬПКИ
6.00
В БРОЙ
РЛ RMOTFHU
221.00
ЧПП Ой
ьл. ршеДепи СЛ. ИЗБЕРИ
JUU.ии -168.68
ОБВ НАЛИЧИИ ЛВ
421.06
АНУЛИРННИ
9

33.80
ОПЕРАТОР КРПЙ шши
Пеева
РгиП MlnCnln
ПРОРБИ
18.68
НАДБАВКИ
6.06
ОТСТЬПКИ
-3.00
В БРОЙ
18.06
СЛ. ВЬВЕДЕНИ
0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ
0.00
ОБЮ НАЛИЧИИ ЛВ
18.86
АНУЛИРАНИ
1
6.06
0000486 26.16.2612 11:01
=== СЛУЖЕБЕН БОН === DT636287 02636287 86A6E6B78DE49B3535D14СВ4685С44С65986ВЕ1D
Дневен отчет без нулиране_
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София оби. “Надежда” ЕИК: 660713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25 «01 0ПЕРНТ0Р30 30
ДНЕВЕН ОТЧЕТ
БР0И КЛИЕНТИ
15
НАДБАВКИ
0
0.00
ОТСТЬПКИ
1
-3.00
К0РЕКДИИ
0
РИЧПИРЙНЫ
0.00
пПЗЛпГпПг! R RPfUl
3
39.00
9ЭД ПО
D Drwl
КРЕДИТ
из. ии 20.00
ДЕБ. КАРТА
6.00
СЛ. ВЬВЕДЕНИ 4
300.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ 1
-100.00
ОБВ НАЛИЧИИ ЛВ 439.00
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
+ + + + + * +
+ + + + * + *
ДДС*А!!= 0.00
ПКПРПТ
П пп
UDUrU1
HET0 СТ-СТ
и. ии 0.00
НАЧИСЛЕН ДДС
0.00
ДДС *Б ?S= 20.66

6Б8РВТ
265.00
HET0 СТ-СТ
220.83
НАЧИСЛЕН ДДС
44.17
ДДС *В 1= 20.00

ОБОРОТ
8.06
HET0 СТ-СТ
8.00
НАЧИСЛЕН ДДС
0.06
ИДС*Ц= 9.86

ОБОРОТ
0.00
HET0 СТ-СТ
0.00
НАЧИСЛЕН ДДС
0.00
ОБЩ ОБОРОТ
N П0СЛ.ДОКУМЕНТ:0QQ04
265.66
94 КЛЕН га
+ * щ + щ щ +

0000495
26.10.2012 11:04
=== СЛУЖЕБЕН БОН ~ DT636287 02636287 F0C308C459C2737E66338318974992F663962B6A
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Дневен финансов отчет
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. Со|ия общ. “Надежда” ЕИК: 680713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 26 0ПЕРАТ0Р30
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ
30

ДНЕВЕН 060РОТ,
*******
*******
ДДС *Н |* 0.00

ОБОРОТ
0.00
НЕТО СТ-СТ
0.00
НАЧИСЛЕН 1С
0.00
ЛАС *Б 1=20.00

ОБОРОТ
285.00
НЕТО СТ-СТ
237.50
НАЧИСЛЕН ДДС
47.50
ДДС *В %= 20.00

ОБОРОТ
0.00
НЕТО СТ-СТ
0.00
НАЧИСЛЕН ДДС
0.00
ДДС*Ц= 9.00

ОБОРОТ
0.06
НЕТО СТ-СТ НАЧИСЛЕН ДДС
6.06 6.86
ОБЩ ОБОРОТ
285.80
N П0СЛ.ДОКУМЕНТ:00004
96 КЛЕН N=001

*******
СУМА ОБОРОТ
13228.21
СУМА НЕТО СТ-СТ
11639.92
СУМА ДДС
2188.29

*******
СЕРВИЗ: 000713391
ДО: 19.10.2013
№ БЛОК ФИСК. ПАМЕТ
0016
НУЛИРАНЕ
Z:0O16
0000499
26.10.2012 11:05
Щ/ ФИСКАЛЕН БОН
DT636287
6C3F49595777371729436BDBF8DC5983BHB85317
Режим Z ОТЧЕТИ
Отчет по маршрути
“СВЕТЛИНА-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
0ПЕР0Т0Р30 30

Отчет оператори
“СВЕТЛИНА-66” Междуградски превози
гр. София общ. “Надежда”

ЕИК: 000713391
“Светлина-
?66”- продажба на билети
гр. София, Ул. “Надежда” 25
«01
0ПЕРАТ0Р30 36

ОТЧЕТ
ОПЕРАТОРИ

1 ->зе
ОПЕРАТОР
Иванова
БРОЙ КЛИЕНТИ
14
ПРОДАЖБИ
267.00
НАДБАВКИ
0.00
ОТСТЬПКИ
0.00
В БРОЙ
221.00
КРЕДИТ
20.00
ДЕБ.КАРТА
6.00
ЧЕК
20.00
СЛ. ВЬВЕДЕНИ
300.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ
-100.00
ОБЩО НАЛИЧИИ J
1В 421.00
ННУЛИРННЙ
2

33.00
ОПЕРАТОР сопи ушеити
Пеева
DrUH мго11и
ПРОДАЖБИ
18.00
НАДБАВКИ
0.00
ОТСТЬПКИ
R ШШ
-3.00
1й ЯП
В DrUH
СЛ. ВЬВЕДЕНИ
о. ии 0.00
СЛ. ИЗВЕДЕНИ ОБЩО НАЛИЧИИ 1
0.00
В 18.00
АНУЛИРННИ
1
6.00
НУЛИРАН ОБОРОТ
0600498
26.10.2012 11:05
рпишерги спи —
DT636287
Ы1Жш1 DUn —
02636287
E9F539181592EBD9279H4AA88C5175F26723F509

Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Стандартизиран детайлен отчет на ФП за период от блок до блок
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда”
30
“Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
ПЪЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ 6Л0К
19.10.2012
ДДС 1
19.10.2012
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
14:19
ОТ БЛОК 0001 14:19
R= OJi
ш
Г= 91
0К 0К 0Б0Р0Т+В ОБОРОК 061 ОБОРОТ N П0СЛ.ДОКУМЕНТ:
БЛОК 0017 *fl *Б !К К
26.10.2612 11 0 285 0 0
27.10.2012 11 0 11
из
П0СЛ.ДОКУМЕНТ
ОБОРОМ
ЙДС*Н
ОБОРОК
ДДС*Б
ОБОРОТ**
ддс*в
к
с*г
т
N П0СЛ.ДОКУМЕНТ=0000505 КЛЕН N:001->N
0.00 0.00 357.00 59.50 0.00 0.06 0.66 8.86 357.68 59.58 >N
ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Стандартизиран съкратен отчет на ФП за период от блок до блок
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда”
30
“Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
СЪКРПТЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ
19.10.2012
ДДС 1
19.10.2012
ВЪВЕДЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
14:19
ОТ БЛОК 0001 14:19
ДРОБНИ ЧИСЛА

А=0%

6=20%
R-9fl!/

о-Щ
Г= 9%

БЛОК 0016
26.10.2012 11:05
БЛОК 0017
27.10.2012 11:06
СУМА ОБ
6Р0Т, ДДС
ОБОРОК
0.00
ДДС*А
0.68
ОБОРОК
357.00
ДДС*Б
59.50
ОБОРОК
H(IP*R
6.06
ДДь+В
ОБОРОК
0.00 6.86
адс*г
6.00
ОБЩ ОБОРОТ
357.60
ОБЩО ДДС
59.50
ИП6СЛ.Д0КУМЕНТ:0000
J05 КЛЕН Н:001->N:001
27.10.2012 11: cS?? ФИСКАЛЕН БОН
0E65D3453DE7383462DC8E20ЛAE8EEQD19594D3

27.10.2012 11:07 «с? ФИСКАЛЕН БОН
59685DF2DC9CF54BF40B5B/6F2D04B8527DC0DA5
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Стандартизиран детайлен отчет на ФП за период от дата до дата
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
30
ПЪЛЕН
ОТЧЕТ НА ФИСКАМ ПОМЕТ
19.10.2012
ДДС 1
19.10.2012
26.10.2012 27.10.2012
14:19
от блок 0001 14:19
6=2 В=2
блок 0016
26.10.2012 11:05
обором
0.06
0борот+б
285.00
0б0р0т+В
0,00
оборок
0.00
общ оборот
285.00
n поел, документно
3496 клен n:061
блок 0017
27.10.2012 11:06
оборок
0.08
0б0р0т+б
72.00
оборок
0.00
оборок
0.00
общ оборот
72.00
n п0сл.документ:000
)505 клен №001
сумн0
s0p0t, ддс
обором
0.00
ддс*н
0.06
оборок
357.00
ддс*б
59.50
обором
0.00
ддс*в
0.00
оборок
0.00
ддс*г
0.00
общ оборот
357.66
общо 1С
59.56
n п0сл.документ=000?
1565 клен n:001->n:001
Стандартизиран съкратен отчет на ФП за период от дата до дата
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
СЪКРНТЕН
ОТЧЕТ НН ФИСКНЛНН ПАМЕТ
ОТ
26.10.2012 27.10.2012
19.10.2012 ДДС 1
19.10.2012 ДР0БНИ ЧИСЛА
R= 0^ Б=20%
ВЪВЕДЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 14:19
от блок 0001 14:19
БЛОК 0616 БЛ8К 6617
26.10.2612 11:85 27.10.2012 11:06
обором
0.00
ддс*а
6.80
оборок
357.68
ддс*б
59.56
обором
nHP*R
0.00
ДЦЬ+D
оборок
0.60 6.00
ддс*г
0.00
общ оборот
357.00
обю ддс
59.50
П0СЛ.ДОКУМЕНТ:0000505 КЛЕН N:001 ->N:001
I? 27.10.2012 11:07
cSp? ФИСКАЛЕН БОН
FC941Е58Е1HSF88BFR7E2BEB2F5A85BB57896F0

0000508 27.10.2012 11:07
0Т636287 02636287 27EHEFAAEC5C6BC58084117757DFF67332EH261D
Datecs
DP-05B KL
Инструкция за експлоатация
Периодичен отчет на суми по ДДС групи за период от дата до дата
“СВЕТЛИНА-66” Междуградски превози гр. Со|ия общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ял. “Надежда” 25 101 0ПЕРНТ0Р30 30
ОТЧЕТ НА ФИСКАМ ПАМЕТ
ОТ
26.10.2012 27.10.2012
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 19.10.2012 14:1д
СУНН ОБОРОТ,

С*Б
ДДС*В ОБОРОК ДДС*Г ?6Щ ОБОРОТ ОБЩО ДДС
N П0СЛ.ДГЖУЛЕНТ:О00ОЬ05 0.00 0.00 357.00 59.50 0.00 0.00 0.06 0.00 357.00 59.50
0000512 27.10.2012 11:56
DT636287 02636287 43971FB0463E1A9F9BE2C0E9B221D491ABC7F83C
Периодичен отчет на суми по ДДС групи за период от блок до блок
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда”
“Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25 «01 0ПЕРАТ0Р30 30
ОТЧЕТ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ
ОТ
19.10.2012
ОБОРОМ
ДДС*А
ОБОРОК
ДДС*Б
ОБОРОК
ддс*в
QK
с*г
I ОБОРОТ
ВЪВЕДЕНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
СУМА ОБОРОТ,
П0СЛ. ДОКУМЕНТ:0000505
0017
14:19
0.00 0.00 357.00 59.50 0.00 0.00 0.00 0.00 357.00 59.50
0000513
27.10.2012 11:56
0H838025465BA88F7F6DEC8B366A3D8C10322C0H

DateCS DP-05B KL Инструкция за експлоатация
Фискализация Регистрация в НАП Промяна на данни в НАП Дерегистрация в НАП
91Ж С”Ре^ь междуградски
” градски
^Щ^ш}^-^ превози
“СВЕТЛИНН-66” Меадуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25 Ю1 Управител 30
НОВИ КЛЕН N=0001 14.10.2012 14:19
0000001 14.10.2012 14:19
=== СЛУЖЕБЕН БОН == DT636287 02636287 8434940859983ECE807REE8HD929483273B0D7C9
Ж JfTB^^fc междуградски Е^Щ^Т^М и градски
^г^шш^^ превози
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
Регистрацията на ЕКАФП е: УСПЕШНА Вписване в НАП: 14.10.2012 14:19 Per. номер на ФУ 130965
0000003 14.10.2012 14=19 === СЛУЖЕБЕН БОН ——
Щ JM СсЗЗь междуградски fc^SH^J^J и градски превози
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
Промяната на данни е= УСНЕМ Вписване в НАП: 10.11.201213=02 Per.номер на ФУ 130965
0001022 10.11.2012 13=01 —– СИЕВЕН БОН ===
Ж jflS&bh. междуградски 1^”Щ^ТЦ^Е и градски
превози
“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София оби. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25
Дерегистрацияга на ЕКАФП е: УСПЕШНА Вписване в НАП: 15.11.201213:32 Рег.номер на ФУ 130965
0001922 15.11.2012 13=31
== СЛУЖЕБЕН БОН === DT636287 02636287
fiffiPfiRWI RWPWIRSflWiftl ЧП /10RQ1 RP.RP79

и\ишо/ И2оЗЬ2о7 6E2C34BD237310BCACF646B594E85F18FCC32983
DT636287 62636287 4B39E7CBB/5F15E4E382R252fl0049663S706C88F
uWLWOQ I DJ/olj?.U3DOUJunOU IXI ЧпШI DUDtY^
Ж J; Qs?^ меодугрддски
и градски ^—^fj^JjJ^ превози

“СВЕТЛИНН-66” Междуградски превози гр. София общ. “Надежда” ЕИК: 000713391 “Светлина-66”- продажба на билети гр. София, Ул. “Надежда” 25 «01 Управител 30

ВЬВЕДЕНН В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 14.10.2012 14:19

ДДС 1 ОТ БЛОК 0001 14.10.2012 14:19
OPflhHH ЧИП HQ

цгиРПИ тпЬЛп
R= К 5=20% №1

Г=9%
0060002 14.10.2012 14:19
== СЛУЖЕБЕН БОН == DT636287 02636287
23BA08223923965/A/3B3F55800A7A333B95186H