касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с касови апарати ELTRADE A-100S DV/DVV

ЕЛЕКТРОННИ КАСОВИ АПАРАТИ С ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Серия
ELTRADE A100S DV/ DVV
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Въведение 7
Изисквания при експлоатация 8
Възможности 10
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ 11 1 .Клавиатура на външния данъчен 11
терминал
1.1. Клавиатура A100S DV/DVV 12
2. Индикация 15
3. Печатащо устройство 16
4. Фискална памет 16
5. Режими на работа 17
6. Оператори (касиери,сервитьори) 18
7. Поставяне на хартиената ролка 19
8. Подготовка за работа 20 8.1. Разопаковане и свързване на
ЕКАФП серия A100S DV 20
8.2. Разопаковане и свързване на ЕКАФП 23 A100S модел 03 DVV
II. РЕГИСТРАЦИЯ, ФИСКАЛИЗАЦИЯ И ДЕРЕГИСТРАЦИЯ
III. ИНСТРУКЦИЯ ЗА РАБОТА 28
1. Отваряне на магазина / заведението 28
2. Отпечатване на празен бон. Провер­ка на датата и часа 29
3. Продажби в департамент 30
3.1. Продажби в департамент с въвеждане на цена от клавиатурата 30
3.2. Продажби в департамент с прог-рамирана единична цена 32
3.3. Продажбата в департамент е
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
единична продажба 33
4. Изчисляване на ресто 34
5. Продажба на артикули 35
5.1. Продажба на артикули с предва-рително програмирани цена и име 35
5.2. Продажба на артикули без пред-варително програмирана цена 38
6. Задаване на количество (умножение) 40
7. Повторение на последната продажба 42
8. Различни начини на плащане 43
9. Корекции на грешки 44
9.1. Непосредствено анулиране 45
9.2. Анулиране на последната 45 продажба (ВОЙД)
9.3. Анулиране в рамките на теку-щата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД) 46
10. Разделяне на сметката на няколко 47 клиента
11. Издаване на фактура 49
12. Стойностна отстъпка и надбавка 51
12.1. Стойностна отстъпка 51
12.2. Стойностна надбавка 52
13. Процентна отстъпка и надбавка 52
13.1. Процентна отстъпка 53
13.2. Процентна надбавка 53
14. Връщане на стоки 53
15. Въвеждане и извеждане на суми в 55 касата
15.1. Въвеждане на суми 55
15.2. Извеждане на суми 56
16. Отпечатване на справочен номер 56
17. Продажба с въвеждане на номен- 57 клатурен номер / баркод
18. Затваряне на магазина / заведени- 58 ето
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
IV. РЕСТОРАНТСКИ РЕЖИМ НА РАБОТА (СИСТЕМА С КЛИЕНТСКИ СМЕТКИ) 59
1. Основна последователност от
касови операции при работа в ресто- 59 рантски режим
2. Влизане в режим “Продажби” с код на 60 оператор
3. Откриване на клиентска сметка. Междинно приключване 60
4. Издаване на междинно копие на 63 сметката
5. Приключване на клиентска сметка 64
6. Работа с кредитни сметки 66
V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ 69
1. Дневен финансов отчет 71
1.1. Дневен финансов отчет с нули- 71 ране
1.2. Дневен финансов отчет без нули- 73 ране
2. Отчети по артикули 74
2.1. Отчет по артикули с нулиране 74
2.2. Справка за програмирани цени 76
2.3. Справка за налични количества 76
2.4. Справка за цена, налично и прода-дено количество 76
2.5. Отчет по артикули без нулиране 77
2.6. Справка за програмираните пара- 77 метри
2.7. Отчет по артикули, принадле-жащи на дадена артикулна група 78
3. Отчети по департаменти 78 3.1. Отчет по департаменти с нули- 78
ране
ELTRADE Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
3.2. Отчет по департаменти без ну- 80 лиране
4. Отчети по артикулни групи 80
4.1. Отчет по артикулни групи с 80 нулиране
4.2. Отчет по артикулни групи без 82 нулиране
5. Отчет по данъчни задължения 83
6. Отчети по оператори 84 6.1. Отчет по оператори с нулиране 84
6.2. Отчет по оператори без нулира- 86
не
7. Отчети по часове 87
7.1. Отчет по часове с нулиране 87
7.2. Отчет по часове без нулиране 88
8. Отчет по отворени сметки 89
9. Подробен отчет на фискалната па-мет по дати 90
10. Подробен отчет на фискалната памет по блокове 92
11. Съкратен отчет на фискалната памет по дати 95
12. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове 97
VI. ПРОГРАМИРАНЕНА КАСОВИЯ АПАРАТ 99
1. Общи сведения за програмирането 99
2. Индикация в режим “Програмиране” 99
3. Функции на бутоните в режим “Прог- 100 рамиране”
4. Въвеждане на данни 101
4.1. Въвеждане на цифрови данни 101
4.2. Въвеждане на текстове 105
5. Таблици в режим “Програмиране” 108
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
5.1. Параметри на артикулите 108
5.2. Параметри на департаментите 114
5.3. Параметри на артикулните групи 116
5.4. Параметри на операторите 116
5.5. Параметри на плащанията 119
5.6. Задаване на часови интервали 119
5.7. Задаване на диапазон за номер на 120 фактура
5.8. Смяна на цени на артикули. Доба-вяне и отчисляване от налично коли- 121 чество
5.9. Сверяване на дата и час 122 VII. РЕЖИМ “КАЛКУЛАТОР” 123
VIII. РЕЖИМ “ПОМОЩ” (HELP) 124
IX. Функционални тестове 125
X. СПЕЦИАЛНИ СИТУАЦИИ ПРИ РАБОТА С 126 A100S DV/DVV
1. Съобщения на индикацията 126
2. Грешки от неправилна манипулация 127
3. Грешки от друг характер 128
4. Възникнали грешки и блокировки при 128 работа с данъчния терминал.
5. Възникнали грешки и блокировки при 130 работа с ЕКАФП A100S DVV.
XI. ФУНКЦИИ, ДОСТЪПНИ САМО В СЕРВИ- 132 ЗЕН РЕЖИМ
XII. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 133
XIII. КОМУНИКАЦИОННИ ВЪЗМОЖНОСТИ 134
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Въведение
Настоящата инструкция за експлоатация се отнася до ЕКАФП от серията A100S DV/DVV, включваща А100Э модел 01 DV, А100Э модел 03 DV и А100Э модел 03 DVV.
МОДЕЛ
Данъчен
ПОЯСНЕНИЕ
ЕКАФП
терминал

A100S

модел 01 –
външен
Базов модел
DV

A100S модел 03- DV
външен
„Easy load”-

принтерен
A100S модел
вграден
механизъм
03 DVV

Касовите апарати от серията A100S DV/DVV са фискални електронни касови апарати, притежаващи множество възможности за удовлетворяване на нуждите и изискванията на различни видове офиси, магазини, супер-маркети, аптеки, бутици, ресторанти, барове, дискотеки, хотели и др.
A100S DV/DVV с дистанционна връзка са напълно съобразени с изискванията на българското финансово законодателство. Издават фискални касови бележки за регистрираните от тях продажби и осигуряват натрупването им във фискалната памет. Трансферирането им към сървъра на НАП става посредством външен данъчен терминал за
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
ЕКАФП A100S модел 01 DV , A100S модел 03 DV и вграден за A100S модел 03 DVV. Външният данъчен терминал може да се произвежда с вградена Li-ion батерия /опция/ 7.4V/1200mAh. Пълния заряд на батерията се осъществява за 5 часа при включен мрежов адаптор.
Изисквания при експлоатация
? В случай, че касовият апарат е транспор-тиран в условията на ниска температура, преди включването му, задължително трябва да го оставите да се аклиматизира в продължение на 1 час извън опаковката.
? Помещенията, в които ще работи апарата, трябва да бъдат с нормална пожаро-опасност според наредба 2 /ПСТН/ и нормална запрашеност.
? Не поставяйте апарата на много топли или студени места или на места, изложени директ-но на слънце продължително време.
? Не използвайте химикали за почистване на клавиатурата или индикацията.
? Не дърпайте или задържайте хартиената лента в печатащото устройство, когато то работи.
? Използвайте токов източник (контакт) предназначен само за този касов апарат. Не използвайте същия контакт за хладилен апарат или друго електрическо оборудване.
? Батерията за поддръжка на RAM-а е литиева и не е зареждаема. Внимание! Опасност от експлозия, ако батерията се замени с батерия от друг тип или се смени полярността!
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? При работа с касовият апарат главата на принтера може да се нагрее до +800С – моля не я пипайте с пръсти – опасност от изгаряне.
? Използвайте консумативи, отговарящи на изискванията.
ХТази маркировка отпечатана върху продукт и/или придружаващата го документация показва че този продукт ще бъде рециклиран в края на неговата употреба. В този случай препоръчваме да се сеържете с вашия търговец или с организация занимаваща се с рециклиране на Електрическо и Електронно Оборудване.
За да се избегне увреждане на човешкото здраве или замърсяване на околната среда, моля не изхвърляите този продукт в контейнерите за битови отпадъци.
Касовият апарат А100Э модел 01 DV се захранва от батерия Ni-MH 6V / 1700mAh, а А100Э модел 03 DV/DVV се захранват от батерия Li-Ion 7.4V/1600mAh. При добре заредена батерия А100Э модел 01 DV може да отпечата до 55000 реда, А100Э модел 03 DV/DVV може да отпечата до 40000 реда. За А100Э модел 01 DV зареждането на батерията става чрез външен мрежов адаптер (AC 9V/200mA) от мрежа с напрежение 230V±10% и честота 50Hz±1Hz, като се включи адаптора за време 10 + 16 часа. За А100Э модел 03 DV/DVV за зареждане на батерията се използва външен мрежов адаптер (DC 12V/2A) от мрежа с напрежение 230V±10% и честота 50Hz±1Hz, като се включи адаптора за време 5 часа.
За да запазите и удължите живота на батерията ние Ви препоръчваме:
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
* ПОНЕ ВЕДНЪЖ МЕСЕЧНО ОСТАВЯЙТЕ БАТЕРИИТЕ ДА СЕ РАЗРЕДЯТ НАПЪЛНО (ДО ИЗПИСВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО „ Bat Lo”)
* ЗА A100S модел 03 DV/DVV ЗАРЕДЕТЕ БАТЕРИИТЕ ПРЕДИ ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА ПОНЕ 5 ЧАСА!
* МОЖЕ ДА ДЪРЖИТЕ КАСОВИЯТ АПАРАТ ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕН КЪМ АДАПТОРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ И ТОВА НЯМА ДА ДОВЕДЕ ДО ПРЕЗАРЕЖДАНЕ НА БАТЕРИИТЕ! ТАЗИ ПРЕПОРЪКА СЕ ОТНАСЯ 3A A100S модел 01 DV.
* ИЗПОЛЗВАНЕТО НА Li- Ion батерия В A100S модел 03 DV/DVV ИМА ЖИВОТ 300 цикъла ЗАРЯД – РАЗРЯД. МАКСИМАЛНА ПРОДЪЛЖИТЕЛ-
* НОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВАШАТА Li-Ion батерия ЩЕ ПОСТИГНЕТЕ АКО ВКЛЮЧВАТЕ АДАПТОРА ЗА ЗАРЕЖДАНЕ СЛЕД КАТО ЗАПОЧНЕ ДА МИГА ЧЕРВЕНИЯ СВЕТОДИОД.
Възможности
? Възможност за работа в магазински или ресторантски вариант.
? 480 артикула.
? 9 департамента, 10 групи.
? 4 вида плащания (валути).
? Издаване на фактури.
? Многократно умножение.
? Програмиране функции на клавишите.
? Калкулатор.
? Отпечатване “Помощ”.
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? Програмируемо лого.
? Складови функции.
? 40 клиентски сметки с до 30 артикула във
всяка.
? 30 оператора ( сервитьора).
? 10 вида отчети.
? Възможност за връзка с компютър, бар-код скенер и електронна везна.
? Възможност за връзка с РС по RS232 или USB 2.0/опция/
? Възможност за работа на данъчния терминал с външна антена
? Възможност за запис в паметта на данъчния терминал на до 1250 дневни отчета
? Възможност за самотестване – вграден self
test.
i. общо описание
1 .Клавиатура терминал на външния данъчен

Използвайте този бутон за влизане в главното меню и потвърждение на

ELTRADE* Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация

избраната опция

Използвайте този бутон за отказ от избраната опция
с
Използвайте този бутон за връщане към предходен символ
?
Използвайте този бутон за преминаване към следващ символ
?
Използвайте този бутон за придвижване в менюто на горе
?
Използвайте този бутон за придвижване в менюто на долу
1.1. Клавиатура A100S DV/DVV

Клавиатурата включва 11 цифрови и 13 функционални бутона:
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Включване и изключване, избор на режим за работа на касовия апарат; департа­мент 5 в режим “Продажби”

Придвижване на хартиената ролка

Продажби – показва междинната сума; при издаване на фактура чрез продъл-жително натискане се стартира въвеж-дане на данни на фирмата получател; Калкулатор – делене [ * ].
Продажби – плащане в брой; изчисление на ресто;
Отчети – разпечатва контролната лента и стартира дневния финансов отчет;
Програмиране – край на програмиране и печат на параметър; Калкулатор – равно [ = ].
Изтриване на индикацията и съобще-нията за грешка, както и неправилно въведени данни.

Продажби – корекция на грешно
натрупване (продажба);
Отчети – при отчети на ФП въвежда
краен блок или дата;
Калкулатор – изваждане [ – ].
4
ELTRADE

Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Продажби – въвеждане на количество от продаваната стока; издаване на фактура;
Отчети – при отчети на фискалната памет въвежда начален блок или дата; Програмиране – отпечатване съдържа-ние на ред;
Калкулатор – умножение [ * ].
?
Продажби – продажба на стока с програмирана цена; повторение на пос-ледната продажба; Калкулатор – събиране [ + ].
Продажби – департамент 1; Калкулатор – натрупване в паметта [ М+ ].
Продажби – департамент 2; Калкулатор – натрупване в паметта [ М- ].
Продажби – департамент 3; Калкулатор – [ MR/C ].
Продажби – департамент 4; Калкулатор – процент [ % ].

LLIhHUC Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
2. Индикация
A100S DV/DVV разполага с два вградени дисплея – за оператора и за клиента. Индикацията е 10-разрядна, 7-сегментна, течнокристална (LCD). Стойностите се регистрират с 8 разряда, а останалите 2 се използват за допълнителна информация.
A100S модел 03 DVV притежава и светодиодна индикация за наличие на покритие от мобилния оператор
• жълт светодиод(БиЗУ) бързо мигащ-няма покритие.
• жълт светодиод бавно мигащ -наличие на покритие.
• червеният светодиод(POWER) следи нивото на заряд на батерийния пакет. Червен светодиод бързо мигащ – Батерията е разредена включете адаптер
Външният данъчен терминал притежава:
? LCD индикация за режима на работа, връзка с ФУ, състоянието на вградената батерия (опция), индикация за грешно въведени данни или грешна операция.
? Светодиодна индикация за заряд на Li-ion батерия.
• син светодиод мигащ – в процес на зареждане на батерията.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
• син светодиод постоянно светещ-напълно заредена батерия. ? Светодиодна индикация за наличие на покритие от мобилния оператор
• жълт светодиод бързо мигащ-няма покритие.
• жълт светодиод бавно мигащ -наличие на покритие
3. Печатащо устройство
Касовите апарати A100S модел 01DV
работят с термо-печатащо устройство тип ALPS PTMBL1314A, A100S модел 03 DV/DVV работи с термо-печатащо устройство тип ALPS PTMBL 1BXX. За осигуряване на правилна работа е задължително експлоатационните материали, с които работи печатащото устройство, да отговарят на следните изисквания:
Еднослойна термохартиена ролка:
– ширина (57.5 ±0.5) mm;
– външен диаметър – 35mm;
– специфично тегло – 53 до 60 g/m2
– дължина -13m
Производителят не носи отговорност за повреди на печатащото устройство или касовия апарат, причинени от използването на консумативи, неотговарящи на горе посочените изисквания! ПРОИЗВОДИТЕЛЯ ПРЕПОРЪЧВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ТЕРМОХАРТИЯ МАРКА “ГЛИГАН”.
4. Фискална памет
Модулът фискална памет е енергонезависим и съдържа всички данни съгласно Наредба Н-18 от
LLIhHUC Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
13.12.2006г. Записаната в него информация не може да се променя.
Фискалната памет съдържа информация за реализираните дневни обороти по данъчни групи, начислен данък по данъчни групи и общия оборот за деня.
При всеки дневен финансов отчет с нулиране във фискалната памет се записва блок от данни. Натрупаната информация е достъпна чрез отче-тите на фискалната памет. Обемът на фискал-ната памет осигурява запис на данни за период повече от 5 години ако ФУ се ползва само в работни дни.
5. Режими на работа
A100S DV/DVV има 5 режима на работа, като прехода от един към друг се осъществява чрез натискане на бутона \ ON и въвеждане от клавиатурата на съответната парола:
? Режим “Продажби” – парола по подразби-
ране | 00000000 \. Достъпа до режима става и чрез директно натискане на бутона UTOTAL . При вклю-чване на касовият апарат, той автоматично преминава в режим “Продажби”.
? Режим “Отчети без нулиране” – парола
по подразбиране 111111111
? Режим “Отчети с нулиране” – парола по
подразбиране Щ22222222\
? Режим “Програмиране” – парола по подразбиране §33333333 .
LLinHUC Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? Режим “Индициране на текущото време” – парола по подразбиране \ 44444444 .
? Паролите за достъп до режимите за работа могат да се променят.
A100S DV/DVV има и 2 допълнителни режима на работа:
? Режим “Помощ” (HELP) – влиза се от който и да е режим, чрез продължително натискане на
бутона | . \.
? Режим “Калкулатор” – влиза се в режим “Продажби” и се натиска продължително бутона %Р0\.
? Ako има програмирани кодове за операторите, влизането в режим “Продажби” става чрез въвеждане на една от тези пароли .
6. Оператори (касиери, сервитьори)
Ако операторите са повече от един, за да се влезе в режим “Продажби” е необходимо да се въведе код на оператор, който трябва предварително да бъде програмиран.
? Могат да се въведат до 30 оператора с максимум 8 цифров код на оператор.
Последователността на операциите е след-ната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да включите касовият апарат. На индикацията се изписва [–].
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
2) Въведете кода на оператора (до 8 цифри). Кодът на оператора не се извежда на индикацията за да се запази секретността му. На индикацията се извежда [ 0.00].
При въвеждане на грешен код, на индикацията ще се изведе премигващо съобщение за грешка [Err ].
7. Поставяне на хартиената ролка
Поставянето на хартиената лента се извършва както следва за A100S модел 03 DV/DVV:
? Повдигнете капака на печатащото уст­ройство;
? Поставете хартиената ролка в джоба за ролката;
? Поставете капака на мястото му с натис-кане на закопчаващия мехнизъм;
Поставянето на хартиената лента се извършва както следва за A100S модел 01 DV:
? Снемете капака на печатащото уст­ройство;
? Поставете хартиената ролка в джоба за ролката;
? Поставете хартията в долния прорез на печатащото устройство (под вала);
? Натиснете няколкократно клавиша
до излизане на хартията на около 10 см над печатащото устройство;
? Поставете капака на мястото му с натис-кане на закопчаващия мехнизъм;

Серия ELTRADE A100S DV/DVV
инструкция за експлоатация
8. Подготовка за работа
8.1. Разопаковане и свързване на ЕКАФП A100S модел 01 DV и A100S модел 03 DV
Комплекта на доставка се състои от :
• ЕКАФП комплект
• данъчен терминал
• захранващ адаптер за данъчния терминал AC/DC +12V/1.0A .
• захранващ адаптер за ЕКАФП AC/DC
+12V/2.0A .
• хартиена ролка
В самия данъчен терминал има монтирана SIM карта като на гърба на данъчния терминал има стикери със серийния номер на терминала, серийния номер на SIM картата, IMSI и телефонния номер на SIM картата като показания отдолу.

CLIhHUt Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
SN-сериен номер на данъчен терминал ICC- сериен номер на СИМ карта IMSI номера на СИМ карта GSM-телефонен номер на СИМ карта

фиг.2
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DW- инструкция за експлоатация
1. Свържете интерфейсния кабел „Mini USB to mini USB” за връзка към куплунга с надпис RS232 на касовия апарат, свободния край на интерфейсния кабел включете към предназначения за това интерфейс на данъчния терминал означен „FU”, както е показано на фиг.2.
2. Свържете интерфейсния кабел „RS to mini USB” към свободен сериен интерфейс на вашия компютър свободния му край включете към предназначения за това интерфейс на данъчния терминал означен „PC”, както е показано на фиг.2
3. Включете захранващия адаптер(фиг. 1) След включване на данъчния терминал
изчакайте до изписване на съответния мобилен
(CR)
оператор и — на дисплея на данъчния терминал. Това е индикация за успешна връзка между него и ФУ.
8.2. Разопаковане и свързване на ЕКАФП A100S модел 03 DVV
Комплекта на доставка се състои от :
• ЕКАФП комплект
• Захранващ адаптер за ЕКАФП AC/DC +12V/2.0A.
ELTRADE® Серия А 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
• хартиена ролка
Свържете интерфейсния кабел „RS to mini USB” към свободен сериен интерфейс на вашия компютър свободния му край включете към предназначения за това интерфейс на касовия апарат с надпис RS232 както е показано на фиг.3.

В ЕКАФП A100S модел 03 DVV има
монтирана SIM карта като на основата на ЕКАФП има стикер със серийния номер на ЕКАФП, серийния номер на данъчния терминал, серийния номер на SIM картата, IMSI и телефонния номер на SIM картата като показания отдолу.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация

SN-сериен номер на данъчен терминал ICC- сериен номер на СИМ карта IMSI номера на СИМ карта ED207301- серийния номер на ЕКАФП
ii. регистрация, фискализация и дерегистрация на екафп
Регистрирането , фискализацията и дерегистрация на вашето фискално устройство се извършва от оторизиран сервиз:
• от клавиатурата на данъчния терминал
• или чрез програмния продукт „EltradeFiscalizationToolSetup.exe”.
ФУ с дистанционна връзка издава две
последователни бележки за регистрация и
фискализация като долу показаните.
Тези бележки се прикрепват към първата страница
на книгата за дневни финансови отчети.
Важно!
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Преди всеки дневен отчет проверявайте показанията на часовника на фискалното устройство и при необходимост го сверявайте.
ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА НЕПРОГРАМИРАН БУЛСТАТ ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 0000 00 Регистрация Статус:Успешна Регистрирана: 2011-12-01Т15:16:31 Рег. Номер (FDRID): 114536
ЕИК: 123456789 Тип устройство: 2 GSM номер: 359878135294 GSM IMSI:
284031002355159 0003
01-12-11 ЧАС: 15:19
НЕФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. Код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС
име и номер на опеартор;
Рег.номер на ФУ в НАП ;
номер на бон и брой артикули; текущи дата и час; съобщение за нефискален бон; номер на устройство и номер на фискалната памет
ИМЕ НА ФИРМА
АДРЕС НА ФИРМА
ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ЗАПИСАНИ ФИСК.ПАРАМЕТРИ 0007
01-12-11 15:19
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
– име на фирма;
– адрес на фирма;
– единен идент. Код по БУЛСТАТ;
– име на обекта;
– адрес на обекта;
– идент. код по ЗДДС
– име и номер на опеартор;
– номер на бон и брой артикули;
– текущи дата и час;
– съобщение за нефискален бон;
– номер на устройство и номер на фискалната памет
От програмата „EltradeFiscalizationToolSetup.exe” се отпечатва състоянието на ФУ и има следния вид: За A100S модел 01 DV бележката се прикрепва към книгата с дневните отчети.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
ИМЕ НА ФИРМА АДРЕС НА ФИРМА НЕПРОГРАМИРАН БУЛСТАТ ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 01
Протокол
Дата на встъпване в експлоатация:
01-12-11 15:19:00
Рег. Номер (FDRID):
114536
ЕИК: 123456789 Тип устройство: 1 -Електронен касов апарат с фискална памет (ЕКАФП). Ид ентификацион ен номер ФУ: ED999999 Ид ентификацион ен
номер ФП: 44999999
Свидетелство №500 GSM номер: 359878135294 GSM IMSI: 284031002355159
Име на фирма: “ЕЛТРЕЙД” ООД Име на обект:Магазин Номер на обекта:12345 Тип на обекта:4
Обект за ТЕ с хранителни стоки Код нас.място по
ЕКАТТЕ: 68134
Населено място:гр София
Код нас. Място +
Район: 68134-14
Район: р-н Искър Код пътна арт.по
ГРАО: 02138
Име улица:ул.Г. Михайловски Номер улица:38 Номер блок:
Вход в блок: Етаж:
Номер апартамент:
ЕИК сервиз: 832076302
Дата изтичане договор със сервиз: име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. Код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС
име и номер на опеартор;
Рег.номер на ФУ в НАП ;
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
0008
01-12-11 15:30 НЕФИСКАЛЕН БОН
ED999999
номер на бон и брой артикули; текущи дата и час; съобщение за нефискален бон; номер на устройство и номер на фискалната памет
01.12.2012
Общ вид на касовата бележка:
“ЕЛТРЕИД” ООД бул.Т.Делчев” бл.102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев АЛКОХОЛ
СУМА
В БРОЙ 0005 01-12-11
фискален бон
01
4.50Б
4.50
4.50 01 артикули 15 :30
– фискално лого
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
При успешна дерегистрация ФУ издава следната бележка която се съхранява в книгата за дневите отчети
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.”Г.Делчев” бл.102 ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
0000 КАСИЕР 01
Дерегистрация
Статус: Успешна
Регистриран на: 2010-
12-01Т15:16:31
Рег.номер (FDRID):
114332
ЕИК: 200545668 Тип устройство: 1 GSM номер:
359878135294 GSM IMSI: 284031002355159
0002
29-12-11 11 : 29
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
име и номер на опеартор;
Дата на регистрация; Рег.номер на ФУ в НАП ; единен идент. код по БУЛСТАТ;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на устройство и номер на фискалната памет
iii. инструкция за работа
1. Отваряне на магазина / заведението
Препоръчваме касиерите и собствениците да следват следния ред от операции:
? Проверете дали разполагате с доста-тъчно хартиена лента и ако е необходимо инста-лирайте нова;
? Включете касовият апарат като натис-
нете продължително бутона \ ON [
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? Ако няма програмиран код на оператор директно влизате в режим “Продажби”;
? Ако има програмиран код на оператор, първо го въведете и след това натиснете fTOTAL;
? Проверете датата и часа. (т.2.2);
? Усмихнете се и посрещнете първият си клиент!
‘ЕЛТРЕИД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 0000 Колев 01
9999
16-01-11 14 : 52
СЛУЖЕБЕН БОН
44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
номер каса, име и номер
оператор;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за служебен бон;
номер на касовия апарат и
номер на фискалната памет.
2. Отпечатване на празен бон. Проверка на датата и часа.
След като влезете в режим “Продажби”
натиснете бутон fToTAT. Касовият апарат ще отпечати един служебен празен бон със съобщение “БЕЗ ОПЕРАЦИЯ”. Проверете дали датата и часа са верни.
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
•ЕЛТРЕИД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102
ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
ELTRADE
0000 Колев
01
Б Е З О П Е Р А Ц И Я
9999
16-01-11 14: 52
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
номер каса, име и номер оператор;
съобщение “БЕЗ ОПЕРАЦИЯ”; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
3. Продажби в департамент
3.1. Продажби в департамент с въвеж-дане на цена от клавиатурата.
Последователността на операциите е следна-
та:
1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;
2) Натиснете бутон за департамент \D11| + | D4 | или | ON | (департамент 5)
3) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и в други департаменти;
4) Натиснете бутона \ STL \ Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна;
5) Поискайте от клиента дължимата сума;
6) Приключете касовата бележка чрез натискане на бутона \ TOTAL \.
Пример:
Продажба на стока с цена 4,50 лв. в департамент 1[алкохол].
клавиатура
индикация
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
4.50
Въвеждане на сума 4,50 в департамент 1 [алкохол].
CZI Stf 4.50
Междинна сума.
Приключване на касовата бележка и разпечатване.
•ЕЛТРЕИД’ ООД бул.”Г.Делчев” бл. 102
ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
АЛКОХОЛ
сума
в БРОЙ
01
4.50Б
4.50
4.50
9999 01 артикули
16-01-11 14:52 Щ?ФИСКАЛЕН БОН
44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на опеартор; име, цена и дан.група на деп.; обща сума; платени; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
3.2. Продажби в департамент с програ-мирана единична цена.
Продажба в департамент с програмирана единична цена се извършва с директно натискане
на бутоните \ D1 + \ D4 (департаменти 1ч4) или
\ON \ Ако няма предварително програмирана цена на департамента, продажба не се извършва. Извеж-да се съобщение [ 0 0.00 ]. Програмирането на единична цена е описано в глава V, т.5.2.
Пример:
Продажба в департамент 1 с предварително програмирана единична цена – 1.00 лв. и име – хляб:
клавиатура индикация
0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
Директна продажба в департамент 1 с пред­варително програмирана цена и име.;
| клавиатура
индикация
1.00
Приключване на касовата бележка.

ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
“ЕЛТРЕЙД” ООД
бул. “Г.Делчев” бл. 102
ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
ХЛЯБ
сума
в БРОЙ
9999 16- 01 -11
1.00Б
1.00
1.00
01 артикули 14 : 55
Ш^ФИСКАЛЕН БОН
44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на опеартор;
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за фискален бон;
номер на касовия апарат и
номер на фискалната памет.
в департамент е
3.3. Продажбата единична продажба.
Всеки департамент може да бъде програмиран така, че продажбата в него да е единична продажба. Това означава, че при натискане на бутон за департамент, касовата бележка директно се приключва с плащане в брой. Това е удобно при многократна продажба на еднотипни стоки.
s При продажба на стоки в департамент, предварително се програмира данъчната група на всеки департамент. Данъчната група по подразбиране е Б=20%. Елтрейд препоръчва програмирането да се извършва от представител на фирмата, с която е сключен
договор за ремонт и Непосредствено с департамента (бутона \ ON I изпълнява ролята
подръжка на A100S DV/DVV. бутони са достъпни 5
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
на департамент 5). Останалите 4 департамента могат да бъдат използвани след програмирането им.
4. Изчисляване на ресто
Последователността на операциите е следната:
1) Регистрирайте продажба (вижт.5 и т.7)
2) Натиснете бутона \ STL \. Проверете дали
сумата, изписана на индикацията, е вярна;
3) Поискайте от клиента дължимата сума;
4) Въведете сумата, дадена ви от клиента;
5) Приключете касовата бележка чрез натис-
кане на бутона tTOTAL . Сумата, която трябва да
върнете на клиента се изписва на индикацията и върху бона. Ако сумата, дадена от клиента, е по-малка от дължимата, се издава предупредителен сигнал и бележката не се приключва.
Пример:
Продажба на стока с цена 3,50лв. в департамент 2 [захарни], като клиента плаща с банкнота от 5лв.
| клавиатура индикация
0.00

Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
клавиатура индикация
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
1НВШ1__J 3.50
Въвеждане на сума 3.50лв. в департамент 2(захарни).
Stl 3.50
Междинна сума.
ШШ1_J гЕ 1.50
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и приключване на касовата бележка. На индикацията се изписва рестото, което трябва да върнете на клиента.
.?и hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi hi
“ЕЛТРЕИД” 00Д бул.Т.Делчев” бл. 102 ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
ЗАХАРНИ
сума
в БРОЙ
РЕСТО
9999
16-01-11
3.50Б
3.50
5.00 1.50
01 артикули 14 : 55
^ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999
‘ III III III III III III III III III III III III III llltf
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на оператор;
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
ресто;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за фискален бон;
номер на касовия апарат и
номер на фискалната памет.
5. Продажби на артикули
5.1. Продажба на артикули с предвари-телно програмирана цена и име

ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
A100S DV/DVV може да работи с 480 артикула, към които е присвоен код, единична цена, наименование на артикула, принадлежност към артикулна група и принадлежност към данъчна група. За всеки един артикул могат да бъдат програмирани налично количество, номенклатурен номер, принадлежност към департамент, вид плащане, възможност за натрупване без контрол за количество и работа с цели и дробни количества. Стойността и продадените количества от артикула се записват в паметта на касовият апарат и в края на деня или за определен отчетен период се отчита стойността и количеството на продажбите за всеки от артикулите, а също така и моментният им брой в склада. С продажбата на даден артикул нарастват и броячите за количество и стойност за отчитане на продажбите за всеки департамент или за всяка артикулна група, към които принадлежи този артикул.
Последователността на операциите е следната:
1) Въведете кода на артикула от цифровата клавиатура.
2) Натиснете бутон \ PLU
3) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и на други артикули.
4) Натиснете бутон \ STL . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.
5) Поискайте от клиента дължимата сума.
6) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата бележка чрез натискане на
бутона | TOTAL . На индикацията ще се появи рес-тото, което трябва да върнете на клиента.
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? Ако няма програмирана цена за избра­ния артикул, продажба не се извършва. Издава се кратък предупредителен звуков сигнал и на индикацията се извежда съобщение [0 х], където х е кодът на артикула, който се опитвате да продадете.
Пример:
Продажба на стока с артикулен номер (код) 23 и програмирана цена 4.35лв. (Ракия) и на стока с артикулен номер (код) 45 и програмирана цена 12.50лв (Финландия). Клиента плаща с банкнота от 20 лв.
| клавиатура индикация
И 0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
4.35
Избор на артикул с код 23. На индикацията автоматично се появява програмираната цена на този артикул.
К 1
4 5
12.50
Избор на артикул с код 45.
клавиатура индикация

Stl 16.85
ELTRADE® Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Междинна сума.
rE 3.15
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
•ЕЛТРЕИД’ ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
Ракия
Финландия
сума
в БРОЙ
РЕСТО 9999
16-01-11
01
4.35Б 12.50Б
16.85
20.00 3.15
02 артикули 14 : 57
^ФИСКАЛЕН БОН
44999999 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на оператор.;
име, цена и дан.група на арт.;
име, цена и дан.група на арт.
обща сума;
платени;
ресто;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за фискален бон;
номер на касовия апарат и
номер на фискалната памет.
5.2. Продажба на артикули без предварително програмирана цена.
Последователността на операциите е следната:
1) Въведете цената от цифровата кла­виатура.
2) Натиснете бутон \ VD |.
3) Въведете кода на артикула.
4) Натиснете бутон \ PLU \.
5) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и на други артикули.
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
6) Натиснете бутон \ STL . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.
7) Поискайте от клиента дължимата сума.
8) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата бележка чрез натискане на
бутона | \ TOTAL |. На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.
?/Продажба на артикул с въвеждане на цена от клавиатурата е възможна само за артикули с номера след 100!
Пример:
Продажба на стока с артикулен номер (код) 118 (блуза) и свободно въведена цена 10.00лв.
клавиатура индикация
И 0.00
Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
? ?? Е ,…„
Въвеждане на свободната цена от клавиатурата
ШО 10.00
Избор на артикул с код 118.
клавиатура индикация
?тт.
Stl 10.00
Междинна сума.

ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
rE 0.00
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
ШШШШШШШЦ1 III III III III III III
‘ЕЛТРЕИД” 00Д бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
Блуза
сума
в БРОЙ
9999
16-01-11
10.00Б
10.00
10.00 01 артикули 15 : 00
^ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на оператор;
име, цена и дан.група на арт.
обща сума;
платени;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за фискален бон;
номер на касовия апарат и
номер на фискалната памет.

6. Задаване на количество (умножение).
За количество различно от единица последователността на операциите е следната:
1) Въведете желаното количество от цифровата клавиатура.
2) Натиснете бутон [X|.
3) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура
4) Натиснете бутон за департамент \
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
5) Повторете операции (1),(2),(3) и (4) ако имате продажби и в други департаменти.
6) Натиснете бутона \ STL . Проверете дали сумата, изписана на индикацията, е вярна.
7) Поискайте от клиента дължимата сума.
8) Въведете сумата, дадена ви от клиента и приключете касовата бележка чрез натискане на бутона \\ TOTAL . На индикацията ще се появи рестото, което трябва да върнете на клиента.
? Ако към касовият апарат има свързана електронна везна, количеството на измервана-та стока автоматично се прехвърля в касовият апарат и се изписва на индикацията.
Пример:
Продажба на 5 бройки от дадена стока с единична цена 2.50лв. в департамент 2 (закуски).
клавиатура
индикация
[°Й] 0.00 Включване на касовият апарат и автоматично влизане в режим “Продажби”;
q 5.000
Указване на количеството
клавиатура
индикация
12.50

Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
единична цена и номер на
Въвеждане на департамент.
?
Междинна сума.
Stl
rE
12.50
7.50
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
•ЕПТРЕИД’ ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
5 * 2.50
12.50Б
Закуски
сума
в БРОЙ
РЕСТО 9999
19-01-11
12.50
20.00 7.50
01 артикули 15 : 05
tgp ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на оператор;
количество и един. цена
име, стойност и дан.група
обща сума;
платени;
ресто;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за фискален бон;
номер на касовия апарат и
номер на фискалната памет.
7. Повторение на последната продажба
При продажба на стоки с еднаква цена е възможно повторение на последната продажба.
С натискане на бутона \ PLU | (функция REP) последната продажба се повтаря такава, каквато е била, но с количество 1.000. Ако е била извършена
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
процентна / стойностна отстъпка или надбавка върху предишната продажба, то тя също се повтаря върху единичното количество.
8. Различни начини на плащане
Касовият апарат A100S DV/DVV разполага с възможност за регистрация на 4 начина на плащане. В основната клавиатура има 1 бутон за плащане -^TO~TAL~ (плащане в брой). За използване на дру-
гите 3 вида плащане [плащане 2(PY1) – примерно с чек; плащане 3 (PY2) – примерно на кредит и плащане 4 (PY3) – примерно с купон] касовият апарат трябва предварително да бъде програмиран.
Функциите PY1, PY2 и PY3 могат да бъдат използвани и за плащания в различни валути. При този вариант на всяка валута може да се програмира курс към основната валута (курс към основната валута и наименование).
Бутонът \ TOTAL се използва за плащане в брой лева. Ако се използва някой от другите начина на плащане, сметката може да бъде приключена изцяло с него или частично – с въвеждане на сумата, дадена от клиента за друг вид плащане и натискане на съответния бутон. Докато не е изплатена цялата сума, след частично плащане, на индикацията се извежда оставащата за плащане сума. При пресмятане на остатъка се има предвид програмирания курс за всяко от плащанията. Когато при смесено плащане се използва бутона
\TOTAL то плащането с него трябва да е
последно.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
9. Корекции на грешки
Касовият апарат позволява извършване на три вида корекции на грешно натрупване (маркиране на продажба):
? Непосредствена корекция;
? Анулиране на последната продажба -ВОЙД;
? Анулиране в рамката на текущата сметка – ДЪЛБОК ВОЙД.
“ЕЛТРЕИД’ ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102
ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
Закуски 10.00Б
Захарни 20.00Б
Други 30.00Б
ВОЙД
Други — 30.00Б
ДЪЛБОК ВОЙД
Закуски
сума
В БРОЙ
9999 19- 01 -11
10.00Б 20.00
20.00 01 артикули
15 : 06
Щ?ФИСКАЛЕН БОН
44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
име и номер на оператор;
име, стойност и дан.група;
име, стойност и дан.група;
име, стойност и дан.група;
анулиране на последната
продажба;
анулиране на в рамките на
сметката;
обща сума;
платени;
номер на бон и брой артикули;; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
коригиране на грешно маркирана сума след натискане на бутона | total е невъзможно!
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
9.1. Непосредствено анулиране
Когато сте допуснали грешка при въвеждане на стойността на стоката ПРЕДИ да сте натиснали
бутон за департамент, натиснете бутона \ CL | и въведете информацията отново.
9.2. Анулиране на последната продажба (ВОЙД)
Когато искате да коригирате грешката ВЕДНАГА след натискане на бутон за продажба на артикул или в департамент, като след остъпка или надбавка над артикул или
департамент натиснете бутона \ VD I и
последната въведена стойност ще бъде анулирана. След анулирането можете да продължите да въвеждате коректните стойности. Чрез пос-
ледователно натискане на \ VD | може да се анули-рат всички въведени продажби в рамките на касова-та бележка. Това анулиране е валидно и ако са приложени процентни / стойностни отстъпки или надбавки.
При анулиране на процентна / стойностна отстъпка или надбавка трябва да се има впредвид следното:
? При ВОЙД на процентна / стойностна
отстъпка или надбавка над артикул или
департамент се анулира и съответното натрупване.
LLinHUC Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? При ВОЙД на процентна / стойностна отстъпка или надбавка над междинната сума се анулира само отстъпката или надбавката.
9.3. Анулиране врамките на текущата сметка (ДЪЛБОК ВОЙД)
Грешно натрупване може да бъде коригирано и след като е последвано от други операции, но ПРЕДИ да е приключена сметката с бутон \TOTAL . ДЪЛБОК ВОЙД е забранена функция по подразбиране и за да може да се използва, касовият апарат трябва да се програмира.
Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ CL \.
2) Натиснете бутона \ VD \. На индикацията се появява знак [ – ].
3) Въведете натрупването (продажбата), която трябва да се коригира.
ДЪЛБОК ВОЙД може да се извършва и след изчисляване на междинната сума с бутон \ STL , преди касовата бележка да е окончателно приклю­чена с бутон за плащане.
При изпълнение на операцията ДЪЛБОК ВОЙД трябва да се имат впредвид следните особености:
? Ако се въведе натрупване (продажба), която не съществува, на индикацията засветва съобще-ние за грешка [nF] и ДЪЛБОК ВОЙД не се извършва;
? Ако над междинната сума е извършена процентна / стойностна отстъпка или надбавка,
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
ДЪЛБОК ВОЙД след междинна сума е забранена операция.
? Ако продажбата, която ще се коригира е с количество различно от 1, може да се извърши ДЪЛБОК ВОЙД на част от нея.
? Ако над артикула или департамента, които ще се анулират са извършени процентни / стой-ностни отстъпки или надбавки, те също се анулират.
10. Разделяне на сметката на няколко клиента
Възможно е разделяне на крайната сума от касовата бележка на няколко клиента. Сумата се разпределя по равно за всички клиенти. Последова-телността на операциите е следната:
1) Въведете желаната цена от цифровата клавиатура;
2) Натиснете бутон за департамент \ D1 | +
%D4
3) Повторете операции (1) и (2) ако имате продажби и в други департаменти.
4) Натиснете бутона \ STL . Проверете дали сумата, изписана на дисплея, е вярна.
5) Поискайте от клиента дължимата сума.
6) Приключете касовата бележка чрез натис­кане на бутона \TOTAL .
7) Въведете броя на клиентите и натиснете бутона VTOTAL
Пример:
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Продажба на стока с цена 6лв. в департамент 3 (дрехи) и разделянето и на 3 клиента по равно.
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
6.00
Въвеждане на сума 6,00 в департамент 3 (дрехи).
?
Stl
6.00
Междинна сума.
_J rE 4.00
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
2.00
Въвеждане на броя клиенти, на които трябва да се ?аздми сметката.
име на фирма; адрес на фирма; единен идент. код по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС;
………mi mi mm mm m
“ЕЛТРЕИД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
ДРЕХИ
СУМА
В БРОЙ РЕСТО 9999 16- 01 -11
01
6.00Б
6.00
10.00 4.00
01 артикули 14 : 52
име и номер на оператор;
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
ресто;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за фискален бон;

15
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102
ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев СУМА НА
9999 16- 01 -11
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 ьшшшшшшшшшшшшм
01
6.00 -ма по
2.00
14: 07
номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и номер на оператор;
сума за разделяне;
брой на хората;
сума на човек;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за служебен бон;
номер на касовия апарат и
номер на фискалната памет.
Извършването на операцията е възможно само непосредствено след приключване на сметката.
11. Издаване на фактура.
Касовият апарат A100S DV/DVV може да издава фактури. Последователността на операциите е следната:
1) Влезте в режим “Продажби”;
2) Натиснете бутона \ Х \
3) Въведете булстата на фирмата полу-чател. Булстата е с разрядност максимум 13 символа. След въвеждане на последната цифра от кода, полето автоматично се затваря и се преминава към следващото поле – въвеждане на ЗДДС номер. Въвеждането на ЗДДС номер не е задължително, като отказа става с натискането
на Total \.

ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Може да се въвеждат и по-малко от максималния брой цифри, като след последната цифра се
натисне \ TOTAL . За да въведете другите данни на фирмата получател (име на фирма, адрес на фирма и т.н.) натиснете продължително бутона \ STL\. Данните на фирмата получател се въвеждат с буквено-цифров код (програмирането на текст е подробно описано в глава “Програмиране”-раздел \/,т.4.2);
4) След въвеждане на данните на фирмата получател, се регистрират продажби и плащания както при обикновенна касова бележка. Пример:
•ЕЛТРЕИД” ООД
име на фирма;
бул.”Г.Делчев” бл. 102
– адрес на фирма;
ЕИК №123456789
– единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА
– име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА
– адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789
– идент. код по ЗДДС;
ОРИГИНАЛ

Колев
01
– име и номер на оператор;
Фактура # 0000000001
– номер на фактура;
ЗАХАРНИ

– име на артикул или департ.;
ед. цена
10.00
– единична цена;
количество
1.000
– количество;
сума*Б
10.00
– обща сума;
СУМА
10.00

всичко
10.00
– сума с ДДС;
ДДС*Б
1.67
– ДДС;
Б=20.00%

– нето стойност;
нето ст-ст
8.33

В БРОЙ
10.00
– платени;
Продавач:

– име и подпис на продавач;
Получател:

– данни на фирмата получател
Купувач:

Адрес:

Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
‘\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\r\} I ЗДДС # BG 123345689 ИДЕНТ # 123345689
идент. код по ЗДДС на фирмата ; идент. код на клиента;
9999 01 артикули
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
16-01-11 15:08
^ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999
Има възможност за брояча на фактурите да се задава диапазон на броене(виж гл./, т.5.9.). Освен след първоначално въвеждане на диапазон, той може да се задава след нулиране на RAM паметта и при изчерпване на зададения диапазон.
12. Стойностна отстъпка и надбавка
Функциите “Стойностна отстъпка” и “Стой­ностна надбавка” се извършват с бутони \—j и |”+~\ които липсват в основната клавиатура и могат да бъдат използвани само ако предварително са присвоени (програмирани) на някой от бутоните. Стойностна отстъпка или надбавка може да се извърши над всяка отделна продажба.
12.1. Стойностна отстъпка
Стойностната отстъпка може да се извърши по два начина:
? С предварително програмирана стойност – след продажбата директно се натиска бутона
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? С въведена от клавиатурата стойност -набирате от цифровата клавиатура стойността
на отстъпката и натискате бутона \ – |.
12.2. Стойностна надбавка
Стойностната надбавка също може да се извърши по два начина:
? С предварително програмирана стойност – след продажбата директно се натиска бутона
F.
? С въведена от клавиатурата стойност -набирате от цифровата клавиатура стойността на отстъпката и натискате бутона [+~|.
13. Процентна отстъпка и надбавка
Функциите “Процентна отстъпка” и “Про-
центна надбавка” се извършват с бутони
а+% \, които липсват в основната клавиатура и могат да бъдат използвани само ако предварително са присвоени (програмирани) на някой от бутоните. Процентната отстъпка или надбавка може да се извърши както над всяка отделна продажба, така и над междинната сума.
Процентната отстъпка или надбавка над артикул или департамент може да се извърши само веднъж. Стойността й се причислява към данъчната група на артикула (департамента), над която е извършена.
и
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
13.1. Процентна отстъпка
Процентна отстъпка може да се извърши по два начина:
? С предварително програмирана стойност
– след продажбата директно се натиска бутона
J-%1.
? С въведена от клавиатурата стойност -набирате от цифровата клавиатура стойността на отстъпката и натискате бутона \ -% |.
13.2. Процентна надбавка
Процентната надбавка също може да се извърши по два начина:
? С предварително програмирана стойност
– след продажбата директно се натиска бутона
+%г\.
? С въведена от клавиатурата стойност -набирате от цифровата клавиатура стойността на отстъпката и натискате бутона \ +% |.
14. Връщане на стоки
Функцията “Връщане на стока” се извършва с който липсва в основната клавиа-
бутони | RFN
тура и може да бъде използван само ако предвари-телно е присвоен (програмиран).
Тази функция се използва, когато сумата за връщане трябва да се приспадне от стойността на продажбите за определен департамент или арти­кул. Използва се най-често при връщане на амбалаж. Тази функция може да се изпълнява само преди да е започнато плащане на касовата бележка с някой от
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
клавишите за плащане. Последователността на операциите е следната:
1) Извършва се натрупване на отделни стоки.
В левият ъгъл на
2) Натиска се бутон \ RFN
индикацията се извежда съобщение [ – ].
3) Въвежда се стойността и департамента на стоката, подлежаща на връщане.
Въведената стойност не може да бъде по-голяма от сумарната стойност на маркираните в касовата бележка стоки, които имат една и съща данъчна група с данъчната група на върнатата стока.
Пример:
•ЕЛТРЕЙД’ООД бул. “Г.Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000 Колев
АЛКОХОЛ
ВЪРНАТИ
АМБАЛАЖ
СУМА
01
3.20Б
3.00
3.00
В БРОЙ
9999 02 артикули
16-01-11 15:10 Щ?ФИСКАЛЕН БОН
44999999 име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
номер на каса, номер на опер.
име, цена и дан.група на деп.;
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за фискален бон;
номер на касовия апарат и номер
на фискалната памет.
0.20Б
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
15. Служебно въвеждане и извеждане на суми в касата.
Функциите “Въвеждане на суми” и “Извеждане на суми” се извършват с бутони \ RA | и \ PO \ които липсват в основната клавиатура и могат да бъдат използвани само ако предварително са присвоени (програмирани) на някой от бутоните от представител на фирмата, с която е сключен договор за ремонт и подръжка на A100S DV/DVV.
Тези операции се използват за регистриране на въведените или изведените допълнителни суми (извън продажбите) от касиера. За всяка една от тези операции се извършва в отделна касова бележка.
15.1 Въвеждане на суми
Въвеждането на суми в касата се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натисне бутона |”|RA | . На дисплея се появява съобщение “PAY TYPE” след което се избира типа на плащане на въведената сума (В БРОЙ, Пл.2, ПЛ.3, или ПЛ.4)
Пример:
•ЕПТРЕЙД’ ООД бул.”Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01
ВЪВЕДЕНИ
В БРОЙ 120.00
9999
16-01-11 14:11 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и номер на оператор;
служебно въведена сума; номер на бон; текущи дата и час;
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999 съобщение за служебен бон;
номер на касовия апарат и номер на
фискалната памет.
15.2 Извеждане на суми
Извеждането на суми от касата е аналогично и се извършва, като от цифровата клавиатура се въведе сумата и се натисне бутона |”| PO \. На
дисплея се появява съобщение “PAY TYPE” след което се избира типа на плащане на сума за извеждане (В БРОЙ, ПЛ.2, ПЛ.3, или ПЛ.4)
Пример:
.VIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVIVI4
“ЕЛТРЕИД’ ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102
ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01 ИЗВЕДЕНИ
В БРОЙ -120.00
9999
16-01-07 14 : 11
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999 име на фирма; адрес на фирма;
единен идент. номер по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; име и номер на оператор;
служебно изведена сума; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
16. Отпечатване на справочен номер
Тази функция може да се изпълни след всяка продажба в касовата бележка. Чрез нея може да се отбележи продажбата на специфичен вид артикул или информация, свързана с вида на плащане (номер на кредитна карта, номер на бон или др.). За да
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
може да се използва тази функция, трябва да бъде присвоен (програмиран) бутон [“#”|.
Последователността на операциите е след-ната:
? Въвежда се число до 8 цифри.
? Натиска се бутон \ # |.
Върху касовата бележка се отпечатва въведеният номер.
Пример:
? ? I ШНЦНН11Щ
“ЕЛТРЕИД’ ООД бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000 Колев 01 # 1234567
ДРЕХИ 6.00Б
СУМА 6.00
В БРОЙ 10.00 РЕСТО 4.00 9999 01 артикули
16-01-11 15:15 Ш?ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и номер на оператор;
справочен номер;
име, цена и дан.група на деп.;
обща сума;
платени;
ресто;
номер на бон;
текущи дата и час;
съобщение за фискален бон;
номер на касовия апарат и номер
на фискалната памет.
17. Продажба с въвеждане на номенк-латурен номер / баркод
Функцията “Продажба с въвеждане на номен-клатурен номер” се извършва с бутона \ N \, който липсва в основната клавиатура и може да бъде използван само ако предварително е присвоен (програмиран) от представител на фирмата, с
ELTRADE’
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
която е сключен договор за ремонт и подръжка на A100S DV/DVV.
Продажбата на номенклатурен номер може да се извърши само за артикулите и департаментите, за които е програмиран такъв. Ако се въведе непрограмиран номер, се издава предупредителен звуков сигнал и на индикацията се извежда съобще-нието [nF].
Последователността на операциите е след-ната:
? Натиска се бутон \ N |.
? Въвежда се номенклатурният номер.
Ако програмираният номенклатурен номер има по-малка разрядност от максимално възможната (12 разряда), за да се извърши продажбата е задъл-
жително да се натисне бутона \iTOTAL .
Ако в касовият апарат има програмиран номенклатурен номер, еднакъв с въведения, автоматично се извършва продажба на съответ-стващия му артикул. Може да бъде програмирано в касовата бележка да се отпечатва и номенкла-турният номер.
><Ако към касовият апарат е свързан бар-код скенер (бар-код четец), прочитането на отделен бар-код е аналогично с въвеждане на номенклатурен номер.
18. Затваряне на магазина / заведе-нието
Преди да приключите работата си за деня направете следните операции:
1) Направете всички необходими отчети;
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
2) Проверете дали имате достатъчно лента за следващия ден;
3) Натиснете бутона \ ON | за да изключите касовият апарат.
iv. ресторантски режим на работа (система с клиентски сметки)
Ресторантския режим на работа е предназначен за работа на A100S DV/DVV в ресторанти, заведения за обществено хранене, барове, дискотеки и др.
? Касовият апарат A100S DV/DVV работи в ресторантски режим само ако е програмиран за това от представител на фирмата, с която е сключен договор за ремонт и подръжка.
1. Основна последователност от ка-сови операции при работа в ресторантски режим.
1) Наберете личния си код на оператор;
2) Наберете номера на клиентската сметка
като натиснете бутона \ D3
3) Регистрирайте продажба, съгласно т.3 или т.5 от глава II.
4) Повторете операция (3) за всички стоки в текущата сметка;
LLinHUC Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
5) Натиснете бутона \ D4 | за междинно при-ключване на сметката. Касовият апарат ще отпечати сметката на клиента до момента;
6) Занесете поръчката на клиента и сметката му до момента;
7) Повторете операции (1) + (6) за следва-щите поръчки на клиента по тази сметка;
8) За да приключите окончателно сметката повторете операции (1) и (2) и натиснете бутона fTOTAL |.
9) Занесете сметката на клиента и поис-кайте дължимата сума.
2. Влизане в режим “Продажби” с код на оператор
За да влезете в режим “Продажби” с вашият код на оператор, наберете кода от цифровата клавиатура и натиснете бутона \ TOTAL .
3. Откриване на клиентска сметка. Междинно приключване.
Клиентска сметка се открива по следният начин:
? Въвежда се номер на сметката;
? Натиска се бутона \ D3 .
След откриване на клиентската сметка на индикацията се извежда [Stl Х], където Х е
стойността на тази сметка до момента (старо салдо).
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Продажбата на артикули се извършва, както е описано в т. 7. от глава II.
Междинното приключване на сметката се
извършва чрез натискането на бутона \ D4 .Чрез междинното приключване се завършва само конк-ретната поръчка, а не цялата сметка на клиента.
•/ Броят различни артикули в една поръчка/сметка може да бъде максимум 30!
Пример:
Първа поръчка с междинно приключване на маса №12: 3 пъти артикул №58 (свински шиш с цена 2.18лв.), артикули №200 (кока-кола с цена 0.50лв.), №201 (фанта лимон с цена 0.50лв.) и №202 (спрайт с цена 0.50лв.).
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
О
Отваряне на клиентска сметка №12

Въвеждане на количество
Ширане на артикул №58 ???
Маркиране на артикул №200
????
Маркиране на артикул №201
0.00 3.000 6.54 0.50 0.50
ELTRADE
ишип
а<иране на артикул №202
Междинна сума ?
Междинно приключване на клиентската сметка
“ЕЛТРЕИД” ООД
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
0.50
8.04 8.04
Stl
бул. “Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000ИВАН
01
МАСА/КЛИЕНТ
12
ПОРЪЧКА
01
СТАРО САЛДО
0.00
3 *
2.18
СВИНСКИ ШИШ
6.54Б
КОКА-КОЛА
0.50Б
ФАНТА ЛИМОН
0.50Б
СПРАЙТ
0.50Б
СУМА
8.04
НОВО САЛДО
8.04
0097 04 артикула
16-01 -11
15:35
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999
44999999
ИВАН
01
МАСА/КЛИЕНТ
12
*
1
3 *
2.18
СВИНСКИ ШИШ
6.54Б
0098

16-01 -11
15:35
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999
44999999
ИВАН
01
име на фирма; адрес на фирма; единен идент. код по БУЛСТАТ; име на обекта; адрес на обекта; идент. код по ЗДДС; име и номер на оператор; номер на сметка; номер на поръчка; старо селдо;
количество и единична цена; име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. обща сума;
номер на бон и брой артикули; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет. бележка за кухня;
номер група;
бележка за бар;
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
МАСА/КЛИЕНТ
*
КОКА-КОЛА ФАНТА ЛИМОН СПРАЙТ 0099
16-01-11 15:35
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
12 2
0.50Б 0.50Б 0.50Б
номер група;
4. Издаване на междинно копие на сметката
Тази операция е възможна само след предварително програмиране и непосредствено след междинно приключване на сметката. Използва се за да се представи сметката на клиента преди плащането. Последователността на операциите е следната:
1) Въведете номера на сметката;
2) Натиснете два пъти последователно
бутон | D3 |. Пример:
20
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
•ЕЛТРЕИД” ООД бул.”Г. Делчев” бл. 102 ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 0000ИВАН 01
МАСА/КЛИЕНТ БР.ПОРЪЧКИ
12
01
НЕ Е ЗАКРИТА
3 * СВИНСКИ ШИШ
КОКА-КОЛА
ФАНТА ЛИМОН
СПРАИТ
СУМА
НОВО САЛДО
2.18 6.54Б 0.50Б 0.50Б 0.50Б 8.04 8.04
0099 04 артикула
16-01-11 15:36
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/11
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и номер на оператор;
номер на сметка;
номер на поръчка;
съобщение за междинно копие количвство и единична цена; име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. обща сума;
номер на бон и брой продажби текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
5. Приключване на клиентска сметка
Последователността на операциите е следната:
1) Въведете номера на сметката;
2) Натиснете бутон \ TOTAL .
В касовата бележка за приключване на клиентската сметка, освен общата сума се отпечатва и справка за всички поръчани артикули.
Пример:
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Приключване на клиентска сметка №12 с платени от клиента 20 лв.
клавиатура
индикация
?
Stl
Отваряне на клиентска сметка №12
8.04
ИМ_J гЕ 11.94
Въвеждане на сумата, дадена от клиента и изчисляване на рестото, което трябва да върнете на клиента. Приключване на касовата бележка и разпечатване.
ЕЛТРЕИД” ООД
– име на фирма;
бул. “Г. Делчев” бл. 102
– адрес на фирма;
ЕИК № 123456789
– единен идент. код по БУЛСТАТ;
ИМЕ НА ОБЕКТА
– име на обекта;
АДРЕС НА ОБЕКТА
– адрес на обекта;
ЗДДС № BG123456789
– идент. код по ЗДДС;
0000Колев
01
– име и код на оператор;
МАСА/КЛИЕНТ
12
– номер на сметка;
БР.ПОРЪЧКИ
01
– брой поръчки;
ЗАКРИТА СМЕТКА

– съобщение за закр. сметка;
3 *
2.18
– количество и ед.цена
СВИНСКИ ШИШ
6.54Б
– име, цена и дан.група на арт.
КОКА-КОЛА
0.50Б
– име, цена и дан.група на арт.
ФАНТА ЛИМОН
0.50Б
– име, цена и дан.група на арт.
СПРАИТ
0.50Б
– име, цена и дан.група на арт.
сума
8.04
– обща сума;
В БРОИ
20.00
– платени в брой;
РЕСТО
11.96
– ресто;
9999 04 артикула
– номер на бон и брой продажби
16-01-11
15:40
– текущи дата и час;
Ш^ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999
– съобщение за фискален бон;
– номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ELTRADE® Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
6. Работа с кредитни сметки
За да откриете кредитна сметка последо-вателността на операциите е следната:
1) Въведете номера на сметката;
2) Натиснете бутон \ D3 |;
3) Въведете стойността на кредита;
4) Натиснете бутон \ D4 \
Пример:
ЕЛТРЕИД” ООД
бул. “Г. Делчев” бл. 102
ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000Колев 01 МАСА/КЛИЕНТ 12
КРЕДИТ 2.00 СУМА 0. 0 0
НОВО САЛДО -2.00
0264 00 артикула
16-01-11 16:00
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
ЕЛТРЕИД” ООД
бул.”Г.Делчев” бл. 102
ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000Колев 01 МАСА/КЛИЕНТ 12 ПОРЪЧКА 01
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и код на оператор;
номер на сметка;
стойност на кредита;
баланс на сметка;
номер на бон и брой продажби; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
име и код на оператор;
номер на сметка;
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
СТАРО САЛДО -2.00 КОКА-КОЛА 1.00 Б
СПРАИТ 1.00 Б
сума 2.00
НОВО САЛДО 0.00
В БРОИ 0.00 0265 02 артикула
16-01-11 16:10
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
ЕЛТРЕИД” ООД
бул. “Г. Делчев” бл. 102
ЕИК №123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 0000Колев 01 МАСА/КЛИЕНТ 12
БР.ПОРЪЧКИ 01
ЗАКРИТА СМЕТКА
0001 1.00Б
0002 1.00Б
сума 2.00
В БРОИ 2.00
0266 16-01-
02 артикула 16:10
ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999
сума на сметката в началото на поръчката
име, цена и дан.група на арт. обща сума;
сума на сметката в края на поръчката;
номер на бон и брой продажби; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС
име и код на оператор;
номер на сметка;
брой поръчки;
съобщение за закр. сметка; име, цена и дан.група на арт. име, цена и дан.група на арт. обща сума; платени в брой;
номер на бон и брой продажби; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
При работа с кредитна сметка, трябва да се има предвид следното:
LLinHUC Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? Кредитното задължение е авансово пла-тена сума;
? Продажбата в тази сметка е аналогично с продажбата в нормално открита клиентска сметка;
? Авансово платената сума се отразява в отчетите като задължение на оператора, открил тази сметка;
? Докато авансово платената сметка не е изчерпана, данъчните отчисления се правят само върху реално ползваните суми от кредитната сметка;
? След изчерпване на авансовото плащане, работата с тази сметка продължава като с обикновенна клиентска сметка.
Серия a 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
| V. ВИДОВЕ ОТЧЕТИ_
Касовият апарат A100S DV/DVV дава на потребителя детайлна информация чрез използването на различни видове отчети. Касовия апарат има два режима за отчети: “Отчети без нулиране” (парола 11111111) и “Отчети с нулиране” (парола 22222222).
A100S DV/DVV дава възможност за следните видове отчети:

отчет
парола
последова-телност
1
Дневен финансов
11111111 или 22222222
I total\
2
Артикули
22222222
|Т| | total 1
3
Департаменти
11111111 или 22222222
| 2 | | D2 | | TOTAl\
4
Артикулни групи
11111111 или 22222222
fT| fD2″| I total 1
5
Данъчни задължения
11111111 или 22222222
fT| fD2″| I total 1
6
Оператори
11111111 или 22222222
1 5 1 1 D2 1 1 TOTAl\
7
По часове
11111111 или 22222222
1 7 1 1 D2 1 1 TOTAl\
8
Отворени сметки
11111111
[9\ [D2~\ I total 1
9
Справка за прог-рамирани цени на артикулите
11111111
|~Г| 1 D2 \ |~Г| Пзз| \total 1
10
Справка за на-лични количест-
11111111
Т\ 1 D2 \ \4~\ П5э|

ва на артикули-те

\Т0ТА1% 1
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
11
Справка за цена, налично ипрода-дено количест­во на артикули-те
11111111
Т\ 1 D2 | |5~| | D31 \ТОТАЦа | |
12
Отчет на арти­кули
11111111
|Г| |”DT| |Г| \~5э\
\ТОТАЦа |
13
Справка за всич-ки програмирани параметри на артикулите
11111111
Т\ 1 D2 | |7~| | D31 \ТОТАЦа | |
14
Отчет на арти-кулите, принад-лежащи на даде-на артикулна група
11111111
|Г| |”DT| |Г| \~5э\
\ТОТАЦа | |
15
Детайлен фис­кален отчет по дати
11111111 или 22222222
Т \STT\ \Нач.датаа\ \ | Х \ | Кр.дата \ | VD||
16
Детайлен фис­кален отчет по блокове
11111111 или 22222222
[2\ \STT\ | Нач.бла§\ | Х \ | Кр.блок \ | VD|| |
17
Съкратен фис­кален отчет по дати
11111111 или 22222222
|77| \STL | | Нач.дата1 \ | Х \ | Кр.дата \ \ VD||
18
Съкратен фис­кален отчет по блокове
11111111 или 22222222
Г72| | STL | | Нач.бло^ | | Х | | Кр.блок \ \ VD|| |
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
1. Дневен финансов отчет
1.1. Дневен финансов отчет с нулиране –
използва се за последно прочитане и нулиране на данните за дневния оборот и запис на данните във фискалната памет. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети с нулиране” – \~2

3) Натиснете бутона \ TOTAL I.
Забележка:
1. В Дневният Финансов Отчет се отпечатва и информация свързана с извършени, корекции, процентни отстъпки и надбавки, стойности отстъпки и надбавки, служебно въведени и изведени суми, върнати стоки, само ако има извършени такива в текущия ден.
2. Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани!
^Според Наредба № Н-18 от 13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти, дневен финансов отчет с нулиране се извършва за всеки работен ден на обекта, в който има извършени продажби на стоки и услуги, подлежащи на регистрация чрез фискално устройство и отчетите се съхраняват по хронологичен ред в книга за дневните отчети.
[т\ [т\ Г2П тгл
ELTRADE
Him
“ЕЛТРЕИД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
дневен финансов
ОТ: 15-01-11 ДО: 16-01-11 ОТЧЕТ# 0001
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
съобщение за дневен финансов отчет;
КЛИЕНТИ
ОТСЪПКИ 1 НАДБАВКИ 1 ВЪРНАТИ 1 ВОЙД 1
ВЪВЕДЕНИ
В БРОЙ 1
ИЗВЕДЕНИ
В БРОЙ 1
ПОЛУЧЕНИ
В БРОЙ 4
-1.00 1.00 -1.00 -10.00
10.00
-10.00
29.00
НАЛИЧНИ
В БРОЙ 29.00
ДНЕВЕН ОБОРОТ,ДДС
ДДС* А
% = 0.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
ДДС* Б
% = 20.00
оборот
29.00
нето
24.17
нач.ДДС
4.83
ДДС* В
% = 20.00
оборот
0.00
нето
0.00
нач.ДДС
0.00
щи щи щи щи щи щи
mil mil mil mil mil mil mil mil ill
дата на пред. дн.фин.отчет текуща дата;
брой клиенти;
брой и стойност отстъпки;
брой и стойност надбавки;
върнати;
брой и стойност войдирани; изведени суми; изведени суми;
налични в брой;
разбивка на дневния оборот по данъчни групи;
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
PRC Г оборот нето нач.ДДС
ДДС* Д
оборот
нето
нач.ДДС
ДДС* Е
оборот
нето
нач.ДДС
ДДС* Ж
оборот
нето
нач.ДДС
ДДС* З
оборот
нето
нач.ДДС
% = 9.00 0.00 0.00 0.00
% = 0.00 0.00 0.00 0.00
% = 0.00 0.00 0.00 0.00
% = 0.00 0.00 0.00 0.00
% = 0.00 0.00 0.00 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 29.00
ЕКЛ от 0007 до 0007 СУМА ОБОРОТ
5585.50
СУМА НЕТО СТ-СТ
4654.58
СУМА ДДС
930.92
N блок Ф.П.
НУЛИРАНЕ 0145
Сервиз ЕИК #832076302 Договор до: 24.02.2010
16-01-11 16:16
ФИСКАЛЕН БОН
ED000001 44000001
0022 0022
– общ оборот от пускането в експлоатация до текущия момент;
– нето стойност от пускането в експлоатация до текущия момент;
– ДДС от пускането в експлоатация до текущия момент;
– номер на блок ФП;
– номер на бон;
– Сервиз ЕИК
– Дата изтичане договор
– текущи дата и час;
– съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет
1.2. Дневен финансов отчет без нулиране –
използва се за прочитане на данните за дневния
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
оборот, без той да се нулира. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – [Т| Ц] Щ Щ П” [1а
3) Натиснете бутона \ TOTAL .
•/ Вида на отчета е ананлогичен с предходният, но не съдържа блока с данните от пускането в експлоатация и номер блок във фисканата памет.
2. Отчети по артикули
2.1. Отчет по артикули с нулиране –
използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите по артикули. Последова-телността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ ON
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети с нулиране” – JT] JT] JT] JT] JTj ?2] JTj
3) Наберете бутонната последователност
J7] [DT| и | total
Забележка:
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
1. Всеки отчет по артикули може да бъде прекъснат с натискането на бутон от клавиатурта.
2. В отчетите по артикули се отпечатват само артикулите, които имат програмирани параметри за показателя, по който се извършва отчета.
Пример:
•ЕЛТРЕИД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
а р т и к у л и:
ОТ: 15-01-11 ДО: 16-01-11 ОТЧЕТ# Z 0002
0001 (Б) КАФЕ В БРОИ ПР К-ВО
ОБОРОТ*Б
0002 (Б) НЕС КАФЕ В БРОИ ПР К-ВО ОБОРОТ*Б
0003 (Б) АИС-КАФЕ В БРОИ ПР К-ВО ОБОРОТ*Б
СУМА
2.53 2.000 5.06
5.12 2.000 10.24
5.63 2.000 11.26
26.56
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС;
логически номер;
съобщение за вид отчет;
дата на последен отчет;
текуща дата; номер отчет;
артикулен номер, дан. група и име; цена на артилкула; продадено количество; оборот на артикула
обща сума;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
7: 00
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
2.2. Справка за програмирани цени – използва се за справка на програмираните цени на артикулите. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – ГГ| ГГ| рГ| ГГ| ?1] ГЦ
3) Наберете бутонната последователност JT[ | D2 \. JT} \D~3| и | TOTAL .
2.3. Справка за налични количества –
използва се за справка на наличните количества на артикулите. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – ГТ| [Т| [Т| ГП fTI |7|
3) Наберете бутонната последователност
J7], щ\ JT| jDTj и | total .
2.4. Справка за цена, налично и продадено количество – използва се за справка на цената, наличното и продаденото количество на арти­кулите. Последователността на операциите е следната:
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
1) Натиснете бутона \ on \ за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – [Т| [Т| [Т| [Т| JT] ГЦ
3) Наберете бутонната последователност
JT[ [dT\ [ь~\ [ddt| и | total
2.5.Отчет по артикули без нулиране –
използва се за справка на цената, продаденото коли­чество, оборота за всеки артикул по отделно и общия оборот от продадените артикули. Последо­вателността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ on
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “Отчети без нулиране” – [Т| [Т| [Т| [Т| JT] ГЦ
3) Наберете бутонната последователност
[Г|, [dT\ [6\ [dT| и | total
2.6.Справка за програмираните параметри –
използва се за справка на всички програмирани параметри на артикулите. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ on | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “Отчети без нулиране” – [Т| [Т| [Т| [Т| JT] ГЦ
щ гп.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
3) Наберете бутонната последователност
JTj, щ\ J7J [БТ\ и | total .
2.7.Отчет на артикулите, принадлежащи на дадена артикулна група – използва се за справка на цената, продаденото количество и оборота на артикулите, принадлежащи към дадена артикулна група. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона | ON | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – JTj JTj JTJ JTj JTJ JTj
JH Ш.
4) Наберете бутонната последователност
JT[ [D2 \ JT] [DTI и I total .
3. Отчети по департаменти
3.1.Отчет по департаменти с нулиране –
използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите по департаменти. В отчета, за всеки департамент се отпечатва продаденото количество и оборотът, които са сбор от продажбите на артикулите, принадлежащи към департамента и продажбите с програмирана и въведена от клавиатурата цена. В края на отчета се отпечатва общия оборот от всички департаменти. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
2) Наберете паролата за влизане в режим “Отчети с нулиране” – JTJ JTJ JT| JTJ JTj jT| JTJ
3) Наберете бутонната последователност
JTj fD71 и I total .
•ЕЛТРЕИД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК# 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
ПОДГРУПИ:
ОТ: 15-01-11 ДО: 16-01-11
ОТЧЕТ#
Z 0001
ПГ00 (Б)
ПР К-ВО 6.000
ОБОРОТ*Б 8.30 ПГ01 (Б) ХЛЯБ
ПР К-ВО 10.000
ОБОРОТ*Б 5.10
ПГ02 (Б) МЕСО
ПР К-ВО 5.125
ОБОРОТ*Б 28.70 ПГ03 (Б) МЛЯКО
ПР К-ВО 10.000
ОБОРОТ*Б 12.60
ПГ04 (Б) КОЛБАСИ
ПР К-ВО 10.600 ОБОРОТ*Б 50.40 ПГ05 (Б) З.ХРАНИ ПР К-ВО 7.000 ОБОРОТ*Б 14.81
ПГ06 (Б) ЗАХАРНИ
ПР К-ВО 5.000 ОБОРОТ*Б 6.00
ПГ07 (Б) АЛКОХОЛ
ПР К-ВО 10.000 ОБОРОТЕ 30.20 име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. номер по ЗДДС
логически номер;
съобщение за вид отчет;
дата на последен отчет;
текуща дата; номер нулиране;
други продажби;
номер и име на дан.група; продадено количество; оборот на департамента;
ELTRADE
? ш ш ш ш ш ш
ПГ08 (Б)ДРУГИ
ПР К-ВО
ОБОРОТ*Б
СУМА
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
5.000 28.70
184.81
9999
16-01-11 17: 05
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999 обща сума; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
3.2.Отчет по департаменти без нулиране –
използва се за прочитане на данните за продажбите по департаменти. Последователността на опера-циите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ on
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети с нулиране” – JTj JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JT
JEI
3) Наберете бутонната последователност
JFJ [dTI и I total \.
Забележка: Видът на отчет е аналогичен този по т.3.1, но не съдържа номер нулиране.
4. Отчети по артикулни групи
4.1.Отчет по артикулни групи с нулиране –
използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите по артикулни групи. В отчета, за всяка артикулна група се отпечатва програмирания консигнационен процент и оборота, който е сбор от продажбите по департаменти и артикули, принадлежащи към нея. Ако консигна-ционният процент за артикулната група е различен
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
от нула, се отпечатва и отчислението от оборота по този процент (печалба). В края на отчета се отпечатва общия оборот и консигнационните отчисления за всички групи. В отчета не се отпечатва информация за артикулните групи, по които няма натрупване. Има възможност да се отпечатват и процентните съотношения на оборотите от всяка група спрямо общия оборот от групите както и процентните съотношения на печалбата от всяка група спрямо общата печалба. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ on | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети с нулиране” – JT| JT| JT| JT| JTj jTj JT
В
3) Наберете бутонната последователност
JJ] [dt| и | total
Пример:
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
•ЕЛТРЕИД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
ГРУПИ:
ОТ: 15-01-11
ДО: 16-01-11
ОТЧЕТ# Z 0001
01 0.0% 1.20
02 30.0% 2.40 ПРОЦЕНТ 0.72
СУМА 3.60 ПРОЦЕНТ 0.72
9999
16-01-11 17: 05
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
логически номер на каса;
вид отчет;
дата на последен отчет; текуща дата;
номер, кон.процент и сума на артикулната група; консигнационни отчисления;
обща сума;
общ кон. Процент;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
4.2.Отчет по артикулни групи без нулиране
– използва се за прочитане на данните за продажбите по артикулни групи. Последовател-ността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ ON
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – JTj JTJ JTj JTJ JTJ JT
JH Ш.
3) Наберете бутонната последователност
JT] [DtI и I total .
Забележка: Видът на отчет е аналогичен този по т.4.1, но не съдържа номер нулиране.
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
5. Отчети по данъчни задължения
Този отчет е справочен и показва данъчните задължения. Информацията се нулира с нулиране на дневния финансов отчет. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ on за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “Отчети без нулиране” – JTj JTJ JTj JTJ JTJ JT t\ I t I или за влизане в режим “Отчети с нули-
ране” – JTJ JTJ [TJ [TJ JTJ [TJ [TJ JTJ.
3) Наберете бутонната последователност
JJj [dT| и | total \
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани!
Пример:
__швцааа_
“ЕЛТРЕИД’ ООД бул.Г.Делчев бл102
ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
ДДС* А оброт нето нач. ДДС ДДС Б
% = 0.00 0.00 0.00 0.00
% =20.00
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
логически номер на каса;
вид отчет;
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
IIIIIIII ??????? IIIIIIllllll
оброт

54.52
нето

45.43
нач. ДДС

9.09
ДДС В
% = 20.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Г
%
= 9.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Д
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Е
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* Ж
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ДДС* З
%
= 0.00
оброт

0.00
нето

0.00
нач. ДДС

0.00
ОБЩ ОБОРОТ

54.52 –
9999
16-01-11 17: 10
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999 III III III III III III III III III III III III III III llll
обща оборот;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
6. Отчети по оператори
6.1.Отчет по оператори с нулиране –
използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите по оператори. Последова-телността на операциите е следната:
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
1) Натиснете бутона \ on | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети с нулиране” – JTj JTJ JTj JTJ JTJ JTJ JTJ El
3) Наберете бутонната последователност щ [ddtI и I total.
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
•ЕЛТРЕИД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК № 123456789
ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789 0000
ОПЕРАТОРИ
ОТ: 16-01-11 ДО: 16-01-11 ОТЧЕТ# Z 0001
ДЕСИ 01 КЛИЕНТИ 5
НАЛИЧНИ В БРОИ
МИМИ 02
КЛИЕНТИ 4 ВОИД
2 -8.05
НАЛИЧНИ
В БРОИ 62.19 СУМА
КЛИЕНТИ 9 ВОИД
2 8.05
НАЛИЧНИ
В БРОИ 225.25
9999
16-01-11 17: 17
СЛУЖЕБЕН БОН
ED999999 44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
номер на каса;
вид отчет;
дата на последен отчет; текуща дата;
име и номер на оператор; брой клиенти;
оборот на оператор;
общ оборот; номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
63.10
6.2.Отчет по оператори без нулиране –
използва се за прочитане на данните за продажбите
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
на определен оператор. Последователността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ on
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – JTj JTJ JTj JTJ jT| JTJ
3) Наберете бутонната последователност
5} I d2 \ [7Г\ I stl I и I total \ където К е номер
на оператора, който ще отчитаме.
7. Отчети по часове
7.1.Отчет по часове с нулиране – използва се за последно прочитане и нулиране на данните за продажбите, разбити по часови интервали. После-дователността на операциите е следната:
за да излезете
1) Натиснете бутона \ on
от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “Отчети с нулиране” – JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ JTJ
3) Наберете бутонната последователност
7\ [dT| и | total
Пример:
28
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
IIIIIIIIIIIIIIIRIIIIIIIIIIII ??
“ЕЛТРЕИД’ ООД бул.Г.Делчев бл102
ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ПО ЧАСОВЕ
ОТ

15-01 -07
ДО

16-01 -07
ОТЧЕТ#

Z 0001
06
00 –
08
00

79.60
08
00 –
10
00

42.68
10
00 –
12
00

8.30
12
00 –
14
00

23.24
14
00 –
16
00

226.49
16
00 –
18
00

0.00
18
00 –
20
00

0.00
20
00 –
22
00

0.00
9999
16-01-11 22 : 17
СЛУЖЕБЕН БОН ED999999 44999999
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
логически номер на каса;
вид отчет;
дата на последен отчет; текуща дата;
часови период; оборот;
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за служебен бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
7.2. Отчет по часове без нулиране – използва се за прочитане на данните за продажбите, разбити по часови интервали. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – JTj JTJ JTj JTJ JTJ JT
JH ГЦ.
3) Наберете бутонната последователност
J7J [dt| и | total \
8. Отчет по отворени сметки
Този отчет е справочен и се използва само ако A100S DV/dvv работи в ресторантски режим на работа. Той показва номерата на всички неприключени клиентски сметки. Отчета по отворени сметки трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се пусне преди дневния финансов отчет. Ако при пускане на дневн финансов отчет има неприключени клиентски сметкии в отчетите на операторите и в дневния финасов отчет(в реда НАЛИЧНИ) се отразяват само сумите от приключените сметки, а данъчните отчисления се правят върху сумата от всички сметки (приключени и неприключени). Последователността на опера-циите е следната:
1) Натиснете бутона \ on | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – JTJ JTJ JTJ JTJ jTj JT
3) Наберете бутонната последователност
JTJ [dtI и I total .
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
9. Подробен отчет на фискалната памет по дати
Този отчет е справочен и съдържа подробна информация за работата на касовия апарат за период от начална дата до крайна дата. Отпечатва се информация за данъчните задължения и общия оборот за всеки блок от фискалната памет в зададения период, както и общия оборот за периода. Последователността на операциите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – JTj JTj JTj JTj |T T
Г] ш.
3) Наберете бутонната последователност: |7] , I STL \аНачална дата , [Х\, \ Крайна дата^[
и | VD . Началната и крайната дата се въвеждат във формат дд.мм.гг. Примерно за дата 3 май 2001г. се въвежда J0TJ JTJ J0TJ JTJ J0TJ JTJ.
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печат!
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
•ЕЛТРЕИД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК№123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА ЗДДС № BG123456789
0000
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Въведена в експлоатация 16 – 01 – 11 09:22
от 16-01-11 до 17-01 -11
% ДДС А= 0.00 В= 20.00 Д= 0.00 Ж= 0.00 ДРОБНИ
16 -01 -11 0001
ОБОРОТА ОБОРОТ*Б ОБОРОТОВ ОБОРОТТ ОБОРОТД ОБОРОТ*Е ОБОРОТ*Ж ОБОРОТ*З ОБЩ ОБОРОТ НОМЕР ПОСЛ. ДОК.
ЕКЛ от 0004 до 0004
16 – 01 – 11 Б= 20.00 Г= 9.00 Е= 0.00 З= 0.00
09:22
16 -01 -11
0.00 105.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 105.00
0031
0002
ОБОРОТА ОБОРОТ*Б ОБОРОТОВ ОБОРОТТ ОБОРОТД ОБОРОТ*Е ОБОРОТ*Ж ОБОРОТ*З
ОБЩ ОБОРОТ
НОМЕР ПОСЛ. док.
17 -01 -11
0.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00 0034
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
логически номер на каса;
вид отчет;
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
??шанш
ЕКП от 0005 до 0005
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТА 0.00
ДДСА 0.00
ОБОРОТ*Б 246.00
ДДС*Б 41.00
ОБОРОТОВ 0.00
ДДС*В 0.00
ОБОРОТТ 0.00
ДДС*Г 0.00
ОБОРОТД 0.00
ДДС*Д 0.00
ОБОРОТЕ 0.00
ДДС*Е 0.00
ОБОРОТЖ 0.00
ДДС*Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС*З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 246.00 НОМЕР ПОСЛ. ДОК 0034
ЕКЛ от 0004 до 0005
9999 17 -01 -11
ФИСКАЛЕН БОН
ED999999 44999999 номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
22: 20
10. Подробен отчет на фискалната памет по блокове
Този отчет е аналогичен на подробния фискален отчет по дати, но вместо начална и крайна дата се въвеждат начален и краен блок фискална памет. Последователността на опера­циите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
ELTRADE
2) Наберете паролата за влизане в режим “Отчети без нулиране” – JTj JTj JTj JTj \T \Та
3) Наберете бутонната последователност: fTj , I STL ^Начален блок \, [Х\, \ Краен блок
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печат!
“ЕЛТРЕЙД” ООД бул.Г.Делчев бл102
ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ
Въведена в експлоатация 16 – 01 – 11 09:22
От 0001 до 0002
% ДДС
А= 0.00 В= 20.00 Д= 0.00 Ж= 0.00 ДРОБНИ
16-01 -11 0001
ОБОРОТ*А ОБОРОТ*Б ОБОРОТОВ ОБОРОТТ ОБОРОТД
Б= 20.00 Г= 9.00 Е= 0.00 З= 0.00
09:22
16-01-11
0.00 105.00 0.00 0.00 0.00
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
номер на каса;
6 – 01 – 11
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
ОБОРОТЕ ОБОРОТ*Ж ОБОРОТ*З
ОБЩ ОБОРОТ НОМЕР ПОСЛ. ДОК. ЕКЛ от 0004 до 0004
0.00 0.00 0.00 105.00
0031
0002
ОБОРОТА ОБОРОТЕ ОБОРОТЕ ОБОРОТЕ ОБОРОТД ОБОРОТЕ ОБОРОТ*Ж ОБОРОТ*З
ОБЩ ОБОРОТ НОМЕР ПОСЛ. ДОК.
17-01-11
0.00 141.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 141.00
0034
ЕКЛ от 0005 до 0005
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТА 0.00
ДДСА 0.00
ОБОРОТЕ 246.00
ДДС*Б 41.00
ОБОРОТЕ 0.00
ДДС*В 0.00
ОБОРОТЕ 0.00
ДДС*Г 0.00
ОБОРОТД 0.00
ДДС*Д 0.00
ОБОРОТЕ 0.00
ДДСЕ 0.00
ОБОРОТ*Ж 0.00
ДДС*Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС*З 0.00
ОБЩ ОБОРОТ 246.00 НОМЕР ПОСЛ. ДОК 0034
ЕКЛ от 0004 до 0005
9999 17 -01 -11
ФИСКАЛЕН БОН
ED999999
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
22: 20
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
11. Съкратен отчет на фискалната памет по дати
В този отчет се отпечатват само данъч-ните задължения и общия оборот за зададения период от време. Последователността на опера­циите е следната:
1) Натиснете бутона | ON | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим
“Отчети без нулиране” – JTj JTj JTj JTj |T [Га
in m.
3) Наберете бутонната последователност: JTJ , I STL I \аНачална дата \, JTJ ,
I Крайна дата и \ VD \ Началната и крайната дата се въвеждат във формат дд.мм.гг. Примерно за дата 3 май 2001г. се въвежда JTJ JTJ JTJ JTJ J0||
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печат!
•ЕЛТРЕИД” ООД бул.Г.Делчев бл102 ЕИК№ 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА
АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
име на фирма;
адрес на фирма;
единен иден. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
номер на каса;
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
ОТЧЕТФИСКАЛНА ПАМЕТ
Въведена в експлоатация 16 – 01 – 07 09:22
от 16-01-11 до 17-01 -11
% ДДС
16 – 01 – 11
А= 0.00
Б= 20.00
В= 20.00
Г= 9.00
Д= 0.00
Е= 0.00
Ж= 0.00
З= 0.00
ДРОБНИ

16- 01 -07
09:22
0001
16-01-11
0002
17-01-11
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТА
0.00
ДДСА
0.00
ОБОРОТ*Б
246.00
ДДС*Б
41.00
ОБОРОТОВ
0.00
ДДС*В
0.00
ОБОРОТТ
0.00
ДДС*Г
0.00
ОБОРОТД
0.00
ДДС*Д
0.00
ОБОРОТ*Е
0.00
ДДС*Е
0.00
ОБОРОТ*Ж
0.00
ДДС*Ж
0.00
ОБОРОТ*З
0.00
ДДС*З
0.00
ОБЩ ОБОРОТ
246.00
НОМЕР ПОСЛ. ДОК. 0034
ЕКЛ от 0004 до 0005
9999
17-01-11
22 : 25
ФИСКАЛЕН БОН
ED999999
44999999
III III III III IIIIIIIIIIIIIIIIII !?
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
12. Съкратен отчет на фискалната памет по блокове
Този отчет е аналогичен на съкратения фискален отчет по дати, но вместо начална и крайна дата се въвеждат начален и краен блок фискална памет. Последователността на опера­циите е следната:
1) Натиснете бутона \ ON | за да излезете от текущия режим на работа.
2) Наберете паролата за влизане в режим “Отчети без нулиране” – JTj JTJ JTJ JTJ JTJ J7JI
in щ.
3) Наберете бутонната последователност: |TJ j2] , I STL 11 Начален блок \ ,{x\, | Краен блок!
и \VVd I.
Забележка: Данъчни групи Д, Е, Ж, З се отпечатват, ако предварително са програмирани за печат!
и и и и и и и iiii и и и и и и
“ЕЛТРЕИД’ ООД бул.Г. Делчев бл102
ЕИК № 123456789 ИМЕ НА ОБЕКТА АДРЕС НА ОБЕКТА
ЗДДС № BG123456789
0000
ОТЧЕТФИСКАЛНА ПАМЕТ
Въведена в експлоатация 16 – 01 – 11 09:22
?iiiiiiiiiiiiiiI
име на фирма;
адрес на фирма;
единен идент. код по БУЛСТАТ;
име на обекта;
адрес на обекта;
идент. код по ЗДДС;
номер на каса;
вид отчет;
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Ш Ш Ш 1 1 1 1 1 1 1 1 1
от 0001 до 0002
% ДДС
16 – 01 – 11
А= 0.00
Б= 20.00
В= 20.00
Г= 9.00
Д= 0.00
Е= 0.00
Ж= 0.00
З= 0.00
ДРОБНИ

16- 01 -07
09:22
0001
16-01-11
0002
17-01 -11
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТА 0.00
ДДСА 0.00
ОБОРОТ*Б 246.00
ДДС*Б 41.00
ОБОРОТОВ 0.00
ДДС’В 0.00
ОБОРОТТ 0.00
ДДС*Г 0.00
ОБОРОТД 0.00
ДДСД 0.00
ОБОРОТЕ 0.00
ДДСЕ 0.00
ОБОРОТЖ 0.00
ДДС*Ж 0.00
ОБОРОТ*З 0.00
ДДС*З 0.00 ОБЩ ОБОРОТ 246.00
НОМЕР ПОСЛ. ДОК 0034
ЕКЛ от 0004 до 0005
9999
17-01-11 22:25

ФИСКАЛЕН БОН ED999999 44999999
номер на бон; текущи дата и час; съобщение за фискален бон; номер на касовия апарат и номер на фискалната памет.
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
vi. програмиране на касовия апарат
1. Общи сведения за програмирането.
Програмирането на касовият апарат A100S DV/DVV се осъществява в режим “Програмиране”.
Паролата по подразбиране е [3~| [3~| [3~| [3~| [3~| |”з| \3 | \~3 . За да осъществите настройка на функциите на касовия апарат в зависимост от вида на вашият обект Ви препоръчваме да се обърнете към вашият сервизен техник.
В тази глава ще бъдат разгледани само тези функции, които са достъпни в режим “Програми-ране” и не могат да доведат до блокиране на касовия апарат. Достъпът до някои от таблиците е възможен само в сервизен режим от представител на фирмата, с която е сключен договор за ремонт и подръжка.
Тази глава разяснява всички процедури за програмиране и основното приложение на всяка функция. Всички параметри на касовият апарат са оформени в таблици. Всяка таблица съдържа определен брой редове а всеки ред – определен брой полета.
2. Индикация в режим “Програмиране”
В режим “Програмиране” на индикацията се извежда следната информация:
ELTRADE
Серия ELTRADE AT00S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Fxx.yyy.zzzz, където:
хх – номер на таблица;
yyy – номер на ред;
zzzz – номер на поле.
Всяка таблица може да има редове и полета или само редове. Във вторият случай на индика-цията се извежда: Fxx.yyy.—
Ако се опитате да влезете в таблица, до която нямате достъп, на индикацията се извежда:
Fxx.—.—
3. Функции на бутоните в режим “Програмиране”.
В този режим някои от бутоните изпълняват нови функции:
БУТОН_|
ФУНКЦИЯ
DT
Избор на таблица или следваща таблица
D2
Избор на ред или следващ ред
D3
Избор на поле или следващо поле
VD
Отпечатване на съдържание на таблица
X
Отпечатване на съдържание на ред
PLU
Отпечатване на съдържание на поле
total
Запис на програмирания параме-тър
CL
Анулиране на въвежданията
Функциите Избор на таблица, Избор на ред или Избор на поле се изпълняват със следната последователност:

Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? Наберете номер на таблица, ред или поле от цифровата клавиатура
? Натиснете бутон \ D1 | (таблица), \ D2% (ред) или | D3 | (поле).
Пример:
Избор на 2-ра таблица, 4-ти ред, 18-то поле (Програмиране на име на артикул №18):
клавиатура
ИНДИКАЦИЯ

Излизане от режим;

F01.-
Избор на режим програмиране;

F02.001.0001
Избор на таблица №2

F02.004.0001
Избор на ред №4

F02.004.0018
Избор на поле №18
4. Въвеждане на данни
4.1. Въвеждане на цифрови данни
LLinHUC Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
При въвеждане на цифрови данни са възможни 2 случая:
1) Цифрова стойност на поле. Последователността на операциите е след-ната:
? Изберете съответните таблица, ред и
поле;
? Въведете желаната стойност от цифро­вата клавиатура;
? Натиснете бутон \ TOTAL |.
Пример:
Програмиране на цена 1,20лв. на артикул
№12
клавиатура индикация

Излизане от режим;
3 [1Г 3 [V 3 [V 3 [V
F01.- – -.—-
Избор на режим програмиране;

F02.001.0001
Избор на 2-ра таблица, 1 -ви ред, където се програмират цени на артикулите

F02.001.0012
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Избор на поле №12, което указва номера на артикула, чиято цена ще бъде програмирана.
клавиатура
ИНДИКАЦИЯ
ПН
Въвеждане на цената 1.20
F02.001.0013
Потвърждаване на въведената цена. Автоматично се преминава към следващото поле.
2) Въвеждане на код за работа
Последователността на операциите е след-ната:
? Изберете съответните таблица, ред и
поле;
? Натиснете бутон \ TOTAL .
? Въведете желаната стойност от цифровата клавиатура;
След въвеждане на последната цифра от кода, полето автоматично се затваря и се преминава към следващото поле. Може да се въвеждат и по-малко от максималния брой цифри, като след последната
цифра се натисне \ TOTAL I.
Пример:
Програмиране на кодове на 1-ви и 2-ри оператор, съответно 123 и 33413192.
ELTRADE® Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
[onI ……..
Излизане от режим;
клавиатура индикация
з [1Г[Т^[1Г[Т^[1Г[1Г[1Г
F01.- – -.- –
Избор на режим програмиране;
Г~01 |~2 |~D2
f10.002.0001
Избор на 10-та таблица, 2-ри ред, където се програмират кодове на оператори
f10.002.0001
Избор на поле №1 (първи оператор).
Влизане в полето
f10.002.0002
Въвеждане на кода на първи оператор (непълен код)
?
Избор на поле №2 (втори оператор).
2
3 [з |_4 I 1 ‘[_3 I 1 ‘[1Г[2
Въвеждане на кода на втори оператор (пълен код)
LLIhHUC Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
4.2. Въвеждане на текстове
При въвеждане на текстова информация всеки символ се представя с двоен буквено-цифров код, съгласно по-долу посочената таблица. Първата цифра на кода е номер на ред от таблицата, а втората – номер на колона. Процедурата за въвеждане на текст е следната:
?Изберете таблица, ред и поле, където ще се въвежда текста;
?Натиснете бутона \ TOTAL ;
? Въведете последователно кодовете на символите от текста с таблицата за буквено кодово съответствие;
? Натиснете бутона \ TOTAL \.
таблица за буквено – кодовото съответствие

0
1 \2 \3
4 I 5 | 6 | 7
8|9|A|B|C |D
E
F

!
ее
#
$
%
&
е
(
)
*
+

7
3_
~0
1
~2
3
4
5
6
7
8
9

;
<
=
>

4_
@
A
B
C
D
E
F
G
H
I

~K

M

O
5_
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
[
\
]_
л

6_

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j_
k
i
m
n
o
7_
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
{
1

~

8_
А
Б
В

Д

Ж

И
Й

л
М
Н

~n
9_
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Ъ
Ы
Ь
Э
Ю
Я
A_
а
б
в
г
д
е
ж
з
и
й
к
л
м
н
о
п
| B_
р
с
т
у
ф
х
ц
ч
ш
щ
ъ
ы
ь
э
ю
я
annua*
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Разположението на бутоните, чрез които се въвеждат кодовете е следното:
? ? ?
а ? а
?
?
?
?
?
?
?
1 т
0
?
а l
Ако въвежданият текст съдържа по-малък брой символи от максимално допустимия, недости-гът се запълва автоматично с интервали от дясно.
Корекция на грешно въведен символ може да се извърши по два начина:
? Натиснете бутона \ CL | за да почнете да въвеждате текста от начало;
? Използвайте следните бутони:
00
Вмъкване на символ
VD
Изтриване на текущия символ
Х
Изтриване на предходния символ
STL
Преминаване към следващ символ
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
№3
Пример:
Програмиране на име – “Захар” на артикул
клавиатура
ИНДИКАЦИЯ
on
Излизане от режим;
3 3 3 3 3 3 3
F01.- – -.—-
Избор на режим “Програмиране”;
F02.004.0003
Избор на 2-ра таблица, 4-ти ред, 3-то поле, където се програмира име на артикул №3;
О
00.
Влизане в полето;
I
F02.004.0004
З
а х а

‘? Серия ELTRADE A100S DV/DW- инструкция за експлоатация
5. Таблици в режим “Програмиране”
5.1. Параметри на артикулите

ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО
ТАБЛ №
РЕД

ПОЛЕ №

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
2
1
Артикул №
Единична цена *1
От 0.00 до
999999.99
0.00

2
Артикул №
Налично колич. *2
От 0.000 до
99999.999
0.000

3
Артикул №
Добавяне към нал­ично кол.
От 0.000 до
99999.990
0.000

4
Артикул №
Име
До 12 сим­вола

5
Артикул №
Номенк-латурен номер
До
12 цифри
00000000 0000
артикул номер – число от 1 + 480;
ЗАБЕЛЕЖКИ:
*1. Ако касовия апарат работи само с цели числа, максималната разрядност е седем разряда;
*2. Ако количеството е цяло число, десетичната запетая не се въвежда;
*3. При първоначално програмиране в тази таблица е удобно да се програмират после-дователно едноименните параметри на различните артикули.
Пример:
Програмиране на параметрите на артикул №
103:
ELTRADE
Серия А 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
– Име – Тоник
– Единична цена – 0,50лв.;
– Налично количество – 350 бр.;
– Номенклатурен номер – 100000000103.
| клавиатура
индикация
Излизане от режим;
L— — — г 3 ‘[
3 3 ‘ 3
f01.- –
Избор на режим ”Програмиране”;
f02.001.0103
Избор на 2-ра таблица, 2-ри ред, 103-то поле, където се програмира единична цена на артикул №103
ГоТТТГ
f02.001.0104
71
Програмиране на цена 0,50лв.
2 |~~D1 |~2 |~~D2 fl (о (з
f02.002.0103
Избор на 2-ра таблица, 2-ри ред, 103-то поле, където се програмира наличното количество на артикул №103;
f02.001.0104
Програмиране на налично количество 350 бр.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
t = 00.
Избор на 2-ра таблица, 4-ти ред, 103-то поле, където се програмира име наартикул №103.
н и
5 [~D2 [Г [о [Г
F02.004.0104
Избор на 2-ра таблица, 5-ти ред, 103-то поле, където се програмира номенклатурен номер на артикул №103
F02.005.0104
Програмиране на номенклатурен номер на артикул
№103.
Т о
к

Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
ТАБЛ №
ред

поле

параметри на полето

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
3
1
Артикул №
Принадл. към деп. *1
0 * 10
0

2
Артикул №
Принадл. към арт. група
1 * 10
1

3
Артикул №
Принад. към дан. група
1 * 8
2
забележки:
*1. Ако в Ред 1 за съответния артикул има стойност 0, оборотът от артикула се натрупва към общ артикулен департамент, чиито параметри не могат да бъдат програмирани. Ако ред 1 за съответния артикул има стойност от 1 до 9, оборотът от артикула се натрупва автоматично към програмирания департамент.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация

параметри на полето

ТАБЛ №
РЕД №
поле №


пара-метър
Значение
Допуст. граници
Ст-ст
по подразб
4
1
Арт. №
1
Ревизия 14
0:забр. 1 : разр.
0

Арт. №
2
Модификатор
*3
0:забр. 1 : разр.
0

Арт. №
3
Продажба при нулево налично количество 21
0: не 1 : да
0

Арт. №
4
Продажба на дробни количе­ства
0: разр. 1 : забр.
0

Арт. №
5
Продажба на артикула е единична продажба 32
0: разр. 1:забр.
0

Арт. №
6
Работа с арти­кула
0: разр. 1:забр.
0

2
Резервиран
ЗАБЕЛЕЖКИ:
*1. Ако за определен артикул се програмира Параметър 1 да има стойност 1 (т.е продажбата на артикула при 0 налично количество е ЗАБРАНЕНО), в режим “Продажби”” след изчерпване на програмираното налично количество работата с артикула е забранена. При опит за продажба на този артикул се чува кратък звуков сигнал и на индикацията засветва съобщението [Fb X], където Х е номер на артикул.
ELTRADE® Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
*3. Модификаторът позволява работа с артикула при нулева цена.
*4. Ревизията позволява продажба при нулево налично количество и отрицателни количества в отчета.
*5. Пети и шести параметър не се отпечатват, ако не са били програмирани.
*6. В тази таблица всички параметри за всеки артикул се програмират наведнъж.
Пример:
Програмиране на параметри на артикул
№103:
– Продажба при нулево налично количество -разрешено (0);
– Продажба на дробни количества – забранено
(1);
– Продажбата на артикула не е единична продажба (0);
– Работа с артикула – разрешена (0).
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
Излизане от режим;
3 3 3 3 3 3 3
F01.- – -.—-
Избор на режим “Програмиране”;

F04.001.0103
Избор на 4-та таблица, 1-ви ред, 103-то поле, където се програмират параметрите на артикул
№103;
0100
Въвеждане на стойности за четирите параметъра
п
f04.001.0104
Потвърждаване на въведените стойности
5.2. Параметри на департаментите

ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО
ТАБЛ
РЕД
ПОЛЕ
Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
5
1
Деп.№
Единична цена *1
От 0.00 до
0.00

999999.99

2
Деп.№
Име
До 12 символа

департамент номер – число 1 * 10
забележки:
*1. Ако касовият апарат работи само с цели числа, максималната разрядност е седем разряда.
*2. В тази таблица е удобно да се програмират последователно едноименните параметри за от-делните департаменти.
LLIhHUC Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
*3. Програмирането на имената и цените на департаментите е аналогично на програми­рането на артикулите.
табл

ред

поле

параметри на полето

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
6
1
Деп.№
Принадл. към арт. група
1 * 10
1

2
Деп.№
Принадл. към дан. група
1 * 8
2
ЗАБЕЛЕЖКА:
В тази таблица е удобно да се програмират последователно едноименните параметри на раз-личните департаменти.

г

ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО

ТАБЛ №
РЕД

поле №


пара-метър J
Значение
Допуст. граници
Ст-ст
по подразб

1
Резервиран
7
2
Деп. №
1
Продажба на
дробни
количества
0 : разр.
1 : забр.
0

Деп. №
2
Продажбата на департамент е единична продажба
0 : не
1 : да
0

Деп. №
3
Работа с департамент
0 : разр.
1 : забр.
0
ЗАБЕЛЕЖКА:
В тази таблица всички параметри за всеки департамент се програмират наведнъж.
LLinHUC Серия ELTRADE A100S DV/DW- инструкция за експлоатация
5.3. Параметри на артикулните групи
Към артикулните групи могат да се насочват както департаменти, така и артикули. Артикулните групи могат да се използват за разпределяне на продажбите по различни признаци -по доставчици, по консигнационен процент и др.
ТАБЛ. №
РЕД №
ПАРАМЕТРИ НА РЕДА

Значение
Допустими граници
Ст-ст
по подраз­биране
8
Гоупа номер
Консигнационен процент
От 0.00% до 99.99°%
0.00
група номер – число 1 * 10
5.4. Параметри на операторите
ТАБЛ №

ПОЛЕ №
ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО

РЕД

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
10
1
Опер.№
Име
До 12 символа

2
Опер.№
Парола (код)
До 8 разряда
00000000
оператор номер – число 1 * 30
забележки:
ELTRADE Серия А 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
*1. В тази таблица е удобно първо да се програмират имената на всички оператори, а след това кодовете им.
*2. В случай, че с A100S ОУ/П^ше работи само един оператор, не е необходимо да се програмира код на оператора.
Пример:
Програмиране на параметри на оператор
№1:
– име – Колев;
– код – 123.
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
l0Nl
Излизане от режим;
F01.- –
Избор на режим “Програмиране”;
F10.001.001
Избор на 10-та таблица, 1-ви ред, 1-во поле, Къдетосе програмира име на първи оператор;
00.
Влизане в полето;
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
КЛАВИАТУРА
ИНДИКАЦИЯ
к о
t = 00.
Поради незапълване на възможния брой символи, приключваме програмирането на името с \ TOTAL ;
F10.002.0001
Избор на 10-та таблица, 2-ри ред, 1 -во поле, Където се програмира кода на първи оператор;
ЕВ
Влизане в попето;
123 –
Въвеждане кода на първи оператор;
Потвърждаване на въведения код.
л е в
ELTRADE Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
5.5. Параметри на плащанията
табл
ред

поле

параметри на полето

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.
11
1
Плащ. №
Име
До 6 символа
пл.1=В
БРОЙ
пл.2=ПЛ.2
пл.3=ПЛ.3
пл.4=ПЛ.4
плащане номер – число 1 * 4
5.6. Задаване на часови интервали
Касовият апарат може да извършва анализ на продажбите през отделни часови периоди на денонощието. За тази цел е необходимо да се програмират начален и краен час за всеки отделен период.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
поле
параметри на полето

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.

Н1= 6:00;
1

Н2=8:00; Н3=10:00;

Начало на
От 0:00
Н4=12:00;

периода
до 23:59
Н5=14:00; Н6=16:00; Н7=18:00; Н8=20:00;

К1= 8:00;
2

К2=10:00; К3=12:00;

Край на
От 0:00
К4=14:00;

периода
до 23:59
К5=16:00; К6=18:00; К7=20:00; К8=22:00;
та
БЛ

ред

П Е Р И
О
Д
Н О
М
Е Р
период номер – число 1 * 8
5.7. Задаване диапазон за номер на фактура
Въвежда се парола за достъп до режим “Програмиране”, която по подразбиране е \ 3 | |~з| |3~| |~3~| |~3~| |~3~| |~3~| |~3~\. Освен след първоначално въвеждане на диапазон, той може да се задава след нулиране на RAM паметта и при изчерпване на зададен такъв.
12
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
табл

ред

параметри на реда

Значение
Допустими граници_\
Ст-ст по подразб.
14
9
Пореден
номер
фактура
0000000001 * 9999999999
0000000000

10
Задаване диапазон на фактура
50000
50000
5.8. Смяна на цени на артикули. Добавяне и отчисляване на налично количество.
Въвежда се парола за достъп до режим “Отчети с нулиране”, която по подразбиране е
JT] JTj JTj JTJ JTj JTJ JTJ JTJ. За извършването на тези операции не е необходимо нулиране на касовия апарат.
табл

ред

ПОЛЕ №
параметри на полето

Значение
Допуст. граници
Ст-ст по подразб.

1
Арт.№
Цена на артикул
От 0.00 До
999999.99
0.00

T
Арт.№
Количес­тво за добавяне
От 0.000 До
99999.999
0.000

3
Арт.№
Количес­тво за отчисля­ване
От 0.000 До
99999.999
0.000
Серия ELTRADE A100S DV/DW- инструкция за експлоатация
ELTRADE
5.9. Сверяване на дата и час
Въвежда се парола за достъп до режим “Отчети без нулиране”, която по подразбиране е
Г] Ц| Ц| HI HI HI HI HI?
табл
ред
параметри на реда

Значение
Допустими граници
Ст-ст по подразб.
2
1
Дата
От 01-01-00 До ДД-ММ-ГГ
01-01-00

2
Час
От 00:00
09:30

До 23:59

ЗАБЕЛЕЖКА:
При програмиране на дата и час трябва да се имат предвид следните особености:
– Текущите ден, месец и година се въвеждат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с по две цифри: за ден – от 01 до 31, за месец – от 01 до 12 и за година – от 00 до 99;
– Текущия час и минути също се въвеждат ЗАДЪЛЖИТЕЛНО с по две цифри: за час – от 00 до 23 и за минути – от 00 до 59;
– Не може да бъде въведена дата по предишна от датата на последния запис във фискалната памет!
– При въвеждане на дата по-голяма от текущата с повече от 1 ден, касовият апарат издава предупредителен звуков сигнал и изисква
повторно натискане на бутона \ TOTAL (пот-върждение).
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
VII. режим “калкулатор”
За да влезете в този режим на работа, първоначално влезте в режим “Продажби” и после
натиснете продължително бутона \ 00 \. При този режим математическите операции се извършват от следните бутони:
? Събиране ( + )
? Изваждане (-)
? Умножение ( * )
? Деление (/) Процент ( % ) М+
? ? ? М-
? ? ?
МО
– бутон
– бутон
– бутон
– бутон
– бутон
– бутон
– бутон
– бутон задържане на бутон
– бутон \
PLU |
VD]. Х
STL
~D4 |.
W |.
~D3 |.
D3 |.
TOTALS
Излизането от този режим се извършва с натискането на бутона \ ON \.
LLinHUC Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
viii. режим “помощ”
В режим “Помощ” (HELP) може да влезете от който и да е режим, чрез продължително натискане
на бутона \ . \
След като влезете в режима, вие може да намерите информация за всички режими на работа на касовия апарат. Първоначално се отпечатва главно меню, където може да направите избор за кой режим искате да намерите информация. Главното меню има следния вид:
0. Главно меню
1. Продажби
2. Отчети без нулиране
3. Отчети с нулиране
4. Фискални отчети
5. Програмиране
6. Складови функции
7. Тестове
8. Сверяване на дата и час
9. Калкулатор
Влизането в съответното подменю става чрез натискане на бутони от |”0~| до | 9 | (за съот­ветното подменю) и | TOTAL I.
LLIhHUC Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
1Х.Функционални тестове
Въвежда се парола за достъп до режим “Отчети с нулиране”, която по подразбиране е JF] JT] JT] JF] J2] щ т т
ТА БЛ
Р Е
ПАРАМЕТРИ НА ПОЛЕТО

Д №
Значение
Съдържание
3
1
Функционален
Печат на кодовата таблица;А8С11 кодове на бутоните;

2
Пром. тест

3
Тест на ФМ
Брой свободни блокове;

4
Информация
Дата;Чек сума;Версия на програмата;

5
РС тест
Комуникационен тест
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
x. специални ситуации при ра­бота с a100s dv/dvv_
1. Съобщения на индикацията
Съобщение
Означение
q
Количество
е
Цена
nn
Номенклатурен номер
Stl
Междинна сума
rE
Ресто
PAY tYPE
Въведи тип плащане
nF
Не енамерен
EndPAPEr
Край на хартиената ролка
Err
Погрешно натиснат бутон
Prn FAIL
Проблем с принтера
Clr
Нулиране на отчет
AGAIn
Потвърдете операцията
BOOt UP
Начално установяване
bUSY
Моля изчакайте
In rEG
Приключете бона в режим “Продажби”
OF bON
Препълнен бон
F FULL
Фискалната памет е запъл-ненена
PR+
Процентна надбавка
pr-
Процентна отстъпка
St+
Стойностна надбавка
St-
Стойностна отстъпка
oF
Препълване
Fb
Забранен за продажба
-q
Няма в наличност
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Съобщение_
Означение
=
Крайна сума в бона
FS Err X
Грешка във фискалната памет
-n
Отрицателен резултат
0
Няма цена
rEP Ecr
Отчети касата
Co
Задължително изчисляване на ресто
CL
Натиснете бутона CL
ТЕ 00
Въведете булстат на клиента за фактура
BUF FULL
Комуникационния буфер е пълен
t =
Въвеждане на текст
0 EL
ЕКЛ е празна
ERR EL
Грешка при четене от ЕКЛ
REP EL
Отчетете ЕКЛ
PRN EL
Отпечатване на ЕКЛ
HELLO
Поздравление
2. Грешки от неправилна мани-пулация
? Ако преди да е приключена касовата бележка, се направи опит да се премине в друг режим на работа, на индикацията се извежда съобщение [ In rEG ] за около 1 секунда, придружено с кратък звуков сигнал. За да се възстанови нормалната работа на касовия апарат е необходимо да се натисне бутон \ TOTAL] и да се приключи ка­совата бележка.
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? При погрешна манипулация – натискане на бутон, който няма функция или тя е недостъпна в момента, на индикацията се извежда съобщение [ CL ], придружено с кратък звуков сигнал. За да се възстанови нормаланата работа на касовия апарат
е необходимо да се натисне бутон \ CL |.
3. Грешки от друг характер
? При опит за продажба на артикул или департамент без програмирана цена, за кратко време на индикацията се извежда съобщението [ 0 0.00].
? При опит за продажба на артикул или департамент, когато продажбата им е забранена -[ Fb ].
? При опит за продажба на артикул с нулево налично количество – [ nF ].
4.Възникнали грешки и блокировки при работа с данъчния терминал.
1. “Несъществуващ адрес на сървъра!” – не е въведен или невалиден адрес за свързване с
НАП
2. “Грешка при обмена на данни!” – не е осъществена връзка със сървъра или не е получен отговор от него.
3. “Проблем (x) при валидация на 2snd/rreq.” -некоректно въведени данни в заявката изпращана от терминала.
4. “Проблем (x) при валидация на 2rcv/rreq. xxxxxxx ” – некоректен отговор, следван от
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
описание на зависещо от типа на върнатата грешка (изпраща се от НАП )
5. “Проблем (x) при четене на файл (s).” -вътрешна грешка на терминал, поради запълване или повреда на паметта за данни.
6. “100.Проблем (x) при валидация на pres.”-грешка в отговора за потвърждение на задача (Z,X или ZP ).
7. “Проблем. Разминаване между заявка и отговор!” – повредени данни в изпратения или приетия файл.
8. Блокировка на работата на ФУ до получаване на положителен отговор за регистрация на ФУ
в НАП.
9. След приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ съответствието на СИМ картата на индивидуалните номера на ФУ и с подадените номера при регистрация или промяна съгласно Приложение № 1 раздел III б, т. 1 буква „е” от Наредба Н-18; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира.
10. След пускане на всеки дневен отчет с нулиране се проверява изправността на комуникацията с мобилният оператор .При констатирана
неизправност при три поредни отчета работата на ФУ се блокира виж Приложение № 1 раздел III б, т.1 буква „д”;
11. След приключване на всеки бон се проверява наличието и изправността на данъчният терминал. Ако данъчният терминал отсъства или е повреден работата на ФУ се
ELTRADE
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
блокира.Разблокирването става при възтановяване на комуникацията като се
(CR)
индицира съобщението — на дисплея на терминала.
5. Възникнали грешки и блокировки при работа с ЕКАФП серия A100S DVV.
Номер на грешка индицирана на
ЗНАЧЕНИЕ
00
Няма връзка между терминала и касовия апарат
01
Няма валидна регистрация (IMSI на картата се различава от този във фискалната памет )
02
Вече не се ползва
03
Напаравени са 3 дневни отчета с нулиране, а терминала не е успял да се свърже със сървъра на НАП.
04
Липсваща или невалидна SIM карта
05
Проблем при четене на данни от GSM модула
06
Грешка в паметта за данни на терминала
07
Повредени данни в паметта на терминала или повредена памет.
08
Грешка в GSM модула (не може да се регистрира, грешен PIN, повреден модул )
milt Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
1. Блокировка на работата на А100S DVV до получаване на положителен отговор за регистрация на А100S DVV в НАП.
2. След приключване на всяка касова бележка се проверява съответствието на SIM картата на индивидуалните номера на А100S DVV и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно Приложение № 1 раздел Шб,
Т. 1 буква „е”; от Наредба Н-18; при несъответствие на номерата или повреда работата на последното се блокира.
3. След пускане на всеки дневен отчет с нулиране се проверява изправността на комуникацията с мобилният оператор .При констатирана неизправност при три поредни отчета работата на А100Э DVV се блокира Приложение № 1 раздел Шб, Т.1 буква „д”;
При ЕКАФП серия А100S DVV на дисплея при разблокирване на касовият апарат се индицира съобщението 0.00.
Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
xi. функции, който се активират в сервизен режим

Име на функция
1
Процент надбавка
2
Процент отстъпка
3
Стойностна надбавка
4
Стойностна отстъпка
5
Задължително използване на ресто
6
Позволяване на корекция на предишно натрупване (ДЪЛБОКВОЙД)
7
Издаване на копие на касов бон
8
Печат на данъчните отчисления върху касовия бон
9
Печат на процентните съотношения в отчетите
10
Печат на номеклатурен номер върху касовия бон
11
Регулиране на времето за самоизключване в минути
12
Печат на междинната сума върху касовия бон
13
Печат на оборотите на операторите
14
Печат в разширен формат
15
Печат лого
16
Свързване на отчет по артикули към дневния финансов отчет
17
Свързване на отчет по департаменти към дневния финансов отчет
18
Свързване на отчет по артикулни групи към дневния финансов отчет
19
Свързване на отчет по оператори към дневния финансов отчет
ELTRADE
Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
№ _|
Име на функция
20
Свързване на отчет по часове към дневния финансов отчет
21
Свързване на отчет по отворени сметки към дневния финансов отчет
22
Препрограмиране на бутони
23
Промяна на паролите за достъп до режимите
24
Въвеждане на крайна дата на абонаментния договор
25
Ограничаване на броя на артикулите за работа
xii. технически характеристики
? Клавиатура – 24 бутона (11 цифрови и 13 функционални)
? Индикация – LCD , 10 – разрядна, 7-сег-ментна.
Печатащо устройство – термопринтер; 24 символа на ред, за A100S модел 03 DV/DVV тип ALPS PTMBL 1BXX; за A100S модел 01 DV тип ALPS PTMBL1314А.
? Консумативи – термохартия 57mm. Ширина Ф35мм;
? Захранване – Батерия за A100S модел 03 DV/DVV e Li-Ion 7.4V / 1600mAh; за A100S модел 01 DV e Ni-MH 6V/ 1700mAh
? Брой записа във фискалната памет –
1225;
LLinHUC Серия ELTRADE A100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
? Запазване на програмираните параметри – 20 години (FLASH);
? Габарити – 190 / 50 /100;
? Работна температура – от -15°С до
+45°С.
? Нивото на звука , създаден от ЕКАФП не превишава 75ЬБ/А на разтояние 1m от външния контур на машината.
? Устойчивост на удари в транспортна опаковка: ускорение – 15g; продължителност на импулса 5-10ms; брой на ударите – 5000;
xiii. комуникационни възможности
? Връзка с PC, бар-код скенер, допълнителна клавиатура, електронни везни
? Мрежово достъпни функции: програмиране, промяна на цени, контрол на наличности, обобщаване на отчети.
? Възможност за работа като фискален принтер.
LLIhHUC Серия A 100S DV/DVV – инструкция за експлоатация
Условия на съхранение на термохартията:
Подобно на офис хартията, термоскрипт F 5041 трябва да се съхранява на закрито, при темпе-ратури между 18оС и 24оС и относителна влажност от 40% до 60%.
Продължително съхранение при температури над 40оС или над 60% относителна влажност може да доведе до намаляване на контраста на изображение.
Условия на употреба:
Да се избягва директна слънчева светлина, източници на флуоросцентни и ултравиолетови лъчи.
Поради намаляване на контраста на изпечата-ното изображение, зависещо от продължителност-та на контакт, термоскрипт F 5041 не бива да влиза в контакт с:
1. Въглеродни и невъглеродни форми
2. Материали, съдържащи трибутил фосфат, дибутил фосфат или други органични разтво-рители.
3. Синтетични опаковки или папки, съдържащи пластификатори.
Снабдителите с офис материали също предлагат продукти без пластификатори.
4. Разтворители или продукти, съдържащи разтворители, които включват алкохол или други субстанции от тази химическа група.