касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с касов апарат Daisy Perfect S-KL

Perfect S-KL

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Общи сВедения ……………………………………………………………………………………………………………………………………….3

2. Характеристики …………………………………………………………………………………………………………………………………..3

3. Клавиатура………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4

4. Дисплеи…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7

5. ПостаВяне на хартиена ролка……………………………………………………………………………………………………..8

6. Параметри ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9

7. Съкращения ……………………………………………………………………………………………………………………………………………9

8. РеЖим Програмиране……………………………………………………………………………………………………………………….11

9. РеЖим Регистрация…………………………………………………………………………………………………………………………61

10. РеЖим Отчети…………………………………………………………………………………………………………………………………….79

11. Разпечатка от КЛЕН……………………………………………………………………………………………………………………….83

12. РеЖим отчети от ФП…………………………………………………………………………………………………………………….88

13. РеЖим фискален принтер………………………………………………………………………………………………………………89

14. Грешки на ЕКАфП………………………………………………………………………………………………………………………………..90

15. Вграден данъчен терминал /GPRS-терминал/ …………………………………………………………….98

16. Указания за праВилна и безопасна употреба…………………………………………………………………99

1

Perfect S-KL

СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА

В комплекта на Електронния касоВ апарат с фискална памет се съдърЖат следните елементи:

 

ЕКАфП Perfect S -KL

^J^JПаспорт

^^^J     Инструкция за експлоатация ^^fr^    Външен адаптер

4

USBкабел-ОПЦИЯ “I

Хартиена ролка

2

Perfect S-KL

ОБЩИ СВЕДЕНИЯ

Perfect S-KLе иноВатиВен модел от ноВо поколение електронен касоВ апарат с фискална памет /ЕКАфП/. Изделието е изработено да се интегрира ВъВ ВсякакъВ Вид търгоВски обекти -магазини, ресторанти, серВизи, аптеки, офиси и др. Perfect S-KL гарантира практическо изпълнение с безупречно качестВо. ЕКАфП Perfect S-KLе с Вграден данъчен терминал за Връзка с НАП и отгоВаря изцяло на изискВанията на Наредба H-18на Министерство на финансите.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЕКАфП Perfect S-KLе предназначен за работа със захранВане DC 7,5V / 3,3A /50Hz(Външен адаптер). Д ВНИМАНИЕ!

ВклЮчВането към ЕКАфП на комуникационните кабели да стаВа само В изклЮчено състояние! Температурен диапазон: от -15°С до +45° С Габаритни размери на касоВия апарат (В мм): 107x218x50

3

Sfdaisu

Perfect S-KL

КЛАВИАТУРА

®

?

HELP

0

OK

ALT

%

CLK

BACK

С

VD

PLU REP

D+

PY

7

8

9

03

STL

4

I 5 I

6

02

T

1

2

3

01

0

0

QTY

4

Perfect S-KL

[Ф -ВклкэчВане /изклкэчВане на ФУ I STL.I– Индицира.разпечатЗа меЖдинна сума,

^ I – СледВащо функционално поле ВъВеЖдане на типа отчет от ФП

I 1 – ПридВиЖВане на хартиената ролка II +• I – Предходно функционално поле [ OK -ПотВърЖдаВане VDI – Корекция, изтриВа един симВол назад

CLK|-ВъВеЖдане на сВободна цена |HELP|- ПоказВа помощна информация

at| -ЗадейстВа алтернатиВната функция на натиснатия с него клаВиш [BACK -Връща стъпка назад, ||0l| – ПродаЖби по департамент

D+1 -Избира номер на департамент, за преместВане курсора НАЛЯВО

PYI -Вид Плащане, за преместВане курсора НАДЯСНО [С   -ИзтриВа индикацията и съобщенията за грешка, както и ред I PII -ПродаЖба на стока, за смяна на типа на ВъВеЖдане/български, латински букВи/ [QTY – ВъВеЖдане на количестВо, за смяна на ВъВеЖдане на малки и големи букВи, числа

1 – 9 | -ВъВеЖдане на цифроВи данни В ЕКАфП , [% -ВъВеЖда процентна надбаВка/отстъпка, сл.ВъВедени /изВедени суми . I -ВъВеЖда значение ” .”

T| -Плащане В брой, ДнеВен финансоВ отчет

5

Perfect S-KL

Място на симВолите В клаВиатурата

 

Кирилица глаВни/малки букВи -избира се сloml     Кирилица /латиница -избира се с IP

6

Perfect S-KL

ДИСПЛЕЙ

,o0ll   -ниВо на GSMсигнала GPRSактиВиран индикация В реЖим Регистрация показВа наличие на Външно захранВане gPRS %?Jt      ШШ   -показВа заряда на батерията

®

itt   -при съобщение за грешка

(D   -показВа Вклкэчен Bluetoothмодул

0   -Зает

Операторски дисплей– LCDграфичен, 132/64 pix Клиентски дисплей– LCDграфичен, 132/24 pix

Възмо>кности на дисплеите:

Малки/големи български букВи:        ИЯбЯ ИВбДИДЯД      Числа: ИМЯ

Малки/големи латински букВи: ГОДЯ   ИДЯИДЯЯ

7

Perfect S-KL

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА РОЛКА

При работа с ЕКАфП се използВа следната хартиена лента за клиентски касоВи белеЖки:

• Тип на хартията -термо хартия     • Дебелина на хартията – 0,05 +0,01 / -0.005мм

• Ширина на хартията – 57 ±0,5мм    • Външен диаметър на ролката – 40мм

А ВНИМАНИЕ! ПРИ ЗАРЕЖДАНЕ НА ХАРТИЯ НЕ ДОКОСВАЙТЕ ТЕРМОГЛАВАТА НА ПЕЧАТАЩИЯ МОДУЛ. ПОЧИСТВАНЕТОДА СЕ ИЗВЪРШВА САМО ПРИ ИЗКЛЮЧЕН ЕКАфП, КАКТО ОТ КЛАВИШJDJТАКА И ОТ ВЪНШНИЯ АДАПТЕР.

 

О Натиснете назад бутона, докато отВорите капака.

©ПостаВете хартиената ролка, затВорете капака като изВадите началото на клиентската лента през отВора.

 

ВНИМАНИЕ! При поябата на цбетна лента бърху хартиената ролка, същата е препоръчително да се подмени.

8

Perfect S-KL

1 – USBслот: – слуЖи за Връзка на фУ с РС

2 – RS -слуЖи за Връзка с Везна и ЯК

3 -ЗахранВащ конектор -За Вкл. на фУ В мреЖата

ПАРАМЕТРИ

Данъчни групи – 8   |   Оператори – 20   |   Артикули – 30 000   |   Департаменти – 50+8

СЪКРАЩЕНИЯ

ЕКАФП-Електронен касоВ апарат с фискална памет;

ВС

Яаркод;

ФУ-фискално устройстВо;

БК

Яаркод;

Дпт – Департамент;

ФП

фискална памет;

Арт – Артикул;

РС

Персонален компк>тър

Мед. сума-МеЖдинна сума;

ОП

ОператиВна памет;

 

_П-CL

1     2 3

9

Perfect S-KL

РЕЖИМИ   НА РАБОТА

За да започнете работа с фУ, натиснете и задръЖте О I

Perfect S-KLдаВа ВъзмоЖност да работите с кратко и разширено менк. Ако Желаете да работите с кратко менк, натиснете последоВателно клаВиши  о I2\5|8I . В тоВа менк реЖимите са Регистрация, Нулиране, фискална памет. За да се Върнете отноВо В Разширено менк, натиснете о \ 2\ 5 |sI За да получите помощна информация от ЕКАфП, натиснетеhelpI, at|+ hel-1разпечатка Разширено менк– 6реЖима на работа. Преход от един реЖим към друг -с+Iили _iJ

ГлаВно менк ГлаВноменк

Регистрация

?

Регистрация

избиране реЖим за работа

Нулиране

Четене

+1 или -О I – за позициониране на съотВетния реЖим и с   OKIсе потВърЖдаВа.

фискална памет

Нулиране Програмиране

Оператори от 1до 18имат достъп само до реЖим „ Регистрация „ Оператор 19има достъп до реЖими: Четене, Нулиране, Регистрация, РС, фискална Памет. Оператор 20има достъп до Всички реЖими на фУ. Пароли по подразбиране

Оператор 1 – ‘ 1 I ‘OKI ;Оператор 2 -ПП ‘OKГ Оператор 3 – 3Г| ‘OK I    до 18оператор Оператор 19 – ‘8I’8I’8I’8 \ OKI ; Оператор 20 – ‘9|’9|9|’9 I OKI

10

Perfect S-KL

РЕЖИМ ПРОГРАМИРАНЕ

С помощта на Н I, изберете менк Програмиране. За да Влезете В този реЖим, натиснете ЮН ВъВедете парола и потВърдете с O .

Главно меню

Нулиране

Програмиране

Фискална Памет

Въведете парола

Програмиране Артикули

Департаменти

Данъчни ставки

Оператори

TN—И

Въведете парола

****

11

Perfect S-KL

Този реЖим даВа ВъзмоЖност да програмирате, както артикули, департаменти, данъчни стаВки, данни за оператори, така и системни параметри, плащания и текстоВе на бона. Достъп до Всеки един от параметрите се осъщестВяВа с + I или+I и потВърЖдаВате с^OK] /\   ВНИМАНИЕ! При ВъВеЖдане на грешна парола, натиснете’ ‘с I, ВъВедете праВилната и продълЖете работа.

Грешка

ГРЕШНА ПАРОЛА Натиснете с I

ПРОГРАМИРАНЕ НА СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ

Натиснете _

,докато стигнете до „Системни параметри “.След като е маркирано, натиснете’OK 1

Програмиране

Плащания

ТекстоВе бон

Системни параметри

Печат параметри

Параметри

? Десетична точка:^

|~~| Н о ме

:

1

12

Perfect S-KL

Системни параметри

\

\

1:Десетична

точка

2:РедовеКлише

]

3:Редове реклама

4:Опции печат

5:Подробен

печат

6:Клише вид

7:Реклама вид

8:Разрешаване операции

9:Разрешаване плащания

10:Номер екафп

11:Дн./пер. отчет -Вид

12: Печат всичко

13:Дневен отчет -нулиране

14:Шрифт КЛЕН

15: Тип везна

16: Печат лого

17:Тегловен

баркод

18:Сума валута

19:’ 1 at\ +департамент

20:От № #

21:До № #

22: Празни реда

23:Печат контраст

24:Изключване [мин]

25:Екран контраст

26:Екран изключване

13

Perfect S-KL

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СИСТЕМНИТЕ ПАРАМЕТРИ

ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа

Име

Разряд

ВъзмоЖни стойности

Необходим отчет

1

Десетична точка

[1]

0, 2

ДнеВен/Пер. отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули

2

РедоВе клише

[1]

2Д…6

ДнеВен отчет

3

РедоВе реклама

[1]

0, 1, 2

ДнеВен отчет

4

Опции печат

[1,2,3,4]

[1]ОтпечатВа се празна линия след HEADER [2]Не се използВа

[3]ОтпечатВа се празна линия след FOOTER [4]ОтпечатВа се разделителна линия преди общата сума

ДнеВен отчет

5

Подробен печат

[1, 2]

[1]Печат на информация по дан. групи В края на бона [2]Подробен печат на продаЖбите В бона

ДнеВен отчет

14

Perfect S-KL

6

Клише Вид

[1,2,3,4,5,6]

Печат на редоВете В началото на бона с дВойна ширина

ДнеВен отчет

7

Реклама Вид

[1, 2,]

Печат на редоВете В края на бона с дВойна ширина

ДнеВен отчет

8

РазрешаВане операции

[1,2,3,4,5]

[1] Процентна надбаВка

[2] Не се използВа

[3]Процентна отстъпка

[4] Не се използВа

[5] Корекция

ДнеВен отчет

9

РазрешаВане плащания

[1]

Броят се от дясно наляВо. Не моЖе да се заабрани плащане В брой

ДнеВен отчет

10

Номер екафп

[1,2,3,4]

1-99

ДнеВен отчет

11

Дн./пер. отчет -Вид

[1,2,3]

[1] Отчет по артикули [2]Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти

Няма

12

Печат Всичко

[1,2,]

[1] Отчет по оператори [2] Отчет по департаменти

Няма

15

Perfect S-KL

13

ДнеВен отчет -нулиране

[1,2,3]

[1] Периодичен отчет [2]Отчет по артикули [3] Отчет по оператори

ДнеВен отчет

14

Шрифт КЛЕН

[1]

0-стандартен; 1- сбит

ДнеВен отчет

15

Тип Везна

[1]

0- RS2не работи с Везна

1- Протокол за “BIMKO”

2- Протокол за “Daisy”

ДнеВен отчет

16

Печат лого

[1]

0 -не се печата, 1 до 144 -брой редоВе от логото, които се печатат

ДнеВен отчет

17

ТеглоВен баркод

[1,2,3,4]

[1]Начална позиция на количестВото [2]Брой позиции на количестВото [3]Начална позиция на номера на артикула [4] Брой позиции на номера на артикула

ДнеВен отчет

18

Сума Валута

[1]

0 -не се печата, 1, 2… – печата се общата сума на бона, името и курсът на съотВетния номер плащане

Няма

19

atI +департамент

[1]

от 4до 46

Няма

16

Perfect S-KL

20

От № #

[1]

Диапазон фактури -начало -от 1до 9999999999

Няма

21

До № #

[1]

Диапазон фактури -край -от 0до 9999999999

Няма

22

Празни реда

[1]

Няма

23

Печат контраст

0 до 9 – по-големите стойности Водят до по-наситен печат, но при работа на батерии Водят до по-бързото им изтощаВане

Няма

24

ИзклкзчВане [мин]

0-240

Няма

25

Екран контраст

[1]

0-7

Няма

26

Екран изклЮчВане [сек]

0-59

Няма

Таблица 1

17

Perfect S-KL

ПРОМЯНА НА СТОЙНОСТИТЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

За промяна стойностите на системните параметри, разгледайте инструкциите. Влизате В реЖим Програмиране от глаВното менЮ, избирате “Системни параметри “и потВърЖдаВате с Тж1

Програмиране Плащания

ТекстоВе бон

Системни параметри

Печат параметри

А А

Параметри ? Десетична точка:^

^ Н о ме

:

1

ВНИМАНИЕ! За да моЖете да променяте тази стойност, трябВа предВарително да сте пуснали ДнеВен отчет, отчет по Оператори, отчет по Артикули

ВНИМАНИЕ! Ако Желаете да програмирате определен системен параметър, не е нуЖно да преминаВате през Всички параметри, за да стигнете до този, който ще променяте. За целта следВайте инструкциите: Влезте В реЖим Програмиране и изберете Системни параметри, маркирайте и потВърдете с O

18

Perfect S-KL

Програмиране Плащания

ТекстоВе бон

Системни параметри

Печат параметри

Параметри

? Десетична точка:^

р|Н о ме|

: 1

ВъВедете номер на параметър, който ще променяте. Например1 III 6 Iи потВърдете сOKI

Параметри 123

? Печат лого:?

Печат лого

16

Параметри

? Печат лого:?

Печат лого

143

ПотВърдете сOKIи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с I . Променете стойността, потВърдете с Oи излезте от реЖима. За промяна на пърВи системен параметър, следВайте инструкциите: Влезте В реЖим Програмиране и изберете Системни параметри, маркирайте и потВърдете с O

19

Perfect S-KL

Програмиране Плащания ТекстоВе бон Системни параметри Печат параметри

Този параметър показВа работа на ФУ с цели или дробни числа.

Стойността по подразбиране е 2 -работа на ФУ с десетична точка. Ако Желаете да работите с цели числа, то натиснете  о I от клаВиатурата, потВърдете с 0К\

Натиснете+ 1за да Видите стойността по подразбиране. Ако Желаете да я промените, ВъВедете число от клаВиатурата и потВърдете сOKI. При промяната ще се разпечата белеЖка, на която ще бъде описана ноВата стойност на този параметър.

Параметри ? Десетична точка : ?

-N

Параметри             123 ? Десетична точка : ?

S-^

Параметри ? Десетична точка : ?

;

Десетична т о чка 2

N-\/

Десетична т очка 0

N-/

Z

Десетична точка

0

Параметри

? Десетична точка:^

Номер:

1

20

Perfect S-KL

НатиснетеI IPYIи преминете на следВащ параметър.

Параметри

? РедоВе клише:?

/”—S

Параметри

? РедоВе клише:?

й

1Нол/1^|э:

2

s—/

Г^едо Ве кл ише: ? 3

Параметри123

? РедоВе клише:?

РедоВе клише: 3

N—ИТ?

Параметри

? РедоВе клише:?

РедоВе клише: 3

Параметърът показВа, колко реда могат да бъдат програмирани като редоВе на клише В началото на Всяка белеЖка. Стойностите, които приема са от 2до 6.По подразбиране стойността е 2,което означВа, че ще бъдат програмирани само 2реда. За да я Видите, натиснете+ 1Ако Желаете да бъдат програмирани само 3реда В началото на белеЖката, то ВъВеЖдате числото з I, потВърЖдаВате с 0O и преминаВате към следВащ параметър с P

Параметри

[?РедоВе реклама:?

1Номер:

Параметри

? РедоВе реклама:?

РедоВе реклама: 2

Параметри 1 23

? РедоВе реклама:?

РедоВе реклама: 1

Параметри

? РедоВе реклама:?

РедоВе реклама: 1

3

21

Perfect S-KL

С този параметър се програмират брой редоВе В края на Всяка белеЖка /реклама/. ВъзмоЖните стойности, които приема са 0,1и 2.Преди да се програмират тези редоВе е необходимо да бъде пуснат ДнеВен отчет. Натиснете | 4- I, за да Видите стойността по подразбиране и да я промените ако Желаете. ВъВеЖдате число от клаВиатурата, например ПДТоВа означаВа, че сте избрали само един ред за програмиране на реклама. ПотВърЖдаВате сOKIи преминаВате към следВащ параметър сI I PY I

Параметр

? Опции печат:?

Номер:

4

Параметри

? Опции печат:? ~? Опции печат: 0000

Този параметър, показВа опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете ДнеВен отчет. Функцията се състои от 4разряда, като Всеки разряд показВа какВо е ВъзмоЖно да се печата на касоВата белеЖка, както следВа: [1] ОтпечатВа се празна линия след HEADER [2]Не се използВа

[3]ОтпечатВа се празна линия след FOOTER

[4]ОтпечатВа се разделителна линия преди общата сума

ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа

22

Perfect S-KL

Параметри123 ? Опции печат:?

Опции печат: 1010

1

Параметри

? Опции печат:?

Опции печат:

1010

*ЗабелеЖка:

Ако избраните от Вас стойности на този параметър са 0000,то тоВа означаВа, че тези описани опции няма да се отпечатат на белеЖката. Но ако сте избрали стойности 1010, то тоВа означаВа следното:

1 -Разрешен печат на празна линия след HEADER-печата се

0 -Не се използВа

1 -Разрешен печат на празна линия след FOOTER -печата се

0 -Забранен печат на разделителна линия преди общата сума -НЕ СЕ ПЕЧАТА

ПотВърЖдаВате сOKIи преминаВате към следВащ параметър сI IPYI

Параметри ? Подробен печат:?

? Номер:

Параметри

«Подробен печат:?

Подробен печат: 00

Парам три

123

? Подробен

печат:?

Подробен

печ ат:

11

Параметри

? Подробен печат:?

Подробен печа т: 11

3

23

Perfect S-KL

Системен параметър за Подробен печат, потВърдете с Oи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с4- I

Преди промяна е нуЖно да бъде пуснат ДнеВен отчет. Тук разрядите са 2.Имате

ВъзмоЖност да печатате информация по данъчни групи В края на бона с 1Ви разряд и с

2ри разряд да печатате подробно продаЖбите В бона.

/\    ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа

* ЗабелеЖка:

При ВъВедени стойности 11 за този параметър, Вие разрешаВате печат на описанието на дВата разряда. При ВъВедени стойности 10, то имате разрешение за печат на 1Ви разряд и забрана за печат на 2ри разряд.

ПотВърЖдаВате с O   и преминаВате към следВащ параметър с P

Параметри

? Клише Вид:?

Номер:

Параметри

Параметри

123

? Клише Вид:?

? Клише Вид:?

Клише Вид:

Клише Вид

111111

~

100110

Парам три

? Клише Вид:?

Клише Вид:

100110

6

24

Perfect S-KL

Параметър за Вид на клише. Преди да променяте стойностите пуснете ДнеВен отчет. ПотВърдете сOKIи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с- 4 I Функцията се състои от 6разряда. Стойността по подразбиране е 111111.Всеки разряд показВа номер на ред от клишето, който ще се печата с дВойна ширина В началото на Всяка белеЖка.

А   ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа *ЗабелеЖка:

Ако сте избрали следните стойности 100110, то тоВа означаВа следното: 1-ПърВи ред разрешаВате да бъде отпечатан с дВойна ширина на букВите; 0-Втори ред забраняВате да се печата с дВойна ширина на букВите;

0- Трети ред забраняВате да се печата с дВойна ширина на букВите;

1- ЧетВърти ред разрешаВате да бъде отпечатан с дВойна ширина на букВите; 1-Пети ред разрешаВате да бъде отпечатан с дВойна ширина на букВите; 0-Шести ред забраняВате да се печата с дВойна ширина на букВите.

ПотВърЖдаВате сOKIи преминаВате към следВащ параметър сI I PYI

25

Perfect S-KL

Параметри

Параметр

? Реклама Вид:?

А—S

? Реклама Вид:?

Номер:

у—/

Реклама Вид:

_

7

00

Параметри             123

Параметри

? Реклам а Вид:?

/—К

? Реклама Вид:?

Реклама Вид:

N—/

Реклама Вид:

10

10

Параметър за Вид на рекла ма. Преди да променяте стойностите пуснете Дн еВен отчет. ПотВърдете с№1и преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с Q Функцията се състои от 2разряда. Стойността по подразбиране е 00.Всеки разряд показВа номер на ред от рекламата, който ще се печата с дВойна ширина В края на Всяка белеЖка.

ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа *ЗабелеЖка: Ако сте избрали следните стойности 10,то тоВа означаВа следното: 1- ПърВи ред разрешаВате да бъде отпечатан с дВойна ширина на букВите; 0- Втори ред забраняВате да се печата с дВойна ширина на букВите. ПотВърЖдаВате с№1и преминаВате към следВащ параметър сPY I

Параметри

Параметри

? РазрешаВане операции ?

—s

? РазрешаВане операции ?

Номер:

РазрешаВаие еперации

8

urn

Параметри 123

? РазрешаВане операции ?

еазрешаВане оп ерации

11001

Параметри

? Р

азреш

аВане операции ?

РазрешаВане еперации

11001

26

Perfect S-KL

Параметър за разрешаВане на операциите. Преди да променяте стойностите пуснете

ДнеВен отчет. ПотВърдете сOKIи преминете към следВаща стъпка за програмиране на

този параметър с’ -4 I.Функцията се състои от 5разряда. Стойността по подразбиране

е 11111.Всеки разряд показВа кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени

В реЖим Регистрация:

[1]Процентна надбаВка

[2]Не се използВа

[3]Процентна отстъпка

[4]Не се използВа

[5]Корекция

/\   ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа *ЗабелеЖка:

Ако сте избрали следните стойности 11001,то тоВа означаВа следното: 1- Разрешен печат на процентна надбаВка В касоВата белеЖка; 1- Не се използВа;

0-Забранен печат на процентна отстъпка В касоВата белеЖка;

0- Не се използВа

1- Разрешен печат на корекция В касоВата белеЖка.

27

Perfect S-KL

ПотВърЖдаВате с O   и преминаВате към следВащ параметър с P

Параметри

Параметри

? РазрешаВане плащания ?

? РазрешаВане плащания ?

Номер:

РазрешаВаие ел а щания

9

1111

_

Параметри 123

? РазрешаВане плащания ?

еазрешаВане плащания

1101

Параметри ? РазрешаВане плащания ?

РазрешаВане елащания

1101

Параметър за разрешаВане на плащания. Преди да променяте стойностите пуснете ДнеВен отчет. ПотВърдете с’OK Iи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 I.Функцията се състои от 4разряда. Стойността по подразбиране е 1111. Всеки разряд показВа кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени В реЖим Регистрация: [1] Плащане с ЧЕК [2]Плащане с КРЕДИТ [3]Плащане с USD [4]Плащане с EURO

А   ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ!!!

28

Perfect S-KL

*ЗабелеЖка:

Ако сте избрали следните стойности 1101,то тоВа означаВа следното:

1-Разрешен печат на плащане с ЧЕК;

1-Разрешен печат на плащане с КРЕДИТ;

0- Забранен печат на плащане с USD ;

1- Разрешен печат на плащане с EURO.

ПотВърЖдаВате с’OKIи преминаВате към следВащ параметър сI ‘PYI

Параметри

? Номер ЕКАфП ?

^•>>

Параметри ? Номер ЕКАфП ?

L

Е

Номе

р:

10

VI-

_

Но ме

р ека фп

01

Параметър 10,показВа номер на ЕКАфП. Преди да променяте стойностите пуснете ДнеВен отчет. ПотВърдете с O   и преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 IВъзмоЖните стойности, които приема са от 1до 99. ПотВърЖдаВате с O   и преминаВате към следВащ параметър с P

29

Perfect S-KL

-“>»

Параметри

? ДнеВен отчет -Вид ?

Параметри ? ДнеВен отчет -Вид ?

L

Е

Н огу^ер:

11

“VI-^

Д не 13ен отч ет -Вид

000

Този параметър показВа какВи допълнителни данни моЖете да печатате В днеВния отчет. ПотВърдете с’OKи преминете към следВаша стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 I функцията се състои от 3разряда. Стойността по подразбиране е 000.Всеки разряд показВа кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени: [1] Отчет по артикули [2]Отчет по оператори [3] Отчет по департаменти *ЗабелеЖка:

Системният параметър има значение, когато днеВният фин. отчет е пуснат от клаВиатурата

на касата. Ако този отчет се изпълняВа по команда от PC,текущият отчет се

разпечатВа и нулира според указаното В командата. Ако PC-то не укаЖе тези променлиВи, то

се ползВат данните, записани В системните параметри.

/\   ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа

30

Perfect S-KL

*ЗабелеЖка:

Ако сте избрали следните стойности 101,то тоВа означаВа следното: 1 – Разрешен печат на отчет по артикули В днеВния отчет;

0 -Забранен печат на отчет по оператори В днеВния отчет;

1 – Разрешен печат на отчет по департаменти В днеВния отчет. ПотВърЖдаВате с’OK ‘и преминаВате към следВащ параметър сЩЗ

Параметри ? Печат

Всичко ?

Параметри

? Печат Всичко ?

L

Е

Н оме

??

12

^sl-

Печа т

Всичко

00

Параметър, който показВа разрешени/забранени нулеВи данни, по които няма натрупВания В отчет по оператори и по департаменти. ПотВърдете с Oи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 !

Функцията се състои от 2 разряда. Стойността по подразбиране е 00. Всеки разряд показВа кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени с нулеВи данни: [1] Отчет по оператори; [2] Отчет по департаменти А   ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа

31

Perfect S-KL

*ЗабелеЖка:

Ако сте избрали следните стойности 10,то тоВа означаВа следното: 1 – Разрешен печат на отчет по оператори с нулеВи данни; 0 – Забранен печат на отчет по департаменти с нулеВи данни. ПотВърЖдаВате с’OKIи преминаВате към следВащ параметър с!’ PY I

Параметри ? ДнеВен отчет -нулиране ?

^1-^

Параметри ? ДнеВен отчет -нулиране ?

L

Е

НомерП

13

Днерен отчет -нулиране

100

Параметър, койт о показВа разрешено/забранено нулиране на отчети заедно с днеВния отчет. ПотВърдете с Oи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 I

Функцията се състои от 3разряда. Стойността по подразбиране е 100.Всеки разряд показВа кои от следните операции ще бъдат забранени/разрешени: [1] Периодичен отчет [2]Отчет по артикули [3]Отчет по оператори

32

Perfect S-KL

* ЗабелеЖка:

Системният параметър има значение, когато днеВният фин. отчет е пуснат от клаВиатурата на касата. Ако този отчет се изпълняВа по команда от PC,текущият отчет се разпечатВа и нулира според указаното В командата. Ако PC-то не укаЖе тези променлиВи, то се ползВат данните, записани В системните параметри. А   ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 1 – РазрешаВа; 0 – ЗабраняВа

* ЗабелеЖка:

Ако сте избрали следните стойности 101, то тоВа означаВа следното:

1 – Не се използВа

2 – Забранен печат на нулеВ отчет по артикули заедно с днеВния отчет;

0 – Разрешен печат на нулеВ отчет по оператори заедно с днеВния отчет. ПотВърЖдаВате с’OKIи преминаВате към следВащ параметър сI ‘ PYI

^1-^

Параметри

? Шрифт клен ?

Параметри ? Шрифт

клен ?

L

Е

Номер;

14

VI-1^

z

Шрифт клен

1

33

Perfect S-KL

Параметър 14,с какъВ шрифт моЖете да печатате КЛЕН. ПотВърдете с’OK Iи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 Iфункцията се състои от 1разряд. Стойността по подразбиране е 1.Приема стойности 0или 1.Тя показВа с какъВ шрифт ще се печата КЛЕН. [0] Стандартен шрифт [1]Сбит шрифт *ЗабелеЖка:

Ако сте избрали стойност 1, то тоВа означаВа, че КЛЕН ще се печата с дВойно по-нисък шрифт. Ако сте избрали стойност 0, то тоВа означаВа, че КЛЕН ще се печата със стандартен шрифт. ПотВърЖдаВате с O   и преминаВате към следВащ параметър с P

Параметри ? Тип Везна

Параметри

? Тип Везна ?

L

Е

Номе

р:

15

>М—-

:

Тип Везна

2

Параметър 15,показВа с какВа Везна моЖе да работи ЕКАфП. ПотВърдете сOKIи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 I

34

Perfect S-KL

Стойността по подразбиране е 2.Приема стойности 0 ,1, 2.Всяка стойност е работа с

различен Вид Везна.

[0] RS2не работи с Везна

[1]Протокол за “BIMKO”

[2]Протокол за “Daisy”

*ЗабелеЖка:

Ако сте избрали стойност 0,то тоВа означаВа, че RS2не работи с Везна; Ако сте избрали стойност 1,то тоВа означаВа, че работите с протокол за “BIMKO”; Ако сте избрали стойност 1, то тоВа означаВа, че работите с протокол за ” Daisy”. ПотВърЖдаВате с’OKIи преминаВате към следВащ параметър сI ‘ PY I

Параметри

? Печат лого ?

^1->\

Параметри

? Печат лого ?

и

:

Номер:

16

^-1^

Печат лого

144

Параметър 16,пок азВа с какъВ размер/брой редоВе на лого/ моЖе да се печата логото на касоВата белеЖка. ПотВърдете с Oи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 I

Стойността по подразбиране е 144.Приема стойности 0 ,1-144.

35

Perfect S-KL

А   ВНИМАНИЕ! ВъзмоЖни стойности: 0 – Забранява печат на лого.

От 1до 144 -брой редове на графично лого, които се печатат. ПотвърЖдавате сOKIи преминавате към следващ параметър с [Y

Параметри ? Тегловен

баркод ?

^^>

Параметри

? Тегловен баркод ?

L

Е

??

17

:

Теглобе

н баркод

3476

Параметър 17прави интерпретация на тегловен баркод. Това е баркод от типа EAN-13 с начална цифра 2.

Параметърът указва кои позиции да се интерпретират като количество и кои -като

номер на артикул. СъдърЖа 4разряда, както следва:

[1]Начална позиция на количеството

[2]Брой позиции на количеството

[3]Начална позиция на номера на артикула

[4] Брой позиции на номера на артикула

36

Perfect S-KL

A

ВНИМАНИЕ! Позициите се броят отляво надясно, като се започва от 1.Стандартът на баркода, който моЖете да програмирате е EAN – 13.

Потвърдете с ЛОЛ и преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с I ПотвърЖдавате с ЛОЛ и преминавате към следващ параметър сIfPYl

Параметри

? Сума валута ?

^1-^

Параметри

? Сума валута ?

L

Е

18

Vi- 1^

С°ема валут а

0

Този параметърслуЖи за печат на обща сума по курс (валут а) на плащане. Потвърдете сOKIи преминете към следваща стъпка за програмиране на този параметър с _J Стойностите, които приема са: 0 – не се печата, 1, 2… – печата се общата сума на бона, името и курсът на съответния номер плащане.ПотвърЖдавате сOKIи преминавате към следващ параметър с

Параметри ? <АЛТ> +департамент ?

^1-

Параметри ? <АЛТ> +департамент ?

L

Е

ромер:

19

Vi-1^

<АЛТ> +дппартамент

10

37

Perfect S-KL

Този параметър показВа регистриране на департаменти от 4до 46с число, което се добаВя към’at| +департамент

ПотВърдете с’OKIи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4 I *ЗабелеЖка:

Ако сте ВъВели стойност 20на този параметър при натискане на’at| jj]в реЖим “Рег.”

ще се изВърши регистрация на департамент 21.

ПотВърЖдаВате с’OKIи преминаВате към следВащ параметър сI ‘ PY |

Параметри ? От № # ?

Параметри

[

Е

Номер:

20

s,>

:

От № #

0000000001

Системен параметър 20показВа диапазон на фактури -начало

ПотВърдете с’OKIи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’ 4- I Стойността по подразбиране е 1или пърВи номер на фактура. Всяка следВаща фактура аВтоматично ще и бъде генериран номер 0000000002, 0000000003, 0000000004и т.н. ПотВърЖдаВате с O   и преминаВате към следВащ параметър с P

38

Perfect S-KL

-^

Параметри ? До № # ?

Параметри ? До № # ?

L

E

Номер:

21

‘4 i>

_

До № #

0000000000

Параметърът показВа диапазон на фактури -край

ПотВърдете с’OK Iи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с _j МоЖете да ВъВедете число, за да укаЖете край на номерацията на фактурите. ПотВърЖдаВате с O   и преминаВате към следВащ параметър с P

у*^

Пара етри

? Празни реда ?

Параметри

? Празни реда ?

L

Е

Номер:

22

VI-И-*

_

Праз ни реда

03

С този параметър моЖете да програмирате брой празни редоВе меЖду Всяка белеЖка. ПотВърдете с’OK Iи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с _j

39

Perfect S-KL

Стойността по подразбиране е 3.Ако изберете по-малка стойност, то след печат на белеЖка, разстоянието до следВащата е малко и при откъсВане на бон част от информацията ще бъде отрязана. ВъзмоЖни стойности са от 0до 9Вклкэчително. ПотВърЖдаВате сIToUпреминаВате към следВащ параметър сPY I

Параметри

Параметри ? Печат

контраст ?

и

:

Н омер:

23

Печа1Т1

конт раст 5

С този параметър моЖете да регулирате контраст на печат на Всеки бон.Стойност по подразбиранеб. ПотВърдете с Рк1 и преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с 1ГЯ .МоЖете да ВъВедете от 0до 9контраст, но по-Високите стойности Водят бързо изтощаВане на батериите, когато ФУ работи без Външно захранВане. ПотВърЖдаВате сOи преминаВате към следВащ параметър сP

Параметри

? ИзклкзчВане [мин]?

-1 Номер:

Параметри

? ИзклкэчВане [мин]?

ИзклкчВанне [м ин] 030

24

40

Perfect S-KL

Този параметър показВа Времето за аВтоматично изклкэчВане.

ПотВърдете сOKIи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’Т I Време (В минути), след изтичането на което ЕКАфП ще се самоизклкэчи, ако не е работила (не е имало натиснат клаВиш, не е обноВяВан дисплея, не е имало печат, не е имало комуникация). ВъзмоЖните стойности са от 0до 240.

Ако сте избрали стойност 0,то ЕКАфП няма да се изклкэчи. * ЗабелеЖка:

Системният параметър има значение, само когато фУ работи на батерия (без захранВане от мреЖата ).

ПотВърЖдаВате с O   и преминаВате към следВащ параметър с P

Параметри

? Екран контраст ?

Параметри

? Екран контраст ?

L

Е

Номер:

25

V!-V?

_

Екран контраст 5

С този параметър се регулира контраст на екрана.

ПотВърдете с’OK Iи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с

41

Perfect S-KL

ВъзмоЖните стойности са: от 0до 7

ПотВърЖдаВате с’OKIи преминаВате към следВащ параметър с [Y

Па амет и

? Екран изклкэчВане [сек]?

Парамртри ? Екран изклкчВане [сек]?

L

Е

Номер:

26

VI-

_

Екран изклкчВане [сек] 30

С този параметър моЖете да зададете след колко секунди да се изклкэчи дисплея, за пестене на енергия.

ПотВърдете с’OKIи преминете към следВаща стъпка за програмиране на този параметър с’\ I Стойност по подразбиране е 30.ВъзмоЖните стойности са :от 0до 59 ПотВърЖдаВате с’OKIи с тоВа сте приклкэчили програмирането на Всички системни параметри.

42

Perfect S-KL

ПРОГРАМИРАНЕ НА АРТИКУЛИ

Артикулите имат различны параметри.

Програмиране_

Департаменти

Данъчни ставки

За да програмирате пърВи артикул следЗайте инструкциите:

Влезте З реЖим Програмиране от глаЗното менк).   ВъЗедете парола и потВърдете.

Маркирайте поле Артикули и потВърдете сOKI

Вече моЖете да ЗъЗедете параметрите на 1Зи артикул.

А   ВНИМАНИЕ! Ако Желаете да програмирате артикул с друг номер, моля ЗъЗедете номера на Желания от Вас артикул и потЗърдете с ЖК|

Номер

Цена

Артикули

Департамент

Име

ВС

Оператори

Запас

43

Perfect S-KL

С помощта на’ 41маркирайте поле Цена. От клаЗиатурата ЗъЗедете Желаната от Вас единична цена, например: 10.00лЗ. и потЗърдете с’OKI

Артикули

Номер:

1

Артикули

?

?

_

Единична цена:

0.00

_

Артикули ? ?

_

Единична цена:

10.00

За да преминете към следЗащия параметър на артикула натиснете

Артикули

?

?

^”-

Артикули

?

?

? Де пар та

П

м е н т:

0

-—

? Д еп а рта

П

ме нт :

1

Изберете номер на департамент, към който ще бъде Зклкэчен този артикул, напр. М_ ПотЗърдете с’OKIи преминете към следЗащ параметър с’ 4 –

44

Арти кул и

Арти кул и

?

?

?

?

Име:

И м е:

Боб

Perfect S-KL

ВъЗедете име на артикула.

ft\ВНИМАНИЕ! МоЖете да въвеЖдате букви на кирилица и латиница/малки и големи/. НатиснетеSI,за да позиционирате маркера и да започнете да въвеЖдате.Преход от латински на български става с клавишP11.Преход от малки и големи букви става с клавишIQ1При задърЖане на клавиш Ю1 моЖете да въвеЖдате числа.I IVDI -използвайте за изтриване един символ назад, а ~с~1 – за изтриване на целия ред. Използбайте възмоЖностите на клавишите от фигура 1или натиснете 1ИЯ за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура. Потвърдете сIOIи преминете към следващ параметър с 1ГЯ

Артикули

Артикули

?

ВС:

0

В С :

3579 51268478

Ако Желаете да маркирате баркод на този артикул, моЖете да го въведете ръчно или с баркод скенер. Потвърдете сlOlи преминете на следващия параметър с 1ГЯ

Артикули

?

?

Зап а с:

999999.999

45

Perfect S-KL

Запас на този артикул, означава стокова наличност. Въведете число от клавиатурата. Стойността по подразбиране е 999999.999,което означава, че не се следи стокова наличност. Увеличава се, чрез въвеЖдане на количеството и натискане на’ + Iи се намалява с въвеЖдане на количеството и клавиш’ 4 IПотвърдете с’OKIи с това сте приключили с програмирането на всички данни за първи артикул.

За програмиране данни на всеки следващ артикул, следвайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДЕПАРТАМЕНТИ

Департаментите могат да се разглеЖдат като отделни сектори в търговските обекти или като стокови групи, в които продаваемата стока се класифицира по различни признаци. Програмирането на департаментите означава да им се присвоят определени параметри ,които ще се използват в процеса на търговската дейност. За програмиране на департаменти от 1-ви до 3-ти съответстват клавиши 0|| доI I03I

За останалите съответства клавиш от цифровата клавиатура и клавишI D+IНапример ‘ 4 I ID+I-за програмиране на 4-ти департамент.За да програмирате първи департамент, следвайте инструкциите: Влезте в реЖим Програмиране от главното менк). Въведете парола и потвърдете. Маркирайте поле Департаменти и потвърдете сOKI

46

Perfect S-KL

Програмиране

Департаменти

Номер

Данъчни ставки

Дан.група

Оператори

Макс.цифри

Програмиране на първи департамент. Потвърдете сOIи преминете към следващия параметър на департамента с –

Департаменти ? Номер:1 ?

мемер:

Департаменти ? Номер : 1 ?

Дпт 01

Въведете име на департамента. МоЖете да въвеЖдате букви на кирилица и латиница/ малки и големи/. НатиснетеSTLIза да позиционирате маркера и да започнете да въвеЖдате. Преход от латински на български става с клавишIPD.Преход от малки и големи букви става с клавишQI.При задърЖане на клавишQIмоЖете да въвеЖдате числа.

Артикули

Име

47

Perfect S-KL

vpI -използвайте за изтриване един символ назад, а I с I – за изтриване на целия ред. Използвайте възмоЖностите на клавишите от фигура 1или натиснетеHelpI,за да си разпечатате мястото на букви/символи на цифровата клавиатура.

Департаменти ? Номер : 1 ?

Департаменти ? Номер : 1 ?

Потвърдете сo   и преминете към следващ параметър с

Департаменти ? Номер : 1 ?

Данъчна група:

Департаменти

?

Номер : 1 ?

МАХ ци фри

9

Въведете данъчната група, към която ще бъде вклкэчен този депатамент./Данъчна група на департамента, приема стойности от 1до 8/.Потвърдете сokiи преминете към следващ параметър с –

Абв

Abc

2

48

Perfect S-KL

Максимален брой цифри при работа със свободна цена, ВъВеЖдана при продаЖба по този департамент. МоЖете да промените тоВа число от клаВиатурата. ПотВърдете с Ю и с тоВа сте приклкчили с програмирането на Всички данни за пърВи департамент. МоЖете да разпечатате с комбинация от клаВиши за коректност на данните. За програмиране данни на Всеки следВащ департамент, следВайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАНЪЧНИ СТАВКИ

За да програмирате данъчни стаВки, следВайте инструкциите: Влезте В реЖим Програмиране от глаВното менк). ВъВедете парола и потВърдете. Маркирайте поле Данъчни ставки и

потВърдете с Ю _Програмиране

Департаменти

Данъчни ставки

Оператори

AДДС [%]: 0.00

Б ДДС[%]: 0.00

В ДДС[%]: 0.00

Данъчни ставки ? Номер

Данъчни ставки

А Д Д С [ % ] :

Данъчни ставки

_

А ДД С [ %]:

5.00

Артикули

0.00

49

Perfect S-KL

НоВата стойност се ВъВеЖда от цифроВата клаВиатура, потВърЖдаВа се с клаВиш Ю и се преминаВа към следВащата данъчна ^таВка сI PYI .За забрана на изВършВане на продаЖби по данъчна група се използВа клаВиш_VD

Данъчни ста вки

Данъчни ста вки

?

А Д ДС [ %о] :

t-)

А Д ДС [ %]:

0.00

ПотВърдете с Ю и с тоВа сте приклкчили с програмирането на Всички данни за данъчни стаВки. При Всяка промяна на стойностите на данъчните стаВки, ще се разпечатВа белеЖка с промяната. За програмиране данни на Всяка следВаща данъчна стаВка, следВайте инструкциите по-горе.

програмиране на оператори

Влезте В реЖим Програмиране от глаВното менк. ВъВедете парола и потВърдете. Маркирайте поле Оператори и потВърдете сOKI

Програмиране

Департаменти

Данъчни ставки

Дата /час

Номер

Парола

Оператори

Име

50

Perfect S-KL

За по-бърз достъп до съотВетния оператор се ВъВеЖда номера на оператора и клаВиша7Q\ За програмиране данни на пърВи оператор, следВайте инструкциите: Програмиране номер на пърВи оператор.

Оператори ?   Номер:1 ?

оомер:

Оператори

<

Номер : 1

?

Парола:

000001

ПотВърдете с’OKIи преминете към следВащия параметър с’ 4 I.

ВъВедете парола на оператора. ПотВърдете сOKIи преминете към следВащ параметър с

Оператори ?   Номер:

1 ?

Име

Оператор 01

Оператори

?   Номер:1 ?

В.

Оператори

?   Номер:1 ?

Abc

1

ВъВедете име на оператор. МоЖете да ВъВеЖдате букВи на кирилица и латиница/малки и големи/. НатиснетеSTLI ,за да позиционирате маркера и да започнете да ВъВеЖдате. Преход от латински на български стаВа с клаВиш’ P I IПреход от малки и големи букВи стаВа с клаВиш |’ QTYl

Абв

51

Perfect S-KL

При задърЖане на клаВишIQTYIмоЖете да ВъВеЖдате числа. VD I-използВайте за изтриВане един симВол назад, аI с I – за изтриВане на целия ред. ИзползВайте ВъзмоЖностите на клаВишите от фигура 1или натиснетеHI,за да си разпечатате мястото на букВи/ симВоли на цифроВата клаВиатура.

След като е ВъВедено името и с тоВа сте приключили с програмирането на Всички данни за пърВи оператор. За програмиране данни на Всеки следВащ оператор, следВайте

и.н.с.тру.к.ци.и.т.е. ло.-.г.оре……

ПРОГРАМИРАНЕ НА ДАТА /ЧАС

Влезте В реЖим Програмиране от глаВното менк). ВъВедете парола и потВърдете. Маркирайте поле Дата/час и потВърдете сOKI

Програмиране

Данъчни ставки Оператори Дата /час Плащания

Дата

Час

Дата / час

SE-07-2011 14:40:49

52

Perfect S-KL

ВъВедете актуални дата и час от клаВиатурата, потВърдете сOKIи с тоВа сте приклкэчили програмиране на дата/час.Когато сте В реЖим Регистрация/изВън бон/, моЖете да Видите дата/час със задърЖане наIatIнатискане на Мк|

ПРОГРАМИРАНЕ НА ПЛАЩАНИЯ

Влезте В реЖим Програмиране от глаВното менк). ВъВедете парола и потВърдете. Маркирайте поле Плащания и потВърдете сOKI

Програмиране

Оператори

<->

Номер

Дата /час

Име

Плащания

Курс

ТекстоВе бон

Стойността

КРЕДИТ”, “USD” и “EURO.”За Всяко от плащанията (осВен плащане В брой) е ВъзмоЖно да бъде програмиран и курс спрямо осноВното, което позВоляВа работа с Валути, както и към кой номер плащане да бъде отнесено при предаВане на данните към сърВъра на НАП.

53

Perfect S-KL

Плащани ? Номер:

я

1 ?

1—1Номер

п

i

Плащания

? Номер:

1 ?

_

Име:

В БРОЙ

За програмиране 1-Ви номер на плащане, потВърдете сOKIи преминете към следВащия параметър с’ 4- I .ВъВедете име на плащане. МоЖете да ВъВеЖдате букВи на кирилица и латиница/малки и големи/. НатиснетеStlI,за да позиционирате маркера и да започнете да ВъВеЖдате.Преход от латински на български стаВа с клаВиш’PY I.Преход от малки и големи букВи стаВа с клаВишIQtYI.При задърЖане на клаВишIQtYIмоЖете да ВъВеЖдате числа. _Vc -използВайте за изтриВане един симВол назад, а I Y I – за изтриВане на целия ред. ИзползВайте ВъзмоЖностите на клаВишите от фигура 1или натиснетеNeipIза да си разпечатате мястото на букВи/симВоли на цифроВата клаВиатура.

Плащания ? Номер : 1

Abc

?

Име:

Плащания

Абв

? Номер : 1

?

_

Име:

54

Perfect S-KL

ВъВедете името на плащането. ПотВърдете с Oи преминете към следВащ параметър с

Плащания ? Номер : 1 ?

123

Курс:

Плащания ? Номер : 1 ?

Курс:

ВъВедете курс от клаВиатурата.

ПотВърдете с Oи преминете към следВащ параметър с

Плащания

? Номер:1 ?

НАП ПЛ.

0

Плащания

? Номер : 1 ?

ПотВърдете с 70к]и с тоВа сте приклЮчили с програмирането на Всички данни за пърВо плащане.

За програмиране данни на Всяко следВащо плащане, следВайте инструкциите по-горе.

0.000

0

55

Perfect S-KL

ПРОГРАМИРАНЕ НА ТЕКСТОВЕ БОН. ПРОГРАМИРАНЕ НА КЛИШЕ

ВеднъЖ програмирано, заглаВието /КЛИШЕ/ ще се разпечатВа В началото на Всяка белеЖка.

Влезте В реЖим Програмиране от глаВното менк). ВъВедете парола и потВърдете. Маркирайте поле ТекстоВе бон и потВърдете сOKI

Текстове бон

Заглавни редове

-IV

Заглавни редове ? Номер:1 ?

Рекламни редове

|—| Ном1е|

П

1

Коментарни редове

ПотВърдете с’ 4 Iи преминете към следВащ параметър сI IPYI. Програмиране на пърВи ред В заглаВието на касоВата белеЖка.

ВъВедете името на пърВи ред на касоВата белеЖка ПотВърдете с | 4-1 и преминете към следВащ параметър с P

56

Perfect S-KL

Заглавни редо ве ? Номер:1 ?

Заглавни редове ? Номер:1 ?

11Ном е р:

п

1

Текст:

ФИРМА:

МоЖете да ВъВеЖдате букВи на кирилица и латиница/малки и големи/. НатиснетеSSЦ за да позиционирате маркера и да започнете да ВъВеЖдате.Преход от латински на български стаВа с клаВиш’ PII.Преход от малки и големи букВи стаВа с клаВиш Юту|При задърЖане на клаВишIQTYIмоЖете да ВъВеЖдате числа.VD–използВайте за изтриВане един симВол назад, а I с | – за изтриВане на целия ред. ИзползВайте ВъзмоЖностите на клаВишите от фигура 1или натиснетеHI,за да си разпечатате мястото на букВи/симВоли на цифроВата клаВиатура.

ПотВърдете с’ YI и преминете към следВащ параметър сI I’ PYI.

За програмиране данни на Всяки следВащ ред от клишето, следВайте инструкциите по-горе.

ПРОГРАМИРАНЕ НА РЕКЛАМНИ РЕДОВЕ

ВеднъЖ програмирани, рекламните редоВе ще се разпечатВат В края на Всяка белеЖка /2реда/.

57

Perfect S-KL

Текстове бон

Заглавни редове

-S

Рекламни редове ? Номер:1 ?

Рекламни редове Коментарни редове

Чч-

L

Е

Момер:

1

ПотВърдете с “ОИС| и преминете към следВащ параметър с _?

Рекламни редо ве ? Номер:1 ?

Рекламни редо ве ? Номер:1 ?

1—1Номер:

П

Текст:

ЗапоВядайте пак!

МоЖете да ВъВеЖдате букВи на кирилица и латиница/малки и големи/. НатиснетеSTUза да позиционирате маркера и да започнете да ВъВеЖдате.Преход от латински на български стаВа с клаВиш” PII. Преход от малки и големи букВи стаВа с клаВиш” QTYl.При задърЖане на клаВиш”QTYIмоЖете да ВъВеЖдате числа.VP I -използВайте за изтриВане един симВол назад, а -за изтриВане на целия ред. ИзползВайте ВъзмоЖностите на клаВишите от фигура 1или натиснете””help|, за да си разпечатате мястото на букВи/симВоли на цифроВата клаВиатура.

58

Perfect S-KL

Рекламни редове ? Номер:1 ?

Абв

Рекла ни редове ? Номер:1 ?

Abc

<*-

Терст :

NУ

Терс m :

ПотВърдете с” 4 !и преминете към следВащ параметър с!”РУ.

За програмиране данни на Всеки следВащ ред от рекламните редоВе, следВайте инструкциите

по-горе…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ПРОГРАМИРАНЕ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Могат да се програмират 9коментарни реда.

Текстове бон

1

Заглавни редове

Коментарни редове ? Номер:1 ?

Рекламни редове

Ном е р

1

Коментарни редове

_

ПотВърдете с “ОК” и преминете към следВащ параметър с Y-

59

Perfect S-KL

Коментарни редове ? Номер:1 ?

Абв

Коментарни редове ? Номер:1 ?_

МоЖете да ВъВеЖдате букВи на кирилица и латиница/малки и големи/. Натиснете S , за да позиционирате маркера и да започнете да ВъВеЖдате.Преход от латински на български стаВа с клаВиш щщ. Преход от малки и големи букВи стаВа с клаВиш” QTYl.При задърЖане на клаВиш “ОТ!моЖете да ВъВеЖдате числа. У! – използВайте за изтриВане един симВол назад, а -за изтриВане на целия ред. ИзползВайте ВъзмоЖностите на клаВишите от фигура 1или натиснете”helpjза да си разпечатате мястото на букВи/симВоли на цифроВата клаВиатура. ПотВърдете с” 4ш преминете към следВащ параметър сllPY.

За програмиране данни на Всеки следВащ ред от коментарните редоВе, следВайте инструкциите по-горе.

Коментарни редове ? Номер:1 ?

-Г\

Коментарни редове ? Номер:1 ?

ГП Номер

1

N–>

Текс т:

ЕИК:

60

ЕИК:

 

Perfect S-KL

РЕЖИМ РЕГИСТРАЦИЯ

ЁКа’Ф’П позВоляВа работа с до 20оператора. В началото на работния ден (смяна ),Всеки оператор Влиза В реЖим “Регистрация “посредством ВъВеЖдане на сВоя предВарително запрограмиран

код (парола). С помощта на [ ,изберете менк> Програмиране

Главно меню

За да Влезете В този реЖим, натиснете О ВъВедете парола и потВърдете с О

Регистрация

Нулиране

Програмиране

Въведете парола ^

с^>

– –

Въведете парола

0.00

Ако имате предВарително програмирани артикули, моЖете да напраВите директна продаЖба по съотВетния артикул. Ако нямате предВарително програмирана цена за артикул, моЖете да продаВате по сВободна продаЖба към департамент по Ваш избор.

Четене

****

61

Perfect S-KL

ПродаЖба моЖе да бъде осъщестВена и с количестВо, както и с натрупВане. МоЖе да бъде напраВена и корекция на последната продаЖба, както и на избрана от Вас предходна продаЖба преди приклкэчВане на касоВата белеЖка. ЕКАфП позВоляВа и ДУБЛИКАТ на касоВия бон. Всичко тоВа моЖете да напраВите ако следВате Внимателно описаните по-долу инструкции.

ПРОДАЖБА ПО СВОБОДНА ЦЕНА КЪМ ДЕПАРТАМЕНТИ

ПродаЖба по сВободна цена към департаменти се осъщестВяВа:_ _

ВъВеЖдате Желаната от Вас цена, натискате клаВиши от 0\\ до”съотВетно за департаменти от “1”до “3”и изВършВате продаЖба по сВободна цена към департамент, който сте избрали. /ВЖ. Пример/” 2\ i lз l” 5 11 ” OY l

Межд. сума; Дпт 03

 

 

В БРОЙ

За да приклкэчите касоВата белеЖка, натиснетеTJРазпечатВа се общата сума от търгоВската операция, а също така Времето и датата на операцията. По този начин моЖете да изВършите продаЖба по сВободна цена по Всеки департамент, който Желаете. Пример: ПродаЖба по сВободна цена 5.28лВ. към 23департамент:” 51 “ТТЛ”81″РГЛ31 Щ|

2.35

62

Perfect S-KL

Въве дете

Номер на департамент:

Межд. сума; _

5.28

Дпт 23

5.28

В БРОЙ

5.28

За да приклкэчите касоВата белеЖка, натиснетеjjРазпечатВа се общата сума от търгоВската операция, а също така Времето и датата на операцията. НатрупЗане на няколко продаби в една бележка: Пример: ПродаЖба по цена 2.45лВ. към Депт 02, 5.34лВ. към Депт 07, 30.25лВ. към Депт 24.

гтггтзгп” D”17ига

А К

Межд.

сума; 2.45

\.->

Дпт 02

2.45

N v

2.45

Межд. сума;

 

Межд.

сума;

7.79

Дпт 07

5.34

5.28

цена:

63

Perfect S-KL

зi TTTTHm D” f 2ПГ1ЭД

sjlO]

Межд.

сума;

7.79

цена:

<

30.25

Въведете

Номер на департамент:

Межд.

сума;

38.04

Дпт 24

30.25

В БРОЙ

РазпечатВа се меЖдинна сума. междсума: За да приклкэчите касоВата белеЖка, натиснетеJJ

I_I I_i

А    ВНИМАНИЕ! Преди да приклкчите белеЖката моЖете да Видите какВа е сумата до момента

с т.нар. МЕЖДИННА СУМА. Натиснете клаВиш”stlи след тоВа моЖете да приклкчите касоВия бон. МеЖдинна сума моЖете да праВите след Всяка продаЖба, както и на процентна отстъпка/ надбаВка и след тоВа да приклкчите белеЖката.

ПРОДАЖБА ПО АРТИКУЛИ

НатрупВане по артикули се изВършВа по 3начина:

64

Perfect S-KL

• по предВарително програмирана цена за артикул;

• по сВободна цена на артикул/но само на артикули с номер над 100/

• с баркод скенер/ако има програмиран/.

ПродаЖба на предВарително програмиран артикулПример:

Ако имате предВарително програмирана цена и име за 1Ви артикул 7.45лВ. и цена и име за 6ти артикул 2.90лВ, натиснете следните клаВиши:

Межд. сума; 7.45

6 1В 1 STLl T

Артикул 01

7.45

Разпечатва се програмирана цена на артикул с код 1.

Межд. сума; _

Артикул 06

МЕЖД.СУМА:

В БРОЙ

РазпечатВа се програмирана цена на артикул с код 6,меЖдинна сума и общата сума от търгоВската операция.

ПродаЖба с предВарително програмиран баркод за артикул

10.35

2.90

10.35

0.35

65

Perfect S-KL

Пример: ПродаЖба на артикул 01с баркод ръчно ВъВедете от клаВиатурата ръчно баркод, задръЖте

| и натиснете

‘ 41 10Г31 10| Г 6Г51 5|1I Вер

Межд. сума; 7.45

У1

В БРОЙ

Артикул 01

7.45

N-?

7.45

СВободна продаЖба по артикул.

ТакаВа продаЖба моЖе да се изВърши само за артикули с номер над 100.За целта на напр. артикул 101трябВа да се програмира към кой департамент ще се отнася. Ако няма ВъВеден департамент, то продаЖба по този артикул не моЖе да се изВърши. ВЖ. Пример Пример: ПродаЖба по сВободна цена 2,59лВ. към 101артикул.

Межд. сума; _

Артикул 101

В БРОЙ

2.59

A

PL

2.59

2.59

66

Perfect S-KL

ПРОДАЖБА С ПОВТОРЕНИЕ

Всяко натрупВане (продаЖба )моЖе да бъде поВторено с натискане на клаВишI P(.(толкоВа пъти, колкото е необходимо. Операцията е Валидна и при продаЖби с количестВо. Пример: ПродаЖба по предВарително програмирана цена за 1Ви артикул 7.45лВ. с поВторение на натрупВането един път

Ш|РШ IIPLUI т

Межд. сума;

7.45

Артикул 01

7.45

 

В БРОЙ

14.90

РазпечатВа се 2пъти предВарително програмирана цена на артикул с код 1и общата сума от търгоВската операция.

ft\ВНИМАНИЕ! МоЖете да натискате, колкото е необходимо В рамките на касоВия бон преди приклЮчВането на белеЖката.

ПРОДАЖБА С УМНОЖЕНИЕ /КОЛИЧЕСТВО/

Този Вид продаЖби се изВършВат аналогично на Вече описаните. Разликата е, че пърВо се ВъВеЖда количестВо (с максимум 3знака след десетичната точка) и се натиска клаВишIQTYI

67

Perfect S-KL

Пример: ПродаЖба на 2кг. по цена 0.70лВ. В четВърти департамент; 1,5 кг. по сВободна цена 1.25лВ. В Втори департамент; продаЖба на 0,25кг. с код 2и 5бр. стока по 2.50лВ. В трети департамент.

КОЛИЧЕСТВО:

2.000

Въведете

чу

Номер на департамент:

Межд. сума;

1.40

\

г Дпт

04

1.40

РазпечатВат се ВъВедените стойности I1Iг I 5 I |0ТГ| |1Iг Г 2 IsI@I

Межд. сума;

1.40

КОЛИЧЕСТВО:

1.500

Межд. сума;

РазпечатВат се ВъВедените стойностиloI.I2\5 IqtyI [2| PH

Межд. сума;

3.28

Дпт

02

1.88

Межд. сума;

3.2^

КОЛИЧЕСТВО:

0.250

 

цена:

0.70

1.40

1.25

68

Perfect S-KL

ПродаЖба на 0.25кг. По_артикул с код 2/с предВарително програмирана цена-1.45лВ./

in IqtyI|21 215 lo I ||оз|T

Межд. сума; _3.64

КОЛИЧЕСТВО:

5.000

ПродаЖба на 5бр. По сВободна цена 2.50лВ към департамент 3.ПриклкэчВане на белеЖката с J_ и се разпечатВа се общата сума от търгоВската операция. ВиЖ Фигура 2

ПРОДАЖБА С НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ

Процентните отстъпки и надбаВки могат да се осъщестВят, както към отделна продаЖба, така към натрупаната до момента меЖдинна сума. НадбаВките и отстъпките към отделно натрупВане се отнасят към данъчната група на тоВа натрупВане. НадбаВките и отстъпките към меЖдинна сума се разпределят пропорционално меЖду натрупВанията, участВащи В сумата, и аВтоматично се разпределят към оборота по данъчните групи. ЕКАфП допуска ВъВеЖдане на процентна надбаВка и отстъпка от клаВиатурата В момента на натрупВането,преди натискането на съотВетния клаВиш |% /отстъпка/ или Щ} |%/надбаВка/.

Пример: ПродаЖба на стока с код 4по цена 0.60лВ. с отстъпка 5%и продаЖба на стока по цена 7.45лВ. с код 1с надбаВка 10%,ВъВедена от клаВиатурата.

Межд. сума;_16.14

Дпт 03

2.50

16.14

69

Perfect S-KL

4II ret] .5I%>l

РазпечатВа се стойността с отстъпка 5%. _

ГПI ?кЧ II1I Щ|at||%TJ

Межд. сума; _

0.60

Артикул

04

0.60

Межд. сума; 5% ОТСТЪПКА

Межд. сума;

8.02

Артикул

01

7.45

 

НАТРУПВАНЕ НА ПРОЦЕНТНИ ОТСТЪПКИ/НАДБАВКИ НАД МЕЖДИННА СУМА

Пример: ПродаЖба на артикул с код 1по предВарително програмирана цена 7.45лВ., продаЖба на артикул с код 2по предВарително програмирана цена 0.60лВ. И отстъпка над меЖдинна сума 5%.

IpTT stt!

Межд. сума;_

7.45

Межд. сума;

8.90

Артикул 01

н

Артикул 02

7.45

1.45

МЕЖД.СУМА:

0.57

-0.03

8.77

8.90

70

Perfect S-KL

Межд. сума; 8.45

А К

В БРОЙ

5%ОТСТЪПКА

<->

-0.45

8.45

КОРЕКЦИЯ

ОперацияЖорекция е ВъзмоЖна само до приклЮчВане на касоВата белеЖка преди да натиснете клашишT.Ако се коригира натрупВане, към което е напраВена надбавка или отстъпка, заедно с корекцията на натрупВането се коригира и надбаВката или отстъпката. Корекция на последното натрупВане;

Корекция на последното натрупВане се осъщестВяВа с натискане на клаВиш 1ГУР1

Пример: ПродаЖба на артикул с код 1по предВарително програмирана цена 7.45лВ., продаЖба на

артикул с код 3по предВарително програмирана цена 0.40лВ. с корекция на последното натрупВане.

ГП I pp1з I I REP 1

Межд. сума; _

7.45

Артикул 01

7.45

 

Межд. сума; _

Артикул 03

В БРОЙ

7.45

7.45

-0.40

71

Perfect S-KL

Дълбок Зойд -използВат се клаВишитеAt| VP| ,след което се ВъВеЖда продаЖбата, която трябЗа да се коригира; за корекция на няколко продаЖби преди Всяка се натиска клаВишите PAT ]ypj

Пример: ПродаЖба на артикул с код 1по предВарително програмирана цена 7.45лВ., продаЖба на артикул с код 2по предВарително програмирана цена 1.45лВ. с корекция на пърВото натрупВане.

Межд. сума; _

7.45

Артикул 01

7.45

ЗадърЖате|at| ,натискатеVP |и след тоВа I1 I I P P I, за да изтриете продаЖба по артикул I1

 

Межд. сума;

8.90

Л К.

<—>

-0.00

Межд. сума;

Артикул 01

В БРОЙ

РазпечатВа се общата сума. КасоВата белеЖка е приклЮчена. ВиЖ Фигура 5 Пълно анулиране на касоВата белеЖка.

1.45

-7.45

.45

72

Perfect S-KL

Операция пълно анулиране на касоВата белеЖка моЖе да се изпълни, чрез последоВателно натискане на клаВишI PVPIдо анулиране на Всички предишни натрупВания.

‘з I IpPtTphi V V

Межд. сума; Артикул 02

Межд. сума; _

Артикул 01

Артикул 03

Артикул 04

Артикул 01

Артикул 02

Артикул 04

Артикул 04

В БРОЙ

7.45

1.45

Межд. сума;

9.30

Межд. сума;

9.90

0.40

0.60

Межд. сума;

9.30

Межд. сума;

3.90

-0.60

-0.40

7.45

-1.45

0.00

73

Perfect S-KL

ПРИКЛЮЧВАНЕ НА КАСОВАТА  БЕЛЕЖКА И ПЛАЩАНЕ

ПриклкочЗане на клиентската касоВа белеЖка се осъщестВяВа с натискане на клаВиш Ц]при плащане В брой, или с клаВишI IPYI /друго плащане/. На дисплея ще се покаЖе менк), от което моЖете да изберете Вида на плащане /ако е разрешено от системния параметър/. Изберете Желаното от Вас плащане с | 4 I натиснетеOKIи с тоВа ще приклкэчите белеЖката.

Ц]- плащане В БРОЙ;

IPY] -плащане С ЧЕК; С КРЕДИТ, С USD,С EURO

Ако преди натискане на клаВиш за даден Вид плащане е ВъВедена сума, ЕКАфП аВтоматично изчисляВа ресто. ВъВеЖда се сумата за плащане, натиска се P   избира се Вида на плащане, потВърЖдаВа се с O   и така се приклкчВа белеЖката.

Пример:

Межд. сума; 7.45

А К

Межд. сума; 8.90

Артикул 01

<->

Артикул 02

7.45

1.45

С ЧЕК С КРЕДИТ С USD С EURO

74

Perfect S-KL

P O

 

С КРЕДИТ

РЕСТО |

Плащането моЖе да бъде изВършено В смесена форма. Ви* Фигура 6

Межд. сума;

7.45

Артикул 01

7.45

 

‘”б1 Ц “П PYlOKl

В БРОЙ

С КРЕДИТ

Р ЕСТО;

След като натиснетеlYI,моЖете да изберете как ще платите, напр. с чек, на ти с кате Oи се разпечатВа.

С ЧЕК

С USD

-1.10

С EURO

С ЧЕК

С USD

5.00

-0.10

С EURO

75

Perfect S-KL

СЛУЖЕБНО ВЪВЕДЕНИ И ИЗВЕДЕНИ СУМИ

СлуЖебно ВъВедени или изВедени суми от ЕКАфП се осъщестВяВат чрез ВъВеЖдане на съотВетната сума от цифроВата клаВиатура и последВащо натискане на комбинацията от клаВишиAiT ‘%|или°/oIОперациите се изВършВат изВън клиентска касоВа белеЖка. Виж Фигура 7-8

тпл %м12[зi’атг%

-Сл. изВедени—–Сл. ВъВедени

12.00 123.00

РазпечатВа се само стойността на слуЖебно ВъВедени и изВедени суми.

ПОВТОРЕНИЕ НА КАСОВА БЕЛЕЖКА

В някои случаи е необходимо издаВане на дубликат на документ за изВършената продаЖба. Отразените В дубликата суми не се натрупВат В отчетите и не се записВат ВъВ фП. Дубликатът има следВащ пореден номер и надписи “СЛУЖЕБЕН БОН “и “ДУБЛИКАТ “. Операцията е Валидна само за- поадедно издадената касоВа белеЖка. Дубликат се издаВа с натискане на клаВишите9 1 9 lЦ Виж Фигура 9

76

Perfect S-KL

ПЕЧАТ НА КОМЕНТАРНИ РЕДОВЕ

Печат на коментарни редоВе моЖе да се ползВа само В касоВа белеЖка. ИзползВа се следната комбинация от клаВиши -номер на предВарително програмирания ред (от 0до 9)и след тоВаIalt|ci_[|

РАЗШИРЕНА КЛИЕНТСКА КАСОВА БЕЛЕЖКА /ФАКТУРА /

За да се издаде разширена клиетска белеЖка, се натискат клаВишите9 l 9 l ~9 I’SUlНа дисплея се индицира номерана фактурата. След изВършВане на продаЖбите и приклкочВане на фактурата с клаВиша Ц]се ВъВеЖдат данните за клиента. Виж Фигура 10

Ш[ PLUо IIPLU I REP 11    ^   I I PI

9[9I91 ‘STL

Ф- ра

0000000002

Межд. сума; Артикул 01

 

МЕЖД.СУМА:

ПродаВач:

10.35

77

Perfect S-KL

МоЖете да ЗъЗедете името на продаВача като: МоЖете да ВъВеЖдате букВи на кирилица и латиница/малки и големи/. НатиснетеSTЦ за да позиционирате маркера и да започнете да ВъВеЖдате. Преход от латински на български стаВа с клаВишI PY IПреход от малки и големи букВи стаВа с клаВишIQTYI.При задърЖане на клаВишIQTYIмоЖете да ВъВеЖдате числа. _VDj – използВайте за изтриВане един симВол назад, а I с | – за изтриВане на целия ред. ИзползВайте ВъзмоЖностите на клаВишите от Фигура 1или натиснете jEYj,за да си_ разпечатате мястото на букВи/симВоли на цифроВата клаВиатура. След тоВа натиснете jOK На дисплея ще се покаЖе следВащото, което трябВа да ВъВедете, а то е Идент. N#. ВъВедете номера, потВърдете сOKIи попълнете следВаща стъпка. Всеки път, когато ВъВеЖдате потВърЖдаВате с O   и продълЖаВате, докато изпълните полетата.

Идент. N#

Получател: Асен

Идент. N#

1234567890

КупуВач:

ЗДДС N#

КупуВач:

О Дани

ЗДДС N#

1234567890

Адрес:

Получател:

Адрес: Гр.София

78

Perfect S-KL

РЕЖИМ ОТЧЕТИ

В отчетите се съдърЖа информация за Всички продаЖби, дВиЖението на паричните средстВа и т. н. Отчетите се разпечатВат В следните реЖими:

В реЖим “контролно четене” (“Четене”), В произВолен момент по Желание на клиента се разпечатВат отчети “Х”. Те участВат само В разширено менк). Четат само информация от ОП /оператиВна памет/ на ЕКАФП, не ВъздейстВат Върху ФП /фискална памет/ и не изпълняВат нулиране на регистрите.

Избор на реЖим “Четене” се осъщестВяВа от ГлаВното менк с помощта на |YI изберете менк Четене. За да Влезете В този реЖим, натиснетеOK I ,ВъВедете парола и потВърдете

ГлаВно менк Регистрация

Въведете парола

Въведете парола

Четене

Нулиране

Програмираен

….

В|8|8 11 8 I или   9 |9I9|9 I -парола по подразбиране за достъп до реЖим “Четене “

79

Perfect S-KL

От тоВа менк, моЖете да изберете какъВ отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с’ YI , Желания от Вас отчет и да натиснете’OKI . ЗаJа пуснете ДнеВен финансоВ отчет без нулиране натиснетеjj

А\   ВНИМАНИЕ! При отчет по оператори, моЖете да избирате дали да пуснете отчет за определен оператор или за Всички, но само В разширено менк. При отчет по артикули, моЖете да пуснете както за Всички, така и по номер или по наличности, но само В разширено менк.

В реЖим “четене с нулиране” (“Нулиране”) се разпечатВа отчет “Z”,който чете информация от ОП на ЕКАфП с нулиране на регистрите. Само днеВния финансоВ отчет, който задълЖително се разпечатВа В края на смяната, деня или денонощието, праВи запис ВъВ фискалната памет на ЕКАФП. Този отчет моЖете да разпечатВате и от кратко менк.Избор на реЖим “Нулиране” се осъщестВяВа от ГлаВното менк с помощта на’ -Y I,изберете менк Нулиране. За да Влезете В този реЖим, натиснете’OKI,ВъВедете парола и потВърдете с (Ж|

Четене

Дневен отчет Оператори Департаменти Артикули

80

Perfect S-KL

Главно меню

Въведете парола

Програмиране

Въведете парола

Дневен отчет

8|8 I 8 11 8YYили   9|9|9|9 | -парола по подразбиране за достъп до реЖим “Нулиране

ВиЖ Фигура 11Нулиране

От тоВа менк, моЖете да изберете какъВ отчет да пуснете. Достатъчно е да маркирате с I , Желания от Вас отчет и да натиснете O . За да пуснете ДнеВен финансоВ отчет с нулиране натиснете jj

Оператори

Департаменти

Артикули

А\    ВНИМАНИЕ! При отчет по оператори, моЖете да избирате дали да пуснете отчет за

определен оператор или за Всички, но само В разширено менк. При отчет по артикули, моЖете да пуснете както за Всички, така и по номер или по наличности, но само В разширено менк.

Регистрация

Четене

Нулиране

81

Perfect S-KL

РЕЖИМ ОТПЕЧАТВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ КЛЕН

За печат на информация от КЛЕН, Влезте В реЖим „ Четене “или „ Нулиране “от ГлаВно менк./КЛЕН се разпечатВа, както В разширено, така и В кратко менк/Нулиране// Напр. Влезте В реЖим Четене с’ Y Iи потВърдете с’OKI.ВъВедете парола и потВърдете с’OKI.С помощта на’ 4- I,изберете КЛЕН, потВърдете с’OKIи на дисплея ще се изпише [ПЕЧАТ КЛЕН]

Четене Артикули

Дневен оборот ДДС

Въведете парола

Въведете парола

Периодичен отчет

—–

** **

КЛЕН

*Забележка 1:

Отпечатаните В този реЖим документи не се съхраняВат В КЛЕН-а. : 82 ;

Perfect S-KL

Възможни опции:

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ОБЩА ИНФОРМАцИЯ ЗА КЛЕН

РазпечатВане на обща информация за този КЛЕН -натиснете клаВиш[j Отпечатаният документ съдърЖа идентификатор на SDкартата, номерата на фУ, където е актиВиран този КЛЕН (номер на фУ и номер на фП ),датата и часа на актиВирането му, максимален брой записи В този КЛЕН, остаВащ брой сВободни записи В този КЛЕН, номер, дата и час на издаВане на пърВия и последния документ, записани В КЛЕН-а.

РАЗПЕЧАТВАНЕ НА ПОДРОБНА ИНФОРМАцИЯ ЗА КЛЕН

РазпечатВане на подробна информация за този КЛЕН

Пример за печат на Всички документи по номера на документите, натиснете последоВателно клаВиши:

JJM|

5|9 | Щ[ОТ БОН ]

6JГП | VD| [ ДО БОН ]

РазпечатВа копие на Всички боноВе от 59-ти до 61-ти номер

83

Perfect S-KL

Пример за печат на Всички документи по номера на Zотчети, натиснете последоВателно клаВиши:

_2}SO

Ш Щ [ ОТ ОТЧЕТ ]

JVD] [ДО ОТЧЕТ ]

РазпечатВа копие на Всички боноВе от 2-ри до 6-ти номер на Zотчет Пример за печат на Всички документи по дати, натиснете последоВателно клаВиши: Гз|Ш     _ _ [ОТ ДАТА ]

ГоПГП Ш Ш М |1|Щ [ДО ДАТА ]

схшш |7т ш jvj

РазпечатВа копие на Всички документи от 01.07.2011г до 13.07.2011г

Пример за печат само на Zотчети по номера на документите, натиснете последоВателно

клаВиши:

ГП Ш SO [от бон]

51|qty|_ [до БОН ]

|1|2| | ТО|

РазпечатВа копие на Всички Zотчети по номера на документи от 5-ти до 12-ти номер

84

Perfect S-KL

Пример за печат само на Zотчети по номера, натиснете последоВателно клаВиши: Ш Ш Ш [ОТ ОТЧЕТ ]

| |з |И[ ДО ОТЧЕТ ]

31

РазпечатВа копие на Всички Zотчети по номера от 3ти до 8ми номер

Пример за печат само на Zотчети по дати, натиснете последоВателно клаВиши:

ГП Ш Ш_ [ОТ ДАТА ]

ГПГЛГоП Г_рПП ГП|Щ[до дата] ИЛИLUм Н|vol

РазпечатВа копие на Всички Zотчети от 12.07.2011г до 14.07.2011г

Пример за печат само на фискални белеЖки по номера на документите, натиснете последоВателно клаВиши:

Ш Ш Ш [ОТ БОН ]

ГТ| ГЛ |Щ[ ДО БОН ]

РазпечатВа копие на Всички фискални белеЖки от 12-ти до 15-ти фискален бон

85

Perfect S-KL

Пример за печат само на фискални белеЖки по номера на Zотчети, натиснете последоВателно клаВиши:

ЩGO MI [ОТ ОТЧЕТ ]

ГП Щ[ДО ОТЧЕТ ]

РазпечатВа копие на Всички фискални белеЖки от 1-Ви до 5-ти Zотчет

Пример за печат само на фискални белеЖки по дати, натиснете последоВателно клаВиши:

ЩД^Ш_[ОТ ДАТА ]

И_ | |2| | | о | | 7 | ГП ГП И[ ДО ДАТА

ГП5|0|7|1|1| | VI

РазпечатВа копие на Всички фискални белеЖки от 12.07.2011г до 15.07.2011г

РЕЖИМ ОТЧЕТИ ОТ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

Отчетите на фП се печатат В детайлен или съкратен Вид, по дата или по номер блок. Детайлният отчет ВклкчВа печат на данните за Всички днеВни отчети за периода, а при съкратения отчет се отпечатВат само сумарните обороти за периода и номерата на блокоВете и датите на записа им. ВъВ Всички отчети на фП се печатат данни за аВарийни изтриВания на ОП ( оператиВната памет ) и КЛЕН, смяна на десетичната точка, промяна на коефициентите на ДДС. Влизането В реЖим “фП “се изВършВа, от ГлаВно менк, с помощта на’ 4-1и потВърЖдаВане с’OKI.На дисплея ще се изпише [фискална памет]

86

Perfect S-KL

Главно меню

9|9| 9|9|Р -парола по подразбиране. ЕКАфП е В реЖим “фП “.

Детайлен отчет от ФП от блок до блок

Ш Ш [фп

|1| luTYl 1 – номер на начален блок [ фП

_ХИ 2 – номер на краен блок [ фП

Нулиране

Въведете парола

Въведете парола

Програмиране

Фискална Памет

<,—у

….

PC

2 ]

1 ]

2 ]

ГПИ

Кратък отчет от ФП от блок до блок

1 – номер на начален блок

2 – номер на краен блок [ фП [ фП [ фП 1 2 ]

1 ]

2 ]

87

Tda

ISbT

Perfect S-KL

Детайлен‘ ‘отчетотфпотдатадодата

шЮ [фп]

ГЛ4ТЛ ГЛ И Н |Щ [фП 1 4 0 7 1 1 ]

ВъВеЖда се началната дата на периода. Например: 14 кли 2011г. (макс. 6 цифри). ГП51ГЛ ГЛ~П1 | VDl [ фП   1 5 0 7 1 1 ]

ВъВеЖда се крайната дата на периода. Например: 15 кли 2011 г. (макс. 6 цифри).

Кратък ‘ ‘ ‘отчетотфпотдатадодата

и п |Ш [фп]

ПТЛ | о |7ППГП |Щ[ фП 1 4 0 7 1 1 ]

ВъВеЖда се началната дата на периода. Например: 14 кли 2011 г. (макс. 6 цифри). ГПГЛ|о |7|1|1| ТО|[фП   1 5 0 7 1 1 ]

ВъВеЖда се крайната дата на периода. Например: 15 кли 2011 г. (макс. 6 цифри).

88

Perfect S-KL

РЕЖИМ ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

Този’ реЖим ‘ ‘позВ’бляВ’а работа с’ ‘РС ‘ /персонален ‘КомпТотър/’.”

Юзи режим позВоляВа работа с РС /персонален компютър/.

Влезте В реЖим РС от ГлаВно менЮ. С помощта на изберете РС, потВърдете с Мк|

Главно меню

Програмиране

Фискална памет

Въведете парола

 

9 I OKI -Паролата по подразбиране

В реЖим РС, ЕКАфП работи като фискален принтер под упраВлението на прилоЖна програма ,като комуникира с нея по асинхронен сериен канал за Връзка. Тя е предназначена да изпълняВа набор от команди, подредени логически В заВисимост от операциите, които трябВа да се изпълнят.функциите, които изпълняВа ЕКАфП В този реЖим са:

– ЗаписВа и съхраняВа под упраВление на прилоЖна програма заглаВни редоВе на клише;

– ЗаписВа и съхраняВа под упраВление на прилоЖна програма артикулна база данни;

– ЗаписВа и съхраняВа под упраВление на прилоЖна програма данни за департаменти с име и принадлеЖност към данъчна група;

– ЗаписВа и съхраняВа под упраВление на прилоЖна програма ВидоВе плащания;

PC

89

Perfect S-KL

– ОтпечатВа под упраВление на прилоЖна програма различни ВидоВе фискални и слуЖебни отчети;

– ОтпечатВа под упраВление на прилоЖна програма различни ВидоВе фискални и слуЖебни белеЖки;

– ОтпечатВа под упраВление на прилоЖна програма слуЖебно ВъВедени, слуЖебно изВедени суми. *ЗабелеЖка: Асинхронен сериен канал за Връзка моЖе да бъде RS232, USB, GPRSи Bluetooth

Работа с Bluetooth (BT)модул за безЖична комуникация_(опция).

ВклЮчВане на BTмодула -В реЖим “PC”натискате клаВишSTLI.При монтиран и праВилно работещ BTмодул на дисплея сВетВа иконка §).ИзклЮчВане на BTмодула -В реЖим “PC”натискате клаВишSTL[Паролата по подразбиране за достъп до BTот PCе паролата на оператор 20.

гРЕШКИ НА ЕКАФП

При работа с ЕКАфП са ВъзмоЖни грешки по следните причини:

– неизпраВност на ЕКАфП;

– непраВилна работа на оператора с ЕКАфП;

– неизпраВна фП.

– НеизпраВен данъчен терминал;

– липса, поВреда или запълВане на клен.

В случай на грешка, информация за тоВа (съобщение) се индицира на дисплея и (или) се разпечатВа. * Забележка:

При пояВа на съобщение за грешка клаВиш _|JпреВклЮчВа показВане на номер грешка или пояснителен текст

90

Perfect S-KL

Текст на дисплея

Пояснителен текст

Коментар

1

ПРЕПЪЛВАНЕ

Въпросната операция ще доВеде до препълВане

Натиснете сjи пуснете Всички отчети с нулиране

3

ПРЕПЪЛНЕН БОН

Нямате праВо на поВече продаЖби В този бон

Натиснете с’и приклЮчете белеЖката

4

ПРЕП.БРОЙ ПЛ.

Нямате праВо на поВече плащания В този бон

Натиснете с’и приклЮчете белеЖката

5

НУЛЕВА СУМА

Опит за изВършВане на нулеВа транзакция

Натиснете с ‘и ВъВедете праВилната сума

6

ЗАПОЧНАТО ПЛ.

Опит за изВършВане на продаЖба, след като е започнато плащане

Натиснете с’и приклЮчете белеЖката

7

ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ

Нямате праВо на такаВа операция

Натиснете с’и приклЮчете белеЖката

8

ЗАБР.ДАН.ГРУПА

Забранена за продаЖби дан. група

Натиснете с’и напраВете продаЖба по програмирана дан.гр.

9

ГР.ДИАПАЗОН ф-РА

Опит за издаВане на разширена клиентска белеЖка (фактура) без ВъВеден диапазон

Натиснете с’ВиЖ системни параметри

91

Perfect S-KL

11

МНОГО ТОЧКИ

ВъВеЖдане на поВече от една десетична точка

Натиснете с’ВиЖ системни параметри

12

*

ВъВеЖдане на поВече от един симВол ‘+’или ‘-‘

ВъзникВа само при работа с компЮтър

13

*

СимВолът ‘+’или ‘-‘не е В пърВа позиция

ВъзникВа само при работа с компЮтър

14

ГРЕШЕН СИМВОЛ

Недопустим симВол, напр. баркод, който съдърЖа не само цифри

Натиснете с’и ВъВедете Верни стойности

15

МНОГО ДЕС.ЗНАЦИ

ПоВече от допустимия брой знаци след десетичната точка

Натиснете с’ВиЖ системен параметър 1

16

МНОГО ЗНАЦИ

ВъВедени са поВече от разрешения брой симВоли

Натиснете с’и ВъВедете праВилен брой симВоли

20

ГРЕШЕН КЛАВИШ

В дадената ситуация не се обслуЖВа натиснатия от Вас клаВиш

Натиснете с’и продълЖете работа

21

ГРЕШНА СТОЙНОСТ

Стойността е изВън допустимите граници

Натиснете с’и ВъВедете стойност В допустимите граници

92

Perfect S-KL

22

ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ

ВиЖ системен параметър 8

Натиснете с I ВиЖ системен парам 8

23

ЗАБРАНЕН ВОЙД

Опит за “дълбок” Войд след отстъпка/надбаВка В/у меЖдинна сума

Натиснете с I и приклЮчете белеЖката

24

ГР.ОПЕРАЦИЯ

Опит за “дълбок” Войд на несъщестВуВаща транзакция

Натиснете с I и приклЮчете бон

25

ГР.ОПЕРАЦИЯ

Опит за изВършВане на плащане, без да има продаЖби

Натиснете с’и напраВете продаЖби преди плащане

26

НЯМА ЗАПАС

Опит за продаЖба на артикул с количестВо, надВишаВащо запаса му

Натиснете   с’и ВиЖ запас на този арт.икул

27

ГР.ОТГ.ВЕЗНА

Некоректна комуникация с ел. Везна

Натиснете с’ВъВедете Верни стойности1

41

ГР. БАРКОД

Некоректен баркод (грешна контролна сума)

Натиснете с’и ВъВедете Верни данни

42

НУЛЕВ БАРКОД

Опит за продаЖба с нулеВ баркод

Натиснете с’ВъВедете БК

43

ЗАБР.БАРКОД

Опит за програмиране с теглоВен баркод

Натиснете с’и продълЖете работа

93

Perfect S-KL

44

НЕНАМЕРЕН БК

Опит за продаЖба с непрограмиран баркод

Натиснете с с програмирайте БК

45

ДУБЛИРАН БК

Опит за програмиране на Вече същестВуВащ баркод

Натиснете с с програмирайте друг БК

61

**ПОВРЕДЕН КЛЕН

Опит за работа с КЛЕН, неотгоВарящ на изискВанията

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

70

**НЯМА ФИСКАЛНА

!!!Не е открита фП !!!!

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

71

**ПОДМЯНА фП

!!!Некоректни данни ВъВ фП !!!!

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

72

**ГР. ЗАПИС фП

!!! Грешка при запис ВъВ фП !!!!

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

94

Perfect S-KL

76

**ИНфОРМАЦИЯ НАП

Необходима е информация от сърВъра на НАП ‘

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

81

ПРЕП.ДН.ОТЧЕТ

ДнеВният финансоВ отчет е препълнен

Натиснете с’пуснете дн.фин. отчет с нулиране

83

ПРЕП.ОПЕРАТОР

Отчетът по оператори е препълнен

Натиснете с’пуснете.отчет по оператори В нулиране

84

ПРЕП. АРТ.

Отчетът по артикули е препълнен

Натиснете с’пуснете отчет по арт. В нулиране

85

ПРЕП. ПЕР. ОТЧЕТ

Периодичен отчет е препълнен

Натиснете с’пуснете пер. отчет В нулиране

90

ПЕР.ОТЧЕТ

Не е нулиран периодичен отчет

Натиснете с’пуснете пер. отчет В нулиране

91

ДН. ОТЧЕТ

Не е нулиран днеВният финансоВ отчет

Натиснете с’пуснете дн.фин. отчет с нулиране

92

ОПЕР. ОТЧЕТ

Не е нулиран отчетът по оператори

Натиснете с1пуснете.отчет по оператори В нулиране

95

Perfect S-KL

93

ОТЧЕТ АРТ

Не е нулиран отчетът по артикули

Натиснете с’пуснете отчет по арт. В нулиране

97

ЗАБР.ПРОМЯНА

Не моЖе да се препрограмира тоВа поле

Натиснете с с и пуснете дн.отчет с нулиране

102

**НЯМА МОДЕМ

Няма комуникация меЖду фУ и модема

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

107

**ЗАКЛ. SIM КАРТА

SIMкартата на модема е заклЮчена.

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

108

ГРЕШНА ПАРОЛА

Опит за ВъВеЖдане на грешна парола.

Натиснете с с и ВъВедете Вярна парола

110

**НОВА SIMКАРТА

Подменена SIMкарта

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

96

Perfect S-KL

111

**КОМУН. ГР. НАП

Грешка при комуникация меЖду ДТ и сърВъра на НАП

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

113

**ОТКАЗ ОТ НАП

СърВърът на НАП не приема подадените му данни

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

117

МОБ.ОПЕРАТОР ГР.

Неуспешен опит за регистрация на модема В мреЖата на мобилния оператор

Натиснете с’изчакайте, ако не започне работа,обърнете се към серВизен техник

118

ЗАБР.ОПЕРАЦИЯ

Операцията е забранена

Натиснете с’и продълЖете работа

120

НЕВЪВЕДЕНО ПОЛЕ

НеВъВедена стойност В задълЖително поле

Натиснете с’и програмирайте ст-та

124

**ПОДМЕНЕН КЛЕН

фУ не разпознаВа постаВения КЛЕН (КЛЕН-ът е актиВиран на друго фУ)

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

97

Perfect S-KL

125

**НЯМА КЛЕН

Ако фУ е регистрирано, то не моЖе да работи без КЛЕН

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

126

**ПЪЛЕН КЛЕН

КЛЕН е близо до препълВане или препълнен. ТрябВа да се замени.

Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист

Коментари:

*ВъзникВа само при работа с компЮтър. Грешката се Връща към прилоЖната програма, а не се индицира на фУ, затоВа не е съпроВодена с текст

** Не моЖе да продълЖите работа. НезабаВно се обърнете към серВизен специалист.

ВГРАДЕН GPRSТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ЕКАфП “Perfect S-KL”работи с Вграден данъчен терминал. При ВклЮчВане фУ проВеряВа наличието на терминала. В случай, че фУ е Вече фискализирано и не успее да намери Вградения терминал, фУ „ блокира “със системна грешка номер 16 (едно продълЖител продълЖи работа преди отстраняВане на проблема. В края на Всяка касоВа белеЖка фУ проВеряВа съотВетстВието на индиВидуалните номера на фУ и фП, ЕИК и IMSIна SIMкартата В терминала.

98

Perfect S-KL

В случай на несъотВетстВие фУ блокира сВоята работа и не моЖе поВече да издаВа фискални касоВи белеЖки или да изпълни операция днеВен финансоВ отчет с нулиране и запис ВъВ фП. При изпълнение на днеВен финансоВ отчет с нулиране и запис ВъВ фП фУ, след като запише отчета ВъВ фП и преди да нулира негоВите регистри, стартира тест за проВерка на изпраВността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатВа В края на отчета. При констатирана неизпраВност В три поредни днеВни финансоВи отчета фУ блокира сВоята работа до отстраняВане на проблема.

УКАЗАНИЯ ЗА ПРАВИЛНА И БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. ИзползВайте само адаптери, одобрени от произВодителя. Несертифицираните адаптери могат да поВредят касоВия апарат или да Влошат електромагнитната съВместимост.

2. ИзползВайте само батерии, одобрени от произВодителя. При необходимост от смяна обърнете се към оторизиран серВиз.

3. Батериите задълЖително трябВа да се зареЖдат поне ВеднъЖ месечно.

4. Старайте се да зареЖдате батериите, когато те са почти изтощени. Не изклЮчВайте

99

Perfect S-KL

Външното захранВане, преди батериите да са напълно заредени, тъй като тоВа скъсяВа техния ЖиВот и намаляВа капацитета им. Този ефект е присъщ на батериите и не се дълЖи на несъВършенстВо на касоВия апарат.

5. В никакъВ случай не отВаряйте батериите. Те съдърЖат токсични ВещестВа и са опасни за здраВето.

6. ПредостаВяйте батериите за рециклиране, когато тоВа е ВъзмоЖно. ИзхВърляйте ги на подходящи места. Никога не ги изхВърляйте В огън. ТоВа ще доВеде до експлозия.

7. Не постаВяйте касоВия апарат В близост до отоплителни уреди. Не допускайте залиВане с течности. Пазете го от дъЖд, Влага, малки деца, гризачи и домашни лЮбимци.

8. Не подлагайте апарата на удари и Вибрации. Пазете го от прах и мръсотия.

9. Да се избягВа продълЖителното излагане на апарата на пряка слънчеВа сВетлина. Не го съхраняВайте и не работете с апарата изВън рамките на температурния обхВат, който е посочен В документацията.

10. Ако касоВият апарат е бил излоЖен на ниски температури и бъде Внесен В топло помещение, има опасност по Вътрешните му части да кондензира Влага. В такъВ случай изчакайте един час, преди да го ВклЮчите.

100

Perfect S-KL

11. ИзбягВайте постаВянето В непосредстВена близост до касоВия апарат на мобилни телефони и други източници електромагнитно излъчВане, особено по Време на работа.

12. Не дърпайте кабелите, когато искате да ги изВадите. ХВанете ги за конекторите и ги издърпайте Внимателно. Комуникационните кабели имат RJконектор, който се Вади, като се натисне пластмасоВа пластинка.

13. Пазете кабелите от прищипВане, усукВане и огъВане. Не постаВяйте Върху тях теЖки предмети.

14. Не почистВайте корпуса с разтВорители (например коресилин и спирт). ИзползВайте леко наВлаЖнена с Вода кърпа от мек материал.

15. Не допускайте попадането на метални предмети (например ВинтоВе и кламери) В комуникационните портоВе на касата. ТоВа моЖе да доВеде до късо съединение и поВреда на порта.

101

Perfect S-KL

фигура 2 фигура 3 фигура 4 фигура 5

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

Оператор 01

01

2.000х 0.70 =

Дпт 04

1.40Б

1.500х 1.25 =

Дпт 02

1.88Б

0.250х 1.45 =

Артикул 02

0.36Б

5.000х 2.50 –

Дпт 03

12.50Б

ОБЩА СУМА:

16.14

В БРОЙ

16.14

04артикула

Заповядяйте

1ак!

000008      26-09-2011 09:46

ФИСКАЛЕН БОН

DY 999740 36999740

А983В -С2ЕЗЗ -D5732-A83E

09659 -FBCD0-CA3DE-3C0C

ФИРМА: Адрес:

ЕИК: 123456789

Оператор 01 0]

Артикул 04 0.60Б

5%ОТСТЫЖА – 0.03

Артикул 01 7.45Б

10.00%НАДБАВКА 0.75

8.77

8.77

ОБЩА СУМА: ВЕРОЙ

02артикула Зяповядайте пак!

000009      26-09-2011 09:46

<?5? ФИСКАЛЕН БОН

DY 999740 36999740 FA427 -С21Е2 -D181O-UFF0 A40D0 -6FFEE-0C723-50E0B

ФИРМА

Адрес:

ЕИК:

123456789

Оператор 01

01

Артикул 01

7.45Б

Артикул 02

2.90Б

МЕЖД.СУМА:

8.90

5%ОТСТЪПКА

-0.4

сума *Б

-0.45

ОБЩА СУМА:

8.45

В БРОЙ

8.45

02артикула

Заповядайте пак!

000010      26-09-2011 09:47

ФИСКАЛЕН БОН

DY 999740

36999740

A1F84 -7008Е -FCC46-0E662

DA23A-32695-3BE37-B0B40

ФИРМА: Адрес:

ЕИК: 123456789 Оператор 01 01 Артикул 01 7.45Б

Артикул 02 1.45Б

***КОРЕКЦИЯ *** Артикул 01 – 7.45Б

ОБЩА СУМА:1.45 В БРОЙ 1.45 01артикул Заповядайте пяк!

000012      26-09-2011 09:48

ФИСКАЛЕН БОН

DY 999740 36999740 82796 -DAE61-B0903- D414 BFF3B -1E270-EDE6D-1D7A

102

Perfect S-KL

фигура 6

ФИРМА: Адрес:

ЕИК: 123456789 Оператор 01 01 Артикул 01 7.45Б

Артикул 02 1.45Б

ОБЩА СУМА:8.90 В БРОЙ 5.00 С ЧЕК 4.00 РЕСТО: -0.10 02 артикула Заповядайте пак! 0000015     26-09-2011 09:49

 

ФИСКАЛЕН БОН

DY 999740 36999740 31B7A-D5411-AF80D-E9CA6 5C35B-A3149-A065F- 6D6C2

фигура 7

ФИРМА: Адрес:

ЕИК: 123456789 Оператор 01 01 Сл. изведепи: 12.00

Заповядайте пак! 000016      26-09-2011 09:49 СЛУЖЕБЕНБОН DY 999740 36999740 53E41-6EB15-A37F2-65C79 1F29F-5057F-ECC8E-791D6

фигура 8

ФИРМА: Адрес:

ЕИК: 123456789 Оператор 01 01 Сл. вьведени: 123.00

Заповядайте пак! 800017       26-09-2011 09:49

СЛУЖЕБЕНБОН DY 999740 36999740 4D1C9-915B3-85235-5C953 9EAC-C45FF-C2AC7-A55AE

фигура 9

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ДУБЛИКАТ Оператор 01 01 Артикул 01 7.45Б

Артикул 02 1.45Б

ОБЩА СУМА: 8.90 В БРОЙ 5.00 С ЧЕК 4.00 РЕСТО: -0.10 02 артикула Заповядайте пак! 0000019     26-09-2011 09:49

СЛУЖЕБЕНБОН DY999740 36999740 D82CC-5EC92-73352-8A406 6CAF5-01FBE-9A1F7- 0FC3B

103

Perfect S-KL

фигура 10 фигура 11

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

ОРИГИНАЛ

Фактура N# 0000000002

Оператор 01

01

Артикул 01

Бд. Цена:

7.45

количество:

1.000

сума*Б

7.45

Артикул 02

Бд. Цена:

1.45

количество:

1.000

сума*Б

1.45

МЕЖД.СУМА:

8.90

ОБЩА СУМА:

8.90

ДДС *Б = 20.00 %

оборот:

8.90

ДДС:

1.48

нетост-т

7.42

ВЕРОЙ

8.90

Продавая:

Иван

Асен

Получател;

Купувач: Дана

Адрес: 1р.София

ЕИК: 1234567890

ЗДДС» 1234567890

02артикула Запокядайте пак] 0000020    26-09-2011 10:00 ^SG? ФИСКАЛЕН БОН

DY 999740 36999740 D82CC-5EC92-73352-8A406 6CAF5-01EBE-9A1F7- 0FC3B

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК: 123456789

***ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z ***

***      Отчет продажби

***

Клиента:

16

Продажби:

27

В БРОЙ

15

СУМА:

135.92

С ЧЕК

2

СУМА:

14.00

Надбавки: СУМА:

0.75

Отстыжи:

2

СУМА:

-0.48

Корекции:

6

СУМА:

17.75

Сл.вьведени:

1

СУМА:

123.00

Сл. изведена:

1

СУМА:

12.00

В СЕЙФА: 246.92 ОБЩО

СУМА оборот 149.92

СУМА ДДС 24.99

СУМА него ет-т 124.93

КЛЕН НОМЕР: 1 N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 0000020 | * * * * *

ФП СУМА оборот 739.82

ФП СУМА него ст-т 616.52

ФП СУМА ДДС 123.30

Nблок фиск.памет 001] Свободна ФП 1189 0000014      20-09-2011 10:01

ФИСКАЛЕН БОН DY 999740 36999740 СВОБОДНА КЛЕН: 45997606 Сервиз: 121420072 до 25-11-2011 88DB1- 85FAC-07AF5-DF089 6B525-EB75F-EA67B-8340B

104

Perfect S-KL

ФИРМА: Адрес:

ЕИК: 123456789 *** ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ”* от: 0001 до: 0002 ВЪВЕДВНА В БКСГШОАТАЦИЯ 2709-2011 10:46 Нови ДДС ставки 27-09-2011 10:46 ДДС*А= 0.00% ДДС«Б= 20.00 % ДДС*В= 20.00% ДДС «Г- 9.00% ДДС *Д = **.**% ДДС*Е= **.**% ДДС «Ж- *•.*•%

дцс*з = **.**% Нулираи RAM 0001 – 27-09-2011 10:46 0001 27-09-2011 14:01 ОБОРОТ«А 0.00 ОБОРОТ*Б 7.45 ОБОРОТ*В 0.00 ОБОРОТ*Г 0.00 ОБЩ ОБОРОТ_7Л5

фигура 12

КЛЕН НОМЕР: 1 МШОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000004 0002              27-09-2011 14:11

ОБОРОТ*А 0.00

ОБОРОТ’Б 54.57

ОБОРОТ’В 0.00

ОБОРОТТ 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 54.57

КЛЕН НОМЕР: 1 гвПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009 *****

СУМА ОБОРОТ. ДДС

ОБОРОТ *А 0.00

ДДС:*А 0.00

него ст-т: *А 0.00

ОБОРОТ «Б 62.02

ДДС:<Е 10.34

него ст-т :*Б 51.68

ОБОРОТ >В 0.00

ДДС:«В 0.00

него ет-т: *В 0.00

ОБОРОТ *Г 0.00

ДДС:*Г 0.00

него сг-т: *Г 0.00

ОБОРОТ «Д 0.00

ДДС:*Д 0.00

него ст-т: *Д 0.00

ОБОРОТ *Е 0.00

ДДС:*Е 0.00

него ст-т: *Е 0.00

ОБОРОТ »Ж 0.00

ДДС:’Ж 0.00

него ст-т: *Ж 0.00

ОБОРОТ *3 0.00

ДДС:*3 0.00

него ет-т: *3 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 62.02 КЛЕН НОМЕР: от: 0001до 0001

ОБОРОТ *3 0.00

ДДС:*3 0.00

него ст-т: *3 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 62.02

КЛЕН НОМЕР: от 0001 до 0001 ШПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009 *****

0000118        28-09-2011 11:12

^5?^ ФИСКАЛЕН БОН

DY999750 36999750

87190- E6CC2-DF861-2DF16 BA0B1-2D891-22969-9EC0E

105

Perfect S-KL

ФИРМА: Адрес:

ЕИК: 123456789 ••*ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ’** от: 0001 до: 0002 ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 27-09-2011 10:46 Нови ДДС ставки 2749-2011 10:46 ДДС’А- 0.00% ДДС’Б- 20.00% ДДС *В – 20.00 % ДДС’Г- 9.00% ДДС*Д- *•.••% ДДС’Е- *•.**% ДДС*Ж- “.*•% ДДС*3- “.”% Нулиран RAM 0001 – 27-09-2011 10:46

0001 27-09-2011 14:01

0002 27-09-2011 14:11

фигура 13

СУМА ОБОРОТ.

ДДС

ОБОРОТ *А

0.00

ДДС:*А

0.00

него ст-т: *А

0.00

ОБОРОТ *Б

62.02

ДДС:*Б

10.34

него ст-т: *Б

51.68

ОБОРОТ *В

0.00

ДДС:«В

(1.00

него ст-т: *В

0.00

ОБОРОТ «Г

0.00

ДДС:Т

0.00

него ст-т: *Г

0.00

ОБОРОТ *Д

D.O0

ДДС:*Д

0.00

него ст-т: *д

0.00

ОБОРОТ «Е

0.00

ДДС:’Е

0.00

вето сп:Е

0.00

ОБОРОТ *Ж

0.00

ДДС:*Ж

0.00

него ст-т: *Ж

0.00

ОБОРОТ “3 0.00 ДДС:»3 0.00 него ст-т: *3 0.00

ОБЩ ОБОРОТ 62.02

КЛЕН НОМЕР: от: 0001 до 0001 №ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009

0000119       28-09-2011 11:13

 

ФИСКАЛЕН БОН

DY999750 36999750 87190- E6CC2-DF861-2DF16 BA0B1-2D891-22969-9EC0E

106:

Perfect S-KL

ФИРМА: Адрес:

ЕИК:

123456789 ***ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ*** от 27-09-2011 до 28-09-2011 ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 2749-2011 10:46 Нош Д ДС ставки 27-09-2011 10:46 ДДС’А- 0.00% ДДС’Б – 20.00% ДДС*В- 20.00% ДДС*Г= 9.00% ДДС*Д= **.**•/. ДДС*Е= **.**% ДДС*Ж= *«.*«% ДДС*3= **.**% Нулиран RAM 000] – 27-09-2011 10:46

0001 27-09-2011 14:01

0002 27-09-2011 14:1]

0003 27-09-2011 14:13

0004 27-09-2011 14:21

фигура 14

0005

27-09-2011

14:29

0006

27-09-2011

14:34

0007

27-09-2011

14:40

0008

27-09-2011

14:49

Нулиран RAM

0002

27-09-2011

15:02

Нулиран RAM

0003

27-09-2011

15:02

0009

27-09-2011

15:19

0010

27-09-2011

15:21

ООП

27-09-2011

16:11

СУМА ОБОРОТ. ДДС

ОБОРОТ *А

0.00

ДДС:«А

0.00

нсто ст-т: *А

0.00

ОБОРОТ *Б

739.82

ДДС:’Б

123.30

нето ст-т: *Б

616.52

ОБОРОТ *В

D.O0

ДДС:«В

D.O0

нето ст-т: *В

0.00

ОБОРОТ *Г

0.00

ДДС:Т

0.00

нето ст-т: *Г

0.00

ОБОРОТ *Д

0.00

ДДС:«Д

0.00

нето ст-т: *Д

0.00

ОБОРОТ *Е

0.00

ДДС:*Е

0.00

нето ст-т: *Е

0.00

ОБОРОТ *Ж

0.00

ДЦС:>Ж

0.00

нето ст-т: *Ж

D.O0

ОБОРОТ *3

0.00

ДДС:«3

0.00

нето ст-т: *3

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

739.82

КЛЕН НОМЕР: от 0001до 001 ЖПОСЛЕДВН ДОКУМЕНТ 000009 *****

0000121       28-09-2011 11:14

 

ФИСКАЛЕН БОН

DY 999750 36999750 87190- E6CC2-DF861-2DF16 BA0B1-2D891-22969-9EC0E

107;

Perfect S-KL

ФИРМА:

Адрес:

ЕИК;

123456789

***ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ***

от

27-09-2011

ДО

28-09-2011

ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

2749-2011 10:46

Нови ДДС сгавю

1 2749-2011 10:46

ДДС «А- 0.00%

ДДС «Б – 20.00 %

ДДѫ = 20.00%

ДДС«Г= 9.00%

ДДС«Д=«•«’

%

ДДС*Е= “.”

%

ДДС*Ж = “.*

‘%

ДДС’3=«•

%

Нулиран RAM

0001

2749-2011 10:46

0001

2749-2011 14:01

ОБОРОТ’А

0.00

ОБОРОТ’Б

7.45

ОБОРОТОВ

0.00

ОБОРОТ*Г

0.00

ОБЩОЮРОТ

7.45

КЛЕН НОМЕР:

1

ШПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ

000004

0002            27-09-2011 14:11

ОБОРОТКА

0.00

ОБОРОТ’Б

54.57

108:

фигура

ОБОРОТ’В

0.00

ОБОРОТ’Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

Я.57

КЛЕН НОМЕР:

1

ШПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000009

0003

27-09-2011

14:13

ОБОРОТ’А

0.00

ОБОРОТ’Б

7.45

ОБОРОТ’В

0.00

ОБОРОТ’Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

7.45

КЛЕН НОМЕР:

1

Ш ПСЮПЕДЕН ДОКУМЕНТ 000013

0004

27-09-2011

14:21

ОБОРОТ’А

0.00

ОБОРОТ’

105.10

ОБОРОТ’В

0.00

ОБОРОТ’Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

105.10

КЛЕН НОМЕР:

1

ШПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000024

0005

27-09-2011

14:29

ОБОРОТ’А

0.00

ОБОРОТ’Б

144.07

ОБОРОТ’В

0.00

ОБОРОТ’Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

144.07

КЛЕН НОМЕР:

1

ШПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000041

0006

27-09-2011

14:34

15

ОБОРОТ’А

0.00

ОБОРОТ’Б

75.92

ОБОРОТ’В

0.00

ОБОРОТ’Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

75.92

КЛЕН НОМЕР:

1

ШПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000047

Нулиран RAM

0002

27-09-2011 15:02

Нулиран RAM

0003

27-09-2011 15:02

0009

2749-2011 15:19

0010

2749-2011 15:21

ООН

27-09-2011 16:11

*

* * *

СУМА ОБОРОТ. ДДС

ОБОРОТ *А

0.00

ДДС:«А

0.00

него ст-т: *А

0.00

ОБОРОТ *Б

739.82

ДДС:’Б

123.30

него ст-т: *Б

616.52

ОБОРОТ *В

D.O0

ДДС:’В

D.O0

нето ст-т: ‘В

0.00

ОБОРОТ *Г

0.00

ДДС:Т

0.00

нето ст-т: *Г

0.00

ОБОРОТ *Д

0.00

ДДС:*Д

0.00

нето ст-т: *Д

0.00

ОБОРОТ’Е

0.00

ДДС:<Е

0.00

него ст-т: *Е

0.00

ОБОРОТ *Ж

0.00

ДЦС:*Ж

0.00

нето ст-т: *Ж

0.00

ОБОРОТ *3

0.00

ДДС:’3

0.00

нето ст-т: *3

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

739.82

КЛЕН НОМЕР: от: 0001 до: 0001

ШПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000117

* *

* * *

000121

2849-2011 11.14

«36?        ФИСКАЛЕН БОН

DY 999750

36999750

87190- E6CC2-DF861-2DF16

BA0B1-2D891-22969-9EC0E