касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с касов апарат Datecs MP-55-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ

DATECS MP-55 KL

Инструкция за експлоатация

ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящото ръководство предоставя необходимата информация за електронния касов апарат с фискална памет DATECS MP-55 KL (наричан фискално устройствоФУ), неговите технически и функционални възможности и различните начини за работа с него. Дадени са всички важни указания за подготовка за работа, за правилна експлоатация и съхранение ФУ.

Възможностите на DATECS MP-55 KLса съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. ФУ отговаря на изискванията на Наредба Н18 на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка с НАП чрез GPRS,пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите по приходите.

ЖЕЛАЕМ ВИ ПРИЯТНА РАБОТА С ФИСКАЛНОТО УСТРОЙСТВО

DATECS МP-55 KL!

ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на DATECS МP-55 KL

 

Параметър Коментар
Брой артикули до 30 000в търговски режим на работа до 5 000в ресторантски режим на работа
Наименование на артикул до 22знака
Баркод на артикул EAN-13, EAN-8, UPC,баркод с код на артикул и тегло (етикет от електронна везна)
Вид на данъка ДДС, до 8данъчни групи
Брой щандове (отдели или стокови групи) до 99
Брой департаменти (доверители) до 99
Брой оператори до 30
Брой възможни продажби в една касова бележка над 300продажби
Копие на бон До 1копие
Тип на обслужване – контрол на изхода на обекта

каса, обслужваща един щанд

сервитьорско обслужванеВид на плащанев брой, кредит, чек, карта, ваучер или купон

в брой, с алтернативна валута (EUR)Режими на работа на апарата– R /Регистрация

Х /Отчети без нулиране;

– Z /Отчети с нулиране;

– P /Програмиране;

– F /Фискална памет;

– S /Сервиз;

– Т / Тестове;

К/КЛЕН

Комуникация с PCИнтерфейси и протоколи за Onlineкомуникация с РССпециализиран протокол на DATECSза комуникация с касови апарати по RS-232C;Onlineкомуникация с РС:за програмиране, четене и отчитане на базата данни на артикулите;

– за конфигуриране параметрите на касовия апарат;

запитване в режим REGза параметри на:

*артикули, процентни отстъпки или надбавки за временни интервали, процентни отстъпки или надбавки за определен клиент, за плащане с локална карта и др.Пакети програми за Online комуникация с PCECR Toolи др.Контролна лентаКЛЕН (контролна лента на електронен носител)Архив на касовите бележки за четене от компютър за поддържане на складово стопанстводо 10 000 касови бележки с 30 продажби в бележкаФискална паметEнергонезависима,с обем 1825отчетаТермопринтер, 3-инчовТип MLT-288Скорост на печат12реда/секундаБрой символи на ред42Графично логоПоддържа се формат 384х 96точки мин (384х 336точки макс.)Консумативтермохартияширина 57 mm

дебелина от 60до 72 |jm

диаметър на ролката до 65 mmИндикатор операторскиТечнокристален графичен, до 4реда и до 22символа на ред

Индикатор клиентски Течнокристален, 2 редаx16символа
Клавиатура 33клавиша
Захранващо напрежение От адаптер с изход- DC 12V/2500mA, вход -100-240V 50-60Hz
Вграден акумулатор опция
Брой на отпечатвани редове при изключен мрежов адаптер не по-малко от 10 000текстови реда
Часовник/календар Работи в продължение на 90 дни след изключване на захранването
Работа при температура на околната среда от 00 C до +450 C
Размери дължина/височина/ширина 320/226/92мм
Тегло, кг 1 (с 1ролка хартия)
Интерфейси и допълнителни устройства Изход за управление на сейф 1бр.,

– RS-232С – 2бр., всеки от тях конфигурируем за работа в режим регистриране с везна, външен клиентски дисплей или връзка с PC.

 

 

 

РАЗОПАКОВАНЕ

 

След като извадите ФУ от кашона и отстраните уплътнителите и найлоновата опаковка ще намерите:

 1. инструкция за експлоатация;
 2. паспорт на апарата.

ФУ не трябва да бъде оставян под пряка слънчева светлина и близо до източници на силна топлина!

ФУ трябва да се постави на удобно за работа място така, че и клиентът, и операторът да могат едновременно да виждат показанията на дисплея!

ФУ не трябва да се поставя в силно запрашени помещения!

ВКЛЮЧВАНЕ И ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ФУ

ФУ е скомплектовано с мрежов адаптер. Адаптерът се захранва от мрежа с напрежение 220V +/- 22-33Vи честота 50Hz.

).На дисплея се индицира главното меню.

ФУ се изключва от «ГЛАВНО МЕНЮ>> след натискане на клавиша

?

Адаптерът на ФУ не трябва да се включва в разклонител за контакти заедно с други мощни консуматори на електроенергия (хладилници, фризери, печки, електродвигатели и др. )

Двадесет и четири часа преди започване на работа включете адаптeра и го свържете към касовия апарат за зареждане на вградения акумулатор.

Преди започване на работа, проверете дали във ФУ е поставена хартиена лента!

 

ПОСТАВЯНЕ НА ХАРТИЕНА ЛЕНТА

 1. Свалете капака на принтера;
 2. Вдигнете вътрешния капак;
 3. Поставете хартиената ролка;
 4. Изтеглете около 10-Н5 сантиметра лентата;
 5. Затворете вътрешния капак и го натиснете леко;

 6. Сложете капака на принтера;

-Ако е необходимо да придвижите хартията, натиснете клавиш

PF

)

Натиснете клавиш

РЕЖИМИ НА РАБОТА

 

ФУ поддържа няколко режима на работа, с които се дава възможност за бърз достъп до всички параметри и тяхната промяна, печат на отчети, комуникация с персонален компютър и продажби от клавиатура. Менютата на всеки един от режимите имат разбираеми описания и при всяко неправилно действие от страна на оператора, работещ с ФУ се визуализират съобщения за грешно извършената операция.

След включване на ФУ (с клавиша на индикацията се вижда «ГЛАВНО МЕНЮ>>:

1.Избор на работен режим

Всеки от режимите може да се избере по следния начин: -с клавиш от цифровата клавиатура

за позициониране на съответния режим и избор с клавиша <ТОТА1_>. ) може да се излезе от всеки режим и да се върне предходното меню.

2.Достъп до режимите

Операторите не са равноправни при достъп до отделните режими. Достъпът е определен по следния начин:

 1. Оператори 1..23 (касиери) имат достъп само до режимR
 2. Оператори 24, 25имат достъп до режимитеR, Х и F
 3. Оператори 26, 27имат достъп до режимитеR, Х иZ
 4. Оператори 28, 29, 30 (управители) имат достъп до режимитеR, Х, Z ,P и F
 5. Всички оператори имат достъп до режимиT (тестове), ^комуникация с PC) и K (КЛЕН).

След натискане на клавиш за избор на работен режим на дисплея се изписва покана за въвеждането на операторска парола. За влизане в режим, операторът въвежда паролата си и натиска<ТОТАL>. ВАЖНО!

В режими X иZсе изпълняват клавишните последователности за стартиране на дневен ]\    финансов отчет и отчетите на фискалната памет, приети и указани в Наредба No.H-18от 13.12.2006г. на МФ.

РЕЖИМ ‘ПРОГРАМИРАНЕ’

 

Ако програмирате сами ФУ, прочетете настоящият раздел.

В случай, че ФУ е програмирано от сервизен техник, преминете към раздел “РЕГИСТРИРАНЕ”.

Режим “ПРОГРАМИРАНЕ” дава възможност за програмиране на основните параметри, групирани по начин, свързан с предназначението и използването им в работата на касовия апарат. Достъпът до всеки един от параметрите се осъществява чрез менюта, като промяната на стойността на параметъра се прави в режим “Редактор” , след като се изобрази текущата стойност на индикацията. Параметрите, които може да се програмират са достъпни по следната схема:

ПРОГРАМИРАНЕ

1)Артикулы

!| Кодлртикуп 3}Йме артикул Л Даньчна група

 1. Еаркод

 2. Цена

 3. Тн1 цена

 4. Номер департамент

 5. Стокова трупа;

Ц Дспартымииги

1}Номер департамент

 1. Ине департамент

 2. Дннъчна фупл

 3. Цена

3)Стокоии групи

1)Номер ст.група 2}Име ст.група

4)Оператори

 

 1. Номер

 2. Име оператор

 3. Пароля

5)Дата н час

1]Дата и час

6}Ппаьцэння

7)Тскстоое БОН

 

 1. Номер

 2. Наименование

1)Заглавии редове

2}Рекпэмнн редане

 1. Номер на ред

 2. Текст

 

 1. Номер на ред

 2. Текст

8}Валуп и

– L3г Конфигурация

ЗШруги редове

 1. Основна валута

 2. Допьпнитолна млутэ

 3. Велутен нурс

1)Параметри на каеата 1)Текст пред номер ДЗЛ

1JЛогически номер

 1. Тип на касата
 2. Отваряне сейф при тетал

 3. Тип каеоеа Бележка
 4. Работа с доверители
 5. Работа баз пароли
 6. Купирзнс на артикули
 7. Свързан отчет нэсэ SJCe-bpnanотч.оператори 10)Св-ьрэан отч.агттикули 11 )Свърэан отчдспарт.

 

 1. Свързан отч-ст.групи
 2. Периодични отчети
 3. Авт. иЬяод йлед &ои 15’|Само ад мин законна

2]Параметри на бона

 

 1. Контраст на печата
 2. Брой дубликата (0-1)
 3. Брой службочове (0-9)
 4. Печат баркода на арикул

 5. Почат графично лого
 6. Печат имс на доверитсп
 7. Печа1 г.умл лпт Fianyia
 8. П<тчдт нд даньцитп

3]Клавиши ДП1-ДПЗЭ

4]Клавиши f%+),(14

5}Комуннидцин

1)Номер клавиш 1)Код артикул.

 1. Разрешение

 2. Стойност

Периферия (COMiaCOW!2)

Връзка с PC

 

1}У-во: НЕ/бнркод/Вел на^ Дисплей

 1. Скороет на комуникация (1-3)

 2. Протокол

11 Номер напарт (П=не,! .2|

2)Скооост на комуникация (1-9)

ft-, .-.rрвиран

В режим “ПРОГРАМИРАНЕ” се влиза по следния начин:

1.Включвате ФУ. На индикацията се визуализира главното

меню :

2.3aда влезете в режим “Програмиране”, натискате клавиш позиционирате на “4).Програмиране” и избирате с<ТОТАL>.

3.Въвеждате парола (поредица от цифрови клавиши) и потвърждавате с<ТОТАL>.

О

О О О О О О О О

4. Избирате параметри, които ще променяте: За програмиране на Артикули

За програмиране на Департаменти

За програмиране на Стокови групи

За програмиране на Оператори

За промяна на Дата и час

За програмиране на Плащания

За програмиране на Текстове в бона

За програмиране на Валути

За програмиране на Конфигурация

 

5. Променяте стойностите на параметрите, като използвате функциите на клавишите в режим “Редактиране”.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ ‘РЕДАКТИРАНЕ’

Всеки параметър има полета, които определят неговите характеристики. Част от параметрите имат повече от един запис. Например Артикулите имат до 30 000записамаксималният брой програмируеми артикули, като всеки от тези записи има полета-име, цена, количество и други.

При промяна стойностите на параметрите се влиза в режим “Редактиране”. Влизането в режима се извършва автоматично с избора на поле на параметъра, който ще се променя. Може да се редактират символни или цифрови полета. При редактиране на полета с цифрови стойности, е възможно да се въвеждат само цифри, в диапазон, определен от самия параметър (виж “ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ”). При редактиране на символни полета може да се въвеждат всички символи, които поддържа касовия апарат-кирилица, латиница или специални символи.

Функции на клавишите при избор на запис или поле на параметъра:

% +

Преминава към следващ запис (за артикули, департаменти, стокови групи, оператори и плащания)

Връща се към предходен запис

Преход към предходно поле на запис

Преход към следващо поле на запис

Позиционира се на първия свободен код на артикул.

Изтрива артикула, ако оборота и количеството му са ненулеви

Вход в режим редактиране на символно поле и визуализиране на местоположението на символите върху клавишите.

 

0

Изтриване съдържанието на полето.

Натискането на цифров клавиш от клавиатурата на ФУ води до въвеждане на символ в текущото поле.

Функции на клавишите в режим редактиране на символно поле: Преход към следващ символ

Връщане към предходен символ

Изход от редактираното поле

Изход от редактираното поле

Изтрива текущия символ

Изтрива символа отляво на курсора

Преминава в края на полето

Преминава в началото на полето

Запис на въведената информация и изход от полето

Символът Лсе възприема като служебен при печат. При програмиране на текст, символът след Лсе отпечатва с двойна ширина(BOLD),а първият символ Лне се отпечатва.

При символните полета (имена на артикули, имена на департаменти и др.), символите се избират чрез последователно натискане на цифровите клавиши, като при поголям времеви интервал между две последователни натискания, курсора автоматично се премества на следваща позиция (както при мобилните телефони. Вида на символите се индицира за кратко в средата на индикацията с изобразяването на три символа, съответно:

за кирилица за латиница за цифри

АБВ

ABC

123

ОПИСАНИЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ

Запис на артикул не може да се направи, ако не са програмирани име (поле2) и данъчна група (поле 3)

Нов артикул може да се програмира чрез режим «Нов артикул», в който може да се влезе по два

начина:

-от поле «Код на артикул» се въвежда номера на желания непрограмиран артикул и клавиш<TOTAL>. от всяко поле с клавиша<PLU>на индикация се вижда номера на първия непрограмиран артикул.

Пример за програмиране на артикул

1. Влезте в режим програмиране

?

(от «ГЛАВНО МЕНЮ», клавиш ЧУ,парола, клавиш<ТОТА1_>., клавиш

Код:1

Име:

Код на артикул:
1

2. На индикатора се виждат кода и името на първия програмиран артикул (ако вече има програмирани артикули) или кода и името на артикул с код 1 (ако няма програмирани артикули):

3.Въведете номер на артикул, например 10 и клавиша<TOTAL>.

**нов артикул

Код на артикул:

4.С клавишаЧу преминете в полето за въвеждане на име.

 1. Въведете името на артикула (“ХЛЯБ”) по следния ред:

OOOOOOQQOO

?

и потвърдете^TOTAL^

Буква ИХ” Буква “Л” Буква “Я”    Буква ИБ”

 1. Потвърдете записа чрез натискане на<ТОТА1_>. .

8. Въведете данъчната група на артикула

10

10.Въведете цена (например за цена 0,78лв натискате клавиши 11.Потвърдете записа чрез натискане на <ТОТА1_>. .

?ООО

ON

12.С клавиш

(

)излизате от меню програмиране на артикули.

По аналогичен начин се програмират и останалите параметри на артикула.

2.Параметри на департаменти

Може да се програмират до 99департамента. Смяната на параметри на департаменти е разрешена само след дневен финансов отчет с нулиране.

 

Поле No

Значение на параметър Обхват Пояснение

1

Номер на департамент 1 – 99

2

Име на департамент До 22 символа Стойност по подразбиране:ДП Х където Х е номера на съответния департамент

3

Данъчна група От 1до 8 Стойност по подразбиране: 2

4

Цена на департамент До 9цифри Стойност по подразбиране:0.00

Ако е избран режим на работа с доверители, регистрите на департаментите се използват за натрупване на обороти към доверители. За име на департамент трябва да се програмира името на доверителя и всички артикули, чиито обороти ще се натрупват към него, трябва да са програмирани с неговата данъчна група. Към депарамент с номер 0се програмират всички артикули, които не се отнасят към доверител/департамент и в отчетите сумата от техните обороти може да се види на реда с име “БЕЗ ДЕПАРТАМЕНТ”.

/\       Продажба в департамент, за който няма клавиш за директен достъп, може да се извърши /i\     чрез продажба на артикул, насочен към този департамент.

Не е възможна продажба в департамент, за който не е програмирана данъчна група.

5.Дата и час

Параметъра индицира текущите дата и час и дава възможност да се променят с нови стойности, като въведената дата не трябва да е по-малка от последната, записана във фискалната памет.

7.Текстове в бона

Касовият апарат дава възможност за печат на до 10заглавни и до 10рекламни редове. Всеки ред има до 42символа. 1-ви и 2-ри заглавни редове се печатат винаги, след тях се печата ред с номера на данъчно задълженото лице, а другите редове (от 3до 10)само ако не са празни. Промяната на текстовете изисква дневен отчет с нулиране. Програмирането на параметъра е разделено на три подменюта: 1.Заглавни редове

 1. Рекламни редове
 2. Други редове

Заглавните редове се отпечатват преди всяка бележка, а рекламните редове се отпечатват след всяка фискална бележка в режим “РЕГИСТРАЦИЯ”. Менюто “Други редове” позволява да се промени текста, който се отпечатва преди номера на данъчно задълженото лице (може да е не повече от 11символа).

 

Ред No

Текст по подразбиране-заглавни редове    Текст по подразбиране- рекламни редове

1

АДРЕС НА ФИРМА

2

ИМЕ НА ФИРМА

3

ИМЕ НА ОБЕКТ

4

АДРЕС НА ОБЕКТ
5
6
7
8
9
10

 

DP1

DP4

За бързо избиране на артикули може да се използват клавиши

от клавиатурата на

ФУ .

Ако за клавишите не се програмира номер на артикул (поле2) то в режим “Регистрация” натискането на клавишите ще предизвика продажба в департамент. Програмирането на поле 2 ще предизвика продажба на артикул с програмирания номер.

9.4Параметри на клавишите <-%>и <+%>.

Параметърът съдържа 2 записа – запис 1 за процентни надбавки и запис 2 за процентни отстъпки. Всеки запис има 2 полета:

 

Поле No

Име на параметър Обхват Пояснение

1

Забрана за работа с клавиша 0 или 1 0: Разрешава работа с клавиша
1:Забранява работа с клавиша
Стойност по подразбиране: 0

2

Програмирана стойност 0.00%до 99.99% Стойност по подразбиране: 0.00

9.5.Комуникация 9.5.1.Периферия

Параметърът определя характеристиките на комуникационните портове на ФУ и типа устройство, което се свързва. Има два записа:

РЕЖИМ R –РЕГИСТРИРАНЕ

1.За да влезете в режим Регистрация от «ГЛАВНО МЕНЮ»

 

натиснете клавиш

 1. На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:

 2. Въведете поредица от цифрови клавиши (парола) и натиснете <TOTAL>.

ФУНКЦИИ НА КЛАВИШИТЕ В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ’

Клавиш

Функция

Служат за директен достъп до артикули ,записани в Параметри на клавиши за бърз избор на артикул или за директен достъп до департаменти. Виж обяснението в “Описание на параметрите”-т. 9.3.

Направеният избор предизвиква натрупване в сметката на клиента, както и по съответния артикул/департамент. Въведената стойност преди натискането на някой от тези клавиши се приема за цена.

а Продажбата с нулева цена в търговки режим не се допуска. Опитът за такова \   действие предизвиква звуков сигнал и съобщение за грешка “Няма цена”.

Използва се при избор на втората функция на натиснатия след него клавиш (функция <SHIFT>).

Указва, че въведеното число е номенклатурен код на артикул или на артикулна група. Води до натрупване на избрания артикул в сметката на клиента. При въвеждането на кода десетичната точка се игнорира и въведеното число се възприема като цяло.

Ако някой от параметрите на артикула не е допустим, операцията не се извършва, на дисплея се извежда съобщение за грешка, което показва причината:

 1. “PLUкода не съществува” ;
 2. “Невалиден параметър” и други

Ако клавиша се натисне без да е въведен предварително номенклатурен код, то се повтаря последната продажба.

Избор на режим “Търсена на стока”. Режимът дава възможност да се търси артикул по номер, да се сменят цената и баркода му и той да се продаде. (Подробно описание на режима в “СПЕЦИФИЧНЫ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ'”)

Указва, че въведената стойност е цена. Клавишът се използва за въвеждане на свободна цена за артикул. Първо се въвежда числото за цена, след което се натиска клавишът<PRC>.След това се задава код на артикул. Продажбата със свободна цена е възможна, само ако полето тип цена на артикула е програмирано със стойност 1 или 2.

О

Указва, че въведената стойност е количество.

При работа с везна натискане на клавиша<X>без предварително въведено количество води до изтегляне на количеството от везна 1.

При работа с везна води до изтегляне на количеството от везна 2 .

bar) Използва се за избиране на артикул посредством неговия баркод. При въвеждане на число съответстващо на желания баркод, и при следващо натискане на клавиш<BAR> се извършва продажба на артикул с този баркод.
С този клавиш веднага след натрупване на артикул се извършва войдиране (анулиране) на продажбата.
g / \ За войдиране на продажба, преди последната в рамките на незавършен бон или анулиране на цялата бележка. ФУ предлага избор: -Дълбок войд -Отказ на всичко

Дълбок войд се избира с клавиш<VD>,след което параметрите на продажбата се въвеждат повторно. Тази операция не може да се извърши, ако продажбата не е повторена точно. Операторът трябва да повтори реда, който иска да войдира, така както го вижда на касовия бон.

Ако има направени отстъпки или надбавки върху артикула, те също се анулират заедно с анулиране на продажбата.

Анулиране на целия бон преди да е започнало плащане се избира с клавиши <SHIFT>и<VD>,след което ФУ иска потвърждение за извършване на операцията. С клавиша<TOTAL>се дава потвърждение и бонът се анулира. иАнулира въведени цифри преди натискането на функционален клавиш. Анулира грешка, възникнала при натискане на функционален клавиш (това е съпроводено със съответното съобщение “ГРЕШКА” на дисплея ). [stl]Индициране на междинна сума. При натискане на клавиша след извършена продажба, той предизвиква индициране на междинната сума в сметката на клиента.g[stl Въвеждане на свободен текст, който се печата след затваряне на бележката. Може да се въведат до 18реда и до 40символа за всеки ред. За да има печат на свободен текст, той трябва да се въведе само при вече отворена бележка и преди да е започнало плащане. С тази последователност от клавишите се влиза в режим на въвеждане на текст. Използват се клавишите, описани в режим “Редактиране” на символно поле. С клавиша

f(!) 1 fow

ЧJ‘)се излиза от режима.

г о

0 T A

IL J

   Приключва сметката на клиента и маркира плащане в брой. Ако преди натискането на клавиш е въведена сумата, която клиентът подава, се отпечатват общата сума и ресто -ако клиентът е дал повече пари отколкото са дължими. В случай, че клиентът е дал по-малко от дължимата сума – се извършва частично плащане.

 

Допустимо е смесено плащане. При въвеждане на част от дължимата сума и натискане на клавиш за плащане се отпечатват сумата и вида на плащането, а индикаторът показва оставащата дължима сума. Бележката може да се приключи и с друг вид плащане.

-Клавишът се използва за отпечатване на копие на касова бележка. За целта клавишът трябва да се натисне веднага след отпечатване на касовата бележка. Може са се отпечата 1 копие (разрешението за отпечатване на копие се програмира в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”->Конфигурация->Параметри на бона)

г о

о

 Отваря сейфа при започнало плащане или затворен бон.E

т

А

IL J

py1

(

py

)Избор на “Плащане 1” .

 

[py2| Избор на “Плащане 2″ .
®

<S—’py1

чJ

py

чИзбор на “Плащане 3″ .

®9

 Избор на “Плащане 4″ .  Плащане с алтернативна валута. При плащане на по-голяма от дължимата сума в алтернативна валута, следва диалогово съобщение за избор на вид валута, в която да се върне рестото.

®0

 Показва на клиента дължимата сума в алтернативна валута(%+)Процентна надбавка

 

-Прибавя процентна надбавка към сумата от последната покупка или след натискане на клавиша<STL> към междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00до 99.99.

-Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.

®0

 Стойностна надбавка

 

Прибавя стойностна надбавка към сумата на последната покупка или след натискане на <STL> към междинната сума. Стойностната надбавка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши. Процентна отстъпка

-Изважда процентна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на <STL> от междинната сума. Стойността на процента може да е от 00.00до 99.99. Извън сметката на клиента се използва за служебно извеждане на сума. Извън сметката на клиента се използва за служебно въвеждане на сума. Сумата се въвежда преди натискане на клавиша.

®0

 Изважда стойностна отстъпка от сумата на последната покупка или след натискане на <STL> от междинната сума. Стойностната отстъпка се въвежда преди натискане на посочената последователност от клавиши.©Активира визуализиране на всички продажби от текущата бележка. С клавишите <ф> и <Ф> може да се разглеждат всички направени до момента продажби. Режима дава възможност :

 

да се показват всички детайли на продажбата: продадено количество, име на артикула, единична цена, обща сума и надбавка/отстъпка над продажбата, ако е правена такава. След като се застане на определена продажба се натиска клавиш<TOTAL> да се направи анулиране на продажбата, на която сме позиционирани. Натиска се клавиш<VD>.От режима се излиза с клавиша<C>.

Продажби не могат да се извършват:

 1. При препълване на някой от служебните регистри на ФУ, работата може да продължи само след отчет и нулиране.

 2. Ако произведението от количество и цена е повече от десет цифри, умножението не се извършва и се извежда съобщение за грешка.

-Ако е започната касова бележка (когато се работи с доверители) и се направи опит за продажба на артикул с данъчна група, различена от данъчната група на департамента към който е отнесен артикула.

-След приключване на всяка бележка се проверява връзката с данъчния терминал. При отсъствие или повреда на данъчния терминал, работата на ФУ се блокира. Индицира се съобщение “Няма връзка с дан.терминал”

Цифрови клавиши

В режимR,цифровите клавиши се използват основно за въвеждане на: -количеството на артикул (валидна десетична точка); -цена на артикул (валидна десетична точка); -код на артикул (игнорира се десетичната точка); -стойност на баркод на артикул (игнорира се десетичната точка);

СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАИ НА РАБОТА В РЕЖИМ ‘РЕГИСТРИРАНЕ’

1.Отпечатване на копие на касова бележка

Натискането на клавиша <КЛ7^> след приключване на касовата бележка води до отпечатване на копие на бележката. Копието има надпис ‘ДУБЛИКАТ’, а типът на документа е “СЛУЖЕБЕН БОН” и съдържа всички редове, отпечатани в бона.

2.Връщане на стока чрез замяна с друга

ФУ дава възможност за връщане на стока, като тя се замени с друга (валидно при избран търговски режим). Сумата по данъчна група за клиентската бележка, в която се извършва операцията замяна, не може да стане по-малка от нула. Връщането на артикул се извършва с помощта на операцията “Дълбок войд”.

Пример: Артикул 12с име “Блуза с къс ръкав” и цена 25лв. се заменя с артикул 13с име “Блуза с дълъг ръкав” с цена 26лв.. Клиента връща артикул 12,доплаща 1лв. и получава артикул 13. Последователност на действия и използвани клавиши за изпълнение на замяната:

I Действие

Печат

1

2

3

Връща се артикул 12:

ВДРЕС Hfi Wffl ПЕНИЯМ ЕИК: 1111111111111 И” НА ОБЕКТ

АДРЕС HRШ ОПЕРАМ

блуза с дълъг ръкав

КОРЕШ **•

Блуза с кк рше Обща сума В БРОЙ ЛВ

0QOG0G3   17.12.201В 11^23   0артикула

Щ$ФИСКАЛЕН BDH

23456тгж 1 D6iжт\шштшmmт

З.Избор на плащане

ФУ дава възможност за плащане на цялата сума от бележката с едно или с няколко плащания (смесено плащане).

-Натискането на клавиша за плащане без предварително въвеждане на сума предизвика плащане на цялата сума (с избрания вид Плащане).

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-малка от сумата на бележката, ФУ извършва частично плащане.

-Ако преди натискането на клавиша се въведе сума, по-голяма от сумата на бележката и плащането е различно от “Плащане 4″,ФУ изчислява ресто, което е “В брой” и затваря клиентския бон.

-“Плащане 5″може да се избере само при работа в режим “Фискален принтер”.

Името на плащането може да се промени в режим “ПРОГРАМИРАНЕ”, меню “Плащания” (изисква се дневен отчет с нулиране

4.Възможности за ползване на параметъра “баркод” на артикул

-Прочитане на баркод на артикул с баркодчетец от етикета на артикула с цел продажбата му.

-Въвеждане от клавиатурата на баркода на артикул. При въвеждане на число, съответстващо на желания баркод, и следващо натискане на клавиш<BAR>се извършва продажбата на артикул с този баркод.

-Използване на тегловен баркод на артикул, отпечатан от ценоизчисляваща везна. Този тип баркод може да се използва по описаните по-горе два начина.

Формат на тегловен баркод, когато в него са указаны код на артикул и количество /тегло:

 

2 X C C C C C W W W W W

LL

JJ

U

?

Наймладши байт: Контролен байт ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Цифрите, поместени от дясната страна на десетичната точка (дробната част) в записа за количество / тегло

Десетичната точка не присъства в полетата. Приема се, че позицията и е

фиксирана на това място между разредите на количеството / теглото.

t \

Цифрите, които са поместени от лявата страна на десетичната точка в записа за количество / тегло

Тези цифри указват код на артикула

]

Игнорира се

Указва типа на баркода

Този тип баркод се поддържа също, когато баркодът се въвежда от клавиатурата на ФУ. В този случай полето за контролна сума следва да се укаже, но стойността му се игнорира.

5.Режим “ТЪРСЕНЕ” на артикул

В режим “ТЪРСЕНЕ” се влиза с въвеждане на номер артикул и последващо натискане на

Р L U

‘Код:

Хляб “Добруджа”

205

щ: 36000041;

 

На дисплея се вижда информация за

клавишите артикула:

 

Ако не се въведе номер на артикул, на дисплея се извеждат параметрите на първия програмиран артикул. Наличието на “*”в началото на някои от редовете “Код:”, “Баркод:” или “ЦЕНА” показва, че стойността на параметъра на артикула може да се промени. При влизане в режима символа за промяна на стойност “*” винаги е на реда “Код:”, което дава възможност да се избере друг номер на артикул. Промяната на номер на артикул се извършва с помощта на клавишите <ф>/<ф> за търсене в артикули с нарастващи/намаляващи номера или с изчитане на баркода със скенер.

Избор на ред “Баркод:” се прави с клавиша<BAR>.Новият баркод може да се въведе от клавиатурата на касовия апарат или да се изчете с баркод скенер.

Избор на ред “ЦЕНА:” се прави с клавиша<PRC>след което може да се въведе нова цена.

Избор на ред “Код:” се прави с клавиша<PLU> .

®

От режима може да се излезе по два начина:

on

-с клавиша ЧJ(\/)излизане от режима без да се прави продажба на артикула.

-с двукратно натискане на клавиша<PLU> излизане от режима с продажба на артикула.

б.Ресторантски режим на работа на ФУ.

 

В ресторантски режим на работа ФУ може да работи с 5000предварително програмирани

артикула.

оператор1

ФУ дава възможност да се работи с до 128едновременно отворени сметки, във всяка от които да има до 128регистрирани позиции. Всеки регистриран артикул заема нова позиция в сметката, ако за тази сметка до момента не е имало регистриране на този артикул с тази единична цена. При затваряне на сметка заетите от нея позиции се освобождават и могат да се използват от други сметки. С намаляване на броя отворени сметки се увеличава броя на позициите в отворените сметки. Например, ако са отворени само две сметки, то всяка от тях има до 8192позиции.

 

 1. Поръчки
 2. Нова сметка

В режим РЕГИСТРАЦИЯ всеки оператор има възможност за избор от следното меню :

 

1)Поръчкидобавяне на поръчки към вече открита сметка;

 1. Нова сметка- откриване на нова сметка;
 2. Обобщена сметка-разпечатване на обобщена сметка;
 3. Закриване на сметка-закриване на сметка в брой или с друго плащане;
 4. Частично закриване- частично закриване на сметка;
 5. Единичнаединична сметка;
 6. Служебно въведени -служебно въвеждане на суми;

 

 1. Служебно изведени -служебно изнасяне на суми;
 2. Печ.отворени сметки- разпечатване на всички отворени до момента сметки. При влизане в режим РЕГИСТРАЦИЯ на дисплея на касовия апарат се вижда менюто за

работа на ФУ в ресторантски режим:

6.1. Поръчки

оператор1

НОВИ ПОРЪЧКИ Маса:1 Място:

Операторът трябва да въведе номер на маса (число от 1 до 255) и номер на място (число от 1 до 99), за които е отворена сметката, към която ще се добавят нови поръчки. Ако за посочените от оператора номер маса и номер място няма отворена сметка, ФУ дава възможност за откриване на нова сметка (с клавиша <ТОТА1_>) или за връщане към меню

РЕГИСТРАЦИЯ (с клавиша<C>).В меню ПОРЪЧКИ операторът може да извършва следните действия: -регистриране на артикули или свободни цени към департамент; -непосредствен или дълбок войд; -междинна сума.

Номерата на поръчките се увеличават автоматично, като в бона на клиента се отпечатват поръчаните от него артикули и сумата от всички направени до момента поръчки (Ново салдо). След отпечатването на бона могат да се отпечатат служебни бонове. Служебните бонове съдържат информация определена по признака “място на получаване на артикула” /кухня, бар и др./, който се програмира като принадлежност към департамент от менюто за програмиране на артикули. Броят на отпечатваните служебни бонове се определя от зададения в меню ПРОГРАМИРАНЕ-> КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА брой служебни бонове.

6.2. Нова сметка

Меню НОВА СМЕТКА открива нова сметка за посочени от оператора номер маса и номер място. Ако сметката вече е отворена, касовият апарат индицира съобщение “СМЕТКАТА СЪЩЕСТВУВА”, при което операторът може да се откаже да регистрира продажби, като излезе от менюто с клавиша

on

)

б.З.Обобщена сметка

Разпечатва се сметката за посочените от оператора номер място и номер маса, като направените поръчки са групирани по артикули (или департаменти ).

6.4.Закриване на сметка

Разпечатват се всички направени поръчки за дадената сметка, след което операторът може да извърши следните действия: -дълбок войд

-продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент; -стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент; -междинна сума;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума; -плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане; -анулиране на сметката.

Операторът може да направи копие на бона непосредствено след затварянето му, ако в меню ПРОГРАМИРАНЕ->КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА броя на дублиращи бонове е установен на

1.

6.5.Частично закриване

Дава възможност да се платят част от регистрираните продажби, без да се закрива сметката. След като се избере това меню, се въвеждат само артикулите, които ще бъдат платени и се извършва плащане.

 1. Единична сметка

Продажбите се правят така, както се правят продажби в търговски режим. Продадените артикули се плащат при закриване на бележката. Операторът може да извърши следните действия: -продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент; -стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент; -дълбок войд; -непосредствен войд; -междинна сума;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума; -плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане; -анулиране на сметката.

 1. Служебно въведени
 2. Служебно изведени
 3. Печат на отворени сметки

-Разпечатват се всички открити сметки, като за всяка сметка се вижда номер маса, номер място и име на оператор.

РЕЖИМ X –ОТЧЕТИ НА КАСАТА Избор на режима

 

Режимът дава възможност за печат на отчети на касовите регистри без тяхното нулиране. В режима се влиза по следния начин:

 1. от «ГЛАВНО МЕНЮ» натиснете клавиш -На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола:

-Въведете поредица от цифрови клавиши (парола) и натиснете <TOTAL>.

 1. На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечатат:

 

 

Всеки отчет се стартира след позициониране върху отчета с помощта на клавишите <Ф>/<ф> и натискане на<TOTAL>.

Видове X отчети

1.Дневен отчет

Отчета включва:

Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители;

 1. Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
 2. Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
 3. Оборотите по видове плащане;
 4. Оборотите от операции “корекция” (void);
 5. Служебно въведени и изведени суми.

2.Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

 

Очетът може да се изпълни за всички оператори (клавиш

О

) или за отделен оператор (клавиш

Q

Отпечатват се:

 1. Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
 2. Оборотите по видове плащане;
 3. Оборотите от операции “корекция” (void);
 4. Служебно въведени и изведени суми.

3.Отчет на оборотите по департаменти и стокови групи.

Отчета включва:

 1. Оборотите по департаменти;
 2. Общата стойност на оборота по департаменти;
 3. Оборотите по стокови групи;
 4. Общата стойност на оборота по стокови групи.

4.Отчет на продадени артикули

Включва данни само за артикули с ненулев оборот или с продадено количество. При избор на този отчет, на индикацията се извежда:

(клавиш

) или за зададена област от артикули

?

Може да се изпълни за всички артикули (клавиш

 

). При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и

краен номер на диапазона за отчет. Отпечатват се:

 1. PLUкод;
 2. Име;
 3. Принадлежност към данъчна група;
 4. Продадено количество;
 5. Оборот по този артикул.

5. Отчет на програмираните параметри на артикулите

Отпечатват се артикулите с програмирани параметри. При избор на този отчет, на индикацията се извежда:

Отчета може да се изпълни за всички артикули (клавиш^J)или за зададена облает от артикули

 

(клавиш ^^^г).При избор на отчет по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона. Отпечатват се параметрите на артикулите и тяхната текуща стойност.

6.Периодични отчети

Отчетите се отпечатват само при програмиран достъп до тях (режим ПРОГРАМИРАНЕ->Конфигурация-> Параметри на касата->поле Периодични отчети=1). Дават възможност да се видят сумарните стойности на касовите регистри, департаментите и стоковите групи за указан от оператора период.

РЕЖИМ Z –ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ

Избор на режима

В режима се влиза по следния начин:

Q

от «ГЛАВНО МЕНЮ» натиснете клавиш -На дисплея се изобразява покана за въвеждане на парола: -Въведете поредица от цифрови клавиши (парола) и

натиснете<TOTAL>.

-На дисплея се виждат отчетите, които може да се отпечатат:

– Всеки отчет се стартира след позициониране върху отчета с помощта на клавишите <^>/<ф> и натискане на <TOTAL>.

Видове Zотчети

1.Дневен финансов отчет с нулиране

Включва отпечатването и нулирането на следните регистри:

 1. Оборотите и данъчните задължения по департаменти(отстъпките/надбавките са отразени в оборотите по департаменти), ако се работи с доверители. Ако не се работи с доверители, оборотите не се отпечатват, но се нулират;
 2. Оборотите и данъчните задължения по данъчни групи;
 3. Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;
 4. Оборотите по видове плащане-ако сумите са нулеви, редовете с плащания не се отпечатват;
 5. Оборотите от операции “корекция” (void);
 6. Служебно въведени и изведени суми.

След отпечатването на отчета се извършва запис на блок с данни във ФП и автоматично нулиране на съответните регистри. Когато в режим “Програмиране” е указано нулиране на артикулите, при дневен финансов отчет оборотите им не се нулират. Ако ФУ работи в ресторантски режим и има незатворени сметки, при избор на дневен отчет с нулиране се разпечатва бон с информация за незатворените сметки. Отчета може да се пусне само след затваряне на всички отворени сметки.

Дневният отчет с нулиране се записва в терминала., като при това се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор. При констатирана неизправност на връзката при 3поредни отчета, работата на ФУ се блокира.

2.Отчет на задълженията на операторите

На индикацията се извежда:

Отчетът може да се изпълни за всички оператори ( Отпечатват се и се нулират:

С

) или за отделен оператор (

 1. Оборотите от продажби, надбавки и отстъпки;

 2. Оборотите по видове плащане;
 3. Оборотите от операции “корекция” (void);
 4. Служебно въведени и изведени суми.

З.Отчет на продадени артикули

J

Отчетът включва данни само за артикули с наличен оборот.

 

Може да се изпълни за всички артикули (™

Q

При избор на отчет на артикули по номер следва диалог, в който се посочват началния и краен номер на диапазона за отчет.Отпечатват се :

 1. PLUкод;
 2. Име и принадлежност към данъчна група;
 3. Продадено количество;
 4. Оборот по този артикул.

РЕЖИМ F –ФИСКАЛНА ПАМЕТ

Режим фискална памет дава възможност за отчет на фискалната памет, промяна на данъчни ставки и фискализиране на ФУ.

Във ФП се записват специфичните параметри.

Програмирането на ФП се осъществява от производителя или от упълномощен сервиз!

В режим “Фискална памет” се влиза по следния начин:

-Включвате ФУ. На индикацията се визуализира главното

меню :

-Натискате клавиш клавиша<TOTAL>;

 

заставате на “5).Фиск.памет” и избирате с

-Въвеждате парола (поредица от цифрови клавиши) и потвърждавате с<TOTAL>;

-Избирате една от трите ви предоставени възможности:

 1. Отчети
 2. Данъчни ставки
 3. Фискализация

Отчети

ФУ дава възможност да се направят следните видове отчети:

 1. Периодични отчети -отчети на фискалната памет по дати или по блокове, които се пускат със стандартизирани последователности от клавиши (виж описание на ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ
 2. Смяна на ДДС-отчет за направените смени на ДДС. Разпечатват се дата, час на смяна и стойности на ДДС
 3. Присвоени КЛЕН-печат на номерата на присвоените КЛЕН.

Промяна на данъчни ставки

Промяната на данъчните ставки изисква дневен отчет с нулиране. За една фискална памет са възможни до 30промени на стойностите им. Въвеждането на процент за данъчна ставка автоматично разрешава работата с нея. Ако се даде стойност 100 –се забранява работата с данъчната ставка. Менюто за промяна стойностите на данъчните ставки дава възможност да се проверят визуално нововъведените стойности чрез отпечатването им, след което с потвърждение (с клавиш^КЛ^^^ или отказ (с клавиш <С>) да се извърши запис във фискалната памет или не.

За въвеждането на фискалната памет в експлоатация след закупуването на ФУ и инсталирането му в магазин, ресторант или друг търговски обект, е необходимо да се извика представител на сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка, който е упълномощен от ДАМТН и притежава удостоверение за сервизна поддръжка на ЕКАФП модел DATECS MP-55 KL .

След въвеждане на фискалната памет в експлоатация е необходимо да се извърши регистрация на ФУ в НАП. Фискализацията и Регистрацията на ФУ се извършват от сервизна фирма. ФУ не може да регистрира продажби без да е потвърдена Регистрацията му от НАП.

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ

СТАНДАРТИЗИРАНИ

 

Фискалната памет може да бъде отчитана с установените стандартни клавишни последователности. За целта се избира режим X илиZ(съгласно описаното по-горе). Могат да се извеждат следните отчети на блокове от фискалната памет:

1.Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

stl

VD

Error!

2.Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

3.Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

4.Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

1. Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

2.Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

 

постдоват&лност ча дъйсгпвията

 

ДРУГИ РЕЖИМИ

Връзка с PC(режим 6)

 

Режимът дава възможност на ФУ да извършва програмиране, отчети и продажби по инициатива на компютъра, свързан към него (поддържат се команди на фискален принтер, описани в отделен документ).

Преди започване на работа е необходимо да се установят параметрите на COMпорта, към който се включва PC.

Сервизен режим (режим 7)

В ФУ eпредвидена възможност за ранно известяване при неободимост от сервизно обслужване. В сервизен режим се определят параметрите на обслужванетодата и известяващо съобщение. Ако се въведе дата за сервизно обслужване, то 7 дни преди нея при всяко включване на ФУ се вижда напомнящо съобщение.

На деня, посочен като дата за сервизно обслужване, след всеки издаден клиентски бон се отпечатва и служебен бон със сервизното съобщение. След идването на сервизния техник и последващото сервизно обслужване, предупреждаващите съобщения вече не излизат на индикация и печат.

Сервизният режим предоставя следното меню:

 1. Данъчен терминал-преди фискализация е достъпен винаги, а след фискализация само след поставяне на сервизен джъмпер.

 2. Дата на след.сервизвъвеждане на дата за следващо сервизиране на ФУ;
 3. Текстове и паролавъвеждат се до 5реда текст, който се индицира 7поредни дни преди датата за сервизно обслужване и се въвежда парола на сервизния техник ;
 4. Нулир.период.отч. нулират се периодичните отчети и архива;
 5. Изтриване на вс.арт. изтриване на всички артикули;
 6. Възстанов. на конф. възстановяват се всички параметри от меню КОНФИГУРАЦИЯ, ако са били съхранени преди това;

 7. Съхраневане на конф. – съхраняване на текущите конфигурационни параметри на ФУ;
 8. Нулиране на RAM –за нулиране на RAMе необходимо да се постави сервизен джъмпер;
 9. Търг./Рестор.режимпреминаване от търговски в ресторантски режим и обратно. При това се изтриват параметрите на всички програмирани артикули.

КОНТРОЛНИ ТЕСТОВЕ (режим 8)

Режим КЛЕН (режим 9)

О

Режимът дава възможност да се извършват различни справки на КЛЕН, проверка за коректността на записаните данни, обща информация за КЛЕН и присвояване на КЛЕН. В режима се влиза по следния начин:

 

-от «ГЛАВНО МЕНЮ>> натиснете клавиш -На дисплея се вижда менюто на режима:

1.Справки КЛЕН

Справките разпечатват записаните в КЛЕН документни, според избран период или номер Zотчет:

При избор на справки за период трябва да се въведат начални и крайни дата и час. Ако въведените начални дата и час са преди фискализацията, за начало на периода се приема дата и час на фискализиране на ЕКА. След въвеждане на периода на индикацията на ФУ се виждат номерата на първия и последния Zотчети, както и номерата на документите за периода:

С клавиша<TOTAL>информацията се разпечатва, а клавиша<C>се отказва разпечатването.

Ако от менюто се избере “2)КЛЕН за Zотчет”, ФУ дава възможност за избор на номер на Zотчет, на който да се разпечата КЛЕН:

За избрания номер отчет на индикацията се виждат номерата на документите, дата и час на издаването им:

С помощта на клавиши се изберат всички или част от документите, които ще се разпечатват.

С клавишите <^>/<ф> може да се избере номер документ, след което с клавиша <ТОТА1_> документа се

т

о т

А

разпечатва.С последователно натискане на клавишите4Ч *~ у се разпечатват всички маркирани

документи. По подразбиране са маркирани всички документи в избрания Zотчет. Броят на разпечатваните документи може да се промени като се използват следните клавиши: <ф>/<Ф>позициониране на начален или краен номер документ за отпечатване; <%->-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-малък от избрания; <%+>-маха маркировката за печат на всички документи с номер по-голям от избрания;

2.Присвояване на КЛЕН

Осигурява присвояване на нова КЛЕН към фискалното устройство. Разпечатва се документ с пореден номер, дата и час на активиране на новата КЛЕН. Присвояването на КЛЕН може да се направи само от сервизен специалист.

 1. Проверка на КЛЕН

Прави проверка за коректността на записаните в КЛЕН документи. ФУ дава възмножност за следните проверки:

Ако при проверката не са открити повредени записи, касовият апарат индицира следното съобщение:

При открит грешен запис се индицира номер на Zотчета, в който е грешния запис на документ.

 1. Информация за КЛЕН

Индицира се обща информация за текущата КЛЕН:

ВЪЗМОЖНИ ПРОБЛЕМИ И НАЧИНИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕТО ИМ

 

No Вид грешка Причина за възникване на грешките и възможности за отстраняването им
1. Операцията не може да се изпълни Въведена е последователност от клавиши, която не може да се изпълни
2. PLUкода не съществува Опит за продажба на артикул, кода на който не е записан в базата данни. Въвежда се отново верния код.
3. Дан. група е забранена Опит за продажба в данъчна група, за която има забрана
4. Няма цена Необходимо е да се въведе цена. (например за артикули с тип цена 2)
5. Невалиден параметър Въведеният параметър не е валиден
6. Препълване оборота на артикула Необходимо е да се направи отчет на артикула с нулиране
7. Препълване на касов регистър Необходимо е да се направи дневен отчет с нулиране
8. Препълване регистър на бона Достигната е максималната стойност на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
9. Бона е отворен! Опит да се излезе от режим регистрация без да е затворена клиентска бележка.
10. Затворен бон! Натиснат е клавиш за плащане след като бележката е затворена.
11. Няма такава сметка Опит да се закрие или да се направи печат на обобщена сметка, която не е откривана.
12. Няма налични пари! Въведена е сума по-голяма от наличната в касата (при служебно изведени)
13. Започнало е плащане Опит за продажба при започнало плащане. Бележката се затваря и се отваря нова или се анулира цялата и се повтарят продажбите
14. Максимален брой продажби Достигнат е максималният брой на продажби в една клиентска бележка. Необходимо е бележката да се затвори и оставащите продажби да се направят в следваща бележка.
15. Няма продажби Опит да се направи корекция при затворен бон
16. Възможен отр. оборот! Операцията замяна на артикул е невъзможна, защото би се получил отрицателен оборот по данъчната група
17. Пълна БД артикули ! Базата данни на артикули е пълна и въведения артикул не може да се запише
18. PLUкода съществува! Не е програмиран артикул с такъв код.
19. БАР кода съществува! Въведеният в програмиране баркод вече е записан като баркод за друг артикул.
20. БАР кода не съществува! Въведеният баркод не е записан в базата данни.
21. Системна грешка в БД артикули! Повредена структура на базата данни. Обърнете се към сервизен специалист.
22. НЯМА ФИСКАЛНА ПАМЕТ Обърнете се към сервизен специалист
23. ГРЕШКА ВЪВ ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ Обърнете се към сервизен специалист
24. ПЪЛНА ФИСКАЛНАТА ПАМЕТ Обърнете се към сервизен специалист
25. НУЛИРАНЕ НА ПАМЕТТА Обърнете се към сервизен специалист
26. Няма хартия.Заредете хартия и натиснете (C) Необходимо е да се постави нова ролка хартия
27. ГРЕШКА ПРИ ЗАПИС В КЛЕН Обърнете се към сервизен специалист
28. НЯМА SDКАРТА! Обърнете се към сервизен специалист
29. КЛЕН НЕ Е ТЕКУЩ Обърнете се към сервизен специалист
30. ПЪЛНА ПАМЕТ НА КЛЕН Необходимо е да се смени КЛЕН. Обърнете се към сервизен специалист
31. НЕВАЛИДНА КЛЕН! Обърнете се към сервизен специалист
32. Няма връзка с дан.терминал Обърнете се към сервизен специалист
33. Грешка при връзка с дан.терминал Обърнете се към сервизен специалист
34. Не е регистриран в НАП Обърнете се към сервизен специалист
35. Блокирана връзка с НАП Обърнете се към сервизен специалист

ПЦРЕС НО ММ

пнеmш

еж: \штт

НЕ НЯ QbFKT AflPEC Hfl OEEKI

#01            ИВАНОВ01

Хляб “Цофда*0.85 fl

2*0.12

НиткаСиниц0.24 ц

Обща суиа 1 09

Б БРОЙ Л&1.88

0000012   1 3.12.2010 12:562артикула

§§?ФИПКНЛГН БОН

ОТ12345602123456

13FF?9FB6940C№ ШШтш

жиг

име НА ЖРНЯ еж:1234567891122 ИМЕ НА ОБЕКТ адрес НА ОБЕКТ

«И            ИВАНОВ01

2*1.45

Прясно мляко “Берея”2.90 &

Кисело млжо “Данон”0.95 6

Обща сума 3 85

В БР0ИЗ.В5

0868613   13.12.2010 12:572артикула

5§д? фискн-лен бон

2345602123456

Ж4220509СШЗТЕ1 ШШC7D6DF135ВЕ92

АДРЕС Hi)Ш ПНЕ НА Ш еж:1234567891122 име НА ОБЕКТ АДРЕС НЯ ОБЕКТ

01            ИВАНОВ01

1.12?х5

Охладено тле “Рост”6.31 В

Теми колбас “Леки”3 50Б

Обща сума 9 81

&БР0ИЛВЭ81

ОО0Ш15   13.12.2010 13:002 артикула

§9?ФИПКЙЛЕН БОН

DT12345602123456

117D12B7Cte5Cf 8Ш182С1ВШ EDH9B050&

Фискален бон и дубликат

АДРЕС HflШ

и* нн «т

еж:123467891122 ИНЕ НЯ ОБЕКТ АДРЕС НН ОБЕКТ

шков

id

5)!

Нощувка-апзртзмент Обща сума В БРОЙ ЛВ РЕСТ0ЛВ

0000017   13.12.2010 13:03   1артикула

§9?ФИСКАЛЕН БОН

&ТШ456 02123456 С570(Ю8?СЕ0СЕВД2?Е69173405H98CSf265D&1

АДРЕС Hfl Ctfffl HUEНН WHO еж:1234567801122 ИНЕ НО ОБЕКТ

NCI

АДРЕС НН ОБЕКТ

mm

ПУБЛИКОТ

Ноиувка-агаргзкент Обща сума В БРОЙ Ш PECT0ЛЁ

Ш01913.12.2010 13=17

СИНЕН БОН == 01123456 02123456

 

Процентна отстъпка Корекция Анулиране

АДРЕС ttfl Wffl

име нн ша

ЕЖ: 123*67391122 инеHflОБЕКТ адрес на обект ИВАНОВ

2х

Ы “Добрудха”

0.564 х Сирене “Слънчйв вкус” НЩ. СУПА Отстыкз Щ Отсвпка 108 1Щ СУМА Обща сума В БРОИ ЛВ

рЕсгалв

С1

0.85 1.70И 7.45 4.20Б 5.90 -0.17А -0.42Б 5.31 5.31 В. 00 0.69

01

0.85А 0.12Н 1.456

-1.45 6 0.97 0.97

АДРЕС НА ША HUE HflША ЕИК: 1234567891122 ИНЕ НА ОБЕКТ AflPEC HflОБЕКТ ИВАНОВ

101

Хляб “Вобрудм” НиткаСинид Прясно нляко “Верея”

***корекция Прясно мяко “Верея” Обща сума ftброи ЛВ

g000023   13.12.2010 13:28   2артикула $в§?ФИСКАЛЕН БОН

м123456 02123456 5024723dh8c1ЖЗЕ/Рb0333bb3c470c26f96e3

rj1pec Hflсирия ИМЕ НЯ CKffl ЕЖ:1234567891122 ИНЕ Щ обект

01

адрес НН обект иванов

&с1

ПиткаСинид Кисело шт“Данон” Охладено пиле Тоско”

=АНУЯИРАН =

0000024   13.12.2010 13=29   0арщула $В$? ФИСКНЛЕН БОН

DT123456 02123456 (НИ E8599A9890BM3632f?7B58E8F158EAC7A2

0000022   1 3.12.2010 13:26   2артикула

Jep?ФИСКАЛЕН БОН

шп 23456 02123456 337c32d736m()ba[bf2cg9bda4610ef198659

Бонове, издавани от касовия апарат при ресторантски режим на работа:

Откриване на сметка

Нова поръчка към открита сметка

Закриване на сметка

АДРЕС НА ЯМ ИНЕ НА СМ ЕЖ: 1234567891122 КИЕ НА ОБЕКТ

01

2/3 1

0.06

2.50Б 4.50Б 7.00

адрес НА обект иванов

181

Паса/Клиент Л0РШi Старо салдо

Червено вино-чаша Некшанска салата Ново салдо

00001081 7.12.2010 17:45

СИНЕН БОН === 0Т123456 02123456

АДРЕС НЯ Ш ИНЕ НА ОИРНН ЕИК: 1234567891122 ИНЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ «01ИВАНОВ 01

Паса/Клиент 273 П0РЬЧКЯ I 2 Старо салдо7.00

Задушено телешко гъби6.23 Б

2.10

Натурален сок-киви4.20 Б

Ново салдо 17.43

GOOG11017.12.2010 17:46

ШШБОН DT123456 02123456 664ВВ4В57591[)4?С5ЕА334933?991Е4А02721978

адрес нн сирия ине ня я ЕЖ: 1234567891122 ине на ОБЕКТ

401

адрес на обект иванов

ЗОКРИТЯ СНЕТКА

Нага/К/иент БР. ПОРЪЧКИ

Червено вино-чаш Некиканскэ салата Задушено телешко гъби

Натурален сок-киви ИВД. СУПР Обща сума

&БРОЙ ЛВ PECT0ЛВ

2/3 2

2.50Б 4.50Б 6.23Б 2.10 4.20б 17.43 17.43 20.00 2.5?

0000112   17.12.2010 17:47   4артикула

§9?ФИСКАЛЕН БОН dt123456 02123456 6u4acfc1606b893sc80be7fod5eb021f11bfb924

Режим XОТЧЕТИ

Отчет на

продадени артикули

КГ

R0PECНН С№№ ИНЕ НЯ ШЯ ЕЖ: 1234567891122 ИНЕ НА ОБЕКТ НДРЕС НЯ ОБЕКТ 0ПЕРЯТ0Р30

3J

отчет

[ГНЕМ В ОБОРОТ

00006000G000001

<г=

Я 47 39.95

080000000000002 О

18.375 2.22

 

 

код

Хляб “До6ру(ш”

штт

ОБОРОТ

код

ПиткаО/щ

количество

оборот

Б 3

4.35

код

 

Прзсно нляко “Верея”

КОЛИЧЕСТВО

ОБОРОТ

0000060

13.12.2010 16=06 —–СШЕН БОН === №23456 02123456 5410432C205EB3266315HC63F9EHCfD607&3927

Отчет на Дневен оператори отчет без нулиране

ЯдЖ НН ШН

ие ня шт

Ж-1234567831122 НЕ НН ОБЕКТ АДРЕС НЯ ОБЕКТ 0AEPATOP3G

отчет оператори

1->зо

30

I}’

АДРЕС HflСИРИЯ ИНЕ НЯ МА ЕИК: 1234567891122 ИНЕ НЯ ОБЕКТ НДРЕС HflОБЕКТ 0ЛЕРЙТ0Р30

дневен отчет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В БРОЛ ELRб ЛВ СЛ. ВВДЕНИ сл. ИЗВЕДЕМ ОБЩО НАМИ ЛВ СЛ. ЁВДЕНН EUR СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR ОБ» НЙМИ EUR КОРЕКЩ

ннулмрйни

00000581 3.12.2010 16:06

===СЛШЕН БОН === №23456 02123456

НДС *Н %= 0.00 060РОТ HET0СТ-СТ НАЧИСЛЕН ДйС НДС *Б Ь20.00 ОБОРОТ НЕЮ СТ-СТ НАЧИСЛЕН ДДС НДС *B^20.QG ОБОРОТ НЕЮ СТ-СТ НАЧИСЛЕН аде ДАС*Г!!= 7.00 ОБОРОТ NETGСТ-СТ НАЧИСЛЕН ДДС

15.77 15.77

252.42 210.35 42.07

52.28 43.57

а.71

157.50 147.20 10.30

ОБЩ ОБОРОТ477.97

NП0СЛ ДОКУМЕНТ:000057КЛЕН N:001

+   +   +    +    +    *    +    + +    +    +    +    + +

000005713.12.2010 16=06

===ШЕБЕНБОН ===

DT12345602123456 C1)D34C2E51796/5921(JFF4016744686C45№B4CB

Режим ZОТЧЕТИ

Отчет по артикули

ЕИК: 123*07891122 ИНЕ НА ОБЕКТ АДРЕС НА ОБЕКТ «01ОНЕРНТОРЗО 30

ОТЧЕТ

НРТИКЧЛЙ В ОБОРОТ от: 000006000000001 №? 999999099999999

90000841 4.12,2010 13=12

ШЙЕН БОН“?-D1123456 82123456 3B9D31DEB69F 59Df45859B542F2FE6F6DCB5E44D

Отчет оператори

ндрес на дан ине нн дан

ЕИК= 1234567891122 ине нн ОБЕКТ ндрес на обект

Ю1        онЕРнторзоза

ОТЧЕТ ОПЕРАТОРИ

1 -> 30

ОПЕРАТОРИВАНОВ

БРОЙ КЛИЕНТИ12

ПРОДАЖИ477.97

НАДБАВКИ16 28

ОТСТШ-1.58

В БРЙЙ337.45

КРЕДИТ25.00

ЧЕК100.00

КАРТА12.12

В БРОИ EURв ЛБ3.40

СЛ. ВВДШ100.00

СЛ. ИЗВЕДЕНИ-20.00

0И0 НАЛИЧИИ ЛВ417.45

СЛ. ВВДЕНИ EUR20.00

СЛ. ИЗВЕДЕНИ EUR-10.00

0Е4Ю НАЛИЧИИ ELK11 74

КОРЕКДИИ5

-50.32

АНУЛИРАНИ1

3,37

НУДИРНН 060РОТ

000006514.12.2610 13=12

===СЛУЖЕН БОН ===

DT12345602123458

186DC02f»EF7B223fiOFGFO756F07278132Й8820В

ОТЧЕТИ НА ФИСКАЛНА ПАМЕТстандартизирани

Детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

НДРЕС НА WW ИНЕ Hfl Wffl ЕЖ: 123456/891122 НИЕ Hflобект ндрес НА обект 1010oepr1op3c 30

ПЪЛЕН

ОТЧЕТ НА ШЛНА ПНИЕТ

Съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата

АДРЕС НА дан ИНЕ НН «пи ЕЖ:1234567891122 ине НА ОБЕКТ ндрес НН обект 101операторзо 30

СЬКРАТЕН

ОТЧЕТ НЯ «АЛНА ПНПЕТ

от лига

ВО ДАТА

16.12.2010 17.12.2010

ОТ ДАТА ДО ДАТА 16.12,2010 17.12.2010

В1ВЕДЕНА .ЕКСПЛОПТАДЙЯ

вьведена б ексшшндия

1*59

от блок 0001 14; 59

11.12.2010 дрс1

 

11.12.2010 ДР0БНИ ЧИСЛА 0= 08 ЬЩ

!5.12.201015:05 8.50 228.02

9.10 и. СО 245.62 КЛЕН №092

ьт

Ж0009

оборота

оборон

ОБОРОТОВ

оборота

общ оборот

А А0СЛ.ДОКУМЕНТ:

 

блок 0010              |712

2010 15=09

оборота

13.80

оборота

100.18

оборот*6

0. dc

оборок

0.00

общ оборот

113.98

шл.д0ш1т;0ош

клен n=002

суна оборот, ддс
оборон

22.30

(щи)

о.оо

обором

328.20

дни

54.70

оборота

9.1g

длс’б

1.52

0б0р0т+г

0. dc

опое

0.00

общ оборот

359.69

06110ддс

56.22

н н0сл.дожит:000091

клен n=002

00000931 7.12.2010 15:39

rgg?ФИСКАЛЕН БОН

DT123456 02123456 Ш(ЕЬШШШ1Ш890fiFl)8O7O9

Детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

Съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок

плис наmm

Hlfна №ма

ЕЖ:mrnmwTi

мне на ЮТ адрес на обект

отшита

ПЪЛЕН

ОТЧЕТ на смскялня памет

Ю1

адрес на Ш

не наmm

ЕНС: 1234567891122 ине на обект ндрес НЯ обект операторзо

ПЪКРНТЕН

отчет нн <жкална нонет

ОТ БЛОК ДО ЕЛОК

соо?

ОТ БЛОК ДО БЛОК

 

ЕКСПШТЯДИЯ

11.12.2010 ДДС 1

11.12.2010 дробнн ЧИСЛА

н=и

Б-2Й

Ш

блок ооо?

об0рот*н

ОЬ0РОТ*Б

ОБОРОМ

ОБОРОК

И ОБОРОТ

Ы П0СЛ.ДЖУИЕНТ:ОО0072

 

БЛОК 0008              15.12.2010 14=58

ОБОРОТ+А

0.85

ОБОРОМ

22?. 40

ОБОРОМ

3.50

ОБОРОК

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

231.75

NГШ. ДОКУНЕНТ: 000075

КЛЕН №001

сап оборот, дде

ОБОРОН

1.70

ДДС*А

0.00

ОБОРОН

540.04

ДДС*Б

90.01

ОБОРОМ

З.зС С. 58

шш
обором

С. СО

ИНОЕ

О.ОЭ

ОБИ ОБОРОТ

545.24

ОБЩ) ДДС

90.59

Н1ГХЛ.ДОКЧШ:0000/5

КЛЕН Ш

11.12.2010

пес1

11.12.2010 дробнн ЧИСЛЯ Я- к

14.12.2010 13:15 15.12.201014=58

ь–ж

БЛОК 0007 БЛОК 0008

0O0GO9617.12.2010 15:42

§р? фискялен бон

DT123456 02123456 »А39АЗЕЕ5Е6ВШЗ?5Ь?ЕГ95601890АГШ70Я

00000951 7.12.2010 15:42

tsg?ФИСКНЛРН БОН

DT123456 02123456 ШШШтШЯШ 89№№0 709

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ НА ОБОРОТ ПО ДАНЪЧНИ ГРУПИ

Отчет на фискалната памет за период от дата до дата

Отчет на фискалната памет за период от блок до блок

НДРЕС НН Wffl

ИНЕ НО СИРИИ

ЕЖ: 12345Б7891122

ИНЕ НА ОБЕКТ

АДРЕС НА ОБЕКТ

861

ОПЕРАТОРЗО

30

ОТЧЕТ НА ШАЛНА ПАНЕТ
ОТ ША

15.12.2010

SOUTH

17.12.2010

ВШЕДЕНЕ! a CfmonoTQiiw

ii.i2.aeio

о сштишнцил

14:50

СУПА ОБОРОТ, ДДС

4    ”    14 *
ОБОРОМ

32.62

Ш

0.00

(ВОРОН

561.83

ИДИ

93.65

ОБОРОТА

12.60

ш

2.10

ОБОРОТ+Г

0.00

Д1С*Г

0.00

ОБЩ ОБОРОТ

607.10

ОБЩО ЦС

95.75

К [МШШТТ:(Яв106

КЛЕН №002

00001н 17.12.

Ю10 17=51

==СМЕБЕН БОН ==

DT123456

02123456

АДРЕС НА №НА

ИНЕ НА ФИРМА

КИК:1234567891122

ИНЕ НН ОБЕКТ

АДРЕС НА ОБЕКТ

161

ОПЕРАТОРЗО

30
ОТЧЕТ НА ШАЛНА ПАМЕТ
ОТ БЛОК

0005

ДО БЛОК

0007

БЪЁЕДЕНЯ

В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

11.12.2010

14:50

СУМА ОБОРОТ, ДДС

– –

ОБОРОН

27.20

ЛИОН

0.00

ОБОРОН

609.71

ДИС’Б

101.62

ОБОРОН

61.38

19,23

ОБОРОМ

232.50

ЯДС*Г

15.21

ОБЩ ОБОРОТ

930.79

ОБЩО ДОС

127.06

NНОСЛ.ДОКУМЕНТ:000072 №№001

0000113 17.12.2010

17=51

==СШЕН БОН ===

DT123456

02123456

8D6EC0EE86997541240А5С411А36С48142ВЗЖЗ