касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с търговска везна Еликом модел EVL+ xx K

Инструкция за експлоатация

ЕЛЕКТРОННА ВЕЗНА модел EVL+ xx K

ЕЛИКОМ Електроник

EVL+ K –Инструкция за експлоатация Стр. 5 от 16

2.Кратко описание

Гамата електронни везни от типа EVL+модел К са прецизни измервателни средства за измерване на маса и са предназначени за използване във всички видове търговски обекти.

Всички везни от тази гама ( EVL )са конструирани да могат да работят при околна температура в границата на минус 10 °Cдо +40 °Cи без захранване от мрежата в продължение на 150часа.

Везните дават възможност за точно измерване, удобно отчитане на измерената стойност на масата от двустранна цифрова LCDиндикация, автоматично изчисляване на цената, автоматично установяване на нула и въвеждане и запомняне на тара.

Всички везни от гамата могат да бъдат окомплектовани с 2серийни интерфейс RS232за връзка с външни устройства (персонален компютър, касов апарат, етикетиращ принтер)

 

3.Основни функции

? Определяне масата на измерваните продукта

? Въвеждане на цена за 1 kg

? Запомняне цената на 90продукта

? Извеждане на информация за измерена маса, единична цена и обща стойност на сделката показана на два дисплеяпо един за клиента и за продавача

? Извеждане на информация към касов апарат или персонален компютър

? Звукова сигнализация

EVL+ K –Инструкция за експлоатация 4.Технически данни

Стр. 1 от 16

10.

Габаритни размери: 330 х 320х 110 mm / 300 x 250 x 100

Собствена маса: 5 kg

Дисплей:

– LCDиндикатор – 6разряден

операторски – 3бр.

клиентски – 3бр. Брой клавиши : 16 Функция ценоизчисляване Клас на точност Г”\

ъгласно БДС EN 45501:2001 Допустими грешки съгласно БДС EN 45501:2001 Брой на проверовъчните деления : n = 3000 Номинални работни условия

захранване от вграден акумулатор 6 V / 5 Ah

от ACадаптер ~ 220 V / ~ 14 V

максимална консумирана мощност < 4 VA

работна температура :минус 10 °Cдо +40 °C

относителна влажност на въздуха :от 20 %до 80 % Метална товароприемна платформа:

размери 330х 230 mm / 300 x 200 mm

Модел

К / N

EVL+ 3

EVL+ 6

EVL+ 15

EVL+ 30

EVL+ 3/6

EVL+ 6/15

EVL+ 6/30

Макси­мален товар

3 kg

6 kg

15 kg

30 kg

3/6 kg

6/15 kg

6/30 kg

Минима -лен товар

20 g

40 g

100 g

200 g

20 g

40 g

40 g

Максимален

ефект на изваждащата

тара минус 3 kg

минус 6 kg

минус 15 kg

минус 30 kg

минус 6 kg

минус 15 kg

минус 30 kg

Стойност на реалното и проверовъчно деление e=d= J_g_

2 g

5 g

10 g

1/2 g

2/5 g

2/10 g

Забележка: При варианти на изпълнение за измерване на пощенски пратки : POST ,за всички модели минималният товарMIN = 5e

EVL+ K –Инструкция за експлоатация Стр. 7 от 16

5.Инсталиране.

1.Отворете кашона и извадете съдържанието му, което трябва да се състои от следното: o Везна

o   Метално блюдо o   ACадаптер

o   Инструкция за експлоатация

oПаспорт

o   Гаранционна карта

2. Инсталиране на металното блюдо – поставете блюдото с крачетата надолу в съответните отвори на горната страна на везната. Чрез леко поклащане, наместете блюдото докато заеме стабилно положение.

3. Поставете везната върху хоризонтална стабилна основа (маса ). Нивелирайте везната чрез въртене на коригиращите винтове на крачетата й, като наблюдавате нивото на мехурчето, което се намира в предната лява част на везната. Везната е нивелирана, когато мехурчето се намира в центъра на черния кръг.

4. Включете ACадаптера на везната към електрическата мрежа.

5. Включете везната посредством ЦК ключе намиращо се на дъното в дясната част. Първият надпис след включването, който везната изобразява на дисплея, индицира версията на софтуера. Този надпис се задържа на дисплея за 2-3 секунди, след което се започва серия от тестове на индикаторите. В края на тестовете се извежда надпис, индициращ функцията нулиране – везната измерва текущото състояние на платформата. При нормална работа нулирането продължава 3-4 секунди, след което везната преминава в режим на измерване на маса – нормален работен режим. (Фиг. 1) Изчакайте 10 минути преди да започнете да работите с везната. Изключването на везната става от същото ключе.

6. Не поставяйте везната при следните условия

– Място с бързо променяща се температура

– Място, изложено на пряка слънчева светлина

Запрашени помещения и помещения с висока влажност

– Места със силен вятър

– Места с вибрации

7. Не оставяйте везната натоварена с продукта върху блюдото

8. Не поставяйте везната близо до силно магнитно поле или уреди генериращи електромагнитно поле.

9. Пазете везната от заливане с течности, тъй като те могат да повредят електронните блокове, които се намират вътре.

10. Избягвайте силни удари или силно разтърсване на везната.

EVL+КИнструкция за експлоатация

Стр. 3 от 16

r_10p-1

T NETX kg

Версия на софтуера

–0.—-

лв/kg

^.T NETX kg

Нулиране

лв/kg

сума лв

сума лв

__0.000

___0.00

T NETX

Режим на работа kg

лв/kg

сума лв

Фиг.1

В нормална ситуация флагът за нула (нулево положение) и флагът за стабилност трябва да са засветнати. Липсата на флаг за стабилност може да означава наличие на вибрации или “плъзгане” на показанието вследствие на температурни изменения. В този случай изчакайте темперирането на везната (15­20 мин) и нулирайте везната 6.Основни режими 6.1.Измерване

6.1.1.Описание действието на бутонитеБутон НУЛИРАНЕ(\ >0< \)-при отклонението на показанието за маса на ненатоварена везна от нулата ( вследствие на температурни промени, нивелиране и др.) с този бутон се подава команда за нулиране на показанието .

1.Бутон ТАРА (|T|)- с този бутон се подава команда за възприемане на тара. Масата, отчитана до този момент се възприема за маса на тарата. Показанието за маса се нулира и везната започва да отчита нетната маса, като това се показва с надпис “NET”,сочен от стрелка на дисплея за маса. Разтоварването на везната под товара, възприет за маса на тарата, води до показване масата на тарата със знак минус и стрелка, сочеща буквата “Т” . Стрелката, сочеща надписа “NET”се скрива. В този момент чрез натискането на бутона |T| се анулира възприетата тара.

Когато на везната е поставена тара (и включена с бутона \Г] или извикана с бутоните за артикул ) и стока, на дисплея се изобразява измерената маса на нето товара. В този момент натискането на бутона

EVL+КИнструкция за експлоатация Стр. 9 от 16

[Г] води до кратковременно (за около 5секунди )показване стойността

на тарата. След 5секунди везната се връща към показване на нетната маса.

2. Цифрова клавиатура. Към нея спадат бутоните [0\,\Т\,\Y\,[Т\,\Т\, 0, [6}, [7],[У], [9], [в].С тези бутони в режим “ИЗМЕРВАНЕ” се въвежда цена за килограм. При допусната грешка цената се изтрива с бутон |C| и се въвежда отново. С тези бутони може да се извика и предварително програмирана цена на артикулнабират се от една до четири цифри (както при въвеждането на цена )след натискане на бутон MRIи набраните цифри се приемат от везната като номер на артикул .

3. Функционални бутони.

\+\ регистрира измерването в натрупванията

– ?

– Неспоменатите бутони са предназначени за бъдещо развитие на функционалните възможности на везната

6.1.2.Измерване на стока с цена въведена от цифровата клавиатура

__0.000

___0.00

T NETX

Поставя се товар kg

лв/kg

сума лв

__1.200

___1.50

T NETX kg

Изтриване с бутонCпри евентуална грешка

лв/kg

___1.80

сума лв

__ 1 . 200

^.T NETX kg

От цифровата клавиатура се въвежда д.цена

___0.00

лв/kg

____ . __

сума лв

EVL+КИнструкция за експлоатация Стр. 4 от 16

6.1.3.Измерване на стока с предварително програмирана цена и тара.

__0.000

___0.00

__1.200

___1.02

T NETX kg

Поставя се то­вар. От цифро­вата клавиатура се въвежда но­мер на желания аркиткулнапр. : 102 със запом­нена цена 1.00 лв и тара 0.200 g

лв/kg

сума лв

T NETX kg

Натиска се бутон

след което се изобразяват предв. прогр. цена и теглото се намалява с предв. прогр.тара

лв/kg

сума лв

__1.200

___1.00

T NETX kg

Изтриване с бу­тон С при евентуална грешка_

лв/kg

___1.20

сума лв

6.1.4.Работа с тара.

При необходимост да се измери нетно тегло при използване на някаква тара (опаковка, кашон,палет) се процедира по следния начин.

– Поставя се тарата върху нулираната везна.

Докато брутния товар е върху везната теглото на тарата може да бъде видяно с натискане на бутона за тара. Индикаторът изобразява теглото на тарата , като засветва флага за тара.

След като се разтовари везнататоест, снеме се нетният товар заедно с тарата, везната индицира отрицателно нетно тегло, колкото е стойността на тарата.

  • Ако при следващото измерване няма да се използва същата тара, анулирайте използването на тара с ново натискане на бутона за тара. Анулирането на тарата може да стане, само когато индикаторът индицира отрицателно нетно тегло!!! Задаването на нова тара не може да стане преди анулирането на старата!!!

  • EVL+К – Инструкция за експлоатация

Стр. 4 от 16

6.2.Служебен

6.2.1.Програмиране на артикул

За влизане в тази функция избираме бутони    Щ,Щ, 0,0,| MRна

индикацията се извеждат цената и тарата на последния артикулPLU90.Ако няма програмирана тара, дисплеят за маса индицира текущата маса. На дисплея за стойност се извежда номерът на артикула. За да преминете към въвеждане на желаният от вас артикул натиснете |MR,и от цифровата клавиатура наберете 3 цифри за желаният номер. Например:[0], [0], [7]или0], [0],ЦТ] или[0],\7\,Ц] и отновоMR.

__0.000

T NETX

kg

Вх.точка за програмиране на артикули

__0.000

T NETX kg

Изход с бутон

___0.00

лв/kg

Pl 0.90

сума лв Максимален брой PLU=090

___2.40

лв/kg

Pl 053

сума лв

__0.220

T NETX kg

Поставете опаковката(тара та); с бутон Т запомнете тара-та; въведете от цифровата кла­виатура еди-нич на цена; с бутон +запом-нете всички данни и преми­нете към следващо PLU

___ 1 . 0 5

лв/kg

Pl 052

сума лв

6.2.2.Преглед на натрупванията

За влизане в тази функция избираме бутони Щ, 0, 0, 0,| MR

Възможно е везната да води отделни сметки за натрупванията по артикули. След поставяне на желания товар, избиране на артикул и натискане на+се извършва натрупване за на килограмите и сумата за избрания артикул. В този режим се

EVL+К – Инструкция за експлоатация Стр. 12 от 16

извършва преглед на тези натрупвания. Първоначално се извеждат натрупванията на за всички артикули общо, след това с последователно натискане на +се преглеждат натрупванията за всеки артикул поотделно.

001.600

___ 1 . 9 0

__0.412

___0.42

T NETX kg

Вх.точка за преглед на натрупванията по артикули Преход към следващ с бутон

J_

лв/kg

Pl 0. 00

сума лв Показва се общата сума кг и лв за всички артикули

T NETX kg

Натрупвания за артикул 1.След натискане на бутон С,се връщате в изходно положение

лв/kg

Pl 001

сума лв

rEPEAT

CLEAR

ALL

сума лв

T NETX       kgлв/kg

При повторно натискане на С се изтриват всички натрупвания

Изтриването на натрупванията става с двукратно натискане на бутон С.Изход от режимас бутон \>0<\.

6.2.3.Настройка на серийните портове

Влизане в режимас тройно натискане на клавиш \*\ . След което се извежда надпис FUNC 00 –въведете 20от цифровата клавиатура и потвърдете с бутон+ .Достъпни за настройка са следните параметри:

‘SPEE1’ –скорост на трансфер на СОМ1 от 01.2, 02.4, 04.8, 09.6 ‘Pro-1’ –протокол на обмен на COM1 –допустими ст-ти 0 –протокол БИМКО, 1 – протокол BIZERBA,Датекс

‘SPEE2’ –скорост на трансфер на СОМ2 от 01.2, 02.4, 04.8, 09.6 ‘Pro-2’ –протокол на обмен на COM2 –допустими ст-ти 0 –протокол БИМКО, 1 – протокол BIZERBA,Датекс

o o

o o

EVL+КИнструкция за експлоатация

FunC00

Стр. 5 от 16

T NETX kg

Вх.точка за настройка на серийните пор-тове. Преход към следващ с бутони2и0 .

09.6

T NETX kg

Настройка ско-рост на COM1. Преход към следващ параме-тър с бутон \+.

сума лв Показва се общата сума кг и лв за всички артикули

лв/kg

FunC20

T NETX kg

Потвърждаване с +

 

00

T NETX kg

Потвърждаване с +

Изход с бутон

лв/kg

сума лв

 

лв/kg

сума лв

Конектор сериен порт: 1-Маса, 2-RX-приемане,3-ТХ-предаване

12   3 4

Сигнал__RJ 11

RXDA__2

TXDA__3

GND| 1

 

6.2.4.Контрол на батерията. Напрежението на акумулатора може да бъде видяно с извикване на служебна функция.В нормален работен режим четирикратно се натиска бутон |*. | На дисплея се изобразява напрежението на батерията

Реалното състояние на батерията се вижда при изключен адаптер! С бутона >0<| везната се връща към нормален режим на измерване.

EVL+К – Инструкция за експлоатация Стр. 14 от 16

7.Състояние на грешка

Състояние на грешка се показва със засветване на долните сегменти (чертички) на всички разряди на индикацията и прекъснат звуков сигнал Състояние на грешка се индицира когато :

Везната е претоварена с товар над допустимия. На табелката е означен максималния брутен товарсумата от масата на тарата и стоката не бива да превишават означеното. При възникване на такава ситуация -разтоварете везната.

Везната отчита маса под нулата. Наместете металната товароприемаща таблагумените тампони да влязат в съответните отвори на алуминиевото товаропредаващо тяло и натиснете бутон нулиране | >0<

При включване и след преминаване на автоматичната самопроверка везната открива голямо отклонение от нулевото положение – зададено от производителя при правилно поставена метално блюдо. Премахнете всякакви товари от блюдото, убедете се че е поставено правилно. При необходимост натиснете бутон | >0< |.

EVL+КИнструкция за експлоатация Стр. 7 от 16

  1. Декларация за съответствие