касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs FMP-10KL

Инструкция за експлоатация

Принтер с фискална памет

DATECS FMP-10 KL

 

Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци.

(Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82от 10.04.2006г.)

СЪДЪРЖАНИЕ

 1. Въведение 5

 2. Технически характеристики 6

 3. Общ вид на FMP-10 KL 9

 

 1. Бутони на лицевия панел на принтера 10

 2. Индикация на лицевия панел за състоянието на принтера 10

 3. Конфигурационни ключетана фискалния принтер 11

4. Експлоатация 12

 1. Зареждане и смяна на хартия 12

 2. Смяна на батерията 13

 3. Функции на FMP-10 KL 14

 4. Поддръжка на принтера 14

5. Управление на принтера 15

 1. Данъчни групи и изчисляване на ДДС 15

 2. Режими на работа на фискалното устройство 16

 3. Състояния на фискалното устройство 16

 4. Прекъсване на захранването 18

 5. Издаване на служебни и фискални бонове 19

 6. Генериране на отчети 20

 7. Композиране на съобщения, синтаксис и използвани означения 21

6. Списък на командите по предназначение 22

Приложение 1 24

Приложение 2 26

Прочетете внимателно настоящото ръководство. В него са описани важни указания за подготовка на принтера за работа, за правилната експлоатация и съхранение.

?Принтерът се поставя върху плоски и стабилни повърхностибюро, маса, плот на щанддалеч от нагревателни уреди, пряка слънчева светлина, влага или източници на силно запрашаване.

 1. Принтерът се включва само с придружаващия го ACадаптор.
 2. Не се опитвайте да печатите без заредена хартия в принтера!
 3. Опитите да се печати върху други видове хартия, които не са указани в настоящето ръководство, водят до повреда на принтерния механизъм.
 4. Не допускайте попадането на каквито и да било течности върху принтера.

 5. По време на всяка работа по поддръжката на апарата той трябва да бъде изключен от токозахранващата мрежа.

 6. При необичайно поведение на принтерния механизъм по време на работа веднага изключете принтера.

 7. При повреда на принтерния механизам потърсете сервизната фирма, с която сти сключили договор за сервизна поддръжка. Не го разглобявайте сами!

1.Въведение

Възможностите на фискален принтерDATECS FP-60 KLса

съобразени с изискванията за обслужване на клиенти и за финансова отчетност в магазини, аптеки и всякакви други видове търговски обекти. Фискалният принтер отговаря на изискванията на Наредба №18на Министерство на финансите, като осигурява дистанционна връзка на ФУ с НАП чрез GPRS,пълна отчетност за реализирания оборот, както за управителя на търговския обект, така и за нуждите на органите по приходите.

Управлението на принтера се осъществява чрез бутони, разположени в предната част и команди, изпращани по сериен RS232и Bluetoothинтерфейси. Куплунзите за кабелните връзки са разположени така, че да осигуряват максимално удобство при работа, както и бърз и лесен монтаж. Печатащото устройство работи безшумно и с висока скорост – 50мм/сек.

2.Технически характеристики

 

Показател Данни
Метод на печат Директен термопечат
Печатаща термоглава Широчина на печат: 384 точки (48 mm)
Плътност на печат 8 x 8точки/mm, 203 dpi x 203 dpi
Скорост на печат 50мм/сек
Шрифт 12 x 24точки
Графично лого 48 x12 mm (384 x 96точки)
Брой символи на ред 32
Кодови таблици 1251(Windows table)/ MS-DOS Table (851)
Препоръчителна хартия Термохартиена ролка: 58 mm ,Ф55 mm,деб. 65-80 |jm
Придвижване на хартията Фрикционно
Интерфейс Bluetooth;

RS 232,тип RS-232C, 8стойности на скорост на предаване на серийния порт, от 1200 до 115200 bps –ограничена функционалност: диагностика, настройки, отчети (без Zотчет)

Захранване AC/DCадаптер:

Вход: AC 100 – 240V, 1.3A, 50/60Hz Изход: DC 9V, 1A

Батерия Тип: Li-IoN Battery Pack; 7.4 V, 2000 mAh
Индикация ЗЕЛЕН ЦВЯТ:

Свети постояннно: Принтерът е в готовност

за изпълнение на команди.

Мига равномерно около 2пъти в сек.:

Принтерът изпълнява продължителна команда. Трябва да се изчака.

НЕРВЕН ЦВЯТ:

Не свети: Периферията е в нормално работно състояние.

Свети постоянно: Няма хартия или е отворено капакът. Трябва да се намери и отстрани причината за грешката. Мига равномерно около 2пъти в секунда: Печатащата глава е прегряла. Трябва да се изчака – след изстиването и печатът ще продължи автоматично.

Свети постоянно с едно кратко

премигване през около 2сек. Няма комуникация с КЛЕН. Може да се изключи и включи принтерът за ресет на КЛЕН. Ако това не помогне, необходима е сервизна намеса.

Свети постоянно с две кратки премигвания през около 2 секунди. Няма комуникация с фискалната памет. Необходима е сервизна намеса.

Свети постоянно с три кратки примигвания през около 2 секунди. Няма комуникация с вградения данъчен терминал. Може да се изключи и включи принтерът за ресет на данъчния терминал. Ако това не помогне, необходима е сервизна намеса. Червеният цвят е с приоритет! Докато той свети, няма да има зелено примигване при изпълнение на команда.

Бутони ON/OFF:Включва или изключва принтера. При задържане на бутона за повече от 4 сек. при включване се влиза в меню за хардуерни настройки.

LF:Придвижва хартията, докато е натиснат. При задържане по време на включване:

– До първия звуков сигнал – печат на диаг. информация.

– До втория звуков сигнал – печат на дневен отчет без нулиране (Х-отчет).

– До третия звуков сигнал – печат на съкратен периодичен отчет за целия период на експлоатация

Тегло, кг ~ 0.445
Размери (LUxftxB),мм 116 x 104 x 63
Изисквания към външната среда При работа: 5~40°C; 35~80%RH

При съхранение: -20°~60°C; 10~90%RH

Функции КЛЕН 2 GB ;

– Зареждане и отпечатване на графично лого;

Отпечатване на промените в данъчните ставки;

– Печат на следните отчети:

Z- и Х-отчет,

– Разширен дневен отчет

Съкратен и детайлен отчет на фискалната памет от “дата до дата” или “от блок до блок”

Отчет “Оператори”,

– Отчет “Артикули”

Вграден данъчен терминал

Вид на плащане – в брой;

с кредит;

с чек;

с дебитна карта

Фискална памет 4 Mb Flash
Програмируеми артикули 12000
Общ брой фискални записи 4000
Печат на баркод EAN8, EAN13, Code 128, ITF(Interleaved 2 of 5)
Програмиране на графично лого 54x12mm (432×96точки)

3.Общ вид на FMP-10 KL

1, 2 –светодиодна индикация

 1. бутон ON/OFF

 2. сериен интерфейсRS232

 3. бутон LF

 4. – бутон за капака

 5. – капак на хартията

 6. механичен нож за хартията

 7. – валяк за хартията

10 –печатаща глава

11 –капак на гнездото на батерията


4

 

 1. Бутони на лицевия панел на принтера

ON/OFF:Включва или изключва принтера. При задържане на бутона за повече от 4 секунди при включване се влиза в меню за хардуерни настройки.

LF: Придвижва хартията, докато е натиснат.

При задържане по време на включване:

 1. До първия звуков сигналпечат на диагностична информация.

 2. До втория звуков сигналпечат на дневен отчет без нулиране (Х-отчет).

 3. До третия звуков сигнал – печат на съкратен периодичен очет за целия период на експлоатация.

 1. Индикация на лицевия панел за състоянието на принтера

Ако по време на работата си принтерът установи неизправност, той може да блокира изпълнението на някои от командите. Състоянието на принтера се показва от светодиода на лицевия панел. Възможните сигнали на светодиода са описани по-долу:

Принтерът е в готовност за изпълнение на команди.

Принтерът изпълнява продължителна команда. Трябва да се изчака.

 

Зелен цвят: Свети постояннно:

Мига равномерно около 2пъти в сек.:

Периферията е в нормално работно състояние.

Няма хартия или е отворен капакът. Трябва да се намери и отстрани причината за грешката.

Печатащата глава е прегряла. Трябва да се изчака -след изстиването й печатът ще продължи автоматично.

Няма комуникация с КЛЕН. Може да се изключи и включи принтерът за ресет на КЛЕН. Ако това не помогне, необходима е сервизна намеса.

Няма комуникация с вградения данъчен терминал.

Нервен цвят:

 

Не свети:

 

Свети постоянно:

 

Мига равномерно около 2 пъти в сек.:

 

Свети постоянно с едно кратко премигване през около 2 сек.

Свети постоянно с

три кратки Може да се изключи и включи принтерът за ресет

премигвания на данъчния терминал. Ако това не помогне,

през около 2 сек необходима е сервизна намеса.

Червеният цвят е с приоритет! Докато той свети, няма да има зелено примигване при изпълнение на команда.

 

3.3Конфигурационни ключетана фискалния принтер

Принтерът използува 8 бита от флаш-паметта като конфигурационни ключета, които задават режима на устройството. Промяната на стойността им става с команда41 (29H).Номерацията започва от най-младшия бит Функциите им са описани в следната таблица:

 

Ключе Изключено Включено
1 Задава скоростта на предаване на серийния порт
2 Задава скоростта на предаване на серийния порт
3 Задава скоростта на предаване на серийния порт
4 Не се използва
5 Не се използва
6 Не се използва
7 Не се използва
8 Bluetoothе в режим DISCOVERABLE Bluetoothе в режим NON DISCOVERABLE

4.Експлоатация

4.1Зареждане и смяна на хартия

 

VНатиснете бутона за отваряне на капака.

VИзвадете старата и поставете нова ролка с термохартия така, както е показано на илюстрацията.

VПоставете хартията, като обърнете внимание на посоката на развиване, на края на лентата (да бъде равно изрязан и гладък), както и на посоката на движение през механизма.

VИзтеглете от нея толкова, колкото да стигне до контролното табло.

 

ПОЛЗВАЙТЕ САМО ХАРТИЯ ОТ ТИПА УКАЗАН В ИНСТРУКЦИЯТА!

 1. Непосредствено след печат главата на печатащия механизъм е силно нагрята. Изчакайте няколко минути преди да започнете подмяната на хартиената ролка!
 2. Не се опитвайте да печатите без заредена хартия в принтера!
 3. След поставяне на хартията не я издърпвайте със сила през принтерния механизъм.
 4. При смяна на хартията не допускайте попадането на кламери или каквито и да било твърди предмети в принтерния механизъм.

Печатаема площ

4 мм

ширина на ролката 58мм .

площ за печат 48мм        i ‘

Печатаема площ

термохартия

 

4.2Смяна на батерията

 1. Капакът на гнездото на батерията се сваля като натиснете навътре и повдигнете капака нагоре.
 2. Изключете принтера и захранващото устройство.
 3. Свалете капака така, както е указано в илюстрацията
 4. Извадете батерията от гнездото й и изключете свързващия кабел.
 5. Свържете кабела на батерията.
 6. Вкарайте кабела в специалното гнездо за него в корпуса на апарата.
 7. Поставете батерията на определеното мястото.
 8. Поставете капака на мястото му.

? Капакът трябва да е поставен правилно, иначе съществува опасност от изпадане на батерията и евентуалното й повреждане!

 1. Функции на FMP-10 KL

Автоматично изключване

След предварително програмиран период от 4минути, през който към принтера не се изпращат команди и не е натискан бутона за придвижване на хартия, апаратът се изключва сам.

След автоматично изключване, състоянието на принтера е като при изключване от централния бутон за ВКЛ/ИЗКЛ.

Ниво на батерията

Нивото на батерията се проверява автоматично при ВКЛЮЧВАНЕ на апарата, преди придвижване на хартия и преди печат.

Температура на печатащата глава

Температурата на печатащата глава се контролира от 8битов ADC.Чрез контрол върху ширината на импулса, този параметър се поддържа на нива под 50°C.Ако по някаква причина температурата се покачи над 55°С, принтерът автоматично прекъсва работа, а светодиодният индикатор сигнализира за прегряване. След достигането на нормална работна температура, принтерът ще отпечати останалата част от данните.

Генериране на диагностичен тест и вътрешни настройки

Включете принтера ONпри натиснат бутон LF (line feed).При отпускане на бутона LFпринтерът ще генерира и отпечати диагностичен тест.

 1. Поддръжка на принтера

VПринтерът се почиства със суха, а когато е силно замърсен, с леко навлажнена (с вода) кърпа.

VНе употребявайте бензин или други разтворители и химикали за почистване на уреда.

VЖелателно е валяка да се почиства ежедневно с мек сух плат.

VТермоглавата се почиства от прах и петна:

 1. след изключване на захранването на принтера

 2. отваря се капака

 3. използва се леко навлажнена кърпа.

5.Управление на принтера

Фискалното устройство работи под управлението на приложна програма, комуникирайки с нея чрез асинхронен сериен канал за връзка RS232или Bluetooth.То е предназначено да изпълнява предварително определен набор от команди, логически подредени в зависимост от вида на операциите, които трябва да се изпълнят. Приложната програма няма директен достъп до ресурсите на фискалното устройство, но може да извлича данни, свързани със състоянието на фискалното устройство и фискалната памет. По сериен канал е възможно изпълнение само на тестващи и инциализиращи команди, както и на периодични отчетипълноценна комуникация е възможна само по Bluetooth.

Фискалното устройство изпълнява следните видове операции:

 1. Запомняне на индивидуалния номер на фискалното устройство и номера на фискалната памет.
 2. Запомняне на фискалните параметри, като ЕИК, номер по ЗДДС на данъчно задълженото лице, дата на въвеждане в експлоатация и др.
 3. Запомняне на информация за собственика, като адрес, име и др.
 4. Запомняне на стойностите на продажбите и генериране на клиентски бон.
 5. Запомняне на дневния оборот във фискалната памет и генериране на дневен финансов отчет.
 6. Запомняне на текста от фискалните бонове и дневните отчети в КЛЕН и справки от КЛЕН при заявка.
 7. Генериране на отчети за реализираните продажби и съдържанието на фискалната памет.
 8. Отпечатване на отчети, генерирани от приложението.
 9. Извеждане на данни към приложната програма.

 

5.1Данъчни групи и изчисляване на ДДС

Всяка продажба е причислена към определена данъчна група (ДДС), която определя данъчната ставка, приложена към базовата цена за формиране цената на продажбата. Фискалният принтер може да работи с най-много 8 данъчни групи, обозначени обикновено с първите букви от азбуката на езика за съответната страна, за която е настроен фискалния принтер (ФП), за БългарияА’, ‘Б’, ‘В’, ‘Г, ‘Д’, ‘Е’, ‘Ж’ и‘3’.

За всяка от данъчните групи се задава данъчна ставка (в проценти), която трябва да бъде число не по-голямо от99.00,с не повече от два десетични знака. Част от осемте стандартни данъчни групи могат да се

забраняват, чрез установяване наEnabled taxesв команда83 (53H).

Командите за продажба приемат като параметър главните букви ‘А’, ‘Б’, ‘В’, ‘Г, ‘Д’, ‘Е’, ‘Ж’ и‘3’(в DOSовска или 1251кодова таблица) или съответно началните букви от латинската азбука‘A’, ‘B’, ‘C’, ‘D’, ‘E’, ‘F’, ‘G’и‘H’.Същото се отнася и за всички команди, очакващи данъчна група като входен параметър (например програмиране на артикул в команда107).ЛАТИНИЦАТА Е ДОПУСТИМА САМО КАТО ВХОДЕН ПАРАМЕТЪР! Навсякъде при печат данъчните групи са на кирилица!

Нетната стойност на продажбата се изчислява по формулата:

Сума_нето =Й011Ый(Оборот/(1 + Ставка))

ФункциятаROUNDизвършва стандартно закръгляне до най-малката използвана единица валута (стотинки или левове при работа с цели числа). Стойността на платимият данък се изчислява по формулата: Данък =ОборотСума_нето

V

 

 

5.2Режими на работа на фискалното устройство

Фискалното устройство може да работи в два режима. Учебен режим

V

Устройството не е фискализирано. Всички данни, необходими за нормалната му работа са въведени и записани във фискалната памет с изключение на ЕИК на собственика и данъчните ставки. Могат да се отварят и издават клиентски бонове, но винаги върху тях се изписва, «нефискален бон». Могат да се извършват дневни финансови отчети с нулиране, но те не се записват във фискалната памет.

 

 

Нормален режим

Устройството е фискализирано. ЕИК на собственика е въведен и записан във фискалната памет. Прилагат се всички фискални правила.

 

5.3 Състояния на фискалното устройство

Фискалният принтер може да се намира в няколко състояния. Преминаването му от едно състояние в друго не винаги е възможно. Управлението на принтера, както и преходите между състоянията, когато това е възможно, се осъществяват от приложната програма в Host (PC), която трябва да бъде строго съобразена с използвания протокол. При неправилно прилагане на протокола е възможно принтера да попадне в нежелано състояние или да бъде пропуснато преминаването му през дадено състояние, което съответно води до попадане на принтера в състоянието ГРЕШКА.

 1. Начално състояние

В това състояние трябва да се установят датата и часът, да се програмира номера на фискалната памет, индивидуалният номер на устройството и кодът на държавата. ТЕ3И ОПЕРАЦИИ СЕ ИЗВЪРШВАТ ПРЕДИ ПРЕДАВАНЕ НА КЛИЕНТА САМО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

Трябва да се изпълнят следните команди в последователността, в която са дадени:61 (3DH)и91 (5BH).

Б) Състояние след форматиране на фискалната памет

В това състояние трябва да се зададат името на валутата, броя десетични знаци и броя и размера на данъчните ставки.

След като се извършат тези операции фискалният принтер е готов да се предаде на клиента, който ще го ползва, т.е. в това състояние устройствата се държат в склада на производителя.

Трябва да се изпълни команда83 (53H).

 1. Състояние при предоставяне на клиент

В това състояние трябва да се зададат“header”и“footer”,които всъщност са началото и края на всеки бон. В“headerа обикновено се записва информация за собственика (име на фирмата, адрес и др.), а във “footer“-aнякакъв рекламен текст.

Трябва да се изпълни командата43 (2BH)толкова пъти колкото редове се установяват.

Г) Учебен режим

В това състояние ФП се намира докато не се фискализира. Възможно е издаването на бонове, като трябва да се има предвид, че дори и клиентските бонове в този режим се маркират като нефискални. Възможно е и извършването на дневен финансов отчет с нулиране (Zотчет), но не се прави запис във фискалната памет. Зададен е ЕИК, но той не е записан във фискалната памет и може да се променя. Отчетите на фискалната памет не се изпълняват. Нулиранията на RAM,ако има такива, не предизвикват запис във фискалната памет. Часовникът може да се сверява произволно. В учебен режим фискалният принтер НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗУВАН в търговски обектипредназначението му е само за обучение.

Д) Фискализиран фискален принтер

В това състояние могат да се издават клиентски финансови бонове, маркирани като фискални. При извършване на дневен финансов отчет с нулиране (Zотчет) се прави запис във фискалната памет. Сверяването на датата е допустимо само напред спрямо последния запис във фискалната памет. ЕИК се записва във ФП и повече не може да се променя. НЕ Е ВЪ3МОЖНО излизането на принтера от фискален режим без смяна на фискалната памет.

Преди фискализация трябва да се установи ЕИК на притежателя на устройството, ако вече не е зададен (команда 98 (62H)),и после да се изпълни

командата за72 (48H).При това принтерът преминава във фискален режим, но все още не е готов за работа и ще отхвърли опита за печат на фискални бонове. За нормална работа принтерът трябва да се регистрира в НАП с предвидената за това програма.

Е) Необратима грешка във фискалния принтер

В това състояние фискалният принтер попада в случай, че е установена сериозна техническа или логическа грешка при работа на устройството, както и в случай на неизправност на модула фискална памет, КЛЕН или данъчния терминал. В този режим след включване на принтера се печата с удебелен шрифт “ФАТАЛНА ГРЕШКА: 4″при грешка във фискалната памет или описателно съобщение за проблема с някое от другите периферни устройства в принтера. Принтерът отказва да изпълнява команди за отваряне на фискални бонове, и такива, свързани със запис във фискалната памет. Могат да се изпълняват само диагностични команди и периодични отчети.

Необходимо е зануляване на RAMи поставянето на нов модул фискална памет, КЛЕН или данъчен терминал в зависимост от повредата.

ТЕЗИ ОПЕРАЦИИ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА БЪДАТ ИЗВЪРШВАНИ ОТ УПЪЛНОМОЩЕН ОТ ДАМТН СЕРВИЗ, ПРИТЕЖАВАЩ УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СЕРВИЗИРАНЕ НА СЪОТВЕТНИЯ МОДЕЛ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО, С КОЙТО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ ИМА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗНО

ОБСЛУЖВАНЕ.

Събитията довеждащи до това състояние са:

 1. Невъзможно извършване на верен запис във фискалната памет.
 2. Невалидна контролна сума на ЕИК, индивидуален номер на фискалното устройство, номер на фискалната памет или някой от записите с данъчни ставки.

 3. Неразпознаване формата на модула фискална памет.
 4. Ако при проверката на фискалната памет след включване на принтера се намерят повече от три невалидни контролни суми на фискален запис от дневен финансов отчет. Фискалните записи с невалидна контролна сума се разпечатват при включването му (ако не е в състояние на отворен бон), както и на съответното място в отчетите на фискалната памет.
 5. Липсваща комуникация с данъчния терминал или „чужд” данъчен терминал с различен от записания във фискалната памет сериен номер.

 6. Липсваща комуникация с КЛЕН или заключен с невалидна парола КЛЕН.

 7. Запълнен КЛЕН (малко вероятно, предвид размера на КЛЕН).

 

5.4Прекъсване на захранването

Във всеки момент състоянието на принтера е отразено в неговите байтове на състоянието. Когато принтера се включи след като е спирало

захранването, приложната програма, чрез командите 76 (4AH)и 103 (67H) трябва да се осведоми за състоянието на принтера.

Приложната програма трябва да вземе решение за по нататъшното поведение в зависимост от състоянието на принтера. Гарантира се, че фискалната памет няма да се повреди от спиране на захранването, както и че натрупаните суми в оперативната памет ще бъдат валидни. Ако е отпаднало захранването по време на печат, то след включването на принтера той ще отпечата един ред “*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*” с широки букви и ще довърши печата.

 

5.5Издаване на служебни и фискални бонове

 1. СЛУЖЕБНИ бонове

Бонът първо се отваря, след това се отпечатва текст и накрая се затваря. Използват се командите38 (26H),неограничен брой пъти42 (2А^ и накрая 39 (27H).

Възможен е печат на служебни бонове със завъртян на 90градуса текст с практически неограничена дължина на реда. Използуват се команди122 (7AH), 123 (7BH)и124 (7CH).

Б) ФИСКАЛНИ бонове

Първо се отваря фискален бон, регистрират се продажбите, извършва се плащането и накрая бона се приключва.

Използват се командите48 (30H), 49 (31H), 51 (33H), 52 (34H), 53 (35H), 54 (36H), 58 (3AH)и56 (38H).

Накрая на деня се извършва дневен финансов отчет с нулиране (Zотчет), за да се запише информацията във фискалната памет. Това става с командата 69 (45H).

 1. КЛЕН (Контролна лента на електронен носител)

Принтерът запомня всеки ред от фискалните бонове, служебните бонове, документите със сервизна информация при инициализация, X- и Zотчетите във енергонезависима контролна лента (КЛЕН). КЛЕН е с обем минимум 2 GB и при нормална работа би трябвало да поеме всички данни от работата на принтера до запълване на фискалната памет. При повреда или при запълване (при много активна работа), КЛЕН може да се смени с празна, като старата се съхранява по определения в Наредба Н-18 ред и срокове.

От КЛЕН могат да се правят следните справки:

 1. Печат на копие от документ по номер, дата и час или пореден номер за даден Zотчет.
 2. Изтегляне на документ/документи по серийния порт в текстов вид и максимално близко до оригиналното форматиране върху хартията. Също може да е по номер, дата и час или пореден номер във даден Zотчет.
 3. Информация за пълния размер на КЛЕН и на запълнената част в байтове,

номерата на първия и последния документ в него, както и на първия и последния Zотчети.

 1. Проверка валидността на SHA-1контролната сума за документите от цял Zотчет посредством прякото и изчисляване от принтера.

 2. Сравняване на SHA-1контролните суми за един или повече Zотчети с тези, записани във фискалната памет и отпечатване на отчет с резултата от проверката.

Два флага от статус-байтовете предупреждават за близък край на КЛЕН (10 MBсвободни) и край на КЛЕН (1 MBсвободни). Ако е вдигнат флагът “Край на КЛЕН”, следните команди са забранени: 38 (Отваряне на служебен бон), 42 (Свободен текст в служебен бон), 48 (Отваряне на фискален бон), 49 (Регистриране на продажба),54(Печат на фискален текст),58(Продажба на артикул) и84(Печат на баркод),122(Отваряне на служебен бон със завъртян текст),123(Печат на завъртян на 90градуса текст).

 

5.6Генериране на отчети

Отчетите се генерират изцяло от фискалния принтер при получаване на съответната команда от PC.При тези отчети не е възможно потреб ителската програма да прави каквито и да е промени във вида на отчетите, т.е. те изглеждат така, както са предефинирани във ФП. Предизвикват се с командите:

 

50 (32H) –отчет промени на данъчните ставки и десетичните

69 (45H) 108 (6CH)

117 (75H)

118 (76H)

знаци.

дневен финансов отчет с или без нулиране.

дневен финансов отчет с или без нулиране и с разпечатка на сумите по артикули.

дневен финансов отчет с или без нулиране и с разпечатка на сумите по департаменти.

дневен финансов отчет с или без нулиране и с

разпечатка на артикули и департаменти.

79 (4FH) / 95 (5FH) –съкратен отчет на фискалната памет от дата до дата / от номер до номер на фискален блок.

73 (49H) / 94 (5EH) пълен отчет на фискалната памет от дата до дата /от номер до номер на фискален блок.

105 (69H) Отчет по оператори.

111 (6FH) Отчети по артикули.

5.7 ^мпозиране на съобщения, синтаксис и използвани означения

а) Областта за данни е зависима от командата.

б) Параметрите изпратени до принтера могат да бъдат разделени със запетая и/или да бъдат с фиксирана дължина.

в) Наличието на запетая между параметрите показва, че тя е задължителна.

Когато отделните параметри са заградени в < >това означава, че те са задължителни, но самите скоби не се съдържат в съобщението.

Когато даден параметър е заграден в [ ]скоби, това означава, че той не е задължителен. Самите скоби също не се предават в съобщението.

Символите с ASCIIкодове под32(20H)имат специално значение и употребата им е явно посочена в описанието там, където е необходимо. Ако по някакви причини трябва да изпратим такъв символ, то той трябва да се предшества от16 (10H)и да му се добави отместване40H.

Пример:Когато за областта за данни пишем2500,100,Text,то в областта за данни има2D 32 35 30 30 2C 31 30 30 2C 54 65 78 74 ,където всяко шестнайсетично число представлява ASCIIстойност.

 

75H      (117)      Разширен дневен финансов отчет (с разпечатка на

департаментите). 76H      (118)      Разширен дневен финансов отчет (с разпечатка на

департаментите и артикулите).

ОТЧЕТИ

32H      (50)        Отчет на промените в данъчни ставки и десетичните знаци

през съответния период. 49H      (73)       Детайлен отчет на фискалната памет (от номер до номер). 5EH      (94)       Детайлен отчет на фискалната памет (от дата до дата ). 4FH      (79)        Съкратен отчет на фискалната памет (от дата до дата). 5FH      (95)        Съкратен отчет на фискалната памет (от номер до номер). 69H      (105)      Отчет оператори. 6FH      (111)       Отчет по артикули.

ИНФОРМАЦИЯ КЪМ HOST

24H      (36)        Информация за последния сервизен договор и отчет

сервизни договори. 25H      (37)        Четене на данните за НАП. ЗЕ-H      (62)        Прочита датата и часа. 40H      (64)        Информация за последния фискален запис. 41H      (65)        Информация за сумите за деня. 44H      (68)        Брой на свободните записи във фискалната памет. 4AH     (74)        Получаване на статус-байтовете. 4CH      (76)        Статус на фискалната транзакция. 56H      (86)       Дата на последен запис във фискалната памет. 58H      (88)        Информация за натрупаните суми в департамент. 5AH     (90)        Получаване на диагностична информация. 61H      (97)        Получаване на данъчните ставки. 63H     (99)      Получаване на ЕИК. 67H      (103)      Информация за текущия бон.

6EH      (110)      Получаване на информация за суми по типове плащане. 70H      (112)      Получаване на информация за оператор. 71H      (113)      Получаване номера на последния отпечатан документ. 72H      (114)      Получаване информация за фискален запис или зададен период.

74H      (116)      Четене на блок фискална памет.

ПРИНТЕРСКИ КОМАНДИ

 

2CH      (44)        Придвижване на хартията.

5CH      (92)        Отпечатване на разделителна линия.

 

Приложение1

Набор от знаци на фискалния принтер

 

_0 _1 _2 _3 _4 _5 _6 _7 _8 _9 _A _B _C _D _E _F
0_ 0 @ P P ° А Р а р
1_ 1 A Q a q Б С б с
2_ 2 B R b r В т в т
3_ # 3 C S c s Г У г у
4_ $ 4 D T d t Д Ф д ф
5_ % 5 E U e u Е X е X
6_ & 6 F V f v Ж Ц ж ц
7_ 7 G W g w З Ч з ч
8_ ( 8 H X h x И ш и ш
9_ ) 9 I Y i y Й Щ й щ
A_ * J Z j z К ъ к ъ
B_ + K [ k { Л ы л ы
C_ < L \ l | М ь м ь
D_ = M ] m } Н э н э
E_ > N Л n ~ О ю о ю
F_ / O o П я п я

Приложение2

Списък на фискалните команди -по нарастващ номер

 

HEX DEC Функция
24h (36) Връщане или печат на информация за сервизен договор
26h (38) Отваряне на служебен бон
27h (39) Затваряне на служебен бон
29h (41) Запис на настроиките във flashпаметта
2Ah (42) Печатане на свободен текст в служебен бон
2Bh (43) Установяване на HEADERи FOOTERи опции на печат
2Ch (44) Придвижване на хартията
2Dh (45) Отваряне на служебен бон за завъртян на 90градуса текст
2Eh (46) Печат на завъртян на 90градуса текст в служебен бон
2Fh (47) Затваряне на служебен бон за завъртян на 90градуса текст
30h (48) Отваряне на фискален (клиентски) бон
31h (49) Регистриране на продажба
32h (50) Данъчни ставки задавани през съответния период
33h (51) Междинна сума
35h (53) Изчисляване на сбор (Total)
36h (54) Печатане на свободен текст във фискален бон
38h (56) Затваряне на фискален бон
39h (57) Информация за купувача в разширена касова бележка (фактура)
3Ch (60) Прекратяване (анулиране) на фискален бон
3Dh (61) Установяване на дата и час
3Е11 (62) Прочитане на датата и часа
40h (64) Информация за последния фискален запис
41h (65) Информация за сумите за деня
42h (66) Задаване на допустим интервал номера на фактура
44h (68) Брой свободни полета във фискалната памет
45h (69) Дневен финансов отчет с или без нулиране
46h (70) Служебно въвеждане или извеждане
47h (71) Печат на диагностична информация
48h (72) Фискализация
49h (73) Детайлен отчет на фискалната памет по номер на запис
4Ah (74) Получаване на статусите
4Ch (76) Статус на фискалната транзакция
4Fh (79) Съкратен отчет на фискалната памет по дата на запис
50h (80) Издаване на звуков сигнал
53h (83) Установяване на десетични знаци, валута и разрешени данъчни ставки
54h (84) Печат на баркод
55h (85) Задаване на име на допълнителните типове плащане
56h (86) Прочитане на датата на последния фискален запис
57h (87) Програмиране име на департамент
58h (88) Получаване на натрупаните суми за департамент
59h (89) Програмиране на производствената тестова област
5Ah (90) Четене диагностична информация
5Bh (91) Програмиране на индивидуален номер на принтера и номер на ФП
5Ch (92) Печат на разделителна линия
5Eh (94) Детайлен отчет на фискалната памет по дата на запис
5Fh (95) Съкратен отчет на фискалната памет по номер на запис
61h (97) Прочитане на данъчните ставки.
62h (98) Установяване на ЕИК
63h (99) Прочитане на зададения ЕИК
65h (101) Задаване на операторска парола
66h (102) Задаване на име на оператор
67h (103) Информация за текущия бон
69h (105) Отчет по оператори
6Ah (106) Отваряне на чекмедже
6Bh (107) Дефиниране и отчитане на артикули
6Ch (108) Разширен дневен финансов отчет (с разпечатка на артикулите).
6Dh (109) Печат на дублиращ бон
6ЕР1 (110) Допълнителна информация за деня
6Fh (111) Отчет по артикули
70h (112) Получаване на информация за оператор
71h (113) Получаване номера на последния отпечатан документ
72h (114) Получаване на информация за фискален запис или период
73h (115) Програмиране на графично лого
74h (116) Четене на блок от фискалната памет
75h (117) Разширен дневен финансов отчет с печат на департаментите
76h (118) Разширен дневен отчет с разпечатка на департаментите и артикулите
77h (119) Поддръжка на КЛЕНчететене, печат и информация
78h (120) Изключване на принтера
79h (121) Четене на блок от кодовата памет (фирмуера)
7Ah (122) Отваряне на служебен бон за завъртян на 90градуса текст
7Bh (123) Печат на завъртян на 90градуса текст в служебен бон
7Ch (124) Затваряне на служебен бон за завъртян на 90градуса текст
80h (127) Сервизен ресет на оперативната памет
85h (133) Временна сервизна забрана на печата
86h (134) Сервизна поддръжка на КЛЕН
90h (144) Инициализация и четене на данни от данъчния терминал.