касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Инструкция за работа с търговска везна Еликом серия Е

“ELICOM ELECTRONIC”

ГАМА ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ

E V L

Инструкция за експлоатация

Съдържание_СТР.

1. Гаранционна карта……………..3

2. Кратко описание…………………5

3. Основни функции……………….5

4. Технически данни……………….5

5. Устройство…………………………6

6. Подготовка за работа………….7

7. Инструкция за инсталиране.. 7

8. Режими на работа……………….8

8.1. Режим ИЗМЕРВАНЕ…….9

8.2. Режим БРОЕНЕ.…………20

8.3. Режим ЕТИКИРАНЕ и ПРЕЕТИКИРАНЕ………..21

8.4. Режим СЛУЖЕБЕН…….22

8.5. Свързване към външни устройства……………..29

8.6. Състояние на грешка. 30

9. ЕOДекларация за съответствие

……………………………………….. 31

 

Модели везни от серията EVL

 

EVL xx PE5

EVL xx BK4

EVL xx BN4

Везни електроннимодели EVLхх LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

2

2.Кратко описание

Гамата електронни везни от типа EVLса прецизни измервателни средства за измерване на маса и са предназначени за използване в търговски обекти.

Всички везни от тази гама ( EVL )са конструирани да могат да работят при околна температура в границата на минус 10 °Cдо +40 °Cи без захранване от мрежата в продължение на 150часа.

Везните дават възможност за точно измерване, удобно отчитане на измерената стойност на масата от двустранна цифрова LCDиндикация, автоматично изчисляване на цената, автоматично установяване на нула и въвеждане и запомняне на тара. Могат да бъдат едно или двуинтервални.

Всички везни от гамата EVL xx Lx, Bx Pxса окомплектовани със сериен интерфейс RS232за връзка с външни устройства (персонален компютър, касов апарат, етикетиращ принтер)

3.Основни функции

? Определяне масата на измерваните продукти

? Въвеждане на цена за 1 kg

? Запомняне цена, тара, име, годност и други на над 2000продукта

? Извеждане на информация за измерена маса, единична цена и обща стойност на сделката показана на два дисплеяпо един за клиента и за продавача

? Извеждане на информация към касов апарат, персонален компютър или принтер

? Звукова сигнализация

4.Технически данни

4.1.Общи данни за цялата гама везни EVL

1. Габаритни размери: 380 х 300х 129 mm

2. Собствена маса: 5 kg

3. Дисплей:

– LCDиндикатор – 6разряден операторски – 3 бр. клиентски – 3 бр.

4. Клас на точност   ^-^

kJLv   съгласно БДС EN 45501:2001

5. Допустими грешки съгласно БДС EN 45501:2001

6. Брой на проверовъчните деления : n = 3000

7. Номинални работни условия

захранване    от вграден акумулатор 6 V / 5 Ah

от ACадаптер ~ 220 V / ~ 14 V

максимална консумирана мощност < 4 VA

работна температура :минус 10 °Cдо +40 °C

относителна влажност на въздуха :от 20 %до 80 %

атмосферно налягане :от 84до 107 kPa

изисквания за техника на безопасностсъгласно БДС 14374-84

8. Метална товароприемна платформа:

размери 300х 250 mm

4.2.Данни различни за отделните модели3

Инструкция за експлоатация

Модел

Макси-

Минима-

Максимален ефект

Стойност на реалното и

мален

лен товар

на изваждащата

проверовъчно деление

товар

тара

e=d=

EVL 3

3 kg

20 g

минус 3 kg

1 g

EVL 3/6

3/6 kg

20 g

минус 6 kg

1/2 g

EVL 6

6 kg

40 g

минус 6 kg

2 g

EVL 6/15

6/15 kg

40 g

минус 15 kg

2/ 5 g

EVL 15

15 kg

100 g

минус 15 kg

5 g

EVL 15/30

15/30 kg

100 g

минус 30 kg

5/ 10 g

EVL 30

30 kg

200 g

минус 30 kg

10 g

* Забележка: За вариант POST , минималния товар Min=5e

Модел

Ценоизчисляване

Изнесена

Общ брой клавиши на

индикация

клавиатурата

EVL xx PЕ

не

не

7

EVL xx BE1

да

не

36

EVL xx BE2

да

не

25

EVL xx LE1

да

да

36

EVL xx LE2

да

да

25

EVL xx LE3

да

да

34

5.Устройство

5.1Общ вид на везните

 

3 69

Фиг.1

    1. Описание

Везни електроннимодели EVLхх LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

3

1. Основапластмасова част от везната, на която са закрепени четири регулиращи крака -(5)и цялата товаропредаваща част на товара, състояща се от алуминиева долна и горна част, тензоизмервателен преобразувател и нивелиращо устройство (4).На
основата са закрепени също и електронния модул и захранващия акумулатор.

2. Товароприемащо устройство на везнатавърху него се поставя продукта, чиято маса ще се измерва

3. Пластмасов капакзакрива електронния блок и товароприемащото устройство. На капака са монтирани клавиатурата, операторска (8)и клиентска индикация ( 7 ).Върху него се поставят и знаците за: одобрен тип; за метрологична проверка (първоначална и периодична )

4. Нивелирустройство служещо за хоризонтиране на везнатапосредством навиване или отвиване на крачетата (5), като мехурчето на нивелира трябва задължително да е в средата.

5. Крачетачрез въртенето им се извършва нивелиране на везната.

6. Клавиатураслужи за въвеждане на цена и директно избиране на предварително зададени цени.

7. Клиентско показващо устройство – дава в цифров вид измерената маса на стоката, единичната цена и общата й стойност

8. Операторска индикация

9. Интерфейс RS232за връзка с касов апарат, компютър или етикетиращ принтер.

10. Допълнителен пластмасов съд за поставяне на стоката, чиято маса ще се измерва.

11. Място за пломбиране от производителя за защита против неправомерно отваряне на везната.

6.Подготовка за работа

Преди монтиране на везната се проверява комплектността на доставката и дали са налични всички части посочени в паспорта. Необходимо е да се направи оглед за евентуални механични повреди, възникнали по време на транспортирането. Едва след това може да се пристъпи към монтиране на везната.

Везната се поставя на равна, недеформируема площадка. Извършва се нивелиране на везната чрез четирите регулируеми крачета, като се следи показанието на нивелира, който се намира в предната лява част на везната.

При установяване на везната в работно положение е необходимо да се спазват условията за нормална работа на везната, а именно:

Температура на околната среда минус 10 °Cдо +40 °C

Относителна влажност 20 % до 80 %

Захранващо напрежение 220V Честота на захранващото напрежение 50 Hz

В никакъв случай ACадаптера на везната не трябва да се включва към източник с друго напрежение.

Трябва да се спази и изискването за предпазване на везната от претоварване по-голямо от максимално допустимото.

7.Инструкция за инсталиране

1. Отворете кашона и извадете съдържанието му, което се състои от следното:

– Везна

– Метално блюдо

AC адаптер

– Инструкция за експлоатация

Инсталиране на металното блюдо – поставете блюдото с крачетата надолу в съответните отвори на горната страна на везната. Чрез леко поклащане, наместете блюдото докато заеме стабилно положение.

4

Инструкция за експлоатация

6.

7.

9.

Поставете везната върху хоризонтална стабилна основа ( маса ). Нивелирайте везната чрез въртене на коригиращите винтове на крачетата й, като наблюдавате нивото на мехурчето, което се намира в предната лява част на везната. Везната е нивелирана, когато мехурчето се намира в центъра на черния кръг.

Включете ACадаптера на везната към електрическата мрежа.

Включете везната с натискане на бутонаON/OFF.След включването започва автоматична

проверка на всички индикатори като последователно се показват цифрите от 0до 9.Изчакайте 10 минути преди да започнете да работите с везната. Изключването на везната става с натискане на

бутона\ON/OFFи изключване на адаптера.

Не поставяйте везната при следните условия

Място с бързо променяща се температура

Място, изложено на пряка слънчева светлина

– Запрашени помещения и помещения с висока влажност

Места със силен вятър или вибрации Не оставяйте везната натоварена с продукти върху блюдото

Не поставяйте везната близо до силно магнитно поле или уреди генериращи електромагнитно поле. Пазете везната от заливане с течности, тъй като те могат да повредят електронните блокове, които се намират вътре. 10. Избягвайте силни удари или силно разтърсване на везната.

8.Режими на работа

Везната работи в два основни режима: “Измерване” и “Служебен”. Действията и в двата режима се управляват с помощта на клавиатурата._

ГЛГЯс

цацjn/hg

CJ9S,ТЕ

©@©а

 

30р^Щ]

9 8

Модел: LE1,ВЕ1

 

тит* маса,

О

ON/OFF

Модел : PE

3.

Везни електроннимодели EVLхх LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

5

T№t.><k    мп, kg

Price   dcrnputing Scale

0

“7

0

A

5

i

®

0

1

2

3

В

0

D

to

С

0

Гея 1

0

В

10

Модел : LE2, BE2

1. Включване /изключване на везната

2. Цифрова клавиатура

3. Нулиране

4. Тара

5. Изпращане към касов апарат

6. Влизане в режим Служебна информация и Програмиране на артикули

7. Връщане в режим ИЗМЕРВАНЕ

8. Бутони за артикули.

9. Регистъризбор на втори артикул с артикулния бутон

8.1.Режим ИЗМЕРВАНЕ

След поставяне на товара и до успокояване на ценоизчисляващата везна премигва индикаторът за сума. След успокояване на везната премигването спира. При везна без ценоизчисляване премигва индикаторът за маса.

8.1.1Действие на бутоните от клавиатурата

1.     ON/OFF|с този бутон се включва или изключва везната. Изключването с този бутон

намалява, но не прекъсва консумацията на енергия от външния адаптер. При прекратяване на работата се препоръчва изключването на адаптера от електрическата мрежа.

Бутон НУЛИРАНЕ(\ >0< \)-при отклонението на показанието за маса на ненатоварена везна

от нулата (вследствие на температурни промени, нивелиране и др.) с този бутон се подава команда за нулиране на показанието .

Бутон ТАРА (|T|)-с този бутон се подава команда за възприемане на тара. Масата,

отчитана до този момент се възприема за маса на тарата. Показанието за маса се нулира и везната започва да отчита нетната маса, като това се показва с надпис “NET”,сочен от стрелка на дисплея за маса. Разтоварването на везната под товара, възприет за маса на тарата, води до показване масата на тарата със знак минус и стрелка, сочеща буквата “Т” .

Стрелката, сочеща надписа “NET”се скрива. В този момент чрез натискането на бутона[T]

се анулира възприетата тара. Когато се ползват бутоните |1/10 |,| 2/11|, … за извикване на програмирани цени на артикули, свързаните с тях стойности на тарата (програмирани едновременно с цените )се игнорират, ако има предварително зададена с бутона[j]

стойност на тарата. Когато на везната е поставена тара (и включена с бутона \Г\ или извикана с бутоните за артикул )и стока, на дисплея се изобразява измерената маса на нето товара. В този момент натискането на бутона \Г] води до кратковременно (за около 5

2.

3.5

Инструкция за експлоатация

секунди ) показване стойността на тарата. След 5 секунди везната се връща към показване на нетната маса.

4. Цифрова клавиатура. Към нея спадат бутоните |00\, [], \Т\, \ 5 \, [в],

7], [], [], C.С тези бутони в режим “ИЗМЕРВАНЕ” се въвежда цена за килограм. При

допусната грешка цената се изтрива с бутон и се въвежда отново. С тези бутони може да се извика и предварително програмирана цена на артикулнабират се две цифри (както при въвеждането на цена )след натискане на бутон |PLU| и двете цифри за приемат от везната

като номер на артикул 01,02,…89,90,…175 .

5. Бутони за артикули. С тях се извиква предварително програмирана цена и тара на артикул. Общият брой артикули е 175 –номера от 1до 175.В зависимост от модела на везната първите артикули са достъпни за извикване с отделни бутони. Например натискането на бутон

\3/12 | извиква цената на артикул с номер 3.Ако преди това е натиснат бутон Щ

натискането на бутон |3/12| ще извика цената на артикул 12Във вариантите на везната без бутони за артикулиизбора на артикул става по описания т 4начин.

6. Бутон |PRN| .- изпраща данни за масата и цената по серийния интерфейс при уравновесена везна

7. Функционални бутони.

| PRG|двукратното натискане на бутона превключва везната от режим ИЗМЕРВАНЕ в режим СЛУЖЕБЕН

| CP|връща везната от СЛУЖЕБЕН режим в ИЗМЕРВАНЕ

Неспоменатите бутони са предназначени за бъдещо развитие на функционалните възможности на везната

8.1.2.Измерване на стока с цена въведена от цифровата клавиатура (свободно въведена цена )

След включване от бутон |ON/OFF| везната изпълнява различни функции свързани с

автопроверка, като на дисплея се извеждат последователно единици, двойки, …деветки, следва просветване на всички сегменти на дисплея, след което везната се нулира. Тя е готова за измерване на стока със свободно въведена цена. На показващото устройство за измерване на маса са изведени нули и свети стрелка сочеща символа за нулево положение “>0<“_

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Поставен е товар, везната показва масата му.. Показанието за стойност е нула, защото цената е нула. В полето за стойност се показват чертички само когато масата на товара е под минималната за везната

TNETXмаса, kg

п цена лв/kg

сума, лвВезни електроннимодели EVLхх LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

6

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

Бутони \2\,[|],Ш

цена лв/kg

сума, лв

Ако въведената цена е грешна ,с бутон |C| тя се

изчиства и се въвежда отново с бутони     ,\Т],\0

В полето за стойност се показва изчислената цена за плащане

цена лв/kg

сума, лв

Сваляне на товара – в полето за цена остава последната запомнена цена. Полето за стойност е запълнено с чертички и остава така докато товарът е под минималния за везната товар

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

8.1.3.Измерване на стока с предварително програмирана цена

Стоката е програмирана като артикул № 3,не се използва тара (например мрежичка с портокали)

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Поставя се товара и се появява стойност изчислена според цената от предходното измерване

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв6

Инструкция за експлоатация

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

12.

С артикулен бутон |3/12| се извиква цената .Полето за стойност се преизчислява по тази цена

 

___

 

___

цена лв/kg

сума, лв

Везната се разтоварва

1L

цена лв/kg

сума, лв

8.1.4.Измерване на стока с използване на тара (съд за продукти ).

На везната се поставя празен съд, в който ще се измерва товарътнапример: фасул, непакетирани плодове, зеленчуци и т.н.

От предходното измерване и след поставяне на празен съд везната показва: V

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Натиска се бутон [Т]. Измерената маса се възприема

за тара. На дисплея за маса се индицира нетната маса, това се сигнализира със стрелка, сочеща надписа NET

цена лв/kg

сума, лв

С бутони [Т] | 00| се въвежда цената за 1 kgот цифровата клавиатура

цена лв/kg

сума, лв

Везни електроннимодели EVLхх LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

7

 

Съдът за тара е вдигнат, за да бъде напълнен със стокадисплеят за маса показва масата на тарата със знак минус и свети стрелката показваща буквата ‘T’ –означение за тара

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Съдът е напълнен и поставен на везната. Показана е стойността на измерената стока и сумата за плащане.

___

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Стоката и тарата са свалени

 

 

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

С бутон | Т | се изчиства зададената стойност за

тарата. Везната трябва да бъде разтоварена, за да се изчисти тарата

 

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

8.1.5.Измерване на стока с предварително програмирана тара и цена

Всеки артикул, освен предварително програмирана в служебен режим, цена може да има и предварително програмирана тара. За такива случаи действията при измерване са следните:

 

___

______

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв7

Инструкция за експлоатация

Избира се артикул 14 с предварително зададени цена 2.60 лв и тара 0.042 kg

^ Натискат се бутон\W\и |5/14 |.

TNETXмаса, kg

цена лв/kg сума, лв

“1Ако няма да се ползва такава таратя трябва да се нулира с бутон \Т\.

V

___

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Везната може веднага да измери друг товар или , ако е необходимо първо да се измери друг съд за тара и после да се измери стокатакакто бе показано по-горе

Ако ще се измерва пакетирана стока със запомнената вече тарастоката се поставя на везната и везната изобразява – нетната стойност на измерената стока и цената за плащане за 1 kg

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

~1       След натискане на бутон | Т| .- на дисплея за маса се 11_изобразява масата на тарата

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

След 5 секунди отново се изобразява нетната маса, цена и стойност

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Везната се разтоварваВезни електроннимодели EVLхх LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

8

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

1L

С бутон \Т]се нулира стойността на запомнената тара

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Забележка: Ако на везната се измери и запомни с бутон ГПсъд за тара извикването на артикул с предварително зададена тара не променя вече измерената тара!!!

8.1.6.Водене на клиентска сметка

Внимание! Фабрично тази опция е деактивирана. Активирането й може да стане от служебно меню 2 (вж. т. 8.4.2)

При необходимост от водене на клиентска сметка ( списък с продадените стоки ) се манипулира по следния начин:

8.1.6.1.След измерване на първата стока и въвеждане на цената ,сделката се записва в клиентска сметка с бутон [+ (натискането му е съпроводено със звуков сигнал ).

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

[+] !!!На индикатора за сума се появява стрелка знак ,че в клиентската сметка има записана сделка

8.1.6.2.Поставя се втората стока, задава се новата цена.

_

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв8

Инструкция за експлоатация

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Сделката се записва с \+[.

8.1.6.3.Към сделката на клиента се добавя продажба на няколко бройки с единична цена (например: 6 връзки лук по 0.25 лв )

натиска се бутонQ .

[7] ,\Е[цена

С бутон [+сделката се добавя към клиентската сметкаВезни електроннимодели EVLхх LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

8

I_Е_I      I_I      I_I

TNETXмая,kg ценалв/kg сума,лв8

Инструкция за експлоатация

total

V

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Връщане към режим “ИЗМЕРВАНЕ”с бутон Cили CP.

8.1.6.5От листата със сделката може да бъде изтрита произволна сделка. С бутон |MR.| се достига до

сделката, която ще се изтрива. Натиска се двукратно бутон |MC| . На дисплея се изобразява най-

близката по номер сделка, изтриването се забелязва по намаления брой сделки Изтриване на сделка 2:

бутон[MC\ . MC

8.1.6.6.След приключване работата с клиента сметката му се изтрива, като с |MR\ceдостига до:

бутон |MC |. MCВезни електроннимодели EVLхх LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

8

Везната се връща към режим измерване на тегло. Стрелката на дисплея за сума изчезваклиентската сметка е изчистена.

8.1.6.7.Забележка. При натрупване на15сделки с бутон   [+[\ , везната преминава в режим на

изобразяване на клиентска сметка. Приключете сметката с бутон |MC|, за да продължите работа.

8.1.7.Дневник на продажбите

Когато се използват функциите за работа с клиентска сметка (виж т. 8.1.6.)

приключените (виж т.8.1.6.6 ) клиентски сметки се сумират в дневник на продажбите. В него се сумират различните програмируеми артикули ( от 1 до 775 ). Стоките, продадени с набрана от клавиатурата цена, се сумират в клетка (артикул ) 775+1.

Забележка: Сделките с бройки стоки по единична цена се включват в дневника само като суми, бройките не се сумират и не се запомнят.

8.1.7.1.При приключенаклиентска сметка с натискане на   MR   се отива към преглед на дневник.

Първият надпис показва общите резултати: тегло и оборот на всички приключени клиентски сметки Връщане към режим “ИЗМЕРВАНЕ”с бутон Cили CP.

TNETXмаса, kg цена лв/kg сума, лв

С бутон |MR| се обхождат артикулите, по които има натрупани суми

бутон |MR |.

9

Инструкция за експлоатация

8.1.7. 2.Нулирането на дневника на продажбите става като в режим на разглеждане се натисне бутон

mo .

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

По време на нулирането се издава звуков сигнал и се извежда надпис CLEAr. 8.2.Режим БРОЕНЕ

Активиране от служебен режим 2. PRG , DWи след това с последователно натискане на бутон PRGсе достига до надпис: “cnt 0” на дисплея за единична цена. С бутон „С” от цифровата клавиатура променете мигащата „0″на „1″ .Изход с бутон СР.

Преди да започнете работа е необходимо да поставите определен брой от измерваните предмети върху везната и да укажете точният им брой. В понататъшните измервания това число и измереното тегло ще бъдат използване за изчисляване на точния брой. Препоръчва се броят на първоначално поставените предмети да е такъв, че масата им да е >от 1/3от максимума на везната. Например за везна с максимум 3 kgда се постави такъв брой предмети, че общата им маса да е поне 1 kg

С последователно натискане на бутон PRGсе достига до надпис „PL1475″ –на дисплея за обща сума (числото след PLUможе да е различно). С бутон „+”се преминава към програмиране на PLU001.Поставете предметите върху везната. Натиснете „Т” за запомняне на тяхната маса , а от цифровата клавиатура въведете броят им. Запомнете измереното и въведеното с „+”

По аналогичен начин може да се запомни теглото и броя на други видове предмети. Начина на запомняне е аналогичен на описаният в инструкцията за експлоатация режим за въвеждане на цени и тари за всички PLU.

Излезте от режим на програмиране с CP.

Натиснете бутон CNT – 2пъти за БРОИТЕЛЕН режим.

Изберете номер PLUсъответстващ на номера, в който предварително сте въвели и запомнили тегло и брой за типа предмети, който възнамерявате да измервате в момента и потвърдете с бутон PLU

На средният дисплей ще се изобразява алтернативно надписа „base”и броя ,който се въвели при предварителното измерване. На левият – теглото, а на най-десния, този за обща сума, ще се изобрази броят на предметите поставени върху везната в момента.

Бележки: В този режим не се работи с ТАРА. При необходимост от спомагателен съд -използвайте бутон нулиране >0< или поставете съдът върху везната преди включване.

rВезни електроннимодели EVL xx LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

9

8.3.Режим ЕТИКИРАНЕ и ПРЕЕТИКИРАНЕ

8.3.1. Етикиране. За работа с етикетен принтер е необходимо предварително да бъдат програмирани форма и артикули във везната. Това става с помощта на предлаганите софтуерни продукти : Label editorи Parameter editor.В зависимост от обема и конфигурацията на паметта е възможно съхранение на следната информация за всеки артикул^Шг): цена,тара,име(до 6реда), артикулен номер, срок на трайност. Освен това в паметта на везната може да бъде съхранена следната допълнителна информация: 3 различни партидни номера, номер на щанд, номер на оператор. Везната притежава часовник за реално време, който също може да бъде изобразяван на етикета или да бъде използван за база за изчисление за крайния срок на годност на определен продукт.

Ред за работа:

1. Включване /Изключване :клавишON/OFF

a. след първоначално включване везната извършва проверка на индикацията и измерва тарата.

b. включете принтера

2. Начин на работа

a. Натоварете с повече от 200гр и натиснетеpRNза отпечатване на пробен етикет

b. Изберете номер на артикула, който ще претегляте

   от цифровата клавиатура в дясната част, наберете номера на артикула:

Напр: 85. , след което натиснете бутонрЩ

c. Поставете товара

d. След като везната се стабилизира натиснете бутонpRNза отпечатване на етикет

и регистриране на измерването

e. Отстранете товара и поставете следващия и т.н.

8.3.2. Печат на етикет при въведени от клавиатурата на везната : бройки от даден артикул. Начин на работа:

Въвежда се брой от цифровата клавиатура

Натиска се1]

Въвежда се единична цена или номер PLU

Отпечатва се с |PRN

8.3.3. Печат на групов етикет при работа с теглови и броеви продукти. Начин на работа:

с бутон СЕ1 се влиза в „групов” режим

с бутон |3] се превключва между натрупвания като тегло и натрупвания като брой

в желания режим теглови/броеви се натискаpRNза печат на групов етикет

натрупванията се нулират с двукратно натискане на бутонMC

8.3.4. ПРЕЕТИКИРАНЕръчно въвеждане на тегло и отпечатване на етикет

Активиране от служебен режим 2. |PRG|, DWи след това с последователно натискане на бутонpRGсе достига до надпис: “rELAb 0” на дисплея за тегло. С бутон от цифровата клавиатура променете мигащата „0″на „1″ .Изход с бутон СР.

От режим Претегляне, натиснете двукратно бутон |DW.\

На дисплея за единична цена ще се появи мигащ надпис “PLU000” –въведете желания номер PLUи след това натиснете бутон |PLU.\

10

Инструкция за експлоатация

На дисплея за цена ще се появи “Е 0.000″ –знак, че сте в режим на ръчно въвеждане на тегло. Въведете желаното тегло от цифровата клавиатура и натиснете |PRN.\

За смяна на номер PLU,натиснетеpLU.\и след това въведете желания нов номер и отново натиснетеpLU.\

За изходбутон |CP]

8.4.Режими Служебен 1и 2       В служебен режим 1се програмират цени и тара на артикулите , наблюдава се състоянието н акумулатора, задават се параметри за работа на везната. В служебен режим 2 се редактират наличие на десетична точка и параметри , свързани с печат на етикети ,а последният параметър разрешава/забранява воденето на клиентска сметка. 8.4.1. Влизане в Служебен режим 1

Влизането става с двукратно натискане на бутон |PRG|. С последващи натискания на бутон PRGсе преминава към различните функции на режима

 

TNETXмаса, kg цена лв/kg сума, лв

pRG |,| PRG I.-преминава се към програмиране на артикули (

по подробно в т. 8.4.3 )Тази функция се извежда само за модела везни с ценоизчисляване

| PRG| .- напрежение на акумулатора (6.41 V )

 

TNETXмаса, kg цена лв/kg сума, лвВезни електроннимодели EVL xx LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

10

PRG I.-режим за връзка с компютър. Използва се от производителя

br

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

| PRG I.- задаване типа на касовия апарат или ,с който е свързана везната. По-подробно в т.8.2.5

 

TNETXмаса, kg

 

цена лв/kg

сума, лв

PRG.-настройка контрол по четност/нечетност

| PRG| .- версия на програмното осигуряване

| PRG| – AUTO OFF – Автоматично изключванес

помощта на цифровата клавиатура се задава време, след което везната автоматично се изключва. При стартиране след AUTO OFFне се извършва първоначален тест на индикацията

10

Инструкция за експлоатация

I PRG I– Au0-0 –Автоматично следене на нулата. При

стойност =0е забранено автоматичното следене на нулата; при стойност =1е разрешено за отрицателни измествания; при стойност =2 е разрешено за отрицателни и положителни измествания.

 

С бутон |PRG| се връща в режим “ИЗМЕРВАНЕ”

От всяка функция на служебния режим с бутон |CP| може да се отиде към режим “ИЗМЕРВАНЕ”

8.4.2.Влизане в Служебен режим 2.В режим измерване се натискат последователно бутоните |PRG| и

DW| .Режимът има 4екрана, общо 10параметъра. Активни са бутоните0.. 0, C , {PRO] за

преминаване към следващ параметър ,|CP|за връщане към режим ИЗМЕРВАНЕ. Нецифрови полета се

променят с бутон[C],разпознават се по това ,че ,когато се редактират ,мига цялото поле, целият надпис.

dP-

1

ТКЕГХ

маса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Десетична точка в цената(0/1 Да/Не) променя се с клавиш .

 

Номер щанд

Номер Оператор

Номер ВезнаВезни електроннимодели EVL xx LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

11

 

n

TNETXмаса, kg цена лв/kg сума, лв

Автоматичен печат Номер на етикет       Водене на клиентска сметка

Партиден номер P1 Партиден номер P2        Партиден номер P3

*Достъпът до партидните номера може да стане и от режим ПРЕТЕГЛЯНЕ и разтоварена везна, чрез натискане наPRG|и след това наPRN.\

Функция„Ръчно въведено тегло”    БРОИТЕЛНА функция – 0 –Изключена/1 -Включена

*Активирането/Деактивирането става чрез бутон     от цифровата клавиатура.

За по-подробно описание за използване на функция „Ръчно въведено тегло” виж т.8.х.х; броителна функция в т. 8.х.х

8.4.3.Програмиране на артикул при ценоизчисляващи везни

При влизане в тази функция (двукратно натискане на бутон |PRG| в режим измерване )на

индикацията се извеждат цената и тарата на последния артикулN175 .Ако няма програмирана тара, дисплеят за маса индицира текущата маса. Цената на артикула се изобразява мигаща. На дисплея за стойност се извежда номерът на артикул. За да преминете към въвеждане на желаният от вас артикул

натиснете |PLU|, и от цифровата клавиатура наберете 3цифри за желаният номер. Например:[0, [8], 9или0,0,{Г]или [Г], 5,@

мигащ

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв11

Инструкция за експлоатация

TNETXмаса, kg

__

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

I PLU I.Мигащ номер за въвеждане

цена лв/kg

сума, лв

0, {0},Шпреминаване към артикул № 001с въвеждане на три цифри!

мигащ

цена лв/kg

сума, лв

мигащ

Ш Ш ш.

цена лв/kg

сума, лв

цена лв/kg

сума, лв

мигащ

 

 

цена лв/kg

сума, лвВезни електроннимодели EVL xx LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

12

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

 

TNETXмаса, kg

v мигащ

С бутон [+]запомня зададеното и се преминава към следващ артикул .

цена лв/kg

сума, лв

C, 1 2[ц

мигащ

цена лв/kg

сума, лв

На везната се поставя опакова за тара на тази стока

мигащ

цена лв/kg

сума, лв

С бутон\f\се запомня стойността на тарата

мигащ

цена лв/kg

сума, лв

С бутон [+]се запомня настройката и се преминава към следващ артикул

мигащ

цена лв/kg

сума, лв12

Инструкция за експлоатация

мигащ

Показанието е масата върху везната, защото PLU 03 няма зададена тара.

С бутон \+\ се запомняв артикул 3тарата ще бъде

0g.Следва извеждане на следващият артикул. Товарът върху везната е 16g,но се извежда стойността на програмираната тара

TNETXмаса, kg

цена лв/kg

сума, лв

Ако желаете да редактиране артикул с друг номер, то:

TNETXмаса, kg

Мигащ номер за въвеждане

цена лв/kg

сума, лв

 

TNETXмаса, kg

TNETXмаса, kg

мигащ

[b~\ 3]   |~9~|преминаване към артикул № 039с

въвеждане на три цифри! Старата програмирана тара на артикул 39 е 0, затова се извежда масата на текущия товар на дисплея за маса

 

цена лв/kg

сума, лв

Махане на опаковката от везната

мигащ

цена лв/kg

сума, лв

0 0 .Везни електроннимодели EVL xx LE1,LE2,LE3,BE1,BE2,PE

мигащ

12

Запомняне на новата цена с бутон [+]и връщане към “ИЗМЕРВАНЕ” с бутон |CP| , като се прескачат останалите функции на служебния режим

8.4.4.Състояние на акумулатора

 

TNETXмаса, kg цена лв/kg сума, лв

Тази функция на служебния режим се използва за контрол на състоянието на акумулатора. Числовата стойност показва напрежението на акумулатора. Фабрично са зададени три стойности свързани с напрежението на акумулатора V min, V средна, V max. Когато везната измери напрежение по-малко от V min, тя подава звуков сигнал, надпис

bat LO

TNETXмаса, kg цена лв/kg сума, лв

и дисплея за измерената маса се самоизключва. При работа без адаптер падането на напрежението се показва на везната със символ за батерия в десния долен ъгъл на дисплея. Фирмата препоръчва включването на адаптера, за да бъде зареден акумулатора! Дълбокото разреждане съкращава неговия живот!След като се включи адаптера и напрежението на акумулатора се покачи символът за батерия се скрива. Продължете зареждането до максимално напрежение (около 7Vпри включен адаптер).

8.5.Свързване към външни устройства

Везната може да бъде свързана към персонален компютър, етикетен принтер или касов апарат(КА) посредством връзка съвместима с RS232.Монтиран е 9-щифтов съединител CANON,на който са достъпни 2отделни канала за връзка. Канал 1:

перо 5маса

перо 2приемане (активен +5 V за “0” )

перо 3предаване данни от везната (активен + 5 V за “0”, 0 V за логическа “1” ) Канал 2:

– перо 5 -маса

– перо 8 -приемане ( активен + 5V за “0” )

перо 7предаване данни от везната (активен + 5 V за “0”, 0 V за логическа “1” )

Във везните са вградени няколко комуникационни протокола, които се активират чрез настройка на

параметърCASH XX,служебен режим 1.Скоростта на обмен се задава с бутон[T](лявата цифра на13

Инструкция за експлоатация

дисплея), а типът на касовия апарат с бутон |PRN| (дясната цифра на дисплея). Комуникацията се осъществява през КАНАЛ 1.Канал 2е предназначен предимно за връзка с етикетен принтер

Първата цифра

Скорост, [baud]

0

4800

1

1200

2

2400

3

4800

4

9600

5

19200

6

38400

7

4800

Втора цифра

Протокол

0

Електроника

1

КА ОРГТЕХНИКА

2

КА Елка 752,Датекс

3

КА Карат, Дейзи, везни БИМКО

4,5

КА Елтрейд

6

Протокол с непрекъснато изпращане на показанието за тегло

7,8

Връзка с PC, PRN

9

Везни Angel, CAS, DIBAL

Например:CASH 02означава скорост 4800за касов апарат Е752 или Датекс.

При връзка с касов апарат, везната отговаря на запитване за тегло през интерфейса, но може и да предаде данни за масата на уравновесения товар по команда на оператора чрез натискане на бутон

pRN |.

Забележка: Връзката с PCи етикетиращи принтери се осъществява при избрана скорост и протокол 7,т.е например в режимCASH47.Необходимия софтуер и кабели за връзка с касови апарати и етикетиращи принтери се заявяват допълнително от производителя 8.6.Състояние на грешка

Състояние на грешка се показва със засветване на долните сегменти (чертички) на всички разряди на индикацията и прекъснат звуков сигнал

Състояние на грешка се индицира когато :

Везната е претоварена с товар над допустимия. На табелката е означен максималния брутен товарсумата от масата на тарата и стоката не бива да превишават означеното. При възникване на такава ситуацияразтоварете везната.

– Везната отчита маса под нулата. Наместете металната товароприемаща табла – гумените тампони да влязат в съответните отвори на алуминиевото товаропредаващо тяло и

натиснете бутон нулиране | >0< |.

При включване от бутон |ON/OFF| след преминаване на автоматичната самопроверка

везната открива голямо отклонение от нулевото положениезададено от производителя при правилно поставена метално блюдо. Премахнете всякакви товари от блюдото, убедете

се че е поставено правилно. При необходимост натиснете бутон | >0< |.

1 Изход с бутон CP