касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Какво трябва да направим за да бракуваме старо фискално устройство

За да бракуваме стар касов апарат или фискален принтер е небходимо да направим следните стъпки:

  1. Да се свържеме със сервизната фирма обслужваща касовия апарат и да го занесеме на място в сервиза, заедно със следните документи: Свидетелство за регистрация, Паспорт на фискалното устройство, Договор за техническо обслужване на съответния касов апарат. Сервиза издава протокол за ремонт, в който се посочва причината за ремонта, сериен номер на устройството, дата и точен час на приемане за ремонт.Попълва паспорта на устройството, като отбелязва причината за ремонта, точен дата и час на приемане на касовия апарат за ремонт.
  2. Сервизната организация Ви издава протокол за демонтаж на фискална памет, като в него се посочват данните на фирмата, серийният номер на касовия апарат, номера на свидетелството на касовия апарат, с което е удобрено от БИМ (Български Институт по Метрология), както и причината за демонтажа на фискална памет. Необходимо е да имате печат на фирмата, тъй като е необходимо протоколите за демонтаж да бъдат подпечатани и подписани от Материалното Отговорно Лице (М.О.Л) на фирмата. Протоколите за демонтаж се издават в 4 (четири) екземпляра, един за фирмата собственик на фискалното устройство, един за ТД на НАП, един за производителя/вносителя и един екземпляр, който се изпраща от сервизната фирма до БИМ, след като е разчетена фискалната памет от производителя/вносителя.
  3. Материално Отговорното Лице (М.О.Л) на фирмата или упълномощено от него лице, заверяват издадените протоколи за  демотнаж на фискална памет в ТД на НАП по регистрация на фирмата в срок от 3 (три) календарни дни.Протоколите за демонтаж на фискална памет се връщат на сервизната организация подпечатани и подписани от представител на Националната Агенция за Приходи (НАП).
  4. Сервизната организация предава на производителя/вносителя, фискалната памет за разчитане и попълване на протоколите за демонтаж на фискална памет.Срокът за това е 5 (денонощия), съгл. Наредба Н-18.
  5. След разчитане на фискалната памет и попълване на протоколите за демонтаж със оборота от касовия апарат, сервизната фирма  изпраща екзепляр от протокола на БИМ в рамките на 3(три) дни. Едва товага касовия апарат е дерегистриран.

*ВАЖНО:

Необходимо е да знаете, че за времето през което касовия апарат или фискален принтер е на ремонт и не е в търговския обект е необходимо да бъдат издавани касови бележки от “сторно кочан“.