касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Комуникационен протокол режим фискален принтер TREMOL

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е:

1 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 3

 1. Формат на съобщенията от приложната програма към ФПр 3
 2. Формат на съобщенията от ФПр към приложната програма 3

 

 1. Квитанционен отговор: 4
 2. Съобщение отговор 5

 

 1. ESC/POS протокол 5
 2. Бързи съобщения за установяване готовността на ФПр 6

2 ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ 7

 1. Формат на представяне на командите 7
 2. Общи команди 7

 

 1. Команда: 20h / SP – Статус 8
 2. Команда: 21h / ! – Версия 9
 3. Команда: 22h / ” – Диагностика 9
 4. Команда: 24h / $ – Изчистване на дисплей 9
 5. Команда: 25h / % – Дисплей текст 1-ви ред 9
 6. Команда: 26h / & – Дисплей текст 2-ри ред 9
 7. Команда: 27h / „- Дисплей текст 1-ви и 2-ри ред 10
 8. Команда: 28h / ( – Визуализация на дата и час на дисплея 10
 9. Команда: 29h / ) – Рязане на хартия 10
 10. Команда: 2Ah / * – Отваряне на чекмедже 10
 11. Команда: 2Bh / + – Придвижване хартия 10

2.3 Фискални команди 11

 1. Команда: 42h / B – Промяна данъчни ставки 11
 2. Команда: 43h / C – Промяна десетична точка 11

2.4 Команди за програмиране 12

 1. Команда: 44h / D – Програмиране на видовете плащания 12
 2. Команда: 45h / E – Програмиране на параметри 12
 3. Команда: 46h / F – Програмиране на външен дисплей 13
 4. Команда: 47h / G – Програмиране на департамент 14
 5. Команда: 48h / H – Въвеждане на дата и час 14
 6. Команда: 49h / I – Програмиране на заглавни редове 14
 7. Команда: 4Ah / J – Програмиране на име и парола на оператор 14
 8. Команда: 4Bh / K – Програмиране на артикул от базата данни 15
 9. Команда: 4Ch / L – Програмиране на лого без задаване на номер (под номер 0) 15
 10. Команда: 4Dh / M – Програмиране на лого със задаване на номер 15
 11. Команда: 23h / # – Задаване / четене на “активен”номер файл за лого 16
 12. Команда: 51h / Q – ‘QE’ – Разрешаване/’QD’ – Забраняване на принтирането на баркод в края на бон 16
 13. Команда: 51h / Q – Задаване на формата на баркода, принтиран в края на бон ‘QF’ 16
 14. Команда: 51h / Q – Принтиране на баркод ‘QP’ 17
 15. Команда: 50h / P – Задаване на диапазон от номера за фактура 17
 16. Команда: 52h / R – Програмиране на база данни клиенти 18
 17. Команда: 52h / R – Четене на база данни клиенти 18

2.5 Команди за четене на данни за програмирането 18

 1. Команда: 60h / „ – Четене на номерата на ФПр 18
 2. Команда: 61h / a – Четене на идентификационен код 19
 3. Команда: 62h / b – Четене на данъчни ставки … 19
 4. Команда: 63h / c – Четене на десетична точка.. 19
 5. Команда: 64h / d – Четене на видовете плащания 19
 6. Команда: 65h / е – Четене на параметри 20
 7. Команда: 66h / f – Четене на статус-дисплей и принтер 20
 8. Команда: 67h / g – Четене на регистри на департамент 21
 9. Команда: 68h / h – Четене на дата и час 21
 10. Команда: 69h / i – Четене на заглавни редове 22
 11. Команда: 6Ah / j – Четене на име и парола на оператор 22
 12. Команда: 6Bh / k – Четене на регистри на артикул 22
 13. Команда: 6Ch / l – Отпечатване на лого 22

2.6 Команди за операции с бонове 23

 1. Команда: 2Eh / . – Отваряне на служебен бон 23
 2. Команда: 2Fh / / – Затваряне на служебен бон 23
 3. Команда: 30h / 0 – Отваряне на фискален бон 23

 

 1. Команда: 30h / 0 – Отваряне на стандартен фискален бон 24
 2. Команда: 30h / 0 – Отваряне на разширен фиск. бон – фактура 24
 3. Команда: 30h / 0 – Отваряне на фискален бон с отложен (сесиен) печат (ускоряване на печата) 25

 

 1. Команда: 31h / 1 – Продажба / корекция на свободен артикул 25
 2. Команда: 32h / 2 – продажба / корекция на артикул от базата данни на ФПр 25
 3. Команда: 33h / 3 – Междинна сума 26
 4. Команда: 34h / 4 – Продажба / корекция в департамент 27
 5. Команда: 35h / 5 – Плащане 27
 6. Команда: 36h / 6 – Автоматично затваряне на бон 28
 7. Команда: 37h / 7 – Печат на свободен текст 28
 8. Команда: 38h / 8 – Затваряне на фискален бон 28
 9. Команда: 39h / 9 – Корекция на всички плащания и затваряне на фискален бон 28
 10. Команда: 3Ah / : – Отпечатване на дубликат 29
 11. Команда: 3Bh / ; – Въвеждане / извеждане на служебни суми 29

3

4

5

2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.7.13 2.7.14 2.7.15 2.7.16 2.7.17 2.7.18 2.7.19 2.7.20 2.7.21 2.7.22 2.7.23 2.7.24

2.7 Команди за четене на данни от регистрите на ФПр

 

Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Eh/n ? Команда: 6Fh/o –

Четене на регистри на артикул и департамент

 

Команда: 6Dh / m – Четене на дневни суми по данъчни групи ..

Четене на регистри – 0 (налични)…

Четене на регистри – 1 (общи)

Четене на регистри – 2 (въведени)

Четене на регистри – 3 (изведени)

Четене на регистри – 4 (получени)

Четене на регистри – 5 (броячи)

Четене на регистри – 6 (върнати)

Четене на регистри – 7 -Обща сума във ФП

Четене на регистри – 9 – Eлектронен подпис на последен дневен отчет…

Четене на регистри – : -Общ дневен оборот от КЛ EH

Четене на операторски отчет – 3 (изведени) .. Четене на операторски отчет – 4 (получени) ..

Четене на операторски отчет – 1 (общи)…

 

Команда: 6Fh / o – Четене на операторски отчет – 2 (въведени) ..

Команда: 6Fh / o-Команда: 70h/p -Команда: 71h/q –

Команда: 6Fh / o -Команда: 6Fh / o –

 

Команда: 6Fh / o – Четене на операторски отчет – 5 (броячи)…

 1. Четене на операторски отчет – 6 (върнати)
 2. Четене на диапазон от номера за фактура
 3. Четене на номер на бон

Команда: 74h/t-Команда: 75h/u –

Команда: 72h / r – Четене на информация за текущия бон

 

Команда: 73h / s – Четене на последната дата на дневен отчет

 1. Четене на оставащите свободни записи във ФП
 2. Четене на съдържанието на ФП

2.8.2

2.8.3

2.8.4

2.8.5

2.8.6

2.8.7

2.8.8

2.8.9

2.8.10

2.8.11

2.8.12

2.8.13

2.8.14

2.8.15

2.8.16

2.8.17

2.8.18

2.8.19

2.8.20

2.8 Команди за отпечатване на отчети

 

2.8.1    Команда: 76h / v – отчет по департаменти на ФП

Команда: 77h / w – Специален отчет на ФП

Команда: 77h / w – Отчет по плащания ….

Команда: 78h / x – Подробен отчет на ФП по номера

Команда: 78h / x – Подробен отчет плащания от ФП по номера

Команда: 79h / y – Съкратен отчет на ФП по номера

Команда: 79h / y – Съкратен отчет плащания от ФП по номера

Команда: 7Ah / z – Подробен отчет на ФП по дати

Команда: 7Bh/{-Команда: 7Ch / | -Команда: 7Ch / | -Команда: 7Ch / | -Команда: 7Ch / | -Команда: 7Ch / | -Команда: 7Ch / | -Команда: 7Dh / } -Команда: 7Eh/~ Команда: 7Fh/§ –

Команда: 7Ah / z – Подробен отчет плащания от ФП по дати

 

Команда: 7Bh / { – Съкратен отчет на ФП по дати

 1. Съкратен отчет плащания от ФП по дати
 2. Дневен финансов отчет X или Z
 3. Дневен финансов на Ef(Jl
 4. Дневен финансов отчет: КЛEHот дата до дата
 5. Дневен финансов отчет: OEH от номер бон до номер бон
 6. Дневен финансов отчет: КЛEHот номер Zотчет до номер Zотчет..
 7. Дневен финансов отчет: КЛEHот начало до край
 8. Операторски отчет
 9. Артикулен отчет
 10. Разширен дневен отчет ..

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИЛОЖНОТО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 1. Правила при използване на командите
 2. Примерно извършване на продажба <я ФПр
 3. В услуга на програмистите

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА БЪРЗО ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ .,

 1. Комуникационна сесия. Формат на съобщенията и квитанциите. Правила ….

 2. Описание на командите

ДОПЪЛНИТЕЛЕН GSПРОТОКОЛ (команди 1Dh)

5.1 GSкоманди

… 29

…29 …29 …30 …30 …30 …31 …31 …31 …31 …32 …32 …32 …32 …33 …33 …33 …34 …34 …34 …34 …35 …35 …36 …36

.. 37

…37 …37 …37 …37 …37 …38 …38 …38 …38 …38 …39 …39 …39 …39 …39 …40 …40 …40 …40 …40

.. 41 .. 41 .. 41 .. 42 .. 42 .. 42 .. 43 .. 47 .. 47

1    ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ

Типът на протокола е Master / Slave.Инициатор на комуникацията винаги е ПП. ФПр изпълнява командите, изпратени му от приложната програма и връща съобщение, зависещо от резултата. ФПр връща „квитанционен отговор” или „съобщение отговор”. Съобщенията в протокола са или пакетирани, или единични байтове. ФПр поддържа комуникация по стандарта RS232,като използва сигналите TxD, RxDи Gnd.

Параметри за настройка на серийния порт: Формат: 8 bit word No parity Istop bit

Скорост: Съответстваща на зададената във ФПр (115200 bps -по подразбиране. 38400, 19200 или 9600възможни след изпълнение на GS-команда “s”)

1.1    ФОРМАТ НА СЪОБЩЕНИЯТА ОТ ПРИЛОЖНАТА ПРОГРАМА КЪМ ФПР

Всички съобщения, с изключение на описаните в т.3.4.3., изпращани към ФПр от персоналния компютър са структурирани по следния начин:

ПРОГРАМА

Съществуват   няколко   вида   отговори,   в   зависимост   от полученото съобщение.

1.2.1    Квитанционен отговор:

Положителна квитанция-при верен формат на пакета. Изпраща се и при потвърждение и при отхвърляне на командата (грешки в изпратените данни (поле <DATA…DATA>)или невъзможност за изпълнение на командата или непозволена команда в зависимост от текущото състояние на ФПр, което се отразява в двата статус байта). Представлява пакетирано съобщение със следния формат:

<ACK><NBL><STE><STE><CS><CS><ETX>

Двата статус байта представляват двуцифрено ASCIIчисло, в което първата цифра дава информация за състоянието на ФПр, а втората за грешка в командата.

Отрицателна квитанция-Изпраща се при грешен формат на пакета (неправилна контролна сума или структура на съобщението). Представлява 1 байт NACK = 15hбез контролна сума.

Искане за повторение-Изпраща се, когато ФПр е зает с изпълнение на предходна команда. Представлява 1байтRETRY = 0Е11 без контролна сума.

1.2.2    Съобщение отговор

Има формата на пакетираното съобщение изпращано от ПП към ФПр (виж т.3.1.), но е върнато от ФПр към Пп и съдържа информация -отговор на запитването (виж описание на командите).

1.3    ESC/POSПРОТОКОЛ

Използва се в отворен служебен бон с параметър ХХХ за печат на обърнат текст. <Start ESC Mode><flag(1byte)><End ESC Mode>

Забележка: след приключване използването на обърнатия печат е необходимо служебния бон да бъде затворен!

1.4    БЪРЗИ СЪОБЩЕНИЯ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ГОТОВНОСТТА НА ФПР

Формата на командите е представен в т.4. ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР

2   ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ

 1. ФОРМАТ НА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОМАНДИТЕ

При описанието на командите е спазен общ принцип на представяне със следните използвани понятия и означения:

Използвани понятия:

Команда-стойност на полето CMDв съобщението, изпратено от приложната програма и в съобщението-отговор от ФПр.

вход-структура на полетата, съдържащи се в поле DATAна съобщението, изпратено от приложната програма.

изход-за всяка команда може да бъде един от следните два варианта: •        квитанционен отговор “квитанция” (вижт.3.2.1.).

структура на полетата, съдържащи се в поле DATAна съобщение отговор от ФПр (виж т.3.2.2).

Входни данни-описание на съдържанието на полетата “вход”.

Изходни данни-описание на съдържанието на полетата “изход”.

Използвани означения:

”        -задължителен символ < >      – задължително поле от данни

<;>      -разделител между полетата     [ ]        -дължина на полето {}        -незадължително поле от данни

Общи правила:

Формат на поле цена/стойност -от 1до 11символа, число с плаваща десетична точка и знак, като знака може да бъде +, -или SPACE. Примери:   -12.34 +56.7 8

Формат на поле количество – от 1 до 11 символа, число с плаваща десетична точка, до три знака след точката.

Примери:   1.234 56.78 9

Формат на поле процент -от 2до 7символа, число с плаваща десетична точка и знак, до два знака след точката и знак за процент – %.

Примери:   -12.34% +5.67% 8.9% 10%

Плащане с номер 0отговаря на основното -В БРОЙ, плащания с номера от 1до 3са с програмируемо име, а плащане с номер 4е с програмируемо име и курс към основното (валута).

 1. ОБЩИ КОМАНДИ

Това са команди, касаещи общи функции на ФПр, свързани с получаване на диагностична информация и с директно използване на някои от възможностите на устройството (придвижване на хартия, отрязване на хартия, визуализация на дисплей).

2.2.1    Команда: 20h / SP – Статус

вход:няма

за текущо състояние на фискалния

изход: <Статус байтове[6]> действие на ФПр: Дава подробна информация принтер с дължина 6байта. Входни данни: няма Изходни данни:

Значението на отделните битове във всеки байт е следното:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статус байтове с подредба (ST0..ST6)

ST0.0 ? ST0.1 ? ST0.2 ? ST0.3 ? ST0.4 ? ST0.5 ? ST0.6 ? ST0.7 ?

ST1.0 ? ST1.1 ?

ST1.2 ST1.3

ST1.4 ?

ST1.5

ST1.6 ?

ST1.7

ST2.0 ST2.1 ST2.2 ST2.3

ST2.4 ?

ST2.5

ST2.6 ?

ST2.7

ST3.0 ST3.1 ST3.2 ST3.3

ST3.4 ?

ST3.5

ST3.6 ?

ST3.7

ST4.0 –автоматично отрязване на бона = 1 ST4.1 –прозрачен дисплей = 1 ST4.2резервиран

ST4.3 –параметър за вид на КЛ: подробна = 1;съкратена = прекъсната връзка със системата -тип 31) ST4.4автоматично отваряне на чекмедже = 1 с печат на лого в бона = 1 печат на сума във валута в бона= 1

1

ST4.5

 

ST4.6

ST4.7

ST5.0 –грешна СИМ карта = 1 ST5.1 –блокировка няма МО = 1 ST5.2 –ДТ не е получил задача =1

ST5.3 –резервиран (само за ЕСФП: Флаг1 – стартиран сеанс със системата -тип 31) ST5.4 –резервиран (само за ЕСФП: Флаг2 – неизпратено съобщение -тип 31)

ST5.5грешен КЛЕН

ST5.6 –Фу е дерегистрирано= 1

ST5.71

ST6.0 –липсва SIMкарта ST6.1 –липсва ДТ (модем )

2.2.2    Команда: 21 h / ! – Версия

вход:няма

изход: <ТипФУ[1]><;><НомСвид[..6]><;><ДатаСвид[..]><;><Модел><;> <ВерКС[..20]><;>

действие на ФПр: Дава информация за тип,версия, модел на ФУ. Входни данни: няма Изходни данни:

ТипФУ 1 символ тип ФУ – ‘1’-ЕКАФП, ‘2’-ФПр

НомСвид Номер свидетелство за регистрация на модела

ДатаСвид Дата на свидетелството за рег.на модела

Модел Име на модела

ВерКС контролна сума

 1. Команда: 22h / ” – Диагностика

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва бон с диагностична информация. Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 24h / $ – Изчистване на дисплей

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Изчиства дисплея. Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 25h / % – Дисплей текст 1-ви ред

вход: <текст[20]> изход: квитанция

действие на ФПр: Визуализира текст с дължина 20символа на горния ред на дисплея.

Входни данни:

текст 20 символа текст

Изходни данни: няма

 1. Команда: 26h / & – Дисплей текст 2-ри ред

вход: <текст[20]> изход: квитанция

действие на ФПр: Визуализира текст с дължина 20 символа на долния ред на дисплея.

Входни данни:

текст 20 символа текст

Изходни данни: няма

 1. Команда: 27h / ‘ – Дисплей текст 1-ви и 2-ри ред

вход: <текст[40]> изход: квитанция

действие на ФПр: Визуализира текст с дължина 40символа на двата реда на дисплея.

Входни данни:

текст 40 символа текст

Изходни данни: квитанция

 1. Команда: 28h / ( – Визуализация на дата и час на дисплея

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Визуализира текущите дата и час върху дисплея. Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 29h / ) – Рязане на хартия

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Извършва срязване на хартията. Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 2Ah / * – Отваряне на чекмедже

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Отваря чекмедже. Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 2Bh / + – Придвижване хартия

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Придвижва 1ред напред хартията и на двете ленти. Входни данни: няма Изходни данни: няма

2.3    ФИСКАЛНИ КОМАНДИ

Това са команди свързани със запис на данни във фискалната памет на устройството. Фъв формата на командите присъства и парола от шест символа. Изпълнението на тези команди се блокира при несъответствие на паролата.

Внимание!!!

Тези команди са свързани със запис във ФП. Използвайте само при необходимост.

2.3.1    Команда: 42h / B – Промяна данъчни ставки

вход:     <Парола[6]> <;> <ДанСтавкаА%[2..6]> <;> <ДанСтавкаБ%[2..6]> <;> <ДанСтавкаВ%[2..6]> <;> <ДанСтавкаГ%[2..6]> <;> <ДанСтавкаД%[2..6]> <;> <ДанСтавкаЕ%[2..6]> <;> <ДанСтавкаЖ%[2..6]> <;> <ДанСтавкаЗ%[2..6]> изход: квитанция

 1. дължина от 2до 6

 2. дължина от 2до 6 дължина от 2 до 6 дължина от 2 до 6

– дължина от 2 до 6

действие на ФПр: Извършва запис във фискалната памет на блок със зададените стойности на коефициентите на данъчните ставки. Отпечатва новите стойности. Данъчни групи от Д до З могат да бъдат забранени за ползване. Входни данни:

 

Парола Символен низ с дължина 6символа

ДанСтавкаА%    Стойност на данъчна ставка А с формат ХХ.ХХ% -символа

ДанСтавкаБ%    Стойност на данъчна ставка Б с формат ХХ.ХХ% -символа

ДанСтавкаВ%    Стойност на данъчна ставка В с формат ХХ.ХХ% -символа

ДанСтавкаГ%     Стойност на данъчна ставка Г с формат ХХ.ХХ%? символа

ДанСтавкаД%    Стойност на данъчна ставка Д с формат ХХ.ХХ%?

символа. Стойност ‘-1.00%’забранява работа с данъчната група ДанСтавкаЕ%    Стойност на данъчна ставка Е с формат ХХ.ХХ% – дължина от 2до 6

символа. Стойност ‘-1.00%’забранява работа с данъчната група ДанСтавкаЖ%    Стойност на данъчна ставка Ж с формат ХХ.ХХ% – дължина от 2до 6

символа. Стойност ‘-1.00%’забранява работа с данъчната група ДанСтавкаЗ%    Стойност на данъчна ставка З с формат ХХ.ХХ% – дължина от 2до 6

символа. Стойност ‘-1.00%’забранява работа с данъчната група Изходни данни: няма

2.3.2    Команда: 43h / C – Промяна десетична точка

вход: <Парола[6]> <;> <V> изход: квитанция

действие на ФПр: Извършва запис във фискалната памет на блок, задаващ формата на представяне на числата. Отпечатва текущото състояние.

Входни данни:

Парола Символен низ с дължина 6 символа

‘D’ 1символ със стойност ‘0’за цели числа и стойност ‘2’за дробни числа

Изходни данни: няма

2.4    КОМАНДИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕ

Набор от команди, служещи за конфигуриране на ФПр, така че работата с него да съответства на конкретното работно място и желанията на потребителя.

2.4.1    Команда: 44h / D – Програмиране на видовете плащания

вход: <ЫоПлаш[1]><;> <ИмеПлащ[10]> {<;><КурсВалута[10]> <КодПл[1]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Препрограмира името на зададения номер плащане. Ако плащането е 4-то (валута) и курса. Входни данни:

ШПлащ 1 символ за номер на плащане (от ‘1’до ‘4’)

ИмеПлащ 10 символа за име на плащането

КурсВалута        10символа за курс на 4-то плащане със задължителен формат

‘ХХХХ.ХХХХХ’ и максимална стойност 0420.00000 КодПл 1 символ за код на плащане с асоциирано име съгласно следната таблица

или ‘9’или ‘:’с програмираното име в поле ИмеПлащ

Забележка: за плащане 4 (валута) кода е без значение

2.4.2    Команда: 45h / E – Програмиране на параметри

вход: <Ыо.Каса[4]> <;> <ПарЛого[1]> <;> <ПарЧекмедже[1]> <;> <ПарАвтРезач[1]> <;> <ПарПрозрДисп[1]> <;> <ПарЕКЛ/ПарАрт[1]> {<;> <ПарВалута[1]><;> <ПарШрифтЕКЛ[1]><;> <Резерв[1]> <;> <ПарЕдинОп[1]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Програмиране на номер на касово място и системни параметри на ФУ.

Входни данни:

ШКаса 4 символа за номер на касово място

ПарЛого 1 символ със стойност ‘1’за работа с лого и стойност ‘0’за работа без лого

ПарЧекмедже      1символ със стойност ‘1’за работа с чекмедже и стойност ‘0’за работа без чекмедже

ПарАвтРезач      1символ със стойност ‘1’за работа с резач и стойност ‘0’за работа без резач

ПарПрозрДисп     1символ със стойност ‘1’за работа с “прозрачен дисплей” и стойност ‘0’за работа без “прозрачен дисплей”

ПарЕКЛ За ФУ с ЕКЛ:1 символ със стойност ‘1’за съкратена КЛ (отпечатват се

/ само фискалните бонове) и стойност ‘0’за подробна КЛ (отпечатват се

всички бонове)

ПарАрт За ФУ с КЛЕН:1 символ със стойност ‘0’за съкратен отчет по артикули и

стойност ‘1’ за подробен отчет по артикули ПарВалута 1 символ със стойност ‘1’ за печат на сума във валута в бона и стойност ‘0’

за работа без печат

ПарШрифтЕКЛ”   1 символ със стойност ‘1’за печат ЕКЛ с нисък шрифт или стойност 0за

печат на ЕКЛ с нормален шрифт Резерв резервиран

ПарЕдинОп 1 символ със стойност ‘1’за работа с един оператор

Изходни данни: няма Забележки:

Логото представлява рекламна графика във форматbmpс дефинирани размери според модела, който се отпечатва в началото на всеки бон.

“Прозрачен дисплей” е режим, в който ФПр не изпраща съобщения към дисплея, освен при изпълнение на команди 25h, 26hи 27h.В обратния случай ФПр “използва” дисплея за изобразяване на данни при продажба, при приключване на бона и др.

Режима на КЛ може да се променя при нулев дневен отчет. Параметър валута определя дали да се отпечатва програмирания курс на валутата.

ПарКЛважи за устрйства с ЕКЛ

ПарШрифтЕКЛ”– важи за устройства с ЕКЛ и КЛЕН.

2.4.3    Команда: 46h / F – Програмиране на външен дисплей

вход: <Парола[6]> <БрбКом1ред[1]> <Ком1ред[8]> <БрбКом2ред[1]> <Ком2ред[8]> <БрбО!Ю1з[1]> <КомС!Ю1э[8]> <БрбХ1гКом[1]> <КомХККом[1]> <ФлагПрекод[1]> {<Прекод Табл[64]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Препрограмират се командите използвани при управлението външен дисплей.

Входни данни:

на

Парола БрбКом1ред

Ком1ред

БрбКом2ред

Ком2ред

КомС1Ю1в

БрбХШом

КомХ^Ком

ФлагПрекод

ПрекодТабл Изходни данни: няма

Символен низ с дължина 6 символа

 

1символ (X = ‘1’..;’8′), дължина в байтове на командата: “покажи на 1-ви ред на дисплея”

Задължително 8байта, като първите X са значещи за стринг, означаващ команда “покажи на 1 -ви ред на дисплея”

1символ (Y = ‘1’..;’8′), дължина в байтове на командата: “покажи на 2-ви ред на дисплея”

Задължително 8 байта, като първите Yса значещи за стринг, означаващ команда “покажи на 2-ви ред на дисплея”

1символ (Z = ‘1’..;’8′), дължина в байтове на команда: “изчисти дисплея” Задължително 8байта, като първите Zса значещи за стринг, означаващ команда “изчисти дисплея”

1символ (U = ‘0’..;’8′) дължина в байтове на командата: “screensaver” ‘0’ – ако няма такава команда /за screensaverсе използва ред 0от клишето/ Задължително 8байта, като първите Uса значещи за стринг, означаващ команда “screensaver”

1символ за флаг за прекодиране на кодовата таблица за кирилица на дисплея (‘0’ -без прекодиране, ‘1’ – с прекодиране) 64 байта кодове на символи, отговарящи на букви от кирилицата от а до Я

 1. Команда: 47h / G – Програмиране на департамент

вход: <ДепЫо[2]> <;><ДепИме[20]> <;> <ДанГрупа[1]> изход: квитанция

действие на ФПр:  Програмира данни за зададения номер департамент от вътрешната база от данни. Входни данни:

Деп№ 2 символа за номер на департамента

ДепИме 20 символа за име на департамента

ДанГрупа 1 символ за данъчната група на департамента с възможни стойности

‘А’,’Б’,’В’,’Г’,’Д’,’Е’,’Ж’ или ‘З’ Изходни данни: няма Забележка:

При промяна на данъчна група на департамент следва да се актуализират данъчните групи на всички артикули, принадлещажи към този департамент. В противен случай те няма да са достъпни за продажба (виж.т.4.6.5.).

 1. Команда: 48h / H – Въвеждане на дата и час

вход: <ДД-ММ-ГГ[8]> <SPACE[1]> <ЧЧ:ММ{:СС}[5(8)]> изход: квитанция

действие на ФПр: Сверява часовника със зададените дата и час и отпечатва актуалните стойности.

Входни данни:

ДД-ММ-ГГ Общо 8символа по два за дата, месец и година (последните две цифри),

разделени със символа ‘-‘ SPACE Празен символ

ЧЧ:ММ{:СС}        5 или 8символа със значение час, минута, по желание и секунда,

разделени със символа ‘:’ Изходни данни: няма

 1. Команда: 49h / I Програмиране на заглавни редове

вход: <НомерРед[1]> <;> <текст[Йо\/\/1-епдЫ]> изход: квитанция

действие на ФПр: Програмира съдържанието на зададения ред от заглавието (края) на бона.

Входни данни:

НомерРед 1 символ със стойности:

от ‘1’до ‘7’ -Клише (данни фирма), ‘8’ – рекламен текст в края на бона,

‘9’ -текст предхождащ 13-те символа за идентификационен код (по подразбиране ‘   ЕИК ‘

‘0’ – съобщение – поздрав за режим screensaverна външния дисплей текст Текст на клишето (брой символа за един ред според модела) , съобщение

– поздрав (20 символа) или текст преди идентификационен код (12 символа) Изходни данни: няма

 1. Команда: 4Ah / J – Програмиране на име и парола на оператор

вход: <ОпШ[2]> <;> ^пИме[20]> <;> ^пПарола[4]> изход: квитанция

действие на ФПр: Програмира име и парола на зададения оператор. Входни данни:

ОпNo Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

ОпИме 20 символа за име на посочения оператор

(ЭпПарола 4 символа, задаващи паролата на посочения оператор

Изходни данни: няма

2.4.8    Команда: 4Bh / K – Програмиране на артикул от базата данни

вход: <АртШ[1..5]> <;><АртИме[20]> <;> <Цена[1..10]> <;> <ДанГрупа[1]> {<;>

<ДепШ[1]>}

изход: квитанция

действие на ФПр: Програмира данни за зададения номер артикул от вътрешната база от данни. Цената може да бъде с променлива дължина, а полето за името е фиксирано.

Входни данни:

АртNo От 1до 5символа за номер на артикула

АртИме 20 символа за име на артикула

Цена 1 до 10символа за цена на артикула

ДанГрупа 1 символ за данъчната група на артикула с възможни стойности

‘А’,’Б’,’В’,’Г’,’Д’,’Е’,’Ж’ или ‘З’

ДепNo 1символ за номер на департамент получен по следния начин :Деп№

[Hex] + 80[Hex]пример: (Деп01 = 81 h; Деп02 = 82h; … ;Деп49 = B1 h)

Изходни данни: няма Забележки:

При програмиране на принадлежност към департамент, ФПр извършва проверка дали съответния департамент е със същата данъчна група. В случай на несъвпадение, промяната няма да се осъществи и ще се възстанови предишната стойност. Програмиране на стойност 0 (без принадлежност към департамент) е винаги възможно.

Ако не е зададено полето за номер на департамент, командата ще се изпълни със стойност 0 (без принадлежност към департамент).

 1. Команда: 4Ch / L – Програмиране на лого без задаване на номер (под номер 0)

вход: <ВМРфайл[9022]> изход: квитанция

действие на ФПр: Запомня в паметта зададения графичен рекламен файл под номер 0.Отпечатва информация за заредените в паметта графични файлове. Входни данни:

ВМРфайл Подготвения предварително *BMP fileс фиксирана дължина 9022байта

Изходни данни: няма Забележкэ:

ФПр има възможност за съхраняване на 10различни графични файла за лого с номера от 0до 9,като един от тях е “активен” и се отпечатва преди началото на бона. Ако няма зареден файл съответстващ на “активния” номер, ФПр ще работи, както при определена работа без лого.

 1. Команда: 4Dh / M – Програмиране на лого със задаване на номер

вход: <НомЛого[1]> <ВМРфайл[9022]> изход: квитанция

действие на ФПр: Запомня в паметта зададения графичен рекламен знак под зададения номер. Отпечатва информация за заредените в паметта графични

файлове.

Входни данни:

НомЛого 1 символ със стойност от ‘0’до ‘9’задаващ номера под който да бъде

съхранен графичния файл в паметта на принтера ВМРфайл Подготвения предварително *BMP fileс фиксирана дължина 9022байта

Изходни данни: няма

 1. Команда: 23h / # – Задаване /четене на “активен”номер файл за лого

вход: <НомЛого[1]> изход: квитанция

действие на ФПр: Задава номера на графичен файл, който е “активен” и ще отпечатва като лого преди началото на бона. Отпечатва информация за активния номер.

Входни данни:

НомЛого 1 символ със стойност от ‘0’до ‘9’или ‘?’.Цифрата задава активния

номера файл, а символа ‘?’предизвиква отговор с информация за активното лого и заредените в паметта графични файлове Изходни данни: няма

 1. Команда: 51h / Q – ‘QE’ – Разрешаване/’QD’ –Забраняване на принтирането на баркод в края на бон

вход: <Разр/Забр [1]> изход: квитанция

действие на ФПр: Принтирането на баркод в края на всеки клиентски бон зависи от параметър. Баркода от от тип EAN-13с формат описан в следващата команда.

Входни данни:

Разр/Забр 1 символ със стойност ‘E’ -позволен (enable)или ‘D’ -забранен (disable)

Изходни данни: няма

 1. Команда: 51h / Q – Задаване на формата на баркода, принтиран в края на бон ‘QF’

вход: <Т’>;< CodeForm [12]> изход: квитанция

действие на ФПр: Задаване на съдържанието на 12 символния баркод, принтиран на края на всеки клиентски бон.

Входни данни:

<Т’> 1 символ задължително ‘F’

<CodeForm>        12символа с възможни комбинации м/у следните:

 1. числа от 0до 9 –включени директно в баркода на съответните позиции

– 2символа ‘dd’ –вкючващи денят на съответната дата

 1. 2символа ‘mm’ –включващи месецът на съответната дата
 2. 2символа ‘yy’ –включващи последните два символа от годината на съответната дата
 3. 4символа ‘NNNN’ –включващи номера на бона

– 4символа ‘PPPP’ –включващи POSномера Изходни данни: няма

2.4.14Команда: 51h / Q – Принтиране на баркод ‘QP’

вход:<‘P’> <;> <CodeType[1]> <;> <CodeLen[2]> <;> <CodeData[0..255]> изход: квитанция

действие на ФПр:Отпечатва баркод от типа зададен в CodeTypeс дължина зададена в CodeLenи данни зададени в CodeData.

Входни данни:

‘P’ 1символ задължително ‘P’

CodeType 1символ с възможни стойности според таблицата по-долу

CodeLen 2байта за номер на байтовете според таблицата по-долу

CodeData От 0до 255байта

Изходни данни: няма

 

Barcodeтип <CodeType> <CodeLen> Обхват на <CodeData>
UPC-A ‘0’или‘A’ 11или 12 Цифри от‘0’до‘9’
UPC-E ‘1’или‘B’ 11или 12 Цифри от‘0’до‘9’
JAN13 (EAN13) ‘2’или‘C’ 12или 13 Цифри от‘0’до‘9’
JAN8 (EAN8) ‘3’оли‘D’ 7или 8 Цифри от‘0’до‘9’
CODE 39 ‘4’или‘E’ от 1до 10 Символи:‘SP’ ‘$’ ‘%’ ‘+’ ‘-? ‘.’ ‘/’ цифри от‘0’до‘9’букви от ‘А’ до‘Z’
ITF ‘5’или‘F’ от 2до 18 (evens only) Цифри от‘0’до‘9’
CODABAR ‘6’или‘G’ от 1до 15 Символи: ‘$‘ ‘+‘ ‘-‘

цифри от‘0’до‘9’букви от ‘А’ до‘D’CODE 93‘H’от 1до 14Байтове от0до7FCODE 128‘I’от 1до 12Байтове от0до7F

Ограничението в дължината на някой от типовете баркод е поради дължината на печат, а не заради съответния стандарт. Ако бъдат изпратени повече данни от указаното принтираният баркод може да не бъде коректен.

Забележка: При използването на CODE 128да се обърне внимание на стандарта на този тип баркод и разновидностите при използването му като 128А, 128В и 128С.

2.4.15Команда: 50h / P – Задаване на диапазон от номера за фактура

вход: <НачНомер [10]> <;> <КрНомер[10]> изход: квитанция

действие на ФПр: Програмира зададени начален и краен номер за фактура. Входни данни:

НачНомер 10 символа за начален номер

КрНомер 10 символа за краен номер

Изходни данни: няма Забележкэ:

За да се изпълни командата е необходимо да е налице едно от условията: диапазона от номера да е изчерпан, да не е бил използван или да не е бил задаван след последното нулиране на RAM.

 1. Команда: 52h / R – Програмиране на база данни клиенти

вход: <Опция[1]><;><КлиентМо[4]><;><ИмеПолуч[26]> <;> <ИмеКупув[16]> <;> <ЗДДС №[13]> <;> <ИдентЫо[13]> <;> <Адрес[30]> изход: няма

Действие на ФПр: Програмиране на база данни клиенти -Име фирма, МОЛ, ЕИК, адрес.

 

Входни данни :

Опция 1 символ ‘P’за програмиране

КлиентNo 4символа за номер на клиента

ИмеПолуч 26 символа за име на получателя (фирма получател)

ИмеКупув 16 символа за име на купувача (МОЛ)

ЗДДС13символа за ЗДДС номера на получателя

Булст 13 символа за идентификационния № на получателя

Адрес 30 символа за адрес на получателя

Изходни данни : няма

 1. Команда: 52h / R – Четене на база данни клиенти

вход: <Опция[1 ]><;><Клиент^[4]>

изход:< КлиентЫо [4]> <;><ИмеПолуч[26]> <;> <ИмеКупув[16]> <;> <ЗДДС №[13]> <;> <ИдентЫо[13]> <;> <Адрес[30]>

Действие на ФПр: дава информация за номера клиент Входни данни :

Опция 1символ ‘R’за четене на база данни клиенти

КлиентNo 4символа за номер на клиент

Изходни данни :

КлиентШ 4 символа за номер на клиент

ИмеПолуч 26 символа за име на получателя (фирма получател)

ИмеКупув 16 символа за име на купувача (МОЛ)

ЗДДС13символа за ЗДДС номера на получателя

Булст 13 символа за идентификационния № на получателя

Адрес 30 символа за адрес на получателя

 

2.5    КОМАНДИ ЗА ЧЕТЕНЕ НА ДАННИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕТО

Набор от команди, позволяващи получаване на информация от ФПр, както за програмираните параметри, така и допълнителна полезна информация.

2.5.1    Команда: 60h / ‘ – Четене на номерата на ФПр

вход: няма

изход: <Инд^[8]> <;> <Фиск^[8]>

действие на ФПр: Дава информация за записаните във ФП индивидуален номер на фискалното усторойство и номера на фискалната му памет.

Входни данни: няма Изходни данни:

ИндNo 8символа индивидуален номер на фискалното устройство

ФuскNo 8символа номер на фискалната памет

 1. Команда: 61 h / a – Четене на идентификационен код

вход: няма

изход: <ИдентКод[13]> <;><ТипЕИК><;><РегНомерНАП><;><РегДатаНАП><;> действие на ФПр: Дава информация за програмирания идентификационен код (виж програмиране на идентификационен код (т.4.3.1.).

Входни данни: няма Изходни данни:

ИдентКод 13 символа идентификационен код

ТипЕИК 1 байт тип за ЕИК: 0- булстат, 1-ЕГН, 2- ЛНЧ, 3-служебен номер

РегНомерНАП     Регистрационен номер на ФУ, даден от НАП при регистрация РегДатаНАП      Дата на вписване в регистрите на НАП

 1. Команда: 62h / b – Четене на данъчни ставки

вход: няма

изход:<xx.xx%[6]> <;> <xx.xx%[6]> <;> <xx.xx%[6]> <;> <xx.xx%[6]> <;> <xx.xx%[6]> <;> <xx.xx%[6]> <;> <xx.xx%[6]> <;> <xx.xx%[6]>

действие на ФПр: Дава информация за актуалните (последните записани във ФП) коефициенти на данъчните ставки. Входни данни: няма Изходни данни:

xx.xx% 6символа за данъчна ставка съответно за дан. група А,Б,В,Г,Д,Е,Ж и З

 1. Команда: 63h / c – Четене на десетична точка

вход: няма изход:<D>

действие на ФПр: Дава информация за актуалния (последния записан във ФП) формат на представяне на числата. Входни данни: няма Изходни данни:

‘D’ 1символ със стойност ‘0’за цели числа и стойност ‘2’за дробни числа

 1. Команда: 64h / d – Четене на видовете плащания

вход: няма

изход: <ИмеПлащ0[10]> <;> <ИмеПлащ1[10]> <;> <ИмeПлащ2[10]> <;> <ИмеПлащ3[10]> <;> <ИмеПлащ4[10]> <;> <КурсВалута[10]> <КодПл0[1]><;> <КодПл1[1]><;> <КодПл2[1]><;> <КодПл3[1]><;> <КодПл4[1]>

действие на ФПр: Дава информация за програмираните имена на всички видове плащания.

Входни данни: няма Изходни данни:

ИмеПлаи^ 10 символа за името на съответното плащане (от 0до 4)

КурсВалута        10символа за курс на плащане 4

КодПл0 1 символ за код на плащане 0 = 0xFF (лева в брой)

КодПл1 1 символ за код на плащане 1 (стайност по подразбиране ‘7’)

КодПл2 1 символ за код на плащане 2 (стайност по подразбиране ‘1’)

КодПлЗ 1 символ за код на плащане 3 (стайност по подразбиране ‘2’)

КодПл4 1 символ за код на плащане 4 = 0xFF (валута в брой)

2.5.6   Команда: 65h / е – Четене на параметри

вход: няма

изход: <Ш.Каса[4]> <;> <ПарЛого[1]> <;> <ПарЧекмедже[1]> <;> <ПарАвтРезач[1]> <;> <ПарПрозрДисп[1]> <;> <ПарЕКЛ/ПарАрт[1]> <;> <ПарВалута[1]> <;> <ПарШрифтЕКЛ[1]><;> <резервиран[1]><;> <ПарЕдинОп[1]>

действие на ФПр: Дава информация за програмирания номер на касово и системни параметри на ФУ. Входни данни: няма Изходни данни:

NoКаса

ПарЛого

ПарЧекмедже

ПарАвтРезач

ПарПрозрДисп

ПарЕКЛ /

ПарАрт

ПарВалута

ШрифтЕКЛ”

резервиран ПарЕдинОп

4 символа за номер на касово място

1 символ със стойност ‘1’ за работа с лого и стойност ‘0’ за работа без лого 1 символ със стойност ‘1’ за работа с чекмедже и стойност ‘0’ за работа без чекмедже

1 символ със стойност ‘1’ за работа с резач и стойност ‘0’ за работа без резач

1символ със стойност ‘1’за работа с “прозрачен дисплей” и стойност ‘0’за работа без “прозрачен дисплей”

За ФУ с ЕКЛ:1 символ със стойност ‘1’за съкратена КЛ и стойност ‘0’за подробна КЛ

За Фу с КЛЕН:1 символ със стойност ‘0’за съкратен отчет по артикули и стойност ‘1’ за подробен отчет по артикули

1 символ със стойност ‘1’ за работа с валута и стойност ‘0’ за работа без валута

1символ със стойност ‘1’за печат ЕКЛ с нисък шрифт или стойност 0за печат на ЕКЛ с нормален шрифт

1 символ със стойност ‘1’ за работа с един оператор с променливо име Забележка:

ШрифтЕКЛ*– важи само за устройства с ЕКЛ

ПарЕКЛза фискални устройства с дневна ЕКЛ се разбира кратка или разширена; ПарАртза устройства с КЛЕН се разбира кратък или разширен отчет на артикули като ‘0’е за кратък отчет, ‘1’ за разширен

2.5.7    Команда: 66h / f – Четене на статус-дисплей и принтер

вход: няма

изход: <Пар.Дисп[1]> <;><СтатПринтер[4]><;><ФлагСерв> действие на ФПр: Дава информация за наличието на външен дисплей статус на принтера. Входни данни: няма Изходни данни:

и подробен

ПарДисп СтатПринтер

ФлагСерв

Статус байтове (ST0..ST3)

1 символа за наличие на дисплей ‘Y’ / ‘N’

4символа за подробен статус на принтера ST0,ST1,ST2,ST3,описани побитово по-долу.(за ФП които го поддържат). В останалите случаи 4 символа ‘ ‘

1 символ ‘J’за поставен затворен jumperили ‘ ‘ за отворен

ST0.0 – 0 ST0.1 – 0

ST0.2 -ниво на сигнала за чекмедже ST0.3 -принтера не е готов ST0.4 – 1

ST0.5– отворен капак ST0.6 – paper feed status

ST0.7 – 1

ST1.0– резервиран ST1.1– резервиран ST1.2– резервиран ST1.3 -проблем с ножа

ST1.4– 0

ST1.5 -фатална грешка ST1.6 -прегрят принтер

ST1.7– 1

ST2.0 – JNP (journal paper near end) ST2.1 – RNP (receipt paper near end) ST2.2 – JPE (journal paper end) ST2.3 – RPE (receipt paper end) ST2.4 – 0

ST2.5 -резервиран ST2.6 -резервиран

ST2.7 – 1

ST3.0 -недовършен печат ST3.1– резервиран ST3.2– резервиран ST3.3– резервиран

ST3.4– 0

ST3.5– резервиран ST3.6– резервиран

ST3.7– 1

Забележка: Статус байтове (ST0..ST3)се използват само в Tremol T260F

2.5.8   Команда: 67h / g – Четене на регистри на департамент

вход: <ДепШ[2]>

изход: <ДепШ[2]> <;><ДепИме[20]> <;> <ДанГрупа[1]> <;> <Оборот[11]> <;> <ПродКол[11]>

действие на ФПр: Дава информация за програмираните данни, оборота продаденото количество от зададения номер департамент.

Входни данни:

ДепNo 2символа за номер на департамента

Изходни данни: няма

ДепNo 2символа за номер на департамента

ДепИме 20 символа за име на департамента

ДанГрупа 1 символ за данъчната група на департамента с възможни стойности

‘А’,’Б’,’В’,’Г’,’Д’,’Е’,’Ж’ или ‘З’

Оборот 11 символа за натрупания оборот от департамента

ПродКол 11 символа за продаденото количество от департамента

и

2.5.9    Команда: 68h / h – Четене на дата и час

вход: няма

изход: <ДД-ММ-ГГГГ[10]> <SPACE[1]> <ЧЧ:ММ[5]> действие на ФПр: Дава информация за текущата дата и час. Входни данни: няма Изходни данни:

ДД-ММ-ГГГГ       Общо 10символа по два за дата, месец и година (последните две цифри),

разделени със символа ‘-‘ SPACE Празен символ

ЧЧ:ММ 5 символа със значение час и минута, разделени със символа ‘:’

 1. Команда: 69h / i – Четене на заглавни редове

вход: <Ш.Ред[1]>

изход:<No.Ред[1]> <текст[38]>

действие на ФПр: Дава информация за програмираното съдържание на зададения

ред.

Входни данни:

Номер Ред 1 символ със стойност от ‘0’до ‘9’

Изходни данни:

Номер Ред 1 символ със стойност от ‘0’ до ‘9’

текст Текст на клишето (38символа) , съобщение -поздрав (20символа) или

текст преди идентификационен код (12 символа)

 1. Команда: 6Ah / j – Четене на име и парола на оператор

вход: <ОпШ[2]>

изход:< ОпШ[2]> <;> <ОпИме[20]> <;> <ОпПар[4]>

действие на ФПр: Дава информация за програмираните име и парола на зададения оператор.

Входни данни:

ОпNo Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

Изходни данни:

ОпNo Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

ОпИме 20 символа за име на зададения оператор

ОпПарола 4 символа, задаващи паролата на зададения оператор

 1. Команда: 6Bh / k – Четене на регистри на артикул

вход: <Арт^[5]>

изход: <Арт№[5]> <;> <АртИме[20]> <;> <Цена[11]> <;> <ДанГрупа[1]> <;> <Оборот[11]> <;> <ПродКол[11]> <;> <БрПослОтч[5]> <;> <ДатаЧас[16]> <;> <ДепШ[1]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за регистрите на зададения артикул. Входни данни:

АртNo От 1 до 5 символа за номер на артикула
Изходни данни:
АртNo 5 символа за номер на артикула
АртИме 20 символа за име на артикула
Цена 11 символа за цена на артикула
Дан.група 1 символ за данъчната група на артикула с възможни стойности
‘А’,’Б’,’В’,’Г’,’Д’,’Е’,’Ж’ или ‘З’
Оборот 11 символа за натрупания оборот от артикула
ПродКол 11 символа за продаденото количество на артикула
БрПослОтч 5 символа за номера на последния извършен артикулен отчет с нулиране
ДатаЧас 16символа за датата и часа на последния артикулен отчет с нулиране
ДепNo 1символ за номер на департамент получен по следния начин :ДепЫо
[Hex] + 80[Hex]пример: (Деп01 = 81 h; Деп02 = 82|-|;…;Деп49 = B1h)

2.5.13Команда: 6Ch / l – Отпечатване на лого

вход:<номер> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва лого, със определения “активен” графичен файл. Входни данни:

Номер Номер на логото което да се отпечати, ако се пропусне се печати 0

Изходни данни: няма

2.6    КОМАНДИ ЗА ОПЕРАЦИИ С БОНОВЕ

Следващите команди се използват основно за маркиране на продажби с ФПр. В тази група влизат и няколко спомагателни команди, даващи информация за текущия бон, както и командите за служебно въвеждане и извеждане на суми.

2.6.1    Команда: 2ЕГ1/ . – Отваряне на служебен бон

вход: <ОпШ[2]> <;> <ОпПар[4]> {<;> <ПарЕКЛ[1]><;><ПарПечат>} изход: квитанция

действие на ФПр: Отваря служебен бон със зададения оператор (виж. т.3.2.5.). Параметъра ПарЕКЛ определя дали бона да се запише в ЕКЛ, независимо от програмирания тип на ЕКЛ (съкратена или разширена).

Входни данни:

ОпNo Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

ОпПарола 4 символа с паролата на зададения оператор

ПарЕКЛ1 символ със стойност ‘0’ – записва се според програмирания тип ЕКЛ и ‘J’

– записва се независимо от програмирания тип ЕКЛ ПарПечат 1 символ със стойност ‘0’за постъпков печат / ,1’за отложен печат

Изходни данни: няма Забележка:

ПарЕКЛважи само за устройства с ЕКЛ За печат на обърнат текст виж3.3.

 1. Команда: 2Fh / / – Затваряне на служебен бон

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Затваря служебен бон. Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 30h / 0 – Отваряне на фискален бон

вход: <ОпШ[2]> <;> <ОпПар[4]> {{<;> <ПарДетайл[1]> <;> <ПарДДС[1]> }<;> <ПарФакт[1]> <;> <ИмеПолуч[26]> <;> <ИмеКупув[16]> <;> <ЗДДС №[13]> <;> <ИдентШ[13]> <;> <Адрес[30]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Отваря фискален бон (фактура) със зададения оператор и със зададените параметри за формат на бона и ДДС в бона, зададените данни за клиента при фактура

Входни данни:

ОпШ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

ОпПар 4 символа с паролата на зададения оператор

ПарДет 1 символ ‘0’ или ‘1’ без значение при ПарФакт=1

ПарДДС 1 символ ‘0’ или ‘1’ без значение при ПарФакт=1

ПарФакт 1 символ със стойност:   ‘0’ – стандартен фиск. бон

‘1’ -фактура

‘2’ – стандартен фиск. бон с отложен печат ‘3’ – фактура с отложен печат

ИмеПолуч 26 символа за име на получателя (фирма получател)

ИмеКупув 16 символа за име на купувача (МОЛ)

ЗДДС13символа за ЗДДС номера на получателя

Булст 13 символа за идентификационния № на получателя

Адрес 30 символа за адрес на получателя

Изходни данни: няма Забележка:

Тази команда има три разновидности: стандартен фискален бон, фискален бон -фактура и всеки един от тях с възможност за отложен печат. (виж точки 2.6.3.1, 2.6.3.2, 2.6.3.3)

2.6.3.1Команда: 30h / 0 – Отваряне на стандартен фискален бон вход: <ОпШ[2]> <;> <ОпПар[4]> {<;> <ПарДетайл[1]> <;> <ПарДДС[1]><;> <ПарФакт[1]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Отваря фискален бон със зададения оператор и със зададените параметри за формат на бона и ДДС в бона. Входни данни:

ОпNo Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

ОпПар 4 символа с паролата на зададения оператор

ПарДетайл 1 символ със стойности ‘0’ за съкратен формат или ‘1’ за детайлен ПарДДС 1 символ със стойности ‘0’ или ‘1’ съответно без или с ДДС в бона

ПарФакт 1 символ със стойност:    ‘0’ – стандартен фиск. бон

‘2’ – стандартен фиск. бон с отложен печат

Изходни данни: няма Забележка:

При стандартен фискален бон не се задават параметрите след ПарФакт, а той се използва в този вариант на командата за отложен печат (виж т.2.6.3.3). Параметрите (ПарДетайл и ПарДДС) не са задължителни, но ако ги има трябва да са винаги и двата. Ако не се зададат командата се изпълнява, както когато са със стойност ‘0’.

2.6.3.2Команда: 30h / 0 – Отваряне на разширен фиск. бонфактура вход: <ОпШ[2]> <;> <ОпПар[4]> <;> <ПарДетайл[1]> <;> <ПарДДС[1]> <;> <ПарФакт[1]> <;> <ИмеПолуч[26]> <;> <ИмеКупув[16]> <;><ЗдДс №[13]> <;> <ИдентШ[13]> <;> <Адрес[30]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отваря разширен клиентски фискален бон (фактура) със зададения оператор и със зададените данни за клиента.

Входни данни:

ОпШ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

ОпПар 4 символа с паролата на зададения оператор

ПарДет 1 символ ‘0’ или ‘1’ без значение при ПарФакт=1

ПарДДС 1 символ ‘0’ или ‘1’ без значение при ПарФакт=1

ПарФакт 1 символ със стойност:   ‘1’ – фактура

‘3’ – фактура с отложен печат

ИмеПолуч 26 символа за име на получателя (фирма получател)

ИмеКупув 16 символа за име на купувача (МОЛ)

ЗДДС № 13 символа за ЗДДС номера на получателя

Булст 13 символа за идентификационния № на получателя

Адрес 30 символа за адрес на получателя

Изходни данни: няма Забележка:

Фактура може да бъде издадена само при условие, че е зададен и не е изчерпан диапазона от номера.

2.6.3.3Команда: 30h / 0 – Отваряне на фискален бон с отложен (сесиен) печат (ускоряване на печата)

Тази опция позволява ускоряване на печата, като се избягва ефекта на накъсване -резултат от изключително бързия печат и недостатъчно бързата комуникация с ФП (данните се отпечатват по-бързо отколкото могат да се предадат). Представлява модификация на предната команда в двата и варианта (стандартен или фактура), като се модифицира стойността на <ПарФакт[1]> по следния начин:

ПарФакт 1 символ със стойност ‘2’ или ‘3’ съответно за стандартен бон или фактура

действие на ФПр: Отваря фискален бон (стандартен или фактура) като всички следващи команди се изпълняват но без да се отпечатва съответната информация на принтера. Данните за печат се съхраняват за да бъдат отпечатани наведнъж за целия бон, при подаване на команда за затварянето му (36hили 38h).

2.6.4    Команда: 31 h / 1 – Продажба /корекция на свободен артикул

вход: <имеПрод[36]> <;> <ДанГрупа[1]> <;> <Цена[1..10]> {<‘*’> <Кол[1..10]>} {<‘/> <отст/надб[2.. 7]>}{<‘: ><отст/надб[2.. 8]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Регистрира продажба или корекция на артикул със зададените име, цена, количество, данъчна група и/или отстъпка/надбавка върху транзакцията. Входни данни:

имеПрод 36 символа за име на свободния артикул

ДанГрупа 1 символ за данъчната група на артикула с възможни стойности

‘А’,’Б’,’В’,’Г’,’Д’,’Е’,’Ж’ или ‘З’

Цена 1 до 10 символа.за цена на артикула

*‘ 1символ ‘*’указващ наличието на поле за количество

Количество 1 до 10 символа за продавано количество от артикула

,‘ 1символ ‘,’указващ наличието на поле за процентна отстъпка/надбавка

отст/надб 2 до 7символа за процентна стойност на отстъпката/надбавката

‘;’ 1символ ‘:’указващ наличието на поле за стойностна отстъпка/надбавка

отст/надб 2 до 8 символа за стойност на отстъпката/надбавката (с минус отпред за отстъпка)

Изходни данни: няма Забележки:

Ако в полето <Цена> се постави знак ‘-‘пред стойността, командата се изпълнява от ФПр като “корекция” (само ако е налице достатъчна сума в бона от съответната данъчна група).

Полетата за количество не са задължителни. Ако не са зададени ФПр изпълнява командата с количество 1.000 -единично количество (виж т.2.2.1.).

Полетата за отстъпка/надбавка не са задължителни. Отстъпката/надбавката може да бъде единствено процентна и се определя в зависимост от наличието на знак ‘-‘или липсата му. Не е разрешена корекция с отстъпка/надбавка.

2.6.5   Команда: 32h / 2 – продажба / корекция на артикул от базата данни на ФПр

вход: <знак[1]> <ШАрт[5]> {<‘$’> <Цена[1..8]>} {<‘*’> <Кол[1..10]>} {<‘,’> <отст/надб[2..7]>} {<‘;’> <отст/надб[2..7]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Регистрира продажба или корекция на зададения номер артикул

от вътрешната база данни на ФПр със зададеното количество. Входни данни:

знак 1 символ с възможни стойности: ‘SP’ или ‘+’за продажба и стойност ‘-‘за

корекция

NoАрт 5символа за номер на артикула от базата данни на ФПр

*‘ 1символ ‘*’указващ наличието на поле за количество

Кол 1 до 10 символа за продавано количество от артикула

,‘ 1символ ‘,’указващ наличието на поле за отстъпка/надбавка

отст/надб 2 до 7символа за процентна стойност на отстъпката/надбавката

‘;’ 1символ ‘:’указващ наличието на поле за стойностна отстъпка/надбавка

отст/надб 2 до 8символа за стойност на отстъпката/надбавката (с минус отпред за

отстъпка)

$’ 1символ ‘$’указващ наличието на поле за цена

Цена 1 до 8символа за продавано цена на артикула

Изходни данни: няма Забележки:

Ако за зададения артикул е програмирана принадлежност към департамент, то ФПр ще изпълни командата, само ако артикула и департамента са от една и съща данъчна група.

Корекция е възможна, само ако в буфера на текущия бон е имало съответната продажба. Буфера съхранява последните 120продажби на артикули от вътрешната база данни в рамките на текущия бон. 2.6.6    Команда: 33h / 3 – Междинна сума

вход: <Печат[1]> <;> <ВизДиспл[1]> {<‘:’> <Ст-ст[1..10]>} {<‘/> <проц[2..7]>} изход: <Ст-ст[11]>

действие на ФПр: Извършва изчисляване на междинната сума с опции за печат и визуализация на дисплея. Дава информация за стойността на изчислената сума. Ако е зададена стойностна или процентна отстъпка/надбавка, то задължително се отпечатват натрупаната до момента сума и стойността на отстъпката/надбавката.

Входни данни:

Печат 1 символ с възможна стойност ‘1’ или ‘0’ указващ съответно дали да се

отпечатва междинната сума или не ВизДиспл 1 символ с възможна стойност ‘1’или ‘0’указващ съответно дали да се

визуализира междинната сума или не ‘:‘ 1символ ‘:’указващ наличието на поле за стойностна отстъпка/надбавка

Ст-ст 1 до 10 символа за стойност на отстъпката/надбавката

,‘ 1символ ‘,’указващ наличието на поле за процентна отстъпка/надбавка

проц 2 до 7символа за процентна стойност на отстъпката/надбавката

Изходни данни:

Ст-ст 11 символа за стойност на междинната сума преди изчисляването на

отстъпката/надбавката

Забележки:

Задаването на отстъпка или надбавка може да бъде само в един от двата вида: процентен или стойностен.

Когато отстъпката/надбавката е процентна, сумата се разпределя пропорционално между натрупванията, участващи във формирането на междинната сума и автоматично се разпределят в оборота по данъчните групи.

Стойностна отстъпка/надбавка може да се прави само при условие, че всички продажби, формиращи тази междинна сума са от една и съща данъчна група и от един и същ департамент (или без департамент).

 1. Команда: 34h / 4 – Продажба /корекция в департамент

вход: <имеПрод[36]> <;> <ДепNo[1]> <;> <Цена[1..10]> {<‘*’> <Кол[1..10]>} {<‘,’> <отст/надб[2.. 7]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Регистрира продажба или корекция в посочения департамент на артикул със зададените име, цена, количество, данъчна група на посочения департамент и/или отстъпка/надбавка върху транзакцията. Входни данни:

имеПрод 36 символа за име на продажбата

ДепNo 1символ за номер на департамент получен по следния начин :ДепЫо

[Hex] + 80[Hex]пример: (Деп01 = 81 h; Деп02 = 82h;   ; Деп19 = 93h) Цена 1 до 10символа.за цена на департамента

*‘ 1символ ‘*’указващ наличието на поле за количество

Количество        1до 10символа за продавано количество от департамента ‘,‘ 1символ ‘,’указващ наличието на поле за отстъпка/надбавка

отст/надб 2 до 7 символа за процентна стойност на отстъпката/надбавката

‘;’ 1символ ‘:’указващ наличието на поле за стойностна отстъпка/надбавка

отст/надб 2 до 8 символа за стойност на отстъпката/надбавката (с минус отпред за

отстъпка) Изходни данни: няма Забележки:

Продажбата (корекцията) ще бъде натрупана в данъчна група, съответстваща на данъчната група на посочения департамент, като сумата и количеството ще се натрупат (извадят) от съответния департаментен регистър.

Ако в полето <Цена> се постави знак ‘-‘пред стойността, командата се изпълнява от ФПр като “корекция” (само ако са налице съответните условия -достатъчна сума по данъчна група в бона и достатъчни сума и количество в департаментния регистър).

Полетата за количество не са задължителни. Ако не са зададени ФПр изпълнява командата с количество 1.000 -единично количество (виж т.2.2.1.).

Полетата за отстъпка/надбавка не са задължителни. Отстъпката/надбавката може да бъде единствено процентна и се определя в зависимост от наличието на знак ‘-‘ или липсата му. Не е разрешена корекция с отстъпка/надбавка.

 1. Команда: 35h / 5 – Плащане

вход: <ВидПл[1]> <;> <ПарБезРесто[1]> <;> <сума[1..10]> {<;> <ПарВидРесто[1]>} изход: квитанция

действие на ФПр: Извършва се плащане в бона, със зададени вид плащане и получена сума, както и дали да има ресто и какъв да е вида му.

Входни данни:

ВидПл 1 символ с възможни стойности ‘0’,’1′,’2′,’3’или’4′, според вида плащане

ПарБезРесто      1символ с възможна стойност ‘0’или ‘1’указващ съответно дали да се

изчислява ресто или не (без значение при плащане 0 “в брой”) сума 1 до 10символа за получената сума или един символ ‘”‘за плащане с

точната сума, или ‘-‘ за войд на всички плащания в бележката ПарВидРесто     1символ с възможна стойност ‘0’,’1′ или ‘2’указващ съответно рестото да

бъде в брой, в същия вид плащане или във валута Изходни данни: няма Забележки:

С използването на тази команда ФПр влиза в процедура по плащане. Следващи продажби и/или корекции не са разрешени.

В полето “сума” може да бъде зададена както стойност0 -плащане на нулева сметка, така и стойност кавичка-плащане със сума равна на дължимата.

При положение, че получената сума е по-голяма или равна на общата сума (дължимата сума), ФПр излиза от процедурата по плащане, като ако сумата е по-голяма и <ПарБезРесто> не е 1, се изчислява ресто според зададения от стойността на <ПарВидРесто> начин.

При положение, че сумата е по-малка, се изчислява нова дължима сума, служеща за основа при следващо плащане.

За да може да се затвори бона е необходимо последното извършено плащане да е било достатъчно за покриване на общата сума (дължимата сума), т.е. процедурата по плащане да е приключила.

При положение, че няма достатъчно налични суми в брой или във валута за връщане на ресто, командата не се изпълнява.

<ПарБезРесто> се взима в предвид само при допълнителните плащания (1, 2, 3или 4),като в този случай оператора се задължава с цялата получена сума.

 1. Команда: 36h / 6 – Автоматично затваряне на бон

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Затваря фискален бон, като автоматично извършва плащане “В БРОЙ” със сума равна на дължимата. Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 37h / 7 – Печат на свободен текст

вход: <текст[34]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва свободен текст. Входни данни: Текст Свободен текст 34символа

Изходни данни: квитанция Забележки:

Тази команда може да се използва и извън бон (фискален или служебен), но винаги с дължина на текста не повече от 34символа.

 1. Команда: 38h / 8 – Затваряне на фискален бон

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Затваря фискален бон. Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 39h / 9 – Корекция на всички плащания и затваряне на фискален бон

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Командата е позволена само когато фискалния бон не е затворен. Корекция на всички плащания и затваря фискален бон. Ако плащането е започнало, тогава се довършва плащането и се затваря фискалния бон.

Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 3Ah / : – Отпечатване на дубликат

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва се 1брой дубликат на последния бон (виж т.2.2.2.). Входни данни: няма Изходни данни: няма Забележки:

По време на печат на дубликата ФПр не приема други команди. Тъй като печата може да продължи относително дълго време, е удобно да се използва следния метод за установяване на готовност: След получаване на квитанция, се започва изпращане през определено време на непакетирано съобщение (1 байт “04”), като се чака получаване на отговор, означаващ че ФПр е готов за получаване на нови команди.

 1. Команда: 3Bh / ; – Въвеждане /извеждане на служебни суми

вход: <ОпШ[2]> <;> <ОпПарола[4]> <;> <ВидПл[1]> <;> <сума[1 ..10]><‘@ ‘[1 ]><текст[36]> изход: квитанция

действие на ФПр: Въвежда /извежда зададената сума в зададения вид плащане от регистрите на зададения оператор (знак ‘-‘пред сумата означава извеждане). Входни данни:

Оп№ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

ОпПарола 4 символа с паролата на посочения оператор

ВидПл 1 символ ‘0’ за плащане в брой

сума 1 до 10 символа за въведена/изведена сума

@‘ Символ @

Текст Текст 34байта

Изходни данни: няма

 

2.7    КОМАНДИ ЗА ЧЕТЕНЕ НА ДАННИ ОТ РЕГИСТРИТЕ НА ФПР

Този набор от команди позволява получаване на информация за състоянието на регистрите на ФПр, без това да предизвиква някаква активност от страна на устройството, т.е. данните се получават без да се отпечатват или да се визуализират на дисплея.

 1. Четене на регистри на артикул и департамент

Командите са съответно 67h / gи 6Bh / k ,които са описани подробно в частта “ЧЕТЕНЕ НА ДАННИ ЗА ПРОГРАМИРАНЕТО”.

 1. Команда: 6Dh / m – Четене на дневни суми по данъчни групи

вход: няма

изход: <СумаДанГрА[11]> <;> <СумаДанГрБ[11]> <;> <СумаДанГрВ[11]> <;> <СумаДанГрГ[11]> <;> <СумаДанГрД[11]> <;> <СумаДанГрЕ[11]> <;> <СумаДанГрЖ[11]> <;> <СумаДанГрЗ[11]> <;><ОбщаСума[11]> <;> действие на ФПр: Дава информация за натрупаните суми по различните данъчни групи в рамките на текущия дневен отчет.

Входни данни: няма Изходни данни:

СумаДанГр 11 символа за натрупаната сума за съответната данъчна група

ОбщаСума до 11символа за общата натрупаната сума

 1. Команда: 6ЕГ1/ n – Четене на регистри – 0 (налични)

вход: <‘0’>

изход: <‘0’> <;> <СумаПл0[11]> <;> <СумаПл1[11]> <;> <СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за наличните суми по различните видове плащания.

Входни данни:

<‘0’> 1 символ задължително ‘0’

Изходни данни:

<‘0’> 1 символ задължително ‘0’

СумаПл 11 символа за натрупаната сума от съответния вид плащане

 1. Команда: 6ЕГ1/ n – Четене на регистри – 1 (общи)

вход: <‘1’>

изход: <‘1’> <;> <БрКлиенти[5]> <;> <БрОтс[5]> <;> <СумаОтс[11]> <;> <БрНадб[5]> <;> <СумаНадб[11]> <;> <БрВойд[5]> <;> <СумаВойд[11]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за броя клиенти (броя издадени фискални бонове), броя извършени отстъпки, надбавки и корекции и съответните натрупани

суми.

Входни данни:

<Т> 1 символ задължително ‘1’ Изходни данни:

<Т> 1 символ задължително ‘1’

БрКлиенти 5 символа за брой клиенти

БрОтс 5 символа за брой отстъпки

СумаОтс 11 символа за натрупаната сума от отстъпки

БрНадб 5 символа за брой надбавки

СумаНадб 11 символа за натрупаната сума от надбавки

БрВойд 5 символа за брой корекции

СумаВойд 11 символа за натрупаната сума от корекции

2.7.5    Команда: 6ЕГ1/ n – Четене на регистри – 2 (въведени)

вход: <‘2’>

изход: <2> <;> <СумаПл0[11]> <;> <СумаПл1[11]> <;> <СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;> <БрВъвед[5]> <;><;><ОбщаСумаВъв[11]> <;> действие на ФПр: Дава информация за служебно въведените суми по различните видове плащания и за общия брой на извършените въвеждания.

Входни данни:

<‘2’> 1 символ задължително ‘2’

Изходни данни:

<‘2’> 1 символ задължително ‘2’

СумаПл 11 символа за въведена сума в съответния вид плащане

БрВъвед 5 символа за общия брой направени въвеждания

ОбщаСумаВъв     11символа за общата въведена сума

 1. Команда: 6ЕГ1/ n – Четене на регистри – 3 (изведени)

вход: <‘3’>

изход: <‘3’> <;> <СумаПл0[11]> <;> < СумаПл1[11]> <;> < СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;> <БрИзвед[5]> <;><ОбщаСумаИзв[11]> <;> действие на ФПр: Дава информация за служебно изведените суми по различните видове плащания и за общия брой на извършените извеждания.

Входни данни:

<‘3’> 1 символ задължително ‘3’

Изходни данни:

<‘3’> 1 символ задължително ‘3’

СумаПл 11 символа за изведена сума в съответния вид плащане

БрИзвед 5 символа за общия брой направени извеждания

ОбщаСумаИзв     11символа за общата изведена сума

 1. Команда: 6ЕГ1/ n – Четене на регистри – 4 (получени)

вход: <‘4’>

изход: <‘4’> <;> <СумаПл0[11]> <;> <СумаПл1[11]> <;> <СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за получените от продажби суми по различните видове плащания.

Входни данни:

<‘4’> 1 символ задължително ‘4’

Изходни данни:

<‘4’> 1 символ задължително ‘4’

СумаПл 11 символа за получена от продажби сума в съответния вид плащане

 1. Команда: 6ЕГ1/ n – Четене на регистри – 5 (броячи)

вход: <‘5’>

изход: <Ъ’> <;> <БрОтч[5]> <;> <ЫоПослБлФП[5]> <;> <ЫоЕКП[5]> <;> <ДатаЧас[16]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за актуалния брояч на дневните отчети с нулиране Z,номера на последния блок записан във ФП, номер ЕКЛ (ако има) и датата и часа на последния блок записан във ФП.

Входни данни:

<‘5’> 1 символ задължително ‘5’

Изходни данни:

<‘5’> 1 символ задължително ‘5’

БрОтч 5 символа за номер на последен отчет

ШПослБлФП      5символа за номер на последен блок от ФП NoEKn* 5символа за номер на ЕКЛ

ДатаЧас 16 символа за датата и часа на последния блок от ФП

Забележки:

NoEKn* -важи само за устройства с ЕКЛ

 1. Команда: 6ЕГ1/ n – Четене на регистри – 6 (върнати)

вход: <‘6’>

изход: <‘6’> <;> <СумаПл0[11]> <;> <СумаПл1[11]> <;> <СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за върнатите като ресто суми по различните видове плащания.

Входни данни:

<‘6’>

Изходни данни:

<6>

СумаПл

1символ задължително ‘6’

I символ задължително ‘6’

II символа за върната като ресто сума в съответния вид плащане

 1. Команда: 6ЕГ1/ n – Четене на регистри – 7 –Обща сума във ФП

вход: <‘Т>

изход: <‘Т> <;> <СумаОборФП[14]> <;> < СумаДДСфп1[14]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за общата сума на оборота във фП и общата

сума на ДДС във ФП

Входни данни:

<‘Т> 1 символ задължително ‘7’

Изходни данни:

<‘Т> 1 символ задължително ‘7’

СумаОборФП      14символа за общата сума на оборота във фП

СумаДДСфп       14символа за общата сума на ДДС във фП

 1. Команда: 6Еп / n –Четене на регистри – 9 –Електронен подпис на последен дневен отчет

вход: <‘9’>

Изход: <‘9’> <;> <SYGN[40]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за контролната сума (електронен подпис) на последния дневен отчет

Входни данни:

<‘9’> 1 символ задължително ‘9’

Изходни данни:

<‘9’> 1 символ задължително ‘9’

SYGN 40 символа електронен подпис на дневния отчет

 1. Команда: 6Еп / n –Четене на регистри – : –Общ дневен оборот от КЛЕН

вход:<‘:’>

Изход:<‘:’> <;> <Оборот[14]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за общата сума на КЛЕН като я визуализира на

дисплея.

Входни данни:

<:> 1символ задължително ‘:’

Изходни данни:

<:> 1символ задължително ‘:’

Оборот 14 символа за общата сума от КЛЕН

 1. Команда: 6Fh / o – Четене на операторски отчет – 1 (общи)

вход: <‘1’> <;> <Оп.Ш[2]>

изход: <‘Г> <;> <ОпШ[2]> <;> <БрКл[5]> <;> <БрОтст[5]> <;> <СумаОтст[11]> <;> <БрНадб[5]> <;> <СумаНадб[11]> <;> <БрВойд[5]> <;> <СумаВойд[11]> <;> действие на ФПр: Дава информация за общия брой клиенти, отстъпки, надбавки, корекции и сумите натрупани по тях за зададения оператор. Входни данни:

<Т> 1 символ задължително ‘1’

ОпNo

Изходни данни:

<‘Г>

Оп^

БрКл

БрОтст

СумаОтст

БрНадб

СумаНадб

БрВойд

СумаВойд

Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

1 символ задължително ‘1’

Символ(и) от ‘1 ‘ до ’20’ отговарящ(и) на номер на оператор

5 символа за брой клиенти 5 символа за брой отстъпки

11 символа за натрупаната сума от отстъпки

5 символа за брой надбавки

11 символа за натрупаната сума от надбавки

5 символа за брой корекции

11 символа за натрупаната сума от корекции

 1. Команда: 6Fh / o – Четене на операторски отчет – 2 (въведени)

вход: <2> <;> <ОпЫо[2]>

изход: <‘2’> <;> <Оп№[2]> <;> <СумаПл0[11]> <;> <СумаПл1[11]> <;> <СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;> <БрВъвед[5]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за служебно въведените суми по различните видове плащания и за общия брой на извършените въвеждания за зададения оператор. Входни данни:

<‘2’> 1 символ задължително ‘2’

Оп№ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

Изходни данни:

<‘2’> 1 символ задължително ‘2’

Оп№ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

СумаПл 11 символа за въведена сума в съответния вид плащане

БрВъвед 5 символа за общия брой въвеждания

 1. Команда: 6Fh / o – Четене на операторски отчет – 3 (изведени)

вход: <‘3’> <;> <ОпШ[2]>

изход: <‘3’> <;> <Оп№[2]> <;> <СумаПл0[11]> <;> <СумаПл1[11]> <;> <СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;> <БрИзвед[5]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за служебно изведените суми по различните видове плащания и за общия брой на извършените извеждания за зададения оператор.

Входни данни:

<‘3’> 1 символ задължително ‘3’

Оп№ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

Изходни данни:

<‘3’> 1 символ задължително ‘3’

Оп№ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

СумаПл 11 символа за изведена сума в съответния вид плащане

БрИзвед 5 символа за общия брой извеждания

 1. Команда: 6Fh / o – Четене на операторски отчет – 4 (получени)

вход: <‘4’> <;> < ОпШ[2]>

изход: <‘4’> <;> <Оп№[2]> <;> <СумаПл0[11]> <;> <СумаПл1[11]> <;> <СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за получените от продажби суми по различните видове плащания за зададения оператор.

Входни данни:

<‘4’> 1 символ задължително ‘4’

ОпNo

Изходни данни:

Символ(и) от ‘1 ‘ до ’20’ отговарящ(и) на номер на оператор

<‘4’>

Опт

СумаПл

I символ задължително ‘4’

Символ(и) от ‘1 ‘ до ’20’ отговарящ(и) на номер на оператор

II символа за получена сума в съответния вид плащане

 1. Команда: 6Fh / o – Четене на операторски отчет – 5 (броячи)

вход: <‘5’> <;> < ОпШ[2]>

изход:<5> <;> < ОпШ[2]> <;> <БрОтч[5]> <;> <ДатаЧас[16]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за номера на последния операторски отчет с

нулиране и неговата дата и час.

Входни данни:

<‘5’> 1 символ задължително ‘5’

Оп№ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

Изходни данни:

<‘5″> 1 символ задължително ‘5’

Оп№ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

БрОтч 5 символа за номер на последен отчет

ДатаЧас 16 символа за датата и часа на последния операторски отчет

 1. Команда: 6Fh / o – Четене на операторски отчет – 6 (върнати)

вход:<6> <;> < ОпШ[2]>

изход: <‘6’> <;> <ОпШ[2]> <;> <СумаПл0[11]> <;> <СумаПл1[11]> <;> <СумаПл2[11]> <;> <СумаПл3[11]> <;> <СумаПл4[11]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за върнатите като ресто суми по различните видове плащания за зададения оператор.

Входни данни:

<‘6’> 1 символ задължително ‘6’

Оп№ Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

Изходни данни:

<‘6’> 1 символ задължително ‘6’

ОпNo Символ(и) от ‘1’до ’20’отговарящ(и) на номер на оператор

СумаПл 11 символа за върната като ресто сума в съответния вид плащане

 1. Команда: 70h / p – Четене на диапазон от номера за фактура

вход: няма

изход: <СледвНомер [10]> <;> <КрНомер1 [0]>

действие на ФПр: Дава информация за следващ (номера, който предстои да бъде издаден) и краен номер за фактура.

Входни данни: Изходни данни: няма

СледвНомер       10символа за следващ номер на фактура КрНомер 10 символа за краен номер на фактура

 1. Команда: 71 h / q – Четене на номер на бон

вход: няма

изход: <НомПослИздБон[4]> <;>

действие на ФПр: Дава информация за номера на последния издаден бон. Входни данни: няма Изходни данни:

НомПослИздБон4символа за номера на последния издаден бон от ФПр

 1. Команда: 72h / r – Четене на информация за текущия бон

вход: няма

изход: <ПарОтвБон[1]> <;> {<БрПокуп[3]><;><МСумаДанГрА[11]><;> <МСумаДанГрБ[11]> <;> <МСумаДанГрВ[11]> <;> <ПарЗабрВойд[1]> <;> <ПарДДСвБон[1]> <;> <ПарДетБон[1]><;> <ПарЗапПл[1]> <;> <ПарЗавПл[1]> <;> <ПарЗахр[1]> <;> <ПарФакт[1]> <;> <СумаРесто[11]> <;> <ПарВидРесто[1]> <;> <МСумаДанГрГ[11]> <;> <МСумаДанГрД[11]> <;> <МСумаДанГрЕ[11]> <;><МСумаДанГрЖ[11 ]> <МСумаДанГрЗ[11 ]><;>}

действие на ФПр: Дава информация за текущото състояние на бона. Ако ПарОтвБон е със стойност ‘0’ (не е отворен), следващите полета не се изпращат.

Входни данни: няма Изходни данни:

ПарОтвБон        1символ със стойност ‘0’или ‘1’съответно не е отворен /отворен БрПокуп 3 символа за брой продажби

МСумаДанГр       11символа за междинна сума от съответната данъчна група ПарЗабрВойд      1символ със стойност ‘0’или ‘1’съответно забранен /разрешен ПарДДСвБон       1 символ със стойност ‘0’ или ‘1’ съответно не се печата / печата се ПарДетБон        1 символ със стойност ‘0’ или ‘1’ съответно съкратен / детайлен формат ПарЗапПл 1 символ със стойност ‘0’ или ‘1’ съответно за незапочнало / започнало

плащане

ПарЗавПл 1 символ със стойност ‘0’или ‘1’съответно за незавършено /завършено

плащане

ПарЗахр 1 символ със стойност ‘0’или ‘1’съответно когато не е имало /имало е

прекъсване на захранването ПарФакт 1 символ със стойност ‘0’ или ‘1’ съответно за стандартен или разширен

бон (фактура)

СумаРесто        11символа за ресто в зададения вид плащане ПарВидРесто     1символ с възможна стойност ‘0’,’1′ или ‘2’указващ типа на рестото съответно в брой, в същия вид плащане или във валута Забележки:

Информацията за рестото се дава винаги, независимо дали бона е приключен или не и дали плащането е приключило или не. Т.е. информацията е за последното връщано ресто, а не за рестото в конкретния бон.

Сумите по данъчни групи от Г до З са последни като последователност с цел съвместимост на командата с предишни версии на Фпр.

 1. Команда: 73h / s – Четене на последната дата на дневен отчет

вход: няма

изход: <дата[10]> <;> <НомПослДнОтч[4]> <;> <НомПослНулИАМ[4]> <;> действие на ФПр: Дава информация за датата и номера на последния дневен отчет и за номера на последното нулиране на оперативната памет (Нулиран RAM).

Входни данни: няма Изходни данни:

Дата 10 символа за дата във формат ДД-ММ-ГГГГ

НомПослДнОтч   4 символа за номера на последния дневен отчет

НомПослНулЯАМ4символа за номера на последното нулиране на оперативната памет

 1. Команда: 74h / t – Четене на оставащите свободни записи във

ФП

вход: няма

изход: <ОстЗапФП[4]> <;><ДатаВъведФП> <;>

действие на ФПр: Дава информация за броя оставащи свободни записи във Фискалната Памет. Входни данни: няма Изходни данни:

ОстЗапФП 4 символа за брой оставащи записи във ФП

ДатаВъведФП    Дата на въвеждане в експлоатация на ФП

 1. Команда: 75h / u – Четене на съдържанието на ФП

вход: няма

изход: квитанция последвана от поредица пакетирани съобщения, както следва:

 1. за всеки записан блок от ФП, по едно съобщение с формат: <№егм[4]> <КодЗап[1]> <ДатаЗап[16]> <Статус[1]> <ПрочДанни[~]>
 2. за край на поредицата едно съобщение с формат: <№егм[4]><‘@’> действие на ФПр: Дава информация последователно за всеки един направен запис във ФП, като започва с отговор квитанция и завършва със съобщение за край. Входни данни: няма

Изходни данни:

Nсегм 4символа за физически номер на блока от ФП

КодЗап 1 символ определящ вида на записания блок с възможни стойности:

‘0’ -индивидуални номера на ФПр

‘1’ -идентификационен код, десетична точка и дан.коеф. при фискализация ‘4’ -дневен финансов отчет

‘5’ -нулиране на оперативната памет (Нулиран RAM) ‘6’ -промяна на данъчни коефициенти ‘7’ -промяна формата на числата ‘:’ -изтрита ЕКЛ

ДатаЗап 16 символа за датата и часа на запис на блока

Статус 1 символ ‘0’или ‘1’съответно за вярна или грешна контр.сума на блока

ПрочДанни       Съвкупност от полета с прочетената информация <@> 1 символ задължително ‘@’ за край на поредицата

2.8    КОМАНДИ ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ НА ОТЧЕТИ

Набор   от   команди,   служещи   за   стартиране   на   отпечатването на генерираните от ФПр отчети.

 1. Команда: 76h / v – отчет по департаменти на ФП

вход: <параметър нулиране> изход:квитанция

Входни данни:

Параметър        1символ със стойности ‘X’ или ‘Z’ ,съответно -без и с нулиране нулиране

Изходни данни: няма

 1. Команда: 77h / w – Специален отчет на ФП

вход: няма изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва всички специални събития записани във ФП (виж т.2.2.4.).

Входни данни: няма Изходни данни: няма

 1. Команда: 77h / w – Отчет по плащания

вход:<P> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва отчет на всички плащания до мемента от фискалната памет.

Входни данни: няма <P> 1символ задължително “P”

Изходни данни: няма

 1. Команда: 78h / x – Подробен отчет на ФП по номера

вход: <НачНомОтч[4]> <;> <КрайНомОтч[4]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва подробен отчет на ФП по зададени начален и краен номер на блок от ФП. Входни данни:

НачНомОтч        4символа за начален номер блок от ФП, включен в отчета КрайНомОтч      4символа за краен номер блок от ФП, включен в отчета Изходни данни: няма

 1. Команда: 78h / x – Подробен отчет плащания от ФП по номера

вход: <НачНомОтч[4]> <;> <КрайНомОтч[4]> <;> <Р> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва подробен отчет на плащанията от ФП по зададени начален и краен номер на блок от ФП.

Входни данни:

НачНомОтч        4 символа за начален номер блок от ФП, включен в отчета КрайНомОтч      4 символа за краен номер блок от ФП, включен в отчета <P> 1 символ задължително “P”

Изходни данни: няма

 1. Команда: 79h / y – Съкратен отчет на ФП по номера

вход: <НачНомОтч[4]> <;> <КрайНомОтч[4]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва съкратен отчет на ФП по зададени начален и краен номер на блок от ФП. Входни данни:

НачНомОтч        4 символа за начален номер блок от ФП, включен в отчета КрайНомОтч      4 символа за краен номер блок от ФП, включен в отчета Изходни данни: няма

 1. Команда: 79h / y – Съкратен отчет плащания от ФП по номера

вход: <НачНомОтч[4]> <;> <КрайНомОтч[4]><;> <Р> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва съкратен отчет на плащанията от ФП по зададени начален и краен номер на блок от ФП.

Входни данни:

НачНомОтч       4 символа за начален номер блок от ФП, включен в отчета КрайНомОтч      4 символа за краен номер блок от ФП, включен в отчета <P> 1 символ задължително “P”

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7АГ1/ z – Подробен отчет на ФП по дати

вход: <НачДата[6]> <;> <КрайДата[6]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва подробен отчет на ФП по зададени начална и крайна

дата.

Входни данни:

НачДата 6 символа за начална дата във вид: ДДММГГ

КрайДата 6 символа за крайна дата във вид: ДДММГГ

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7АГ1/ z – Подробен отчет плащания от ФП по дати

вход: <НачДата[6]> <;> <КрайДата[6]> <;> <Р> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва подробен отчет на плащанията от ФП по зададени начална и крайна дата.

Входни данни:

НачДата 6 символа за начална дата във вид: ДДММГГ

КрайДата 6 символа за крайна дата във вид: ДДММГГ

<P> 1 символ задължително “P”

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Bh / { – Съкратен отчет на ФП по дати

вход: <НачДата[6]> <;> <КрайДата[6]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва съкратен отчет на ФП по зададени начална и крайна

дата.

Входни данни:

НачДата 6 символа за начална дата във вид: ДДММГГ

КрайДата 6 символа за крайна дата във вид: ДДММГГ

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Bh / { – Съкратен отчет плащания от ФП по дати

вход: <НачДата[6]> <;> <КрайДата[6]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва съкратен отчет на плащанията от ФП по зададени начална и крайна дата.

Входни данни:

НачДата 6 символа за начална дата във вид: ДДММГГ

КрайДата 6 символа за крайна дата във вид: ДДММГГ

<P> 1 символ задължително “P”

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Ch / | Дневен финансов отчет X или Z.

вход: <ПарТип[1]> изход: квитанция

действие на ФПр: В зависимост от параметъра отпечатва:

– дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП, предхождан от отчет на ЕКЛ (ако има не е празна)(‘Z’);

– дневен финансов отчет без нулиране (‘X’); Входни данни:

ПарТип 1 символ (параметър) със стойности ‘X’ или ‘Z’

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Ch / | Дневен финансов на ЕКЛ.

вход: <ПарТип[1]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва и нулира ЕКЛ (само за устройства с ЕКЛ) Входни данни:

ПарТип 1 символ (параметър) със стойности ‘E’

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Ch / | Дневен финансов отчет: КЛЕН от дата до дата.

вход: <‘иХ’><;><‘й’><;><НачДата[6]> <;> <КрайДата[6]> изход: квитанция

действие на ФПр: Четене/Печат на КЛЕН от дата до дата. Входни данни:

JX’ 2символа ‘J0’за четене на КЛЕН или ‘J1’за печат на КЛЕН

ПарТип 1 символ (параметър) със стойности ‘D’

НачДата 6 символа за начална дата във вид: ДДММГГ

КрайДата 6 символа за крайна дата във вид: ДДММГГ

Изходни данни: няма

2.8.15Команда: 7Ch / | Дневен финансов отчет: КЛЕН от номер бон до номер бон.

вход: <‘иХ’><;><У’х;><НачНомер[5]> <;> <КрайНомер[5]> изход: квитанция

действие на ФПр: Четене/Печат на КЛЕН от номер бон до номер бон. Входни данни:

JX’ 2символа ‘J0’за четене на КЛЕН или JJ1’за печат на КЛЕН

ПарТип 1 символ (параметър) със стойности ‘N’

НачНомер 5 символа за начален номер на бон

КрайНомер 5 символа за краен номер на бон

Изходни данни: няма

2.8.16Команда: 7Ch / | Дневен финансов отчет: КЛЕН от номер Z отчет до номер Zотчет.

вход: ^Х><;><‘1><;><НачНомер[4]> <;> <КрайНомер[4]> изход: квитанция

действие на ФПр: Четене/Печат на КЛЕН от номер бон до номер бон. Входни данни:

JX’ 2символа ‘J0’за четене на КЛЕН или JJ1’за печат на КЛЕН

ПарТип 1 символ (параметър) със стойности ‘Z’

НачНомер 4 символа за начален номер на Zотчет

КрайНомер 4 символа за краен номер на Zотчет

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Ch / | Дневен финансов отчет: КЛЕН от начало до край.

вход:<‘JX><;><*> изход: квитанция

действие на ФПр: Четене/Печат на КЛЕН от номер бон до номер бон. Входни данни:

JX’ 2символа ‘J0’за четене на КЛЕН или JJ1’за печат на КЛЕН

ПарТип 1 символ (параметър) със стойности ‘*’

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Dh / } – Операторски отчет

вход: <ПарНулир[1]> <;> <НомОпер[2]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва операторски отчет за зададения номер оператор (0 = всички), в зависимост от параметъра може да с(‘Z’)или без (‘X’) нулиране, но когато е‘Z’трябва да е зададен за всички оператори. Входни данни:

ПарНулир 1 символ със стойности ‘X’ или ‘Z’ ,съответно -без и с нулиране

Оп№ Символ от ‘0’до ’20’отговарящ на номер на оператор (‘0’ =всички)

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Eh / Артикулен отчет

вход: <ПарНулир[1]> изход: квитанция

действие на ФПр: Отпечатва отчет по артикули, в зависимост от параметъра може да бъде с(‘Z’)или без(‘X’)нулиране. Входни данни:

ПарНулир 1 символ със стойности ‘X’или ‘Z’ , съответно – без и с нулиране

Изходни данни: няма

 1. Команда: 7Fh / ЦРазширен дневен отчет

вход: <ПарТип[1]> изход: квитанция

действие на ФПр:  Отпечатва разширен дневен  отчет,  който представлява артикулен, последван от дневен финансов отчет. В зависимост от параметъра може да бъде(‘Z’)с нулиране, (‘X’) без нулиране и (‘Е’) отчет на ЕКЛ. Входни данни:

ПарТип 1 символ със стойности ‘X’, ‘Z’или ‘Е’

Изходни данни: няма

3   ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРИЛОЖНОТО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ

 1. ПРАВИЛА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА КОМАНДИТЕ

Необходимо е да се спазват следните правила при управление на ФПр:

 1. Да не се изпраща следваща команда преди да е получен отговор на предходната.

 2. Да се следи съответствието в номерата на изпращаните и получаваните съобщения.

 3. Номерът на съобщението в следващата команда да е различен от този на предходната.

Да се следи винаги състоянието на двата статус байта от квитанционния отговор.

 1. При недостатъчна информация да се изисква подробен статус -команда 20h.

 2. С цел установяване на готовността на ФПр да се използват непакетираните съобщения (виж т.3.3.).

 1. ПРИМЕРНО ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОДАЖБА ОТ ФПР

Извършването на продажба под управление на приложна програма (ПП) е процедура, която се състои от изпълнение на няколко команди, задължителните от които са: отваряне на клиентски фискален бон (команда 30h),регистриране на продажба (команда 31 hили 32h),плащане (команда 35h)и затваряне на фискалния бон (команда 38h ).

Пример за последователност от команди при издаване на клиентски фискален бон:

 1. отваряне на фискален бон (команда 30h) -съдържа данни за номера и паролата на оператора, вида на бона – детайлен / съкратен, с / без отпечатване на ДДС (виж.т.3.2.1.);

регистриране на продажба (команда 31 h) – съдържа данни за името, цената и данъчната група на стоката, както и незадължителна допълнителна информация за продаваното количество, отстъпка или надбавка в проценти върху сумата от тази продажба;

 1. регистриране на продажба от артикулната база на ФПр (32h) -съдържа номера на артикула, както и незадължителна допълнителна информация за продаваното количество, отстъпка или надбавка в проценти върху сумата от тази продажба;

 2. регистриране на продажба от департамент (команда 34h) -съдържа данни за името и цената на стоката, департамента към който принадлежи, както и незадължителна допълнителна информация за продаваното количество, отстъпка или надбавка в проценти върху сумата от тази продажба;

междинна сума (команда 33h) – съдържа незадължителни параметри за печат, индикация на външен дисплей и отстъпка/надбавка в стойност или проценти върху сумата, натрупана в бона до този момент;

 1. информация за текущия бон (команда 72h) -изисква отговор от ФПр, съдържащ текущите параметри на бона, броя на покупките, натрупаните суми по данъчни групи, информация за започнало или приключило плащане;

 2. плащане (команда 35h) -съдържа данни за сумата и вида на плащането, което може да покрива частично или напълно останалата сума, както и параметър за изчисляване на ресто и параметър за вида ресто. Когато плащането е 4-то (валутно), сумите се преизчисляват според програмирания

курс;

 1. затваряне на фискалния бон (команда 2Fh).

3.3    В УСЛУГА НА ПРОГРАМИСТИТЕ

За улеснение на програмистите е създадена библиотека за работаtremol, която се наричаZFPlib.Библиотеката съдържа всички команди, необходими за ежедневната работа с ФПр, както и няколко от най-често използваните сервизни команди. Последната версия може да бъде открита на адрес http://sourceforge.net/proiects/zfplib/.ZFPlibможе да бъде използвана като C++ библиотека и/или COMкомпонент. Библиотеката е с отворен код, публикувана с лиценз – Mozilla Public License 1.1и съдържа още: описания на протокола, програмния интерфейс (API),както и няколко примерни програми на различни програмни езици. Една от тези примерни програми поддържа цялостната функционалност на библиотеката и може да се ползва за тестване, разучаване на протокола и програмния интерфейс и дори за ежедневна работа. Ако изберете да използвате библиотеката не е нужно да навлизате в детайли в комуникационния протокол.

4   ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ ЗА БЪРЗО ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ

ФПр поддържа допълнителен комуникационен протокол за управление от ПП, удобен за използване в случаите, когато съдържанието на целия документ (клиентски фискален бон или служебен бон) е известно предварително. Характерно за този начин е, че съдържанието на бона се предава в една комуникационна сесия, като отпечатването на бона започва след успешния и край. Протокола по същество е еднакъв с използвания в касовите апарати от сериятаZeka-E.Протокола се поддържа от безплатния драйвер работещ върху текстови файлFprWin.exeналичен в уебстраницата на производителя: www.tremol.bg.

4.1    КОМУНИКАЦИОННА СЕСИЯ.  ФОРМАТ  НА  СЪОБЩЕНИЯТА И КВИТАНЦИИТЕ. ПРАВИЛА

Процедурата на обмен за един касов бон (една сесия) се състои в следния диалог:

Приложна ПрограмапосокаФПр

съобщение с команда “старт” =====>

<===== квитанция ACK

съобщение с команда “действие” =====>

<===== квитанция ACK

съобщение с команда “действие” =====>

<===== квитанция ACK

съобщение с команда “приключване” =====>

<===== квитанция ACK съобщение с команда “край” =====>

<===== квитанция ACK

<===== съобщение с команда “Номер

бон”

квитанция ACK =====>

Съобщенията са структурирани по следния начин: <MARK> <NNNNNN> <CMD> <DATA…DATA> <CS> <CS> <LF>,където: <МАРК> начало на съобщението 1байт винагиAAh;

<NNNNNN>       номер на устройството   6байта ASCIIцифри (инд.номер на ФПр) <CMD> команда 1 байт според описанието по-долу

<DATA> <DATA>съвкупност от данни      символи в обхвата 20h – 7Fh,според командата

<CS><CS>        контролна сума на всички предходни полета (виж т.3.1) <LF> край на съобщението     1байт винаги 0А11

Квитанциите са структурирани по следния начин:

<TYPE> <NNNNNN> <CS> <CS> <LF>,където:

<TYPE> тип на квитанция 1     байт     положителна06h,

отрицателна1Bh;

<NNNNNN>       номер на устройството   6байта ASCIIцифри (инд.номер на ФПр) <CS><CS>        контролна сума на всички предходни полета (виж т.3.1) <LF> край на съобщението     1байт винаги 0А11

Квитанциите биват положителнаACKи отрицателнаNACK. Комуникационната сесия се терминира при отрицателна квитанция, както и при просрочено време за последващо съобщение (2 секунди). Командите изпратени по време на такава сесия нямат значение и се анулират от ФПр. При успешна сесия ФПр отпечатва бон, според получените данни.

Ако в сесията има команди с действие представляващо продажба – бона е фискален, ако не – е служебен.

4.2    ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ

Командите биват два вида: задължителни (старт, приключване, край и номер на бон) и описващи действие (всички останали). Всяка една от тях е описана по-долу.

Команда “Старт”

Команда и данни:<CMD[1]>

описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘а’ / 61h

Значение: Указва старт на нова комуникационна сесия. Задължителна команда

Команда “Вид на бона”

Команда и данни:<CMD[1]> <Пар[1]>

описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘d’ / 64h

Пар 1 цифра със възможни стойности:

‘0’ фактура       ‘1’ фактура с дубликат    ‘2’ само с дубликат

‘3’само с ДДС   ‘4’само с ДДС и с дубликат

‘5’ както са програмирани

‘6’детайлен с ДДС        ‘7’детайлен с ДДС и с дубликат ‘8’само детайлен ‘9’ само детайлен и с дубликат

Значение: Указва вида на издавания бон. Ако не се изпрати такава команда бона е със съкратен формат, без ДДС и без дубликат. Командата може да се изпраща само

веднъж в една комуникационна сесия и то веднага след команда старт.

Команда “Запис в ЕКЛ на служебен бон” Команда и данни:<CMD[1]> описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘J’ / 4Ah

Значение: Определя задължителен запис на служебен бон в ЕКЛ (само за устройства с ЕКЛ) – независимо от програмирания вид на ЕКЛ (съкратена или разширена).Има значение само ако бона е служебен (в сесията няма действия -продажби). В останалите случаи се игнорира.

Команда “Свободен текст 34символа” Команда и данни:<CMD[1]> <Текст[34]> описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘Т’ / 54h

Текст 34 символа текст

Значение: Отпечатване на текст в бона.

Команда “Продажба свободен артикул”

Команда и данни:<CMD[1]> <Име[24]> <ЕдЦена[8]> <ДесТочка[1]> <Кол[9]> <ДанГрупа[1]> <Департ[1]> <Група[1]> описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘p’ / 70h

Име 24 символа за име на продажбата

ЕдЦена 8 цифри за цена включително незначещите нули ХХХХХХХХ

ДесТочка 1 цифра с възможни стойности:

‘0’ – без десетична точка, цената е ХХХХХХХХ

‘2’ -с два знака за дробни, цената е от вида ХХХХХХ.ХХ Кол 9 цифри за количество ХХХХХХХХХ, съответстващи на продавано

количество от вида ХХХХХХ.ХХХ ДанГрупа 1 цифра с възможна стойност от ‘0’до ‘7’съответно за дан.група

от А до З

Департ 1 цифра с възможна стойност от ‘0до ‘9’за съответния

департамент Група 1 цифра без значение

Значение: Регистрира се продажба със зададените параметри. Команда “Надбавка/отстъпка

Команда и данни:<CMD[1]> <Знак[1]> <Сума[8]> <ДесТочка[1]> <ДанГрупа[1]> описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘m’ / 6Dh

Знак 1 символ със стойности ‘+’за надбавка и ‘-‘за отстъпка

Сума 8 цифри за сума надбавка или отстъпка

ДесТочка 1 цифра ‘0’ или ‘2’

ДанГрупа 1 цифра с възможна стойност от ‘0’до ‘7’съответно за дан.група

от А до З

Значение: Регистрира се отстъпка надбавка с зададената стойност. Команда “Служебно въведени/изведени суми”

Команда и данни:<CMD[1]> <Знак[1]> <Сума[8]> <ДесТочка[1]> <ИмеПлащ[6]>

<НомПлащ[1]> описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘I’ / 49h

Знак 1 символ със стойности ‘+’за въведени и ‘-‘за изведени

Сума 8 цифри за изведена или въведена сума

ДесТочка 1 цифра ‘0’или ‘2’

ИмеПлащ 6 символа за име на плащането (без значение взима се програмираното)

НомПлащ 1 цифра с възможна стойност от ‘0’до ‘4’за съответното плащане

Значение: Извършва служебно въвеждане/извеждане на указаната сума. Командата може да се изпълни само, ако е единствено действие в една комуникационна сесия.

Команда “плащане”

Команда и данни:<CMD[1]> <НомПлащ[1]> <ИмеПлащ[10]> <Сума[8]> <ДесТочка[1]> <ПарРесто[1]> описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘Q’ / 51h

НомПлащ 1 цифра с възможна стойност от ‘0’до ‘4’за съответното плащане

ИмеПлащ 10 символа за име на плащането (без значение взима се

програмираното)

Сума 8 цифри за получена сума

ДесТочка 1 цифра ‘0’ или ‘2’

ПарРесто 1 символ с възможна стойност ‘1 ‘ или ‘0’ указващ съответно дали

да се изчислява ресто или не (без значение при плащане 0 “в брой”)

Значение: Извършва плащане със зададената сума и вид. След команда плащане не се изпълняват други команди освен друго плащане, свободен текст или команда “приключване”. Ако получената сума е достатъчна за покриването на дължимата сума (остатъка за плащане), то бона се приключва без значение какви са следващите команди.

Команда “приключване”

Команда и данни:<CMD[1]> <КурсПлащ> <НомПлащ[1]> <ИмеПлащ[10]> описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘q’ / 71h

КурсПлащ 9 цифри без значение за ZekaFP03

НомПлащ 1 цифра с възможна стойност от ‘0’до ‘4’за съответното плащане

ИмеПлащ 6 символа за име на плащането (без значение взима се

програмираното)

Значение: Извършва окончателно плащане (на цялата дължима сума) от зададения вид (ако има такава) и приключва бона. Задължителна команда, независимо от вида на действията в сесията.

Команда “Край” команда:<CMD[1]> описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘z’ / 7Ah

Значение: Указва край на съобщенията, изпращани от ПП в комуникационната сесия. Задължителна команда.

Команда “Номер на Бон”

Команда и данни:<CMD[1]> <НомБон[5]>

описание на полетата:

CMD 1байт със стойност буква ‘c’ / 63h

НомБон 5 цифри за номера на бона, който предстои да бъде издаден

Значение: Изпраща се от ФПр и е знак за успешна комуникационна сесия. Изисква задължителен отговор с квитанция. Отпечатването на бона започва след получаването на квитанцията или след изтичане на време за изчакване около 3 секунди.

5   ДОПЪЛНИТЕЛЕН GSПРОТОКОЛ (команди 1Dh)

Това е набор от команди, започващи с1Dh.Посредством тези команди е възможно разпознаването на ФПр, както и управляването на повече от един брой ФПр, свързани към един комуникационен порт, посредством временна забрана (разрешение) на устройства.

5.1    GSКОМАНДИ

iGS командаiСъобщение от ППiОтговор от ФПр

 

Информация <1Dh><I>

където:

1Dh -един байт (hex)за старт на

съобщението

Info -символ’!'<1ггГо><брои символи на ред> <;>

<брой артикули> <;>

<брой департаменти> <;>

<брой оператори> <;>

<брой данъчни групи><;>

<брой редове в клише><;>

<брой видове плащания><;>

<брой лога><;><‘0’ – reserved><;><брой

клиенти>Забрана на комуникации<1Dh><=><0><F><nnnn>

където:

1Dh -един байт (hex)за старт на

съобщението

= -символ ‘=’

0 -символ ‘0’

F -символ ‘F’;

nnnn -четири символа за логически номер на устройството (програмира се с команда Е -параметри)ВНИМАНИЕ!!! ФПр престава да отговаря на всякакви команди, освен на следващата (разрешение)Разрешение на комуникации<1Dh><=><1><F><nnnn>

където:

1Dh -един байт (hex)за старт на

съобщението

= -символ ‘=’

1 -символ ‘1’

F -символ ‘F’;

nnnn– четири символа за логически номер на устройството (програмира се с команда Е -параметри)ФПр подновява работата сиОпределяне на скорост за комуникация<1Dh><S><n>

където:

1Dh -един байт (hex)за старт на

съобщението

s -символ ‘s’

n -един символ определящ скоростта, съответно:

0 – 9600 bps

1 – 19200 bps

2 – 34800 bps

3 – 57600 bps

4 – 115200 bpsВНИМАНИЕ!!!

ФПр продължава да комуникира но на новата зададена скорост. Вероятно следва да се пренастроят параметрите за комуникацияОпределяне номер протокол на външен дисплей<1Dh><D><n>

1Dh -един байт (hex)за старт на

съобщението

D –символ ‘D’

n –номер на протокола ‘1’..’3′<1Dh><D><n>потвърждение <1Dh><D><-n>отказ