касови апарати от ЕР ЕС ЕС ООД.Касови апарати на ниски цени и включени сервизни услуги.Договори за сервизно обслужване.Софтуерни решения за магазини. Сервиз на ДАТЕКС ООД. Сервиз на ДЕЙЗИ. Сервиз на ТРЕМОЛ. Всичко за вашият търговски обект. Актуални новини за касовите апарати.Актуализация на касови апарати.

Наредба Н-18 с последните изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г.

НАРЕДБА № Н-18

ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
В сила от 01.01.2007 г. Издадена от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.106 от 27 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.7 от 23 Януари 2007г., изм. ДВ. бр.79 от 2 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 29 Септември 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2010г., изм. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2011г.
Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) С тази наредба се определят условията, редът и начинът за одобряване на типа, за отмяна на типа, за въвеждане/извеждане във/от експлоатация, регистрация, отчитане и сервизно обслужване, експертизите и контролът на фискалните устройства, техническите и функционалните изисквания към тях, редът и начинът за установяване на дистанционна връзка на фискалните устройства с Националната агенция за приходите (НАП) за предаване на данни и за издаване на фискални касови бележки, както и минималните реквизити на фискалните касови бележки.
(2) Наредбата регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ.

Чл. 2. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За целите на тази наредба “фискално устройство”, “търговски обекти” и “фискална касова бележка (фискален бон)” са тези по § 1, т. 40 и 41 от допълнителната разпоредба и чл. 118, ал. 3 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).
(2) Видове фискални устройства:
1. електронни касови апарати с фискална памет (ЕКАФП);
2. фискални принтери (ФПр);
3. електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.

Чл. 3. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (ФУ), освен когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или наличен паричен превод, извършен чрез доставчик на платежна услуга по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, или чрез пощенски паричен превод, извършен чрез лицензиран пощенски оператор за извършване на пощенски парични преводи по смисъла на Закона за пощенските услуги.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.
(3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяко лице по ал. 2 е длъжно да предава на НАП по установената дистанционна връзка и данни, които дават възможност за определяне на наличните количества горива в резервоарите за съхранение в обектите за търговия на течни горива. За тази цел като средство за измерване от одобрен тип се използва нивомерна измервателна система за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство на ЕСФП, която отговаря на изискванията, посочени в приложение № 19, и подлежи на метрологичен контрол.
(4) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Не е задължително използването на ЕСФП при продажби на течни горива от данъчен склад по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит, наличен паричен превод или пощенски паричен превод по ал. 1.

Чл. 4. Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което извършва следните дейности:
1. продажби във или от търговски обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, с изключение на продажби във или от търговски обекти в лицензираните стокови борси и тържища или закрити помещения, като магазин, склад или други подобни;
3. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги (квитанция, талон и др.), които съдържат трайно вписана при отпечатването номинална стойност и най-малко два защитни елемента върху хартията и/или при печата и са отпечатани по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г.; изм., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр.54 от 2008г.); изискването за трайно вписана при отпечатването номинална стойност не се отнася за бланкови билети, квитанции и др., които се издават на химизирана хартия най-малко в два екземпляра – един за клиента и втори за лицето по чл. 3;
4. продажби на самолетни билети;
5. продажбата на вещи и извършването на услуги, свързани с осъществяването на религиозна, социална, образователна и здравна дейност от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;
6. дейност на наемодатели – физически лица, които не са търговци по смисъла на Търговския закон, включително отдаващите под наем складови помещения;
7. упражняване на занаят по смисъла на Закона за занаятите, с изключение на автомонтьорство и автосервизни услуги и при условие че лицата са занаятчии – пенсионери по инвалидност или за изслужено време и старост, които извършват услугите с личен труд и не са търговци по смисъла на Търговския закон;
8. дейност на лица, упражняващи свободна професия;
9. продажби във или от търговски обекти, намиращи се в населени места с брой на лицата с постоянен адрес под 300 души и разположени във високопланински и труднодостъпни места, с изключение на курортите;
10. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) продажби, извършвани от чуждестранни юридически и физически лица по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са регистрирани по ЗДДС, по време на провеждане на международни мероприятия с краткотраен характер (изложения, панаири и други подобни), с изключение на мероприятия с развлекателен характер.

Чл. 5. Не са задължени да издават фискални касови бележки:
1. държавата, държавните и местните органи за всички извършвани от тях дейности или доставки в качеството им на орган на държавна или местна власт, за които последните не са данъчно задължени лица по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
2. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) банките, когато извършват банкови или валутни сделки; доставчиците на платежни услуги, когато извършват платежни услуги по чл. 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи; финансовите къщи, когато извършват сделки с чуждестранна валута по безкасов начин, както и лицата, извършващи търговска дейност с предмет съгласно чл. 1, ал. 1, т. 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11 и 12 от Търговския закон.

Чл. 6. Задълженото да използва ФУ лице може да регистрира и отчита извършваните от него продажби с интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (ИАСУТД) при условията и по реда на глава осем от наредбата.

Чл. 7. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицата по чл. 3 са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП ФУ от датата на започване на дейността на обекта.
(2) Не се допуска извършване на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 3 без функциониращо ФУ, освен в случаите, посочени в тази наредба.
(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Не се допуска работа с ФУ от лицата по чл. 3 без изградена дистанционна връзка на ФУ с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

Глава втора.
ТЕХНИЧЕСКИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ, РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ НА ТИПОВЕТЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
Чл. 8. (1) Фискалните устройства трябва да отговарят на:
1. функционалните изисквания съгласно приложение № 1.
2. техническите изисквания съгласно приложение № 2.
(2) Фискално устройство от одобрен тип е устройство, което отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно ал. 1, има издадено свидетелство за одобрен тип и е вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(3) За одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в Българския институт по метрология (БИМ) (или в обекта, когато изпитването е в реални условия) за изпитване нефискализиран образец от съответния тип заедно с писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:
1. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;
2. сервизно описание;
3. фирмен проспект;
4. паспорт;
5. тест-програма за функционална проверка на ФУ и на комплектоващите го технически средства;
6. ръководство за органа на НАП;
7. образец от фирмената пломба на ФУ и на модула фискална памет (ФП);
8. декларация за съответствие със съществените изисквания, определени в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.) и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.);
9. (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(4) За одобряване на програмни модификации на одобрен тип ФУ кандидатстването се извършва по реда на ал. 3.
(5) Заявката-декларация не се приема при отсъствие на някой от посочените документи или на нефискализиран образец от съответния тип ФУ, когато такъв се изисква.
(6) При кандидатстване за одобряване на типа ФУ производителите или вносителите предоставят в централното управление на НАП копие на следните документи на български език:
1. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) инструкция за монтаж и експлоатация, а при ФПр и инструкция за програмиране;
2. фирмен проспект;
3. паспорт;
4. ръководство за органа на НАП.

Чл. 9. За одобряване на тип ФУ се извършва:
1. преглед на документите по чл. 8, ал. 3;
2. изпитване за съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1;
3. издаване на свидетелство за одобряване на тип.

Чл. 10. (1) Изпитване за проверка на съответствие с функционалните и техническите изисквания съгласно чл. 8, ал. 1 се извършва от БИМ с участието на междуведомствената комисия по ал. 5 за:
1. електронните касови апарати с фискална памет и ФПр – в лабораторни условия в БИМ, като изпитването на ФПр се извършва в конфигурация с персонален компютър под управлението на софтуер;
2. (доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) електронните системи с фискална памет – централното регистриращо устройство на ЕСФП се изпитва в лабораторни условия в БИМ, с помощта на симулатор на включеното в състава на ЕСФП измервателно средство за разход на течни горива и симулатор на нивомерна измервателна система, след което ЕСФП се изпитва в реални условия на обекта;
3. локална мрежа се изпитва функционално в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на мрежата, като се следи регистрацията на продажби да се извършва само чрез одобрени типове ФУ.
(2) За програмни модификации се провеждат само функционални изпитвания.
(3) Ако към ФУ има възможност да се включват средства за измерване, те следва да са изпитани, одобрени и вписани в регистъра на одобрените за използване типове средства за измерване.
(4) Ако към ФУ има възможност да се включат средства за измерване или други устройства за въвеждане вида и количеството на стоките, тези устройства не трябва да променят функциите на ФУ, което се доказва чрез функционални изпитвания.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Изпитванията се извършват от БИМ с участието на междуведомствена комисия с по един представител на Министерството на финансите и БИМ, определени със съвместна заповед на министъра на финансите и председателя на БИМ. В заповедта се определя и по един резервен член на комисията за съответното ведомство.
(6) За изпитването БИМ издава протокол в предварително съгласуван със заявителя срок, но не по-късно от 60 дни от датата на предоставяне на образеца от типа ФУ и документите по чл. 8, ал. 3. Комисията може да изисква допълнителна информация или да върне изпитвания образец за отстраняване на несъответствия с изискванията на наредбата. В тези случаи срокът за изпитване започва да тече от момента на предоставянето на допълнителната информация и/или образеца.
(7) Въз основа на резултатите от изпитването за съответствие на типа ФУ при наличие на обстоятелствата, изисквани от наредбата, комисията в 7-дневен срок от издаване на протокола представя на председателя на БИМ становище за съответствие на типа с изискванията на тази наредба.
(8) Председателят на БИМ или упълномощено от него лице:
1. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство за одобряване на типа ЕКАФП или ФПр съгласно приложение № 4 при положително становище на междуведомствената комисия;
2. издава и вписва в регистъра по ал. 9 свидетелство съгласно приложение № 5 за одобряване на локална мрежа от ФУ за обекта, в който е изпитана при положително становище на междуведомствената комисия;
3. мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа, когато комисията е изразила отрицателно становище във връзка с установено несъответствие с изискванията на наредбата.
(9) Българският институт по метрология води публичен регистър на одобрените типове фискални устройства, локални мрежи и системи и подготвя информация за тях за публикуване в официалния бюлетин на БИМ.
(10) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Изпитването на дистанционната връзка на ФУ в лабораторни условия в БИМ, както и на ЕСФП и ИАСУТД в реални условия на обекта, се извършва чрез обмен на данни със сървъра на НАП, съгласно приложение № 17.

Чл. 11. (1) В случаите по чл. 10, ал. 1, т. 2 за започване на изпитване в реални условия на ЕСФП комисията по чл. 10, ал. 5 съставя протокол съгласно приложение № 6.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) През периода на изпитване в книгата по чл. 39, ал. 5 се вписват показанията на броячите на средства за измерване преди пускане на всеки дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В 20-дневен срок от започване на изпитването лицето по чл. 3 чрез производителя или вносителя на ЕСФП, предоставя на БИМ детайлен отчет на ФП за периода на изпитване заедно с книгата по чл. 39, ал. 5. Книгата се връща на лицето след проверка.
(4) При констатирани несъответствия с изискванията на наредбата комисията по чл. 10, ал. 5 изисква отстраняването им в срок 7 дни. В тези случаи срокът за изпитване по ал. 3 започва да тече от момента на отстраняване на несъответствието.
(5) Резултатите от извършеното изпитване се отразяват в протокола по чл. 10, ал. 6.
(6) Въз основа на резултатите от изпитването и положително становище на комисията по чл. 10, ал. 5 за съответствие на типа с изискванията по тази наредба председателят на БИМ издава или мотивирано отказва издаване на свидетелство за одобряването на типа ЕСФП съгласно приложение № 7 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване съгласно приложение № 8, в което вписва новото средство за измерване.
(7) При одобрена ЕСФП производителят или вносителят на ЕСФП демонтира ФП по реда на чл. 22 и монтира нова ФП.
(8) В срок 7 дни от издаване на свидетелство за одобряване на типа ЕСФП по реда на чл. 11 или допълнение към издаденото свидетелство за одобряване представител на сервизната фирма, с която лицето по чл. 3 има сключен договор за техническо обслужване и ремонт, въвежда ЕСФП в експлоатация и издава свидетелство за регистрация на ЕСФП.
(9) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За установени при изпитването некоректни записи във ФП се съставя протокол от БИМ, който лицето по чл. 3 съхранява в книгата за дневните финансови отчети.
(10) За изпитване на нов тип ЕСФП в обект за продажба на течни горива, в който е извършено изпитване по реда на този член, може да се кандидатства, ако е изтекла една година от приключване на предходното изпитване.

Чл. 12. (1) Свидетелството за одобряване се издава за срок 10 години или до промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ, произтичащи по силата на закон. Този срок може да бъде продължен при условията и по реда на чл. 9, 10 и 11 с допълнение към свидетелството, издадено от председателя на БИМ, когато производителят или вносителят подаде писмена заявка-декларация преди изтичане на срока, посочен в свидетелството.
(2) След изтичане на този срок или при промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ устройствата от съответния тип не са от одобрен тип.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Въведените в експлоатация фискални устройства, чийто срок на свидетелство за одобряване е изтекъл, се считат за устройства от одобрен тип, ако:
1. няма промяна в техническите и/или функционалните изисквания към ФУ;
2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) се използват от лицето, което ги е въвело в експлоатация и регистрирало в НАП към датата на изтичане на срока.

Чл. 13. (1) Председателят на БИМ със заповед отменя одобряването на типа, когато:
1. се установи несъответствие на ФУ с изискванията съгласно чл. 8, ал. 1, което не може да бъде отстранено;
2. несъответствието подлежи на отстраняване, но производителят или вносителят не го е отстранил в срока по чл. 59, ал. 3.
(2) В 7-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 1 БИМ уведомява производителя или вносителя и централното управление на НАП. Отмяната се вписва в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(3) Разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип, освен ако несъответствието влияе на фискалните им функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите.

Чл. 14. (1) Експертиза на ФУ е проверка за съответствие на устройството с одобрения тип ФУ.
(2) Експертиза на ФУ се извършва по искане на държавен орган или на лицето по чл. 3.
(3) Възложителят изпраща мотивирано предложение за извършване на експертиза от БИМ с участието на производителя, като предава на БИМ с протокол устройството, а в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация – и устройствата в конфигурацията. На БИМ се предава паспортът на устройството и други необходими документи.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Срокът за извършване на експертиза е до 14 работни дни, считано от датата на предаване на устройството за експертиза.
(5) В заключението за извършената експертиза се посочват:
1. данните за възложителя на експертизата;
2. обектът на експертизата (тип, индивидуални номера на ФУ, собственик и др.);
3. опис на устройствата в конфигурацията, в случай че обектът на експертиза е част от конфигурация;
4. опис на документите, включени към експертизата;
5. състояние на устройството при започване на експертизата;
6. списък на използваните технически средства за експертизата;
7. извършените експертни действия;
8. констатациите на експертизата.
(6) След извършване на експертизата БИМ предава на възложителя на експертизата заключението заедно с устройството, обект на експертизата, и документите по ал. 3.

Чл. 15. (1) Производител или вносител на ФУ е длъжен да:
1. разпространява и/или продава ФУ само от одобрен тип и с определен гаранционен срок;
2. осигури сервизно обслужване на устройствата в продължение най-малко на 7 години от одобряването на типа, за което подава в БИМ декларация по образец съгласно приложение № 3;
3. осигури обучение на сервизните фирми за работа и техническа поддръжка на съответния тип ФУ, което се урежда в договорите със сервизните фирми;
4. подава заявка по образец съгласно приложение № 9 за даване на индивидуални номера на ФУ и на фискалните памети до централното управление на НАП; централното управление на НАП упражнява контрол върху броя на разпространените ФУ чрез заявените индивидуални номера;
5. въвежда със специализирана апаратура индивидуалните номера на ФУ във фискалната памет и да ги вписва в паспорта на ФУ;
6. обозначава върху трайно прикрепена от външната страна на корпуса на всяко ФУ табелка с данни за номера и датата на свидетелството за одобряване на типа ФУ, типа, индивидуалния номер и датата на производство на ФУ, както и други данни по негова преценка; табелката не трябва да е набръчкана, нагъната или набраздена и трябва да бъде видима, четлива и незаличима след:
– изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено във вода;
– повторно изтриване в продължение на 15 секунди с парче плат, потопено в петролев етер;
7. в случай на промяна на данните по т. 6, изписани върху табелката, да постави нова табелка с променените данни и датата на промяната;
8. води списък на номерата на демонтираните модули фискална памет, като тези номера не могат да се използват повторно;
9. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) подава в НАП ежемесечно, до 15-о число, данни за разчетените фискални памети през предходния месец, с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 10; данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП;
10. оказва съдействие на БИМ при извършване на експертиза на ФУ по чл. 14.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2007 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Глава трета.
ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО И РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)
Чл. 16. (1) При въвеждане в експлоатация и работа с ФУ лицето по чл. 3 трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана от ДАМТН сервизна фирма, която притежава удостоверение за сервизно обслужване на съответния тип ФУ.
(2) При сключване на договора по ал. 1 сервизната фирма вписва и заверява с подпис и печат в паспорта на ФУ следните данни:
1. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) наименование, адрес, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и телефон на сервизната фирма;
2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер и дата на удостоверението за регистрация на сервизната фирма по чл. 45, ал. 4;
3. номер, дата и срок на валидност на договора.

Чл. 17. (1) Въвеждането в експлоатация на ФУ се извършва при спазване на разпоредбата по чл. 7, ал. 1 от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма в присъствието на лицето по чл. 3, като техникът е длъжен да:
1. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) запише във фискалната памет датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3, съответно единния граждански номер, ако лицето по чл. 3 е физическо лице, с изключение на физическите лица – еднолични търговци;
2. (доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) впише в паспорта на ФУ данните по т. 1, наименованието на сервизната фирма и трите си имена, а при въвеждане в експлоатация на ЕСФП – и типа на работещите в обекта средства за измерване на разход на течни горива, както и типа на нивомерната система.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При въвеждане в експлоатация сервизната фирма издава свидетелство за регистрация на ФУ по образец съгласно приложение № 11. Свидетелството се издава в 2 екземпляра, по един за лицето по чл. 3 и за сервизната фирма, която го съхранява в досието по чл. 50, ал. 1.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Свидетелство за регистрация се издава при смяна на сервизната фирма, смяна на адреса на търговския обект, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството.

Чл. 18. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При въвеждане в експлоатация от ФУ се изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.
(2) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) В обектите за продажба на течни горива, работещи с повече от една ЕСФП, предаването на данните за определяне на наличните количества горива се извършва само от една от тези ЕСФП, която се регистрира първа като базова за обекта (тип 31 – приложение № 17).
(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 2, изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Устройството получава и отпечатва отговор за успешна регистрация и FDRID или съобщение за грешка съгласно приложение № 17 за “статус на регистрация”. Устройството се счита за регистрирано при получаване от НАП на потвърждение за успешна регистрация по приложение № 17. Бонът, издаден при успешна регистрация, се прикрепва към паспорта на ФУ.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 3 – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицето по чл. 3 няма право да отчита продажби чрез ФУ, въведено в експлоатация след закупуване или промяна на собствеността, без да е регистрирано в НАП.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна ал. 4 – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Не се допуска отчитане на продажби чрез ФУ от лицето по чл. 3 без получено потвърждение за успешна регистрация на ФУ в НАП.

Чл. 19. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При промяна на обслужващата сервизна фирма в деня на настъпване на промяната новата сервизна фирма отбелязва това обстоятелство в паспорта на ФУ, издава ново свидетелство за регистрация, променя данните за сервизната фирма във ФУ и чрез него изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.
(2) При промяна на търговския обект, в деня на настъпване на промяната, лицето по чл. 3 отразява на първа страница на книгата за дневните финансови отчети и в заглавната част на касовата бележка новия адрес на търговския обект и чрез фискалното устройство изпраща съобщение към НАП съгласно приложение № 17.

Чл. 20. (1) Извеждане от експлоатация на ФУ и прекратяване на регистрация се извършва:
1. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) по инициатива на лицето по чл. 3;
2. при бракуване на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3, при което се демонтира фискалната памет и устройството не може да бъде използвано.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За дата на извеждане от експлоатация се счита датата на получаване на потвърждение от НАП на изпратеното съобщение за дерегистрация съгласно приложение № 17. Устройството отпечатва това съобщение, като отпечатаният бон за успешната дерегистрация се съхранява в книгата за дневните финансови отчети на страницата за деня на настъпване на събитието.
(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При техническа невъзможност за изпращане на съобщение поради повреда на ФУ за дата на извеждане от експлоатация се счита датата на издаване на протокол за демонтаж на фискалната памет. В този случай лицето по чл. 3 уведомява писмено в 3-дневен срок НАП, като прилага заверено от лицето по чл. 3 копие на протокола за демонтаж на фискалната памет.

Чл. 21. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на свидетелство за регистрация на ФУ лицето по чл. 3 е длъжно в срок до три работни дни от настъпване на събитието да уведоми писмено обслужващата сервизна фирма за издаване на ново свидетелство.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При загубване, повреждане или унищожаване на паспорта на ФУ се издава дубликат от производителя или вносителя по искане на лицето по чл. 3. Върху паспорта се отбелязва, че е дубликат.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Чл. 22. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
1. препълване на фискалната памет;
2. смяна на собственика;
3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;
4. бракуване на ФУ;
5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;
6. грешка в блок на фискалната памет;
7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;
8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.
Преди демонтажа на фискалната памет от ФУ се изпраща съобщение за дерегистрация към НАП, съгласно приложение № 17.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Сервизен техник на вписаната в свидетелството за регистрация на ФУ сервизна фирма извършва демонтаж на фискалната памет. При смяна на ФП задължително се извършва и смяна на КЛЕН.
(3) В присъствието на лицето по чл. 3 сервизният техник съставя в четири екземпляра протокол за демонтаж на фискалната памет съгласно приложение № 12, като отразява причината за демонтаж в протокола и в паспорта на ФУ.
(4) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(5) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(6) Лицето по чл. 3 съхранява екземпляр от протокола за демонтаж на фискалната памет в книгата за дневните финансови отчети на страницата на датата на съставяне на протокола, а другите екземпляри в еднодневен срок от датата на получаването им се предават на сервизния техник.
(7) В срок 3 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет сервизният техник предава по един екземпляр на БИМ и на производителя или вносителя на ФУ, а демонтираният модул фискална памет предава на:
1. производителя или вносителя на ФУ, ако няма нарушаване на фабричната пломба на фискалната памет и/или външно въздействие върху модула; или
2. Българския институт по метрология при нарушена фабрична пломба и/или външно въздействие върху модула фискална памет, а на производителя или вносителя на ФУ предава приемо-предавателен протокол за предадения модул фискална памет, издаден от БИМ.
(8) След смяна на фискалната памет сервизният техник отразява в паспорта на ФУ и в досието по чл. 50, ал. 1 данните за новата фискална памет.
(9) Производителят или вносителят е длъжен да:
1. осигури нов модул фискална памет в срок до 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет; нов модул фискална памет не се осигурява при бракуване на ФУ;
2. разчете фискалната памет в 14-дневен срок от предаването й по реда на ал. 7, да попълни втората част на протокола и да го съхрани заедно с разчетените данни в 5-годишен срок от разчитането, като при поискване да представи протокола за демонтаж на фискалната памет на органите по приходите.
(10) Правото да разчита фискалната памет принадлежи само на производителя или вносителя и е непрехвърлимо.
(11) Въвеждането в експлоатация на ФУ след смяна на фискалната памет се извършва по реда на чл. 17. Въвеждането в експлоатация се извършва на датата на монтиране на новата фискална памет във ФУ, с изключение на случаите по чл. 20, ал. 1, т. 1 или при смяна на собственика.

Чл. 23. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа база данни за ФУ.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Чл. 24. (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Глава четвърта.
ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО
Чл. 25. (1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата:
1. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1;
2. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) по чл. 3, ал. 2 – за всяко плащане, включително за платените чрез кредитен превод, директен дебит или чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл. 3, ал. 1.
(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.
(3) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издадената фискална касова бележка.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалната касова бележка се издава в един екземпляр за клиента. Копие на всяка отпечатана бележка се съхранява на контролна лента на електронен носител (КЛЕН).
(5) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Контролната лента се формира едновременно с издаване на бележката, но без да се отпечатва, като се съхранява на енергонезависим електронен носител при условията и по реда на тази наредба, уреждащи работа с КЛЕН.
(6) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство осигурява възможност в търговския обект да се отпечатва пълната информация от КЛЕН по начина и в последователността на отпечатване на боновата лента.
(7) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицата по чл. 3 са задължени да поддържат показанията на часовника-календар на ФУ в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.

Чл. 26. (1) Фискалната касова бележка трябва да бъде четима, да съответства на образеца съгласно приложение № 1 и да съдържа задължително следните реквизити:
1. наименование и адрес за кореспонденция на лицето по чл. 3;
2. наименование и адрес на търговския обект, а когато не е налице стационарен обект – текст “БЕЗ СТАЦИОНАРЕН ОБЕКТ”;
3. пореден номер на касовата бележка;
4. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3;
5. идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица;
6. име или номер на касиера;
7. наименование, код на данъчна група, количество и стойност по видове закупени стоки или услуги;
8. обща сума за плащане;
9. дата и час на издаване;
10. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст “ФИСКАЛЕН БОН”;
11. индивидуални номера на ФУ и фискалната памет;
12. (нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) номер касово място за лицата по чл. 6, работещи с контролна лента на електронен носител (КЛЕН);
13. (нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) номер на обекта при ЕСФП;
14. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., предишна т. 13 – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) контролно число на документа.
(2) Всички регистрирани и натрупвани суми се изразяват в левове и стотинки.

Чл. 27. (1) Лицата по чл. 3, с изключение на случаите, когато извършват дейност по чл. 28, са длъжни да регистрират всяка продажба на стока или услуга по данъчни групи според вида на продажбите:
1. група “А” – за стоки и услуги, продажбите на които са освободени от облагане с данък, за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 0 % ДДС, както и за продажби, за които не се начислява ДДС;
2. група “Б” – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат с 20 % данък върху добавената стойност;
3. група “В” – за продажби на течни горива чрез измервателни средства за разход на течни горива;
4. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) група “Г” – за стоки и услуги, продажбите на които се облагат със 9 % данък върху добавената стойност.
(2) Лицето по чл. 3 независимо дали е регистрирано или не по ЗДДС задължително регистрира всички продажби по данъчни групи съгласно ал. 1.
(3) Задължително се програмират и регистрират с наименование и единична цена като отделни артикули стоките или услугите:
1. отнасящи се към данъчна група А;
2. с фиксирани цени в нормативен акт;
3. представляващи горива, продавани чрез одобрени по смисъла на Закона за измерванията средства за измерване на разход.

Чл. 28. При извършване на сделки с чуждестранна валута в наличност небанковите финансови институции и обменните бюра са длъжни да регистрират всяка сделка по групи според вида й:
1. група “А” – за обмяна – продажба на чуждестранна валута, при която стойността на сделката е равна на получените от обменното бюро левове;
2. група “Б” – за обмяна на левове за чуждестранна валута – покупка, при която стойността на сделката е равна на получените от купувача левове.

Чл. 29. (1) Когато лицето по чл. 3 извършва дейност като комисионер от чуждо име и за чужда сметка или събира суми от името и за сметка на друго лице, продажбите се регистрират, както следва:
1. чрез ФУ на доверителя, или
2. чрез ФУ на лицето по чл. 3.
(2) В случаите по ал. 1, т. 1 продажбите се регистрират по общия ред.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителя да се регистрират като продажби в отделен департамент за всеки доверител, като департаментът посочва името на доверителя.
(4) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За продажби, извършвани от заложни къщи, по реда на ал. 1, т. 2 ФУ се програмира така, че продажбите на доверителите да се регистрират в един департамент с обобщено наименование “ЗАЛОЖЕНА ВЕЩ”.
(5) (Предишна ал. 4, изм. и доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) В случаите по ал. 1, т. 2 в дневния финансов отчет на лицето по чл. 3 се отпечатва оборотът на всеки доверител и в книгата за дневните финансови отчети на страницата за последния ден от месеца лицето по чл. 3 сумира и вписва натрупания оборот от продажбите за месеца по доверители, като продажбите по ал. 4 се вписват на един ред.

Чл. 30. Лицето по чл. 3 задължително прикрепва фискалните касови бележки за количествата гориво, издадени във връзка с вътрешен оборот, проверки на ДАМТН, проби, обезвъздушаване и други служебни операции към регламентираните за тези събития документи. Тези документи са основание за намаляване на дневния оборот.

Чл. 31. (1) Корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента (сторно операция) се документира:
1. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) при използване на ФУ – чрез издаване на касова бележка от кочан или отпечатана по реда на чл. 35 на принтер, който не е или не влиза в състава на ФУ по смисъла на чл. 2, ал. 2, т. 2; второто копие на отпечатана на принтер бележка се прошнурова и се оформя като кочан в последователността на издаването на копието;
2. при използване на ИАСУТД – чрез касова бележка с надпис “сторно”.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Документът по ал. 1, т. 1 съдържа реквизитите съгласно чл. 35, ал. 1 и надпис “СТОРНО”, номер, дата и час на издаване на фискалната касова бележка, по повод на която се издава сторно документът, причината за сторно операцията и данни за клиента (идентификационен номер по чл. 84 ДОПК, наименование, седалище и адрес за кореспонденция), когато последният е едноличен търговец или юридическо лице.
(3) При извършване на покупка от или под наблюдението на орган на НАП (контролна покупка) лицето по чл. 3 връща сумата, когато предметът на покупката може да бъде използван за търговска продажба и неговата потребителна стойност не е намаляла или услугата не е консумирана изцяло или частично. При издадена фискална касова бележка лицето по чл. 3 извършва сторно операция по реда на ал. 1 и 2, като отбелязва номера и датата на съставения протокол за проверка.
(4) Не се допуска сторно операция при продажби на горива, натрупани през ЕСФП, и на стоки или услуги, които не са програмирани и регистрирани с наименованието си и с единична цена, ако такова програмиране се изисква, съгласно чл. 27, ал. 3.
(5) Сторно операция по време на ремонт на ФУ се извършва по реда на ал. 1, т. 1.
(6) Сторно операция за продажба, документирана с фактура по чл. 34 или чл. 58, ал. 2 се извършва чрез издаване на кредитно известие, на което освен задължителните реквизити по ЗДДС са отбелязани и индивидуалните номера на ФП и на ФУ, от което е издадена фактурата, по повод на която е съставен сторно документът.

Чл. 32. (1) При продажба по цена с отстъпка или надбавка регистрацията във ФУ се извършва по обявената цена, след което се извършва операция “процентна или стойностна отстъпка или надбавка”.
(2) Когато по искане на клиента лицето по чл. 3 издава обща фактура за извършени покупки, документирани с отделни фискални касови бележки, към екземпляра на фактурата за клиента се прикрепват всички издадени фискални касови бележки за получените плащания по фактурата.

Чл. 33. (1) Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите “служебно въведени” или “служебно изведени” суми.
(2) За фискалните устройства, които не притежават операциите по ал. 1, в книгата за дневните финансови отчети се отбелязва всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата) в момента на извършването й с точност до минута.

Чл. 34. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалните касови бележки са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

Чл. 35. (1) Касова бележка от кочан, издавана в случаите, предвидени в тази наредба, се издава в два екземпляра, съдържа данните по чл. 26, ал. 1, т. 1 – 9 и подпис на касиера.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Кочанът с касови бележки се прономерова и прошнурова от лицето по чл. 3. На първа страница в книгата по чл. 39, ал. 5 се посочват началният и крайният номер на касовите бележки в кочана. Не се допускат касови бележки с повтарящи се или липсващи номера.

Чл. 36. (1) Продажбите се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ за вписаното в паспорта време.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При повреда на ФУ, включително нулиране на оперативната памет (“НУЛИРАН RAM”), повреден КЛЕН или препълване на фискалната памет или на КЛЕН, лицето по чл. 3 е длъжно незабавно да повика сервизната фирма, с която има сключен договор за сервизно обслужване.
(3) За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба, на който предварително се изписва индивидуалният номер на устройството.

Чл. 37. При регистрирана от съответните органи кражба на ФУ регистрацията и отчитането на продажбите в обекта, където е извършена кражбата, се извършва с касови бележки от кочан за срок не по-дълъг от 7 дни.

Чл. 38. (1) В стационарен търговски обект лицето по чл. 3 е длъжно да постави на видно за клиента място до ФУ:
1. копие на актуално свидетелство за регистрация на ФУ;
2. съобщение, уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакт с ТД на НАП по местонахождение на търговския обект.
(2) Клиентът е длъжен да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект. Когато търговският обект се намира в общо помещение с други търговски обекти или на територията на пазар или тържище, за напускане на търговския обект се счита напускането на общото помещение, съответно пазара или тържището.

Глава пета.
ОТЧЕТНОСТ НА ОБОРОТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПРОДАЖБИ
Чл. 39. (1) Лицето по чл. 3 отпечатва пълен дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет за всеки ден, през който в устройството са регистрирани продажби.
(2) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Данните от дневния финансов отчет с нулиране се записват в данъчния терминал (ДТ) на ФУ. При ЕСФП едновременно с това се записват данни от нивомерната измервателна система и броячите на колонките.
(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Данъчният терминал служи за предаване на данните от ДТ към НАП по дистанционна връзка чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор.
(4) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., отм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(5) (Предишна ал. 2 – ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Лицето по чл. 3 съхранява отчетите по ал. 1 в хронологичен ред в прономерована и прошнурована книга за дневните финансови отчети за календарната година, водена в единствен екземпляр за всяко ФУ и съдържаща страници за всеки календарен ден. На първа страница на книгата се отразяват данните на лицето по чл. 3, наименованието и адресът на търговския обект, описват се кочаните с касови бележки и данни от въвеждане в експлоатация, индивидуалните номера на ФУ, както и промените на данните в деня на настъпване. Книгата се съхранява в търговския обект.
(6) (Отм., предишна ал. 3, изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Дните, в които търговският обект не е работил, се вписват в книгата по ал. 5 с текст “неработен ден”, удостоверено с подпис.
(7) (Отм., предишна ал. 4, изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г.) Дните, в които не са регистрирани продажби, подлежащи на регистрация, се вписват в книгата по ал. 5 с текст “няма регистрирана продажба” за съответната дата, удостоверено с подпис.
(8) (Отм., предишна ал. 5, изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г.) В случай на загубване, кражба, унищожаване на ФУ и/или на книгата лицето по чл. 3 е длъжно в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието да уведоми за това сервизната фирма и НАП по реда на ДОПК.
(9) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При отпадане на връзката между нивомерната система и централното регистриращо устройство (ЦРУ) на ЕСФП данъчният терминал изпраща автоматично генерирано съобщение към НАП. В деня на отпадане на връзката лицето по чл. 3, ал. 2 отбелязва часа на събитието в книгата за дневните финансови отчети и незабавно уведомява сервизната фирма, поддържаща нивомерната система.

Чл. 39а. (Нов – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) (1) Лицата, извършващи продажби на билети или други удостоверителни знаци за услуги съгласно чл. 4, т. 3, водят книга (регистър) за дневните продажби на билети/удостоверителни знаци. Книгата (регистърът) съдържа брой на продадените билети, начален и краен номер на продадени билети по номинали и общ оборот за деня.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Лицето по ал. 1 съхранява в търговския обект книгата (регистърът) по ал. 1 и копие от документ за получените ценни книжа, издаден по реда на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа.

Чл. 40. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицето по чл. 3 при работа с касови бележки от кочан на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот, изчислен въз основа на всички тях, както и текст, указващ причината:
1. ремонт на ФУ – “ремонт”;
2. спиране на захранващото напрежение за определен период – “спиране на напрежението”, начален и краен час на периода;
3. кражба на ФУ – “кражба”;
4. експертиза на ФУ от БИМ – “експертиза”.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) При повреда на ФУ, водеща до нулиране на оперативната памет (“НУЛИРАН RAM”), ако след възстановяване работоспособността на ФУ данните в RAM не са възстановени, лицето по чл. 3 вписва на страницата за съответната дата в книгата по чл. 39, ал. 5 данните по ал. 1 и оборота, изчислен по КЛЕН от последния записан във фискалната памет дневен финансов отчет до настъпване на повредата.
(3) Времето, през което ФУ е било в ремонт, се доказва пред органите по приходите чрез вписаните от сервизната фирма данни за ремонта в паспорта на устройството и вписаните данни за ремонта в книгата за дневните финансови отчети от лицето по чл. 3.
(4) Ремонт без направено вписване в паспорта на ФУ от сервизния техник не се признава от органа по приходите, съответно лицето по чл. 3 се санкционира със санкцията за неизползване на ФУ за времето на ремонта.

Чл. 41. (1) В 7-дневен срок след изтичане на всеки месец и година лицето по чл. 3 отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на всяко устройство в обекта за съответния период.
(2) Отчетите по ал. 1 се съхраняват в книгата за дневните финансови отчети на всяко устройство на страницата за датата на последния ден от периода.

Глава шеста.
ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ
Чл. 42. (1) Лицето по чл. 3 със стационарен търговски обект съхранява в търговския обект:
1. свидетелството за регистрация на ФУ;
2. паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. (Доп. – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) КЛЕН – в тримесечен срок от датата на демонтажа на КЛЕН, с изключение на случая по чл. 14, ал. 3;
4. книгата за дневните финансови отчети за текущата година, с изключение на случаите по чл. 11, ал. 3 и чл. 14, ал. 3.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) Лицето по чл. 3 без стационарен търговски обект съхранява:
1. в търговския обект – свидетелството за регистрация на ФУ;
2. в търговския обект – паспорта на ФУ, с изключение на случаите по чл. 14, ал. 3 и чл. 50, ал. 6;
3. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) на адреса за кореспонденция – КЛЕН и книгите за дневните финансови отчети.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Лицето по чл. 3 е длъжно да съхранява отчетните документи, включително книгите за дневните финансови отчети и КЛЕН, в 5-годишен срок.

Чл. 43. Лицата по чл. 3 са длъжни при поискване от органа на НАП да предоставят необходимите ключове и/или кодове/пароли за пускане на отчетите.

Глава седма.
РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕРВИЗНИТЕ ФИРМИ И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ФИСКАЛНИТЕ УСТРОЙСТВА
Чл. 44. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Сервизно обслужване на тип ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма, притежаваща удостоверение за регистрация на сервизната фирма, издадено по реда на чл. 45, ал. 4 за сервизно обслужване на същия тип ФУ.

Чл. 45. (1) Кандидатите за регистрация като сервизна фирма на ФУ трябва да са търговски дружества и да имат сключен договор за сервизно обслужване за съответния тип ФУ с производителя или вносителя.
(2) Лицата по ал. 1 подават заявление за регистрация съгласно приложение № 13, към което прилагат:
1. копие от сключения договор с фирмата производител или вносител за сервизно обслужване на посочените в договора типове ФУ;
2. (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
3. графично изображение на сервизната пломба;
4. списък на сервизните техници.
(3) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Производителите/вносителите на ФУ се регистрират като сервизни фирми за произвежданите от тях ФУ, без да представят документа по ал. 2, т. 1.
(4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице издава удостоверение съгласно приложение № 14 за регистрация на сервизна фирма с вписани в него номера на свидетелствата за одобряване на тип ФУ, посочени в договора по ал. 2, т. 1, или мотивирано отказва, когато не са спазени изискванията по ал. 2.
(5) (Предишна ал. 4 – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор води публичен регистър на фирмите по чл. 44.

Чл. 46. Сервизната фирма уведомява писмено ДАМТН при промяна на вписаните в удостоверението за регистрация на сервизната фирма данни за сервизната фирма и/или в списъка на сервизните техници в 7-дневен срок от промяната.

Чл. 47. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) При неспазване изискванията по чл. 45 или при системни закъснения при ремонта на фискалните устройства и фискалните памети, установени при контрола от БИМ, или по предложение на органите по приходите или на производителя/вносителя председателят на ДАМТН или упълномощено от него лице със заповед прекратява регистрацията на сервизна фирма. Заповедта подлежи на вписване в регистъра по чл. 45, ал. 5 и се уведомява сервизната фирма в 7-дневен срок от издаването й.
(2) Сервизна фирма, за която е издадена заповед по ал. 1, има право да кандидатства за издаване на удостоверение за сервизна фирма, ако е изтекла една година от издаване на заповедта.
(3) Държавната агенция за метрологичен и технически надзор изпраща копие на заповедта в срок до 3 работни дни от издаването й на ЦУ на НАП.
(4) При прекратяване на дейността по инициатива на сервизната фирма ДАМТН уведомява ЦУ на НАП за това в срок до 3 работни дни от настъпване на събитието.

Чл. 48. В случаите на прекратяване на регистрацията по чл. 47, ал. 1 или ал. 4 сервизната фирма е длъжна да уведоми за това обстоятелство в 14-дневен срок от издаване на заповедта лицата по чл. 3, с които има сключен договор за сервизно обслужване.

Чл. 49. (1) (Доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Сервизното обслужване по време на експлоатация на ФУ се извършва от регистрирана в ДАМТН сервизна фирма при сключен писмен договор с лицето по чл. 3. Допуска се отпечатване на предупредителен текст преди и след изтичане на срока на сервизния договор в дневния финансов отчет с нулиране.
(2) Не се допуска извършване на ремонт на ФУ от сервизна фирма, различна от посочената в договора.
(3) Сервизното обслужване по време на гаранционния срок е безплатно в рамките на поетите от производителя или вносителя гаранции.
(4) (Нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Изискването по ал. 1 не се отнася за сервизна фирма при обслужване на собствените ФУ, с които регистрира и отчита собствените продажби.

Чл. 50. (1) Всяка сервизна фирма води на отчет ФУ, като открива за всяко устройство сервизно досие, в което съхранява документите, получени или издадени във връзка с регистрацията и сервизното обслужване. Профилактичните проверки и/или ремонти се вписват в досието в таблична форма.
(2) Датата и часът на приемане за ремонт се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 в момента на приемането.
(3) Датата и часът на завършване на ремонта, както и описание на дефекта се вписват в паспорта на ФУ и в досието по ал. 1 при завършване на ремонта.
(4) Вписванията в паспорта се заверяват с подпис на сервизния техник и печат на сервизната фирма.
(5) След всеки ремонт ФУ задължително се пломбира.
(6) При приемане на ФУ за ремонт в сервизна фирма сервизният техник съставя протокол в два екземпляра, в който задължително посочва датата, часа и причината за приемане. В този случай паспортът придружава ФУ.
(7) Сервизните фирми са длъжни да съхраняват досиетата на ФУ, за които договорите за сервизно обслужване са прекратени, в 5-годишен срок от датата на прекратяването.

Чл. 51. (1) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Всяка сервизна фирма е длъжна да подава ежемесечно до 15-о число в НАП данни за издадените през предходния месец свидетелства за регистрация на ФУ, за прекъсване или започване на сервизното обслужване, както и за получени уведомления по чл. 21, ал. 1. Данните се подават по електронен път с формат и параметри на записа по образец съгласно приложение № 15. Данните се изпращат по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис в WEB базирано приложение на интернет страницата на НАП.
(2) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)
(3) (Отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.)

Чл. 52. (1) Срокът за ремонт на ФУ, с изключение на смяна на ФП по чл. 22, е не повече от 2 работни дни на територията на градовете и не повече от 4 работни дни на територията на селата от момента на повредата, съответно от уведомяването на сервиза.
(2) Срокът за ремонт при повреда на фискална памет е не повече от 5 работни дни от предаването на протокола за демонтаж на фискалната памет от сервизния техник на производителя/вносителя по реда и в сроковете по чл. 22, ал. 9.
(3) (Нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Срокът за ремонт при повреда на сонда или на нивомерна система е не повече от 45 дни от настъпване на повредата. Датата и часът на началото и края на ремонта се вписват в паспорта на ЕСФП. При повторна повреда на една и съща сонда или нивомерна система в рамките на една календарна година срокът за ремонт е не повече от 20 дни.

Глава осма.
ОСОБЕНИ РЕЖИМИ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИТЕ
Чл. 53. (1) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ лице, което отговаря едновременно на следните условия:
1. регистрира и отчита оборотите от извършени продажби на стоки или услуги чрез одобрена за съответния търговски обект ИАСУТД;
2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) има реализирана дистанционна връзка с НАП за ежедневно автоматично предаване на обобщени данни при дневното приключване съгласно приложение № 17 на търговския обект, за който е одобрена системата;
3. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) реализирани на територията на Република България инвестиции по смисъла на Закона за насърчаване на инвестициите, които надхвърлят левовата равностойност на 5 000 000 евро.
(2) Лицата по чл. 6 са длъжни да монтират и използват ИАСУТД от одобрен тип от датата на започване на дейността на обекта.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Не се допуска регистрирането на продажба на стоки и услуги от лицата по чл. 6 без функционираща ИАСУТД и без изградена и функционираща дистанционна връзка на ИАСУТД с НАП, освен в случаите, посочени в тази наредба.

Чл. 54. (1) Интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност от одобрен тип е система, която има издадено свидетелство за одобрен тип за обекта съгласно приложение № 5, в който е изпитана, вписано в регистъра по чл. 10, ал. 9.
(2) Право да използва ИАСУТД за всеки отделен обект има лице по чл. 6, което:
1. за съответния обект притежава издадено от БИМ свидетелство за съответствие на системата с изискванията по тази наредба;
2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
(3) При неизпълнение на някое от условията по чл. 53, ал. 1 или при установено нарушение на наредбата с влязъл в сила акт правото по ал. 2 се отнема със заповед на председателя на БИМ, издадена по реда на чл. 13.

Чл. 55. Интегрираната автоматизирана система за управление на търговската дейност трябва да отговаря на техническите и функционалните изисквания съгласно чл. 8, ал. 1.

Чл. 56. (1) За одобряване на ИАСУТД лицата по чл. 6 предоставят в БИМ писмена заявка-декларация съгласно приложение № 3, придружена от следните документи на български език:
1. пълно техническо и функционално описание на системата;
2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган;
3. (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(2) В централното управление на НАП лицата предоставят:
1. пълно техническо и функционално описание на системата;
2. документ за изпълнение на изискванията по чл. 53, ал. 1, т. 3, издаден от Българската агенция за инвестиции или друг компетентен орган.
(3) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Изпитването на ИАСУТД се извършва в реални условия на обекта, на мястото за експлоатация на системата, като се следи за осъществяване на пълен контрол върху движението на стоките и изпълнението на изискването за ежедневно автоматично предаване на данни при дневното приключване към НАП по реализираната дистанционна връзка.
(4) Одобряването на ИАСУТД за съответния обект и издаването на свидетелство за съответствие съгласно приложение № 5 и вписването му в регистъра по чл. 10, ал. 9 или издаването на мотивиран отказ се извършва по реда на чл. 10.

Чл. 57. (1) (Предишен текст на чл. 57 – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) Лицата по чл. 6 регистрират продажба и издават документ от ИАСУТД в съответствие с изискванията и по реда на глава четвърта.
(2) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
(3) (Нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Чл. 58. (1) Документите за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, имат надпис “СИСТЕМЕН БОН”.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Системни бонове за регистрирани продажби, издадени от ИАСУТД, са и фактури по смисъла на ЗДДС, ако отговарят на изискванията на ЗДДС.

Чл. 58а. (Нов – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Глава девета.
КОНТРОЛНИ ИЗПИТВАНИЯ НА ОДОБРЕНИТЕ ТИПОВЕ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
Чл. 59. (1) Контролните изпитвания на одобрените типове ФУ и на единични бройки ФУ се извършват от БИМ по предложение на органите на НАП или на лица по чл. 3, когато възникнат съмнения за несъответствие на ФУ с изискванията. Резултатите от изпитванията се предават на комисията по чл. 10, ал. 5 за изразяване на становище.
(2) При установено чрез изпитвания несъответствие на типа ФУ с изискванията, което може да бъде отстранено, председателят на БИМ издава заповед за временно спиране на разпространението на ФУ до отстраняване на несъответствието.
(3) Със заповедта по ал. 2 председателят на БИМ задължава производителя или вносителя да отстрани несъответствието, като определя подходящ срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 месеца. Отстраняване на несъответствия в продадените ФУ се извършва от производителя или вносителя в срок, предложен от същото лице, съгласуван от комисията по чл. 10, ал. 5, който не може да бъде по-дълъг от 6 месеца.
(4) Срокът по ал. 3 тече от съобщаване на производителя или вносителя на заповедта, издадена от председателя на БИМ.
(5) При констатирано несъответствие на отделно ФУ с одобрения тип, което влияе върху фискалните функции и не подлежи на отстраняване, БИМ уведомява за това ЦУ на НАП, а упълномощен от изпълнителния директор на НАП орган указва на лицето по чл. 3 да замени в 7-дневен срок ФУ с друго.
(6) При установено неотстраняемо несъответствие комисията по чл. 10, ал. 5 изготвя отрицателно становище и предлага на председателя на БИМ да отмени одобряването на типа ФУ, при което производителят или вносителят спира производството и разпространението на този тип ФУ.
(7) Когато несъответствието по ал. 6:
1. не влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите, разпространените и въведени в експлоатация ФУ, чийто тип е отменен, се считат от одобрен тип;
2. влияе на фискалните функции, свързани с регистрирането и отчитането на оборотите в 3-месечен срок от отмяна на одобряването на типа ФУ, производителят или вносителят е длъжен да осигури за своя сметка ФУ от друг одобрен тип на клиентите си, закупили устройство от отменения тип, и да уреди отношенията си с търговците и дистрибуторите на ФУ, произтичащи от окончателното спиране и изтеглянето на дефектните ФУ от търговската мрежа.

Глава десета.
КОНТРОЛ
Чл. 60. Контролът за спазване на наредбата се осъществява от органите на НАП и БИМ.

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “разносна търговия” е продажба на стоки или услуги извън търговския обект по предварителна заявка; за разносна търговия се счита и продажбата на вестници и списания за обекти, специализирани само за вестници и списания;
2. “касова бележка от кочан” е хартиен документ от прономерован и прошнурован от лице по чл. 3 кочан с касови бележки, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, издавана в случаите, предвидени в тази наредба
3. “високопланински населени места” са населени места над 1000 метра надморска височина;
4. “труднодостъпни населени места” са населени места с труднопроходими пътища и без регулярен транспорт;
5. “течни горива” са всички видове горива, продавани чрез средства за измерване на разход;
6. “контролна покупка” е тази, която се извършва от или под контрола и наблюдението на органите на НАП и се документира с протокол за проверка; чрез контролната покупка се констатира спазването от лицата по чл. 3 изискванията по тази наредба за регистриране на продажби на стоки или услуги с изискуемия документ за конкретния случай;
7. “лица, упражняващи свободна професия” са: експерт-счетоводители; данъчни консултанти; одитори; адвокати, нотариуси и други юридически консултанти; представители по индустриална собственост; оценители на движимо и недвижимо имущество и на цели предприятия; преводачи; инженери и технически ръководители; архитекти; дейци на културата, образованието, изкуството и науката, включително изобретатели; вещи лица и други лица, осъществяващи за своя сметка професионална дейност;
8. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) “Международни мероприятия с краткотраен характер” са мероприятия с международно участие с продължителност до 14 дни, като например панаири, изложби, изложения и други подобни;
9. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) “Мероприятия с развлекателен характер” са концерти, постановки, прожекции, спортни състезания и мероприятия, циркови спектакли и други с подобен характер.

§ 2. За целите на тази наредба компетентната ТД на НАП е тази по чл. 8 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (обн., ДВ, бр. 16 от 1999 г.; изм., бр. 55 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 113 от 1999 г., бр. 4 от 2000 г.; доп., бр. 16 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 111 от 2001 г.; изм. с Решение № 9774 от 2002 г. на ВАС на РБ – бр. 107 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2003 г.; изм. с Решение № 6797 от 2003 г. на ВАС на РБ – бр. 62 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 64 от 2003 г., бр. 64 от 2004 г.; доп., бр. 12 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 18 от 2006 г., бр. 76 от 2006 г.).

§ 4. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.

§ 5. (1) (Изм. – ДВ, бр. 79 от 2007 г.) Лицата по чл. 3 могат да продължат да използват одобрените по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, като се прилага съответно чл. 12 за промени във функционалните изисквания към ФУ, настъпили след обнародване на тази наредба.
(2) Ако към датата на обнародването на тази наредба и към датата на влизане в сила на ЗДДС лицата, извършващи продажби, които се регистрират в данъчната група по чл. 27, ал. 1, т. 4 и не разполагат с въведено в експлоатация ФУ, което позволява отчитане на продажбите в четирите данъчни групи, те отчитат продажбите си с касова бележка от кочан по чл. 35 за срок от един месец от обнародването на тази наредба. След изтичането на този срок продажбите се отчитат чрез ФУ, което позволява отчитане в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1.
(3) Лицата по чл. 6 са длъжни да използват ИАСУТД, която позволява отчитането на продажби в четирите данъчни групи по чл. 27, ал. 1 от деня на влизането в сила на ЗДДС (ДВ, бр. 63 от 2006 г.).
(4) След 1 януари 2007 г. фактурите, издадени от одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ запазват поредността на номерацията си независимо от § 14 от преходните и заключителните разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност.
(5) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) До 30.09.2007 г.:
1. производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл;
2. лицата по чл. 3 могат да въвеждат в експлоатация типове ФУ, одобрени по реда на отменената Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти типове ФУ, чийто срок на свидетелството за одобряване на типа ФУ не е изтекъл.
(6) (Нова – ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) “Български пощи” – ЕАД, за продажбите, по които плащанията не се извършват по банков път, следва да приведе дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31.03.2007 г.

§ 6. Свидетелствата за регистрация на фискални устройства, издадени до влизане в сила на тази наредба, са валидни до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.

§ 7. С влизане в сила на § 10 от Закона за търговския регистър навсякъде в наредбата “код по БУЛСТАТ” се заменя с “единен идентификационен код (ЕИК)”.

§ 8. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-10 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 77 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
“2. установено на територията на страната минимум от две години;”.

§ 9. В чл. 7, ал. 1 от Наредба № Н-11 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, установени и регистрирани за целите на данък върху добавената стойност на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
“2. установено на територията на страната минимум от две години;”.

§ 10. В чл. 9, ал. 1 от Наредба № Н-12 от 2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Общността (ДВ, бр. 75 от 2006 г.) т. 2 се изменя така:
“2. установено на територията на страната минимум от две години;”.

§ 11. (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 118, ал. 2 и 4 от ЗДДС и чл. 9, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

§ 12. Наредбата влиза в сила от деня на влизането в сила на Закона за данък върху добавената стойност.

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-8 ОТ 2005 Г. ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО, СРОКОВЕТЕ, НАЧИНА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ ОТ РАБОТОДАТЕЛИТЕ, ОСИГУРИТЕЛИТЕ ЗА ОСИГУРЕНИТЕ ПРИ ТЯХ ЛИЦА, КАКТО И ОТ САМООСИГУРЯВАЩИТЕ СЕ ЛИЦА
(ОБН. – ДВ, БР. 7 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 77 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 29.09.2009 Г.)

§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник” с изключение на § 2 и 7, които влизат в сила от 1 октомври 2009 г.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г.)

§ 45. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. В раздел V се правят следните изменения и допълнения:
а) навсякъде в образците на боновете:
аа) думата “БУЛСТАТ” се заменя с “ЕИК”;
бб) в края на всеки бон се отпечатва контролно число по SHA-1 алгоритъм;
вв) думата “ЕКЛ” се заменя с “КЛЕН”;
гг) думите “ИЗТРИТА ЕКЛ” се заменят с “ПОВРЕДЕН КЛЕН”;
дд) пред думите “ФИСКАЛЕН БОН” се добавя графично фискално лого съгласно приложение № 18;
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 57. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на образците на боновете, думите “код по БУЛСТАТ”, “кодът по БУЛСТАТ”, “ЕИК по БУЛСТАТ”, “единен идентификационен код по БУЛСТАТ”, “идентификационен код по БУЛСТАТ” се заменят с “идентификационен номер по чл. 84 ДОПК”.

§ 58. Навсякъде в наредбата и приложенията, с изключение на чл. 38, ал. 1, т. 2 и приложение № 15, т. 1, ред 5, думите “компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП)”, “компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите”, “компетентната ТД на НАП”, “ТД на НАП” се заменят с “НАП”.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 49 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 29.06.2010 Г., ИЗМ. – ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г.)

§ 59. (1) Лицата по чл. 3 предвиждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в следните срокове:
1. Лицата, задължени да използват ЕСФП – в срок до 31 декември 2010 г.;
2. (изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Регистрираните по ЗДДС лица, непопадащи в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с лекарствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона за съхранение и търговия със зърно – в срок до 30 ноември 2011 г.;
в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;
3. Всички други лица по чл. 3, непопадащи в т. 1 или 2 – в срок до 31 март 2012 г.
(2) До въвеждането в експлоатация на ФУ, отговарящи на изискванията на тази наредба, но не по-късно от изтичане на сроковете по предходната алинея, лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация.
(3) При постоянна неосигуреност на дистанционна връзка от страна на мобилния оператор поради липса на покритие лицата по чл. 3 прилагат досегашния ред за регистриране и отчитане на продажбите в търговски обекти, включително по отношение изискванията към ФУ, въвеждането във и извеждането им от експлоатация, до осигуряване на покритие.
(4) След срока по ал. 1 се допуска използване на одобрените до влизане в сила на тази наредба ФУ, след доработка в съответствие с изискванията за дистанционна връзка с НАП, преминали одобрение по реда на глава втора. Доработката на ФУ и инсталиране на данъчния терминал се извършва от производителя или от упълномощена от производителя сервизна фирма.
(5) В случаите на ал. 4 не е задължително използването на КЛЕН. По отношение на изискванията към контролната лента се прилага досегашният ред.
(6) Фискални устройства, попадащи в ал. 4, се допуска да се използват до изтичане на срока по чл. 12, ал. 1. Член 12, ал. 2 не се прилага.

§ 60. Одобряване на типа на ФУ, за които производителите или вносителите са подали заявление до влизане в сила на тази наредба, но процедурата не е приключила до същата дата, се прекратява.

§ 61. Свидетелство за регистрация на фискални устройства, издадено до влизане в сила на тази наредба, е валидно до издаване на ново свидетелство в случаите, предвидени в тази наредба.

§ 62. (1) В срок до 31 декември 2010 г. включително производителите или вносителите могат да продължат да разпространяват и/или продават типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.
(2) В сроковете по § 59, ал. 1 лицата по същата разпоредба могат да въвеждат в експлоатация и типове ФУ, одобрени преди влизане в сила на тази наредба.

§ 63. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”, с изключение на § 11 и 37, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-18 ОТ 2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА
(ОБН. – ДВ, БР. 48 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 24.06.2011 Г.)

§ 28. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността си в съответствие с изискванията на тази наредба в срок до 31 март 2012 г.

§ 29. В срок до две години след изтичане на срока по § 28 при първоначална проверка на нивомерните измервателни системи могат да се приемат калибровъчни таблици на резервоарите от неакредитирани лаборатории или от производителя им.

§ 30. Нивомерните измервателни системи подлежат на последваща периодична проверка всяка година.

§ 31. Първоначалната проверка на вече монтирани електронни автоматични нивомери от одобрен тип нивомерни измервателни системи се извършва само в монтирано положение на функциониращ резервоар.

§ 32. Рекалибриране на резервоарите се извършва:
1. на пет години;
2. след ремонт на резервоара;
3. при последваща проверка на нивомерната измервателна система, показала грешка, по-голяма от максимално допустимата грешка, и грешката на електронния автоматичен нивомер е в границите на максимално допустимата грешка.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в “Държавен вестник”.

Приложение № 1 към чл. 8, ал. 1, т. 1, чл. 26, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г., изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

Функционални изисквания

I. Общи функционални изисквания към фискалните устройства
1. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Да имат разработен фърмуер, изпълняващ стандартни касови функции за регистриране на търговски операции при продажба на стоки и услуги, управление на печата и управление на записа на данни във фискалната памет (ФП)и КЛЕН според изискванията на наредбата. Този фърмуер да бъде изграден като самостоятелен модул, записан на енергонезависим носител за еднократен запис, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера.
2. Да осигуряват отчитане на реализираните обороти дневно, месечно и годишно в съответствие със Закона за счетоводството и общо и по данъчни групи според вида на продажбите съгласно ЗДДС.
3. Да осигуряват надеждна защита на информацията, съхранявана във ФП, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни.
4. Да осигуряват възможност за пряк достъп на органите по приходите чрез клавиатура и печат до информацията във ФП.
5. Наличие на контролен тест за проверка на изправността на ФП и свързаните с нея функции на фискалното устройство и индикация на контролната сума на фърмуера.
6. Всяка прекъсната операция при отпадане на захранването да продължава автоматично след възстановяване на захранващото напрежение. При отпадане на захранването по време на печат да се отпечатва ред “спад напрежение” и да се повтаря печатът на прекъснатия ред.
7. Да осигурява възможност за работа с цели или дробни (от вида 0,00) числа за цени и стойности при регистриране на продажбите.
8. (доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има възможност за автоматично отпечатване на наименованието, цената и буквата на съответната данъчна група за минимум 100 вида артикули (стоки и услуги), предварително въведени в оперативната памет. При продажба на стоки и услуги със свободно въвеждане на цени (непрограмирани) продажбата се причислява автоматично към данъчна група. Свободен текст в рамките на фискална касова бележка се маркира със знак “#” на първата и последната позиция на реда.
9. Не се разрешава извършването на “Сторно” операция след приключване сметката на клиента. Това изискване следва да се доказва от всеки тип фискално устройство, подложен на изпитвания за съответствие с тази наредба.
10. При корекция на текущата дата фискалното устройство трябва да контролира коректността на въведената дата, която не може да бъде по-ранна от датата на запис на последния блок във фискалната памет или датата на въвеждане в експлоатация. При опит за въвеждане на по-ранна дата фискалното устройство да се блокира до въвеждане на правилна дата. При въвеждане на дата, която се отличава с повече от един ден напред, фискалното устройство да е осигурено против случайна грешка при въвеждането.
11. Всички броячи във фискалните устройства, с изключение на брояча на документите по чл. 34, започват да броят от “1” до запълване на разрядността си с “9”, след което преминават към “1”. Да има възможност за брояча на документите по чл. 34 да се задава диапазон на броене. Освен първоначално въвеждане такъв диапазон да може да се задава след настъпване на събитие “НУЛИРАН RAM” и при изчерпване на диапазона. Документите по чл. 34 да имат десетразрядни, нарастващи без дублиране и пропуски номера, издадени по реда на чл. 78 от правилника за прилагане на ЗДДС.
12. (нова – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 29.09.2009 г.) При поставяне на нов носител КЛЕН да се извършва инициализация на носителя, която еднозначно идентифицира устройство, на което е инсталиран КЛЕН.
13. (нова – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Блокировка на работа на ФУ до получаване на положителен отговор за регистрация на ФУ в НАП.

II. Изисквания към фискалната памет
1. Фискалното устройство трябва да съдържа конструктивно отделен модул ФП, пломбиран като възел и към конструкцията на фискалното устройство. Този модул трябва да осигурява енергонезависимо съхранение на записаната в него информация за период на регистрация не по-малък от 3 години. Производителят/вносителят е длъжен да осигури технически и/или програмни средства за извеждане на информацията, записана в този модул.
2. Обемът на ФП трябва да осигурява запис на не по-малко от 1000 отделни отчета.
3. Фискалното устройство трябва да осигурява отпечатване в дневния финансов отчет предупредително съобщение за броя на оставащите отчети, които могат да се запишат във фискалната памет, когато броят им стане по-малък от 50.
4. Въвеждането на фискалното устройство в експлоатация трябва да става само след запис във ФП на следната задължителна информация:
а) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лицето по чл. 3 (13 символа);
б) индивидуалния номер на фискалната памет (8 разряда);
в) индивидуалния номер на фискалното устройство (2 букви, идентифициращи производителя, и 6 разряда);
г) дата, час и минута на въвеждане в експлоатация.
В процеса на експлоатация смяната на тази информация трябва да е невъзможна.
5. Индивидуалният номер на фискалното устройство и индивидуалният номер на ФП се записват във ФП от производителя/вносителя на специализирана апаратура.
6. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) За случаите на ЕСФП за отчитане на продажби на течни горива, когато ЕСФП включва повече от едно устройство с ФП, всяко устройство има различни индивидуални номера на ФУ и ФП;
7. Фискалната памет трябва да съхранява следната задължителна информация, свързана с дневния отчет:
а) номер на отчета (ХХХХ – 4 разряда);
б) дата на отчета (XX XX XX – 6 разряда), във формат ден, месец, година;
в) стойностите на оборотите от продажбите за стоки за деня за не по-малко от:
– 8 данъчни групи (ХХХХХХ.ХХ – 8 разряда) – за ЕКАФП и ФПр;
– 8 данъчни групи (ХХХХХХХ.ХХ – 9 разряда) – за ЕСФП;
г) стойност на общия оборот от продажбите за деня, както следва:
– за ЕКАФП и ФПр – 8 разряда (ХХХХХХ.ХХ);
– за ЕСФП – 9 разряда (ХХХХХХХ.ХХ);
при достигане на максималната разрядност фискалното устройство да се блокира до пускане на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП;
д) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за деня;
е) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредния номер на КЛЕН;
8. Фискалната памет трябва да съхранява информация, позволяваща отчитане на даден период, със следната задължителна информация за отчета:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация;
б) номерата на отчетите за зададения период;
в) датите на отчетите за периода;
г) стойността на оборота от продажбите за всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата), както следва:
– за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.XX);
– за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
д) стойността на общия оборот от продажбите за периода, както следва:
– за ЕКАФП и ФПр не по-малко от 12 разряда (ХХХХХХХХХХ.ХХ);
– за ЕСФП не по-малко от 13 разряда (ХХХХХХХХХХХ.XX);
е) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет;
ж) (зал. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
з) стойностите на данъчните ставки;
и) вида на цени и стойности (цели или дробни числа);
к) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния отпечатан документ за периода;
л) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредните номера на първата и последната отпечатана КЛЕН за периода.
9. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на дневния оборот, след възстановяване на работоспособността във ФП автоматично да се записва информация за дата, час и минута на възстановяването и брояч на събитието. При периодичен отчет на ФП за това събитие трябва да се отпечатва “НУЛИРАН RAM” брояч ХХХХ, дата, час, минута.
10. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., отм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
11. Записът на всяка информация във ФП трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.
12. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Записът на всяка информация в КЛЕН трябва да е съпроводен със следващо автоматично контролно четене и сравнение с оперативната памет за вярност на записаната информация. Невъзможността да се извърши верен запис трябва да води до блокиране на работата на фискалното устройство.

III. Изисквания за изобразяване и отпечатване на информацията при работа с фискално устройство
1. (изм. и доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалното устройство трябва да има буквено-цифрово печатащо устройство с бонова лента за осигуряване на яснота при работа на информацията във ФП. Копие на всеки издаден документ се съхранява в КЛЕН след неговото отпечатване.
2. (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
3. Всеки документ, издаван от фискалното устройство, трябва да има:
а) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) заглавна част, включваща: име, адрес и идентификационен номер по чл. 84 ДОПК и идентификационен номер по ЗДДС за регистрираните по ЗДДС лица, реализиращо продажбата, име и адрес на търговския обект;
б) (доп. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) в края се отпечатва: контролно число съгласно раздел IIIа, т. 4 и 5, пореден номер на документа (брояч – но не по-малко от ХХХХ – 4 разряда), дата, час и минута на издаване, индивидуален номер на фискалното устройство и индивидуален номер на ФП; до въвеждане в експлоатация на фискалното устройство на всеки документ да се отпечатва съобщение “НЕФИСКАЛЕН БОН”. След въвеждане в експлоатация върху клиентските касови бележки, отчетите на ФП и дневния финансов отчет с нулиране и запис във ФП да се отпечатва съобщение “ФИСКАЛЕН БОН” и фискално лого, а на останалите документи да се отпечатва съобщение “СЛУЖЕБЕН БОН”;
в) в случай на необходимост е допустимо издаването на не повече от един дубликат за всяка касова бележка, означен с надпис “ДУБЛИКАТ”, отпечатан на отделен ред с букви с двойна широчина; издаденият дублиращ бон е служебен бон.
4. Фискалната касова бележка, издавана на клиента, трябва да съдържа реквизитите по чл. 26, ал. 1.
5. Дневният финансов отчет с нулиране и запис във ФП трябва да включва:
а) брояч и стойност на направените отстъпки;
б) брояч и стойност на направените надбавки;
в) брояч и стойност на извършените корекции;
г) брояч и стойност на служебно изведени суми;
д) брояч и стойност на служебно въведени суми;
е) сумите по различните видове плащания;
ж) последователен номер, под който ще бъде записан отчетът във ФП;
з) стойностите на оборотите от продажбите за деня, данъчните отчисления и нетната сума за всяка данъчна група;
и) стойност на общия оборот от продажбите за деня;
й) общите стойности на оборотите по данъчни групи и общия оборот, натрупани от началото на фискалната памет до последния записан блок;
к) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) поредният номер на КЛЕН за деня;
л) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номера на последния издаден документ за деня;
м) натрупванията за всеки вид течно гориво поотделно (цена, продадено количество, стойност и данъчна група) само за отчетите, издавани от ЕСФП;
н) (нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) графично фискално лого съгласно приложение № 18 и текст “ФИСКАЛЕН БОН”;
o) (нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет;
п) (нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) за ЕСФП тип 31 – данни от нивомерната система за доставка и за налични количества и данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход.
6. Всеки отчет на ФП трябва да включва:
а) датата, часа и минутата на въвеждане в експлоатация и съобщение “въведена в експлоатация”;
б) началния и крайния номер на отчета в границите на периода;
в) началната и крайната дата на отчета за периода;
г) данъчните ставки за всяка данъчна група;
д) стойността на оборота от продажби по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
е) стойността на данъчните отчисления по всяка от данъчните групи за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
ж) стойността на общия оборот от продажбите за отчетния период с натрупване от зададения начален блок (дата);
з) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) съобщения за аварийни изтривания на оперативната памет, ако е имало такива в отчетния период;
и) съобщение за смяна на вида цени и стойности (цели или дробни числа), ако е имало такава промяна в отчетния период;
й) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) поредните номера на първата и последната записани КЛЕН за периода;
к) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) номер на последния издаден документ за периода.
7. Възможност за отпечатване в детайлен или съкратен вид на периодичен отчет на ФП по дата или по номер блок. Детайлният отчет да включва печат на данни за всички дневни отчети за периода, а при съкратения отчет да се отпечатват само сумарните обороти за периода и номерата на блоковете и датите на записа им.

IIIa. Контролна лента на електронен носител (КЛЕН) (Нов – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
1. Процедура по инициализация на КЛЕН:
а) (изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) контролната лента на електронен носител се активира от момента на въвеждане в експлоатация на ФУ от сервизен техник на вписаната в паспорта сервизна фирма; при въвеждане в експлоатация се отпечатва бон с текст “въвеждане в експлоатация” и “КЛЕН №: ХХХХ” и атрибутите съгласно чл. 26, ал. 1 с изключение на точки 7 и 8; този бон се съхранява в паспорта на ФУ;
б) активирането на КЛЕН след смяна на КЛЕН се извършва по същия ред; активирането на КЛЕН се извършва на датата на монтиране на новата КЛЕН, при което сменената КЛЕН се дезактивира автоматично;
в) (изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) при смяна на КЛЕН се отпечатва бон с текст “нова КЛЕН №:” и се съхранява в паспорта на ФУ;
г) техникът е длъжен да отрази събитието в паспорта и в досието на ФУ.
2. Изисквания към КЛЕН:
а) (доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) носителят на КЛЕН, реализиран като енергонезависима памет, която не позволява извършване на корекция или изтриване на записи, като например EPROM, EEPROM, флаш ЕЕPROM, SD карта, да съхранява информация за не по-малко от 150 000 отделни печатни реда; фискалното устройство да не позволява извършване на корекция или изтриване на записи в КЛЕН;
б) да съхранява пълното съдържание (без графичното и фискалното лого) и последователността на отпечатаната информация на всеки отпечатан документ по реда на неговото издаване, с изключение на отчетите на фискалната памет и разпечатки на КЛЕН;
в) (доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява надеждна хардуерна и фърмуерна защита на информацията, съхранявана в КЛЕН, и невъзможност за промяна и/или изтриване на записаните данни;
г) (доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да осигурява възможност за отпечатване на всеки буфериран в КЛЕН документ по реда на неговото издаване за зададен период от време. Фискален бон, разпечатан от КЛЕН, носи надпис “ФИСКАЛЕН БОН – КОПИЕ”.
3. При невъзможност за запис на документ в КЛЕН работата на ФУ се блокира, с изключение на печат на съдържанието на КЛЕН и на отчети на фискалната памет.
4. При създаването на всеки документ се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, специално контролно число на всяка отделна бележка. Това число се записва и отпечатва в края на документа.
5. При стартиране на дневен финансов отчет с нулиране се генерира автоматично, чрез използване на стандартен SHA-1 алгоритъм, общо контролно число на информацията в КЛЕН за деня, включително този отчет. Това число се отпечатва в края на дневния отчет.
6. При създаването на контролно число по SHA-1 в края на дневния отчет то да се записва в служебна област на ФП. По това число може да се извършва верификация на записана вече на същото устройство КЛЕН чрез сравняване на контролните числа от дневните отчети в КЛЕН и записаните в служебната област на ФП.
7. Носителите на КЛЕН следва да имат поредна номерация, като номерът на текущата КЛЕН се отпечатва в дневния финансов отчет.
8. При демонтаж на КЛЕН върху него се поставя етикет с номера и датите на първия и последния запомнен върху тази КЛЕН документи.
9. При опит за работа с КЛЕН, различна от последната инициализирана (активирана) за това работно място, се блокира записът на данни в КЛЕН. В този случай е допустимо инициализация на нова КЛЕН и извършване на справки от други КЛЕН, формирани на същия тип устройства.
10. Електронните носители на КЛЕН се съхраняват по реда и в сроковете, определени в чл. 42.
11. При повреда на устройството, която не позволява разчитане на КЛЕН, разчитането се извършва на друго устройство от същия тип или от сервизната организация по чл. 49, ал. 1, обслужваща ФУ.
12. При препълване на КЛЕН работата на ФУ се блокира до извършване на смяна на носителя на КЛЕН.
13. При оставащи по-малко от 30 000 свободни реда в КЛЕН в края на всеки дневен финансов отчет да се появява съобщение “НАБЛИЖАВА КРАЙ КЛЕН”, което е индикация, че се налага смяна на КЛЕН.
14. При оставащи по-малко от 500 свободни реда в КЛЕН да не се допуска стартирането на нова фискална касова бележка, а в стартирана касова бележка да се забранява регистриране на продажби. След приключване на бележката автоматично се пуска дневен финансов отчет с нулиране и запис във фискалната памет. Работата на ФУ се блокира до смяна на КЛЕН.
15. При всяка повреда (грешка), водеща до аварийно изтриване на оперативната памет, в КЛЕН автоматично да се записва информация за дата, час, минута и брояч на събитието. При печат на КЛЕН за това събитие да се отпечатва “НУЛИРАН RAM”, брояч ХХХХ, дата, час и минута”.
16. При неуспешно прехвърляне на данни към КЛЕН процедурата по прехвърляне се повтаря до успешен запис в КЛЕН, освен ако има повреда. След като повредата бъде отстранена, процедурата по трансфера да бъде повторена, докато трансферът приключи успешно със запис в КЛЕН. Ако повредата е на КЛЕН и не може да бъде отстранена, се поставя нов КЛЕН и във ФП се записва съобщение “ПОВРЕДЕН КЛЕН”, дата, час и минута.
17. Примерна структура на КЛЕН
пореден № на КЛЕН -хххх;
—————-
Пореден № на контролна лента за първи ден (отговаря на номер блок във ФП за деня);
– Отпечатани документи за първи ден:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за първи ден
—————-
……………
—————-
Пореден № на контролна лента за последен ден на КЛЕН (отговаря на номер блок във ФП за деня);
– Отпечатани документи за последен ден на КЛЕН:
Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за последен ден на КЛЕН
—————-

IIIб. Дистанционна връзка, данъчен терминал (ДТ) и предаване на данни (Нов – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., загл., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)
1. Дистанционна връзка
а) дистанционната връзка между ФУ и НАП се осъществява чрез използване на преносна мрежа на мобилен оператор, по изградена за целта на обслужваните от него ФУ VPN мрежа; лицето по чл. 3 избира мобилният оператор, посредством който да му бъде предоставена услугата;
б) мобилен оператор по буква “а” осигурява постоянна свързаност на своята VPN мрежа със сървър на НАП посредством наземна оптична линия; операторът осигурява и резервна алтернативна свързаност, която се използва в случай на техническа неизправност на връзката по наземната линия; мобилният оператор е задължен да предава на НАП ежедневно информация за IMSI и MSISDN и статус на data SIM карти по електронен път;
в) фискалните устройства са снабдени с data SIM карти, чрез които получават задачи чрез SMS-и и изграждат IP връзка посредством пакетно предаване на данни в мрежата на мобилен оператор за http комуникация с НАП; допуска се ИАСУТД да върне отговор на задачата по изграден от лицето по чл. 6 VPN канал;
г) НАП изпраща SMS-и към фискалните устройства през определен от мобилните оператори кратък номер, еднакъв за всички мобилни оператори;
д) след отпечатване на дневен финансов отчет с нулиране задължително се проверява изправността на комуникацията с мобилния оператор; резултатът от теста да се индицира; при констатирана неизправност на връзката в три поредни финансови отчета работата на ФУ се блокира;
е) (изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) фискалните устройства подават по установената дистанционна връзка:
• данни за вписване на устройството при въвеждане в експлоатация;
• данни за промяна на регистрационни данни;
• дневен отчет с нулиране на ФУ за всеки ден на определен от НАП период; първоначално зададеният период от време е 30 дни за ЕКАФП и ФПр, а за ЕСФП – ежедневно;
• дневните отчети без нулиране на ФУ с определена от НАП честота за зададен от НАП период от време;
• данни за отписване на ФУ (дерегистрация).
ЕСФП тип 31 за продажби на течни горива подава и:
• данни за регистрация на средствата за измерване: нивомерната измервателна система, резервоарите, конфигурация на пистолетите на колонките (въведени ръчно през ЕСФП);
• данни за промяна на регистрационните данни на средствата за измерване на ЕСФП;
• данни от нивомерната система за доставка на горива, коригирани с продадените количества по време на доставката, и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
• данни за доставени количества горива по документ, въведени ръчно през ЕСФП;
• данни за продадени количества горива от сумарните броячи на колонките (автоматично от електронните броячи или ръчно от механичните броячи);
• автоматично подаване на данни за нарушаване и възстановяване на комуникация с колонка и/или нивомерна система;
ж) форматът на данните и комуникационния протокол са съгласно приложение № 17;
з) не се допуска коригиране на вече подадени данни;
и) сървърът на НАП изпраща отговор на всяко изпратено съобщение; при отсъствие на отговор в рамките на 60 секунди след приключване на изпращане на данните се прекратява IP сесията с НАП, посредством пакетирано предаване на данни в мрежата на мобилен оператор; след 5 минути данните се изпращат повторно; ако след 3 такива повторения предаването не е завършило успешно, нов цикъл на повторение на съобщението трябва да бъде направен след 12 часа;
к) (нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП.
2. Данъчен терминал(ДТ):
а) данъчният терминал е задължителна съставна част от ФУ, която служи за осъществяване на дистанционна връзка с НАП; допуска се ДТ да не е конструктивно вграден във ФУ; в този случай модулът ДТ се пломбира самостоятелно;
б) след приключване на всяка касова бележка се проверява връзката на ДТ с ФУ и съответствието на SIM картата и индивидуалните номера на ФУ и ФП с подадените номера при регистрация или промяна съгласно раздел IIIб, т. 1, буква “е”; при несъответствие на номерата, отсъствие, повреда на ДТ или прекъсване на връзката му с устройството работата на последното се блокира;
в) данъчният терминал е модул, който съдържа задължително: процесор, енергонезависима памет за съхранение на трансферираните данни, GPRS модем; обемът на енергонезависимата памет да е не по-малко от 1000 дневни финансови отчета с нулиране; данъчният терминал работи с времето на часовник-календара на ФУ;
г) смяна на SIM картата в данъчния терминал е допустима само при изпращане на съобщение за промяна на обстоятелства към НАП съгласно приложение №17. Устройството не трябва да може да работи преди от НАП да е получено потвърждение за тази смяна.
3. (нова – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) Видове данни за определяне на наличните и продадените количества горива, предавани от ЕСФП по установената дистанционна връзка:
а) данни от нивомерната система за доставка на горива и за наличните количества горива (подавани автоматично от нивомерните системи или ръчно въведени, когато данните не могат да бъдат прочетени от нивомерната система);
б) данни за продадените количества горива от сумарните броячи на средствата за измерване на разход (автоматично от електронните броячи или ръчно въведени от ЕСФП показания на механичните броячи при липса на електронни броячи);
в) данни за доставени количества горива по документ за доставка при приключване на доставката.

IV. Специфични функционални изисквания към фискалните устройства
Електронните системи с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива трябва да осигуряват:
а) (изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) автоматично подаване на достоверна информация към централно регистриращо устройство с ФП от измервателни средства за разход на течни горива за реализирания оборот от продажби на течните горива и от нивомерната система;
б) (зал. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

V. (*) Задължителна форма и клавишна последователност (Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
Фискалните устройства да отговарят на изискването за задължителна форма, клавишна последователност и минимална информация, съдържаща се във фискалните бонове, съгласно следните образци:
а) стандартна клиентска фискална касова бележка

“ПЕТРОЛ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. “Петко Напетов” № 11
ЗДДС № BG123456789

5634 Б. Иванов …………………… 9
Бензин А93
ед. цена ……………………….. 20.50
количество …………………. 100.00
сума*В ……………………… 2005.00
Масло М-10
ед. цена ……………………….. 85.00
количество …………………….. 2.00
сума*Б ……………………….. 170.00
ОБЩА СУМА …………… 2175.00
В БРОЙ …………………….. 2175.00
0077 …………………… 02 артикула
18-05-99 ……………………….. 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065

При стандартна касова бележка се допуска обединяване на информацията за име, цена, количество и стойност (при единично количество) на един ред.
“ПЕТРОЛ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. “Петко Напетов” № 11
ЗДДС № BG123456789

5634 Б. Иванов …………………… 9
..2 X ……………………………. 760.00
Бензин А93*В …………… 1520.00
Масло М-10*Б ……………. 850.00
ОБЩА СУМА …………… 2370.00
В БРОЙ …………………….. 2370.00
0077 …………………… 02 артикула
18-05-99 ……………………….. 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065

Бонове за отделните поръчки и стандартна клиентска фискална касова бележка, издавани от фискално устройство, предназначено за използване в ресторанти.
“ЗАХАРИ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 173
ЕИК 123456789
РЕСТОРАНТ “КУБАН”
бул. “Витоша” № 52
ЗДДС № BG123456789

3834 В. Георгиев ………………… 5
МАСА/КЛИЕНТ ……………….. 10
ПОРЪЧКА ………………………… 01
СТАРО САЛДО …………….. 0.00
Салата домати
ед. цена ………………………… 15.00
количество …………………………. 2
сума*Б …………………………. 30.00
Хляб ед. цена …………………. 5.00
количество …………………………. 8
сума*А …………………………. 40.00
СУМА ………………………….. 70.00
НОВО САЛДО …………….. 70.00
*****************
0051 …………………… 02 артикула
18-05-99 12:50
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000077 01000077

“ЗАХАРИ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 173
ЕИК 123456789
РЕСТОРАНТ “КУБАН”
бул. “Витоша” № 52
ЗДДС № BG123456789

3834 В. Георгиев ………………… 5
МАСА/КЛИЕНТ ……………….. 10
ПОРЪЧКА ……………………….. 02
СТАРО САЛДО …………… 70.00
Вино
ед. цена ……………………….. 20.00
количество …………………………. 1
сума*Б …………………………. 20.00
Св. филе с гъби
ед. цена ……………………….. 55.00
количество …………………………. 2
сума*Б ……………………….. 110.00
Хляб
ед. цена …………………………. 5.00
количество …………………………. 2
сума*A …………………………. 10.00
СУМА ………………………… 140.00
НОВО САЛДО …………… 210.00
*************
0052 …………………… 03 артикула
18-05-99 12:55
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000077 01000077

“ЗАХАРИ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 173
ЕИК 123456789
РЕСТОРАНТ “КУБАН”
бул. “Витоша” № 52
ЗДДС № BG123456789

3834 В. Георгиев ………………… 5
МАСА/КЛИЕНТ ……………….. 10
БР. ПОРЪЧКИ ………………….. 02
****************
ЗАКРИТА СМЕТКА
Салата домати
ед. цена ………………………… 15.00
количество …………………………. 2
сума*Б …………………………. 30.00
Хляб
ед. цена …………………………. 5.00
количество …………………………. 1
сума*А …………………………… 5.00
Св. филе с гъби
ед. цена ………………………… 55.00
количество …………………………. 2
сума*Б ……………………….. 110.00
Вино ед. цена ……………….. 20.00
количество …………………………. 1
сума*Б …………………………. 20.00
СУМА ………………………… 210.00
В БРОЙ ………………………. 110.00
КУПОН ……………………… 100.00
0053 …………………… 04 артикула
18-05-99 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000077 01000077

б) разширена клиентска фискална касова бележка
“ПЕТРОЛ” – АД, София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. “Петко Напетов” № 11
ЗДДС № BG123456789

ОРИГИНАЛ
Фактура № 0005600012
5634 Б. Иванов …………………… 9
Бензин А93
ед. цена ………………………… 20.50
количество …………………. 100.00
сума *В …………………….. 2005.00
Масло М-10
ед. цена ………………………… 85.00
количество …………………….. 2.00
сума*Б ……………………….. 170.00
ОБЩА СУМА …………… 2175.00
всичко ………………………… 170.00
ДДС *Б ………………………… 28.33
Б = 20.00 %
нето ст-ст …………………… 141.67
всичко ………………………. 2005.00
ДДС*В ……………………….. 334.17
В = 20.00 %
нето ст-ст …………………. 1670.83
В БРОЙ …………………….. 2175.00
Продавач:
*****************
Получател:
Купувач:
Адрес:
Идент. №
*****************
0077 …………………… 02 артикула
18-05-99 12:50
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065

Забележка. За една клиентска сметка може да се издава фискална касова бележка само от един вид (стандартна или разширена).
в) четене на дневен финансов отчет – пуска се с клавиш ТL с ключ Х
“ПЕТРОЛ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 702
ул. “П. Напетов” № 11
ЗДДС № BG123456789

5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
Бензин А93
цена …………………………….. 20.50
кол-во ………………………… 100.00
оборот *В …………………. 2005.00
Бензин А86
цена …………………………….. 18.00
кол-во ………………………… 150.00
оборот *В …………………. 2700.00
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОТСТЪПКИ 0002
…………………………………… 50.00
НАДБАВКИ 0001
…………………………………… 50.00
КОРЕКЦИИ 0010
…………………………………. 300.00
СЛУЖ. ВЪВЕДЕНИ 0001
…………………………………. 200.00
СЛУЖ. ИЗВЕДЕНИ 0002
…………………………………. 200.00
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
В БРОЙ ………………………… 5.00
ЧЕК …………………………….. 70.00
КРЕДИТ …………………… 4800.00
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
******************
ДДС *А % = 0.00
оборот ……………………………. 0.00
нето ст-ст ………………………. 0.00
ДДС ………………………………. 0.00
ДДС *Б % = 20.00
…………………………………. 170.00
…………………………………. 141.67
…………………………………… 28.33
ДДС *В % = 20.00
………………………………… 4705.00
………………………………… 3920.83
………………………………….. 784.17
ДДС *Г % = 7.00
…………………………………… 00.00
…………………………………… 00.00
…………………………………… 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ………… 4875.00
КЛЕН N XXX, XXX, XXX
№ ПО СЛ. ДОК XXX
*****************
0078
18-05-99 12:55
СЛУЖЕБЕН БОН
ХХ000065 01000065

г) (доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП – пуска се с клавиш ТL с ключ Z
“ПЕТРОЛ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 702
ул. “П. Напетов” № 11
ЗДДС № BG123456789

5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
Бензин А93
цена …………………………….. 20.50
кол-во ………………………… 100.00
оборот *В …………………. 2005.00
Бензин А86
цена …………………………….. 18.00
кол-во ………………………… 150.00
оборот *В …………………. 2700.00
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
ОТСТЪПКИ 0002
…………………………………… 50.00
НАДБАВКИ 0001
…………………………………… 50.00
КОРЕКЦИИ 0010
…………………………………. 300.00
СЛУЖ. ВЪВЕДЕНИ 0001
…………………………………. 200.00
СЛУЖ. ИЗВЕДЕНИ 0002
…………………………………. 200.00
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
В БРОЙ ………………………… 5.00
ЧЕК ……………………………. 70.00
КРЕДИТ ………………….. 4800.00
– – – – – – – – – – – – – – – – – –
ДНЕВЕН ОБОРОТ, ДДС
*******************
ДДС *А % = 0.00
оборот …………………………… 0.00
нето ст-ст ……………………… 0.00
ДДС ……………………………… 0.00
ДДС *Б % = 20.00
…………………………………. 170.00
…………………………………. 141.67
…………………………………… 28.33
ДДС *В % = 20.00
……………………………….. 4705.00
……………………………….. 3920.83
…………………………………. 784.17
ДДС *Г % = 7.00
…………………………………… 00.00
…………………………………… 00.00
…………………………………… 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ………… 4875.00
КЛЕН N ХХХ,ХХХ,ХХХ
N ПОСЛ. ДОК XXX
******************
СУМА ОБОРОТ ….. 10 987.00
СУМА НЕТО СТ-СТ
………………………………… 9155.83
СУМА ДДС ……………… 1831.17
№ блок фиск. памет 0003
НУЛИРАНЕ Z0013
0079
18-05-99 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
Сервиз 111111111 до 20-06-12

Дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП за дните, когато не е работено с фискалното устройство
“ПЕТРОЛ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. “Петко Напетов” № 11
ЗДДС № BG123456789

5634
ДНЕВЕН ФИНАНСОВ
ОБЩ ОБОРОТ ……………….. 0.00
КЛЕН N ХХХ, ХХХ, ХХХ
N ПОСЛ. ДОКXXX
***************
СУМА ОБОРОТ …….. 10 987.00
СУМА НЕТО СТ-СТ
………………………………… 9155.83
СУМА ДДС ……………… 1831.17
***************
№ блок фиск. памет 0005
НУЛИРАНЕ Z0015
0079
19-05-99 c 12:57
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065
Сервиз 111111111 до 20-06-12

д) детайлен отчет на ФП за период от дата до дата – пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-1-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата крайна дата
“ПЕТРОЛ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. “Петко Напетов” № 11
ЗДДС № BG123456789

5634
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕТ,
ВЪВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-05-99 14:32
от 17-05-99 до 22-05-99
% ДДС 15-05-99
А = 0.00 Б = 20.00
В = 20.00 Г = 7.00
0002 17-05-99
ОБОРОТ *А ……………….. 10.00
ОБОРОТ *Б ……………….. 70.50
ОБОРОТ *В ……………..1000.00
ОБОРОТ *Г ………………… 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ………… 1080.50
КЛЕН N ХХХХ МД ХХХХ
ПОВРЕДЕН КЛЕН 0001
17-05-99 08:10
0003 18-05-99
ОБОРОТ *А …………………. 0.00
ОБОРОТ *Б ………………. 170.00
ОБОРОТ *В …………….. 4705.00
ОБОРОТ *Г ………………… 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ………… 4875.00
КЛЕН N ХХХХ МД ХХХХ
НУЛИРАН RАМ 0001
20-05-99 08:10
0004 20-05-99
ОБОРОТ *А ………………….. 2.35
ОБОРОТ *Б …………………… 0.00
ОБОРОТ *В …………… 12 050.00
ОБОРОТ *Г …………………. 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ………. 12 052.35
КЛЕН N ХХХХ МД ХХХХ
ЦЕЛИ ЧИСЛА
22-05-99 08:00
0005 22-05-99
ОБОРОТ *А ………………… 55.00
ОБОРОТ *Б ………………. 600.00
ОБОРОТ *В ………….. 18 000.00
ОБОРОТ *Г ………………… 00.00
ОБЩ ОБОРОТ ……… 18 655.00
КЛЕН N ХХХХ NД ХХХХ
******************
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ *A ………………… 67.35
ДДС *А ………………………… 0.00
ОБОРОТ *Б ………………. 840.50
ДДС *Б …………………….. 140.08
ОБОРОТ *В ………….. 35 755.00
ДДС *В …………………… 5959.17
ОБОРОТ *Г ………………… 00.00
ДДС *Г ………………………. 00.00
*********************
256
25-05-99 12:55
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 01000065

е) съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата – пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-11-STL-ДДММГГ-QТY-ДДММГГ-VD
начална дата крайна дата
“ПЕТРОЛ” – АД – София
ул. Цар Симеон № 172
ЕИК 123456789
бензиностанция 7102
ул. “Петко Напетов” № 11
ЗДДС № BG123456789

5634
ОТЧЕТ ФИСКАЛНА
ПАМЕТ,
ВЪВЕДЕНА В
ЕКСПЛОАТАЦИЯ
15-05-99 14:32
от 17-05-99 до 22-05-99
0002 17-05-99
ПОВРЕДЕН КЛЕН 0001
17-05-99 08:10
0003 18-05-99
НУЛИРАН RАМ 0001
20-05-99 08:10
0004 20-05-99
0005 22-05-99
% ДДС 15-05-99
А = 0.00 Б = 20.00
В = 20.00 Г = 7.00
ЦЕЛИ ЧИСЛА
22-05-99 08:00
СУМА ОБОРОТ, ДДС
ОБОРОТ *А ………………… 67.35
ДДС *А …………………………. 0.00
ОБОРОТ *Б ……………….. 840.50
ДДС *Б ………………………. 140.08
ОБОРОТ *В …………… 35 755.00
ДДС *В ……………………. 5959.17
ОБОРОТ *Г …………………. 00.00
ДДС *Г ………………………… 00.00
N ПОСЛ. ДОК. ХХХХ
0257
25-05-99 12:53
ФИСКАЛЕН БОН
ХХ000065 0100006

ж) детайлен отчет на фискалната памет за период от блок до блок – пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х / Z-2-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при детайлен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда:
от 17-05-99 до 22-05-99
който в този случай е:
от 0002 до 0005
з) съкратен отчет на фискалната памет за период от блок до блок – пуска се с клавишна последователност:
кодиращ ключ
Х/Z-12-STL-ХХХХ-QТY-YYYY-VD
начален блок краен блок
Видът на отчета е същият както при съкратен отчет на фискалната памет за период от дата до дата с изключение на реда:
от 17-05-99 до 22-05-99
който в този случай е:
от 0002 до 0005

Забележки:
Кодиращи ключове: Х – ключ за пускане на отчети, свързани само с четене на информацията;
Z – ключ за пускане на отчети, свързани с четене и нулиране на информацията.
При изпълнение на системата без операционна ключалка достъпът до тези режими се установява с пароли.
Задължителни клавиши:
ТL – клавиш за приключване на сметката на клиента с плащане в брой;
STL – клавиш за индикация и печат на междинна сума;
QTY ( X, *) – клавиш количество;
VD – клавиш за войдиране (корекция).
Въвеждането и отпечатването на дати в системата става във формат ДДММГГ, където ДД – ден, ММ – месец, ГГ – година.
Броячът на блоковете във фискалната памет, броячът на нулиранията на оперативната памет и броячът на КЛЕН задължително се поддържат във ФП в състава на съответния блок, а не в оперативната памет.
В случаите, когато общата разрядност на текста и стойността надхвърля разрядността на принтера, се преминава към печат на два реда.
Например:
СУМА НЕТО СТ-СТ.12.77
при сума, по-голяма от 99.99
СУМА НЕТО СТ-СТ
…………………………… 9312.54

Приложение № 2 към чл. 8, ал. 1, т. 2

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. и доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

Технически изисквания към фискалните устройства

I. Общи технически изисквания
1. Фискалните устройства трябва да имат енергонезависима ФП.
2. Фискалните устройства трябва да са предназначени за работа при денонощен режим.
3. Фискалните устройства трябва да имат часовник календар, запазващ работоспособност най-малко 1500 часа без външно захранване.
4. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Фискалните устройства да имат буквено-цифрово печатащо устройство. При липса на хартиена лента фискалното устройство да се блокира.
5. Фискалните устройства да имат индикации за оператора и клиента с минимум 8 десетични разряда.
6. Фискалните устройства трябва да осигуряват минимум 100 натрупващи регистри за запис на артикули, включително за видовете течни горива, програмирани с име, цена и принадлежност към данъчна група. При отчет на артикули да се отпечатва буквата на данъчната група, към която е програмиран артикулът.
7. Фискалните устройства да са работоспособни в температурния диапазон от 0 – 45°С. ЕКАФП, предназначени за работа на открито, да са работоспособни в температурния диапазон от минус 15 до плюс 45 °С.
8. Фискалната памет трябва да бъде монтирана в отделен модул с плътни непрозрачни стени, маркиран трайно с индивидуален номер и с осигурена възможност за надеждно пломбиране, като възел и към общата конструкция на фискалното устройство (за ЕСФП към конструкцията на централното регистриращо устройство). Монтажът на модула на ФП трябва да осигурява проверката на индивидуалния му номер без нарушаване на пломбите на модула ФП.
9. Фискалното устройство трябва да осигурява самостоятелни натрупващи регистри за департаменти и данъчни групи. При отчет на департаменти и асортименти да се отпечатва буквата на данъчната група, към която са програмирани департаментите и асортиментите.
10. Вътрешните натрупващи регистри с минимум 9 десетични разряда за ЕСФП и минимум 8 десетични разряда за всички други видове фискални устройства.
11. Конструкцията на корпуса на фискалното устройство трябва да позволява пломбиране, гарантиращо достъпа само на сервизния техник до всички възли, неизискващи текуща поддръжка.
12. Пломбата на фискалното устройство да бъде поставена на видно място, позволяващо лесен визуален контрол. Пломбите на ФП трябва да бъдат поставени на такова място вътре в конструкцията на корпуса на фискалното устройство, осигуряващо възможност за визуален контрол за неразрушаване.
13. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Техническите изисквания към фискалните устройства за електромагнитна съвместимост и електробезопасност се определят в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 203 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2001 г.; изм., бр. 13 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2004 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.), и в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 от 2006 г.; изм., бр. 40 от 2006 г.). Техническите изисквания за радиосмущения, акустичен шум и вибрации се определят съгласно стандартите за този клас устройства, като съответствието с тези изисквания се удостоверява с документ, издаден от акредитиран орган за контрол.

II. Специфични технически изисквания към компютърни ЕКАФП
1. Персонален компютър, изпълняващ функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на тази наредба;
б) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има разработен софтуер, изпълняващ стандартни касови функции, осигуряващ запис във фискалната памет (ФП) и управление на буквено-цифрово печатащо устройство, съгласно изискванията на тази наредба; записът на софтуера да се реализира върху енергийно независима полупроводникова памет, осигуряваща невъзможност за корекция или изтриване; софтуерът, фискалната памет, схемата за управление на печатащия механизъм да бъдат обединени в самостоятелен конструктивен модул, който да подлежи на пломбиране;
в) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) при наличие на периферно устройство – носител на данни, да е осигурена забрана за запис на данни от това устройство на твърдия диск;
г) по всички останали функционални и технически изисквания да отговаря на тази наредба.
2. Одобряването на персонален компютър с функции на касов апарат става по реда, посочен в тази наредба.
3. Издаденото свидетелство за одобряване на компютърен ЕКАФП се отнася само за изпитаната конфигурация и не се разпростира върху фамилията компютри от изпитания тип.

III. Специфични изисквания към локална мрежа от фискални устройства (Загл. изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
1. Компютърна мрежа, използвана в търговски обекти, трябва да има в точките на извършване на продажбите фискализирани терминали с възможност за управление на буквено-цифрово печатащо устройство и управление на запис на данни във ФП според изискванията на тази наредба.
2. Такава мрежа се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването регистрация на продажби да се извършва само чрез фискализирани терминали.

IV. Специфични изисквания към интегрирана автоматизирана система
1. Интегрираната автоматизирана система за управление и отчет на търговски обект трябва да отговаря на следните условия:
а) всички извършени продажби на стоки и услуги да се регистрират и отчитат задължително чрез одобрена за обекта интегрирана автоматизирана система за управление;
б) да осигурява автоматичен контрол върху движението на стоката от постъпване в обекта до счетоводното отчитане на реализацията й;
в) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има реализирана дистанционна връзка с НАП;
г) (отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)
2. (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) Такава система се изпитва функционално на мястото на експлоатация, като се доказва изискването предаваните данни при дневното приключване да включват информация за всички операции, свързани с продажби на стоки и услуги. В обекта се проверява и изискването за блокировка на системата при невъзможност за предаване на данните. В НАП се проверява правилното получаване на данни за дневното приключване.

V. Специфични изисквания към фискалните принтери
1. Фискален принтер, който работи в състава на компютърна касова система, изпълняваща функциите на ЕКАФП, трябва да отговаря на следните условия:
а) да има вграден самостоятелен модул ФП с конструктивно изпълнение, пломбиране и функционални възможности в съответствие с изискванията на настоящата наредба;
б) да има вградени: печатащо устройство, часовник календар за реално време и оперативна памет за съхранение на информацията за реализирания оборот, общо и по данъчни групи;
в) да има един канал за връзка с персонален компютър;
г) (изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.) да има фърмуер, записан на енергонезависим носител, осигуряващ невъзможност за корекция и/ или изтриване на фърмуера; фърмуерът да изпълнява стандартни касови функции за управление на буквено-цифрово печатащо устройство, управление на запис и четене на данни от ФП според изискванията на тази наредба и самостоятелно четене на данни от ФП без наличие на система с персонален компютър.
2. Изпитването на фискален принтер се извършва в система с персонален компютър под управлението на софтуер за проверка на функционалните изисквания.

VI. Специфични изисквания към ЕСФП:
Електронната система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива да отговаря на следните специфични технически изисквания:
а) (доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да представлява комплекс от технически и програмни средства за автоматично подаване на информация от измервателните средства за обем и разход на течни горива към централно регистриращо устройство, извършващо отпечатване на клиентска фискална касова бележка и съхранение във ФП на реализирания оборот от всички продажби;
б) (изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.) да бъде изградена на модулен принцип, който включва задължително следните компоненти:
– статична измервателна система (нивомерна измервателна система) за обем на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство, която е средство за измерване от одобрен тип;
– измервателни средства за разход на течни горива с информационен изход за свързване към централно регистриращо устройство; типът измервателни средства за разход на течни горива, включени в състава на системата, да е одобрен като средство за измерване на разход на течни горива съгласно стандартите;
– централно регистриращо устройство с фискална памет, отговарящо на общите технически изисквания от т. 1 до т. 13;
– технически съоръжения за връзка между централното регистриращо устройство и измервателните средства за разход на течни горива.

Приложение № 3 към чл. 8, ал. 3 и чл. 15, ал. 1, т. 2, чл. 56, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

ДО

БЪЛГАРСКИЯ ИНСТИТУТ

ПО МЕТРОЛОГИЯ

ЗАЯВКА
за изпитване на тип фискално устройство съгласно изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г.

1. Лице производител …………………………………………………………………………….,
(юридическо наименование)
……………………………………………………………………………………………………………….,
(адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ………………………………………………………………………………………………,
телефон/факс …………………………………………………………………………………………..,
e-mail ………………………………………………………………………………………………………,
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена на ръководителя)
2. Фирма вносител ………………………………………………………………………………….,
(юридическо наименование)
………………………………………………………………………………………………………………..,
(адрес за кореспонденция)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ………………………………………………………………………………………………,
телефон/факс …………………………………………………………………………………………..,
e-mail ………………………………………………………………………………………………………,
3. Тип на фискалното устройство или системата
………………………………………………………………………………………………………………..,
(ЕКАФП, ФПР, ПСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование и означение на модела)
4. Централно регистриращо устройство (попълва се само за ЕСФП)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование и означение на типа)
5. Средства за измерване на разход (бензино-/газоколонки, нивомерна система и др.) (попълва се само за ЕСФП)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование и означение на типа)
6. Изпитвателен обект (попълва се за ЕСФП, мрежа и система)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование и адрес на обекта, на който се извършва изпитването)

Заявител: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(фамилия, длъжност, подпис, печат)

гръб

ДЕКЛАРАЦИЯ

От името на производителя/вносителя декларирам, че са ми известни всички изисквания към фискалните устройства съгласно Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г.
Гарантирам наличието на достатъчно фирмени сервизи на територията на Република България, осигуряващи обслужването на въведените в експлоатация фискални устройства в продължение на най-малко 7 години от датата на продажбата. Удостоверявам, че продаваните от нас фискални устройства автоматично се блокират при неизправна фискална памет и издават служебно съобщение в случаите, когато остават по-малко от 50 свободни участъка за запис на дневни финансови отчети във фискалната памет.
Декларирам, че фискалните устройства тип:
………………………………………………………………………………………………………………..,
(ЕКАФП, ФПР, ЕСФП, мрежа, интегрирана автоматизирана система)
модел ………………………………………………………………………………………………………,
(наименование и означение на модела)
съхраняват информацията в оперативната си памет и в часовника календар в продължение най-малко на 1500 часа. Декларирам, че съм запознат с условието, че получавам право на разпространение на представения от мен тип фискално устройство след производство и лабораторни изпитвания на минимална серия от 50 броя устройства от този тип. Уведомен съм, че официалното оповестяване на одобряването на представения от мен тип фискално устройство ще стане след представяне на документ от изпитването на тази серия. За фискални устройства от внос официалното оповестяване става след представяне на документ за внос на минимум 50 броя. (Условието за минимум 50 броя не се отнася за ЕКАФП на базата на персонален компютър, за ЕСФП, мрежи, системи и за одобрените програмни модификации). Известни са ми санкциите, предвидени за нарушаване на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. Декларирам, че съм запознат с изискването при прекратяване дейността на фирмата да предоставя на комисията по чл. 10, ал. 5 нотариално заверени документи за прехвърляне правата и задълженията по разпространение и сервизиране на лице правоприемник.

Дата ………………………………………………………………
Декларатор: ……………………………………………………………………………………………………….

гр. …………………………………………………………….
(фамилия, длъжност, подпис, печат)

Приложение № 4 към чл. 10, ал. 8, т. 1

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СВИДЕТЕЛСТВО
№ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

Фискално устройство тип ………………………………………………………………………..,
(ЕКАФП, ФПР)
модел ………………………………………………………………………………………………………,
(наименование и означение на модела)
произведен от ………………………………………………………………………………………….,
(юридическо наименование)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ………………………………………………………………………………………………..,
телефон/факс ……………………………………………………………………………………………,
е-mail ……………………………………………………………………………………………………….,
внесен от …………………………………………………………………………………………………,
(юридическо наименование)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ………………………………………………………………………………………………..,
телефон/факс ……………………………………………………………………………………………,
е-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: …………………………………………………………………………………………………………………………
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и може да бъде използвано на територията на Република България за отчитане на оборотите от продажби в търговски обекти.

Свидетелството е валидно до………………. г.

Дата …………………………………………………………….
Председател на БИМ: ………………………………………………………………………………………………

София
(подпис, печат)

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 8, т. 2, чл. 54, ал. 1, чл. 56, ал. 4

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ПО МЕТРОЛОГИЯ
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

СВИДЕТЕЛСТВО
№ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

Интегрираната автоматизирана система/локална мрежа от фискализирани устройства тип: ……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..,
вписани в регистъра на одобрените типове ФУ под № …………………………….,
(попълва се само за локална мрежа)
работещи в локална мрежа в ……………………………………………………………………,
………………………………………………………………………………………………………………..,
(наименование на обекта, в който е изпитана системата)
………………………………………………………………………………………………………………..,
(номер на обекта, населено място и точен адрес на обекта)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ……………………………………………………………………………………………….,
телефон/факс ……………………………………………………………………………………………,
е-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Идентификатор на системата: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
отговаря на изискванията на наредбата и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.

Дата: ……………. г.
Председател: ………………………………………………………………………………………………………..

(подпис и печат)

Приложение № 6 към чл. 11, ал. 1

(Доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ

Главна дирекция
“МЕРКИ И ИЗМЕРВАТЕЛНИ УРЕДИ”

П Р О Т О К О Л
№ ……../…………… г.
за започване на изпитвания на ЕСФП в реални условия

1. Обект: ………………………………………………………………………………………………….,
гр./с …………………………………………………………………………………………………….,
адрес: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Фирма – собственик на обекта: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Тип ЕСФП: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Тип колонки:
………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Нивомерна система
……………………………………………………………………………………………………………………………

При приключване на изпитването:

1. Записват се броячите в момента на последния дневен Z-отчет (със запис във ФП).

2. Разпечатва се подробен отчет на ФП за изпитвания период.

3. Предават се в лаборатория “Фискални устройства” касовата книга с дневните Z-отчети, ежедневните записи на броячите (механични или електронни) и отчета на фискалната памет за периода.

Комисия:
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Приложение № 7 към чл. 11, ал. 6

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ
ПО МЕТРОЛОГИЯ

СВИДЕТЕЛСТВО
№ …….. FS
за съответствие с изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства

Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива модел: ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование и означение на модела)
с централно регистриращо устройство: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….,
(наименование и означение на типа)
произведена от: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(юридическо наименование)
……………………………………………………………………………………………………………….,
(адрес на фирмата)
идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ……………………………………………………………………………………………….,
телефон/факс ……………………………………………………………………………………………,
е-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
С буквен идентификатор на номерата на фискалното устройство: …………………………………………………………………………………………………………………………
С цифров идентификатор на номерата на фискалната памет: ………………………………………………………………………………………………………………………………..
Отговаря на изискванията на Наредба № Н-18 от 13.ХII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства и може да се използва на територията на Република България в смисъла на чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност.
Свидетелството е валидно до ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата: ……………. г.
Председател: ………………………………………………………………………………………………………..

(подпис и печат)

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ № …….. FS

Издадено на ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(юридическо наименование на производителя)

Относно: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(наименование и означение на модела ЕСФП)

ЕСФП е изпитана и одобрена да работи със следните типове средства за измерване:

1. …………………………………………………………………..,
ДР№ ……………………………………………………………

(тип на средството за измерване)

2. …………………………………………………………………..,
ДР№ ……………………………………………………………

(тип на средството за измерване)

3. …………………………………………………………………..,
ДР№ ……………………………………………………………

(тип на нивомерната система)

Приложение № 8 към чл. 11, ал. 6

(Доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ

ПО МЕТРОЛОГИЯ

ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ СВИДЕТЕЛСТВО

№ ….. FS/ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Електронна система с фискална памет за отчитане на оборотите от продажби на течни горива модел: …………………………………………………………………..

(наименование и означение на модела)

с централно регистриращо устройство: …………………………………………………….,

(наименование и означение на типа)

произведена от: ……………………………………………………………………………………….,

(юридическо наименование)

………………………………………………………………………………………………………………..,

(адрес на фирмата)

е изпитана и одобрена да работи със следните средства за измерване:

1. …………………………………………………………………..,
ДР№ ……………………………………………………………
(тип на средството за измерване)

2. …………………………………………………………………..,
ДР№ ……………………………………………………………
(тип на средството за измерване)

3. …………………………………………………………………..,
ДР№ ……………………………………………………………
(тип на средството за измерване)

4. …………………………………………………………………..,
ДР№ ……………………………………………………………
(тип на средството за измерване)

Дата…………………………………………………………………………………………………………………
Председател: ………………………………………………….

(подпис, печат)
5. …………………………………………………………………..,
ДР№ ……………………………………………………………
(тип на нивомерната система)

Приложение № 9 към чл. 15, ал. 1, т. 4

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Вх. № ……./………….г.

ДО

Централното управление на

Националната агенция по

приходите

София

ЗАЯВКА

№………../………………г.

от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(юридическо наименование на фирмата)

ЕГН/ЛНЧ/Служебен №

от регистъра на НАП


идентификационен номер по чл. 84 ДОПК


Адрес за кореспонденция
……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………

Представлявано от
……………………………………………………………………………………….

(трите имена на ръководителя на фирмата)

В съответствие с изискванията на чл. 15, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н-18 от 13.XII.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства моля да ни бъдат дадени:

1. Индивидуални номера на фискално устройство за ………………………… броя (последно получен номер ……………………), и

2. Индивидуални номера на фискални памети за ………………………………. броя (последно получен номер ……………………).

Дата: ……………………………………………………………………………………….
Заявител: ……………………………………………………………………………….
гр. ……………………………………………………………………………………..
(фамилия, подпис и печат)

Приложение № 10 към чл. 15, ал. 1, т. 8

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Формат и параметри на данните, предавани от фирмите производители/вносители на ФУ в НАП

Общи положения

За периода, определен в наредбата, данните от разчитане на фискалните памети от фирмите производители/вносители на ФУ, както и данните за фискалните памети, които не са могли да се разчетат, се представят в текстов файл FISKAL.PRV, стандарт ASCII, MS-DOS.

Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяка разчетена, респ. неразчетена, фискална памет. Файлът завършва със запис за край на файл. Всички записи започват с фиксиран идентификатор – константа, който е задължителен.

1. Общо описание на файл FISKAL.PRV

№ на
Иденти-
Общо описание на записа (структурата и формата

запис
фикатор
на отделните записи са дадени в т. 2)

1
00
Данни за фирмата, разчела фискалните памети,
Идентификационен запис за

отчетен период и брой записи за фискални памети
файла

в предавания файл

2
01
Данни от разчитането на фискална памет, респек-
Запис за 1-ва фискална

тивно за неразчетена фискална памет
памет
…………………………..
…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….
…………………………..
…………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

01
Данни от разчитането на фискалната памет,
Запис за последна фискална

респективно за неразчетена фискална памет
памет

99
Запис за край на файл
Последен запис във файла

Когато за периода няма данни от разчитане на фискални памети, вкл. данни за неразчетени такива, фирмата производител/вносител не подава данни

2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.PRV

Запис с идентификатор 00


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор за начало
2
константа “00”
да

на файл

2
Резервирано
10
символен

(10 цифри)
празно

3
Единен идентификационен
9
символен
да

идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на фирмата,

(9 цифри)

разчела фискалните памети

4
Наименование на фирмата,
50
символен
да

разчела фискалните памети

5
Адрес – населено място,
80
символен
да

ул. №, ж.к.

6
Телефон
15
символен

7
Е-mail
30
символен

8
Период, за който се отнасят
10
дата
да

данните – начална дата

(дд.мм.гггг)

9
Крайна дата
10
дата
да

(дд.мм.гггг)

10
Брой фискални памети, за
4
цифров
да

които се подават записите във файла

Запис с идентификатор 01


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “01”
да

2
Модел на ФУ /ЕКАФП/
30
символен
да

ФПр, ЕСФП/

3
№ на свидетелство от БИМ
6
символен
да

4
Дата на свидетелството
10
Дата
да

от БИМ

(дд.мм.гггг)

5
Индивидуален номер на ФУ
8
символен
да

6
Индивидуален номер на
8
символен
да

ФП(фискална памет)

7
Флаг за разчетена
1
Цифрови стойности:
да

фискална памет

1 – при разчетена ФП

0 – при неразчетена ФП

8
Дата на първи блок
10
дата
Да –

във ФП

(дд.мм.гггг)
при разчетена ФП

9
Дата на последен блок
10
дата
Да –

във ФП

(дд.мм.гггг)
при разчетена ФП

10
Прочетена тотална сума за
15 (вкл. десе-
Цифров (два знака
Да –

реализиран оборот
тична точка “.”)
след десетичната
при разчетена ФП

точка)

11
в т.ч. с 0 % ДДС (А)
15 (вкл. десе-
Цифров (два знака
Да –

тична точка “.”)
след десетичната
при разчетена ФП

точка)

12
в т.ч. с ДДС (Б)
15 (вкл. десе-
Цифров (два знака
Да –

тична точка “.”)
след десетичната
при разчетена ФП

точка)

13
в т.ч. с ДДС (В)
15 (вкл. десе-
Цифров (два знака
Да –

тична точка “.”)
след десетичната
при разчетена ФП

точка) за ЕСФП

14
в т.ч. с ДДС (Г)
15 (вкл. десе-
Цифров (два знака
Да –

тична точка “.”)
след десетичната
при разчетена ФП

точка)

18
ЕГН на собственика на ФУ
10
Символен (10 цифри)
Да (когато собствени-

кът е физическо лице, което не е ЕТ)

19
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК
9
Символен (9 цифри)
Да

Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК.

Запис с идентификатор 99


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор за после-
2
константа “99”
да

ден запис във файла

3. Изисквания към структурата и формата на файла

Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.

Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.

Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен “задължителен атрибут”), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.

Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.

Всички данни с посочен условен формат “цифров” са дясно подравнени и допълнени отляво с нули. В записите с идентификатори “01” (данни за разчетени фискални памети) цифровите полета съдържат стойност с 2 знака след десетичната точка и имат следния задължителен формат: 999999999999.99.

Полетата, съдържащи дати, са във формат “дд.мм.гггг”.

Приложение № 11 към чл. 17, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

СВИДЕТЕЛСТВО
за регистрация на фискално устройство
……………………. г.

1. идентификационен номер по чл. 84 ДОПК …………………………, ЕГН/ЛНЧ/служебен номер от регистър на НАП …………………………………………………………………………………………………………………………
2. Собственост на ……………………………………………………………………………………………………………………..,
(име и адрес на задълженото лице)
представлявано от ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(трите имена на управителя)
търговски обект ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование, адрес на обекта)
3. Фискално устройство модел ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(наименованието на модела, вписано в паспорта на устройството)
с централно регистриращо устройство ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
с бензино- (газо-) колонки тип ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
с нивомерна система тип …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(попълва се само за ЕСФП за продажба на течни горива)
Регистрационен номер на устройството (FDRID)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
одобрен със свидетелство на БИМ № ……………………………………../…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Индивидуален номер на фискалното устройство ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Индивидуален номер на фискалната памет ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
4. Сервизна фирма:
а) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
(ЕИК, наименование, адрес и телефон на сервизната фирма)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(собствено и фамилно име на сервизния техник)
Сервизен договор № ……. ………от ……………. г. подпис/печат
==================================================================================
Фискалното устройство е регистрирано в приходната администрация с потвърждение

№ ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Дата ……………… г.

Забележка. В т. 1 физическите лица попълват съответно:

– за еднолични търговци – идентификационен номер по чл. 84 ДОПК;

– за физическите лица, които не са еднолични търговци – единния граждански номер (ЕГН), ЛНЧ или служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК.

Приложение № 12 към чл. 22, ал. 3

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., доп. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

ПРОТОКОЛ

за демонтаж на фискална памет

Днес, ….. ….. …………. г., в ………………………………,

(час, минути)

ЕГН /ЛНЧ/ Служебен номер по чл. 84, ал. 3 ДОПК


идентификационен номер по чл. 84 ДОПК


Собственост на …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(име, адрес за кореспонденция, телефон на задълженото лице)
Представляван от …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(трите имена на управителя, адрес, телефон)
Търговски обект ……………………………………………………………………………………………………………………….,
(наименование, адрес, телефон на търговския обект)
за фискално устройство модел ……………. , одобрен със свидетелство на БИМ № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Пломбиран от ……………………………………………………………………… , идентификационен номер по чл. 84 ДОПК ………………………………………………………………………………………………………
(фирма производител/вносител/сервизен техник)
Индивидуален № на ФУ ………………………………… Индивидуален № на ФП ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Регистрационен номер на устройството (FDRID)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Причина за демонтаж ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Към датата на протокола, видно от дневника за дневния оборот, общата сума за периода е
от …………………… до …………………. е …………………………………………………………………………………………..,
(цифром, словом)
в т.ч. ДДС (А) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДДС (Б) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДДС (В) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДДС (Г) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Сервизна фирма ……………………………………………………………………………, идентификационен номер по чл. 84 ДОПК …………….,
(наименование и адрес за кореспонденция на сервизната фирма)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(име и телефон на сервизния техник)
Настоящият протокол се изготви в четири екземпляра, от които по един за тримата представители и един за БИМ – София.
1. …………………………………….. , представител на производител/вносител, гр. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
(дата, подпис и печат)
2. …………………………………….. , представител на сервизна фирма, гр. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(дата, подпис и печат)
3. …………………………………….. , собственик на фискалното устройство ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(дата, подпис и печат)
================ попълва се от фирмата производител/вносител ======================
При разчитане на фискалната памет от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(фирма производител/вносител)
за периода от ………………. до ……….. е прочетена тотална сума за реализиран оборот …………….. лв.,
(цифром, словом)
в т.ч. ДДС (А) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДДС (Б) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДДС (В) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ДДС (Г) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Дата ……………………. г.,
Подпис и печат: …………………………………………………………………………………………………………………………..

Гр. ……………………………………………………………………………………
(фирма производител/вносител)

Приложение № 13 към чл. 45, ал. 2

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

ДО

ДАМТН

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(наименование на сервизната фирма, адрес)

идентификационен номер по чл. 84 ДОПК …………………………..телефон/факс …………………………….е-mail …………………………..,

с управител ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(име и фамилия)

за регистриране на фирма за сервиз и ремонт на фискални устройства (електронни касови апарати с фискална памет, фискални принтери, електронни системи с фискална памет) тип:


Наименование на фискалното устройство
Тип фискално устройство
Производител/

вносител

Поддръжката на посочените типове ФУ ще се извършва от сервизните техници:

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
тел.
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
тел.
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
тел.
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
тел.
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….
(име, презиме, фамилия)
тел.

Дата ……………..
Управител: ……………………………………………………………….

(подпис, печат)

Приложение № 14 към чл. 45, ал. 4

(Предишно Приложение № 14 към чл. 45, ал. 3, изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ………../………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

за регистриране на ремонтни и сервизни фирми за поддръжка на фискални устройства

На основание чл. 45, ал. 3 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

РЕГИСТРИРАМ

в Регистъра на фирмите, извършващи ремонт и сервиз на фискални устройства, под № ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Сервизна фирма …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
с постоянен адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Идентификационен номер по чл. 84 от ДОПК ………….. телефон …………………… е-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
, която отговаря на изискванията на посочената наредба за сервиз и ремонт на фискални устройства:
тип ………………………………………., произведен от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
(наименование на фирмата производител)
и одобрен от БИМ със свидетелство за съответствие №……………../…………. г.

Дата: ………… г.
Председател: ……………………………..

(подпис и печат)

Приложение № 15 към чл. 51, ал. 1

(Изм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Формат и параметри на данните, предавани от сервизните организации в НАП

Общи положения

Данните за издаваните свидетелства от сервизните организации, както и данните при прекратяване на сервизното обслужване за периода, определен в наредбата, се представят в текстов файл FISKAL.SER, стандарт ASCII, MS-DOS.

Файлът започва с идентификационен запис, след който следват записите с данни за всяко издадено свидетелство, респективно данните при прекратяване на сервизното обслужване. Данните за всеки документ са структурирани в 11 последователни записа, които са задължителни и започват с фиксиран идентификатор – константа.

1. Общо описание на файл FISKAL.SER

№ на
Иденти-
Общо описание на записа (структурата и формата

запис
фикатор
на отделните записи са дадени в т. 2)

1
00
Данни за сервизната фирма,отчетен период и брой
Идентификационен запис

документи в предавания файл
за файла
2
01
Идентификатор на собственика на ФУ – БУЛСТАТ,
1-ви запис за 1-ви документ

ЕГН

3
02
Данни за собственика на ФУ – име, адрес, управител
2-ри запис за 1-ви документ
4
03
Данни за търговския обект – име, адрес
3-ти запис за 1-ви документ
5
04
Наименование на компетентната ТД на НАП на
4-ти запис за 1-ви документ

фирмата – собственик на ФУ

6
05
Модел на ФУ, ЦРУ за ЕСФП
5-и запис за 1-ви документ
7
06
Описание на колонките за ЕСФП
6-и запис за 1-ви документ
8
07
Номер и дата на свидетелство за одобрение
7-и запис за 1-ви

от БИМ
документ
9
08
Индивидуален номер на ФУ и индивидуален
8-и запис за 1-ви документ

номер на ФП

10
09
Данни за сервиза, издал свидетелството
9-и запис за 1-ви документ
11
10
Име на сервизен техник
10-и запис за 1-ви

документ
13
11
Дата на издаване на свидетелството, дата на
Последен запис за 1-ви

прекратяване на договора
документ
14
01
Първи запис за следващ документ

…………………………..
………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..
………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..
………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………..
11
Последен запис за последен документ

99
Запис за край на файл
Последен запис във файла

Когато за периода няма новоиздадени свидетелства, съответно няма прекратени такива, сервизната организация не подава данни.

2. Структура и формат на записите във файл FISKAL.SER

Запис с идентификатор 00


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор за начало
2
константа “00”
да

на файл

2
Резервирано
10
символен
празно

(10 цифри)

3
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на
9
символен
да

сервизната фирма

(9 цифри)

4
Наименование на сервизната
50
символен
да

фирма

5
Адрес – населено място,
80
символен
да

ул. №, ж.к.

6
Телефон
15
символен

7
Е-mail
30
символен

8
Период, за който се отнасят
10
дата
да

данните – начална дата

(дд.мм.гггг)

9
Крайна дата
10
дата
да

(дд.мм.гггг)

10
Брой документи (свидетел-
4
цифров
да

ства) във файла

Запис с идентификатор 01


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор за начало
2
константа “01”
да

на файл

2
Резервирано
10
символен
празно

(10 цифри)

3
ЕГН на собственика на ФУ
10
символен
да (когато

(10 цифри)
собственикът е физическо лице,

което не е ЕТ)

4
идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на
9
символен
да

собственика на ФУ

(9 цифри)

Забележка. Идентификационен номер по чл. 84 ДОПК на лице по чл. 3, което е физическо лице и не е едноличен търговец по смисъла на Търговския закон, е 10-значен и съвпада с единния граждански номер (ЕГН), съответно с личния номер на чужденец (ЛНЧ), във всички останали (включително – клонове и поделения) случаи лицата по чл. 3 се идентифицират с 9-значен идентификационен номер по чл. 84 ДОПК.

Запис с идентификатор 02


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “02”
да

2
Име на собственика на ФУ
50
символен
да

3
Адрес на собственика на ФУ:
25
символен
да

населено място

4
Улица, №
50
символен
да

5
Трите имена на управителя на
50
символен
да

фирмата, собственик на ФУ

Запис с идентификатор 03


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “03”
да

2
Наименование на търговския
50
символен
да

обект

3
Адрес на търговския обект:
25
символен
да

населено място

4
Улица, №, ж.к.
50
символен
да

5
Телефон на търговския обект
15
символен

Запис с идентификатор 04


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “04”
да

2
Наименование на НАП
25
символен
да

Запис с идентификатор 05


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “05”
да

2
Модел на ФУ (ЕКАФП/ФПр,
30
символен
да

ЕСФП)

3
ЦРУ (централно регистриращо
30
символен
да – за ЕСФП за

устройство) – за ЕСФП

продажби на течни

горива

Запис с идентификатор 06


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “06”
да

2
Бензино- (газо-) колонки тип
240
символен
да – за ЕСФП за

продажби на течни

горива

Запис с идентификатор 07


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “07”
да

2
№ на свидетелство от БИМ
6
символен
да

3
Дата на свидетелство от БИМ
10
дата
да

(дд.мм.гггг)

Запис с идентификатор 08


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “08”
да

2
Индивидуален номер на ФУ
8
символен
да

3
Индивидуален номер на ФП
8
цифров
да

(фискална памет)

Запис с идентификатор 09


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “09”
да

2
Наименование на сервизната
50
символен
да

фирма

3
Адрес на сервизната фирма:
25
символен
да

населено място

4
Ул., №
50
символен
да

5
Телефон
15
символен

Запис с идентификатор 10


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “10”
да

2
Собствено и фамилно име на
50
символен
да

сервизния техник

Запис с идентификатор 11


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор
2
константа “11”
да

2
Дата на издаване на свиде-
10
дата
да – при издаване

телство

(дд.мм.гггг)
на свидетелство

3
Дата на сключване на договор
10
дата
да – при данни за

със сервизната организация

(дд.мм.гггг)
сключване на договор

4
Дата на прекратяване на сер-
10
дата
да – при данни за

визното обслужване

(дд.мм.гггг)
прекратяване

5
Причина за прекратяване
1
цифрови стойности:
да – при данни за

1 – кражба на ФУ;
прекратяване

2 – загубване на ФУ;

3 – унищожаване на ФУ;

0 – всички остана-

ли случаи

Запис с идентификатор 99


Описание на полето
Дължина
Формат
Задължителен

поле

(брой знаци)

атрибут

1
Идентификатор за последен
2
константа “99”
да

запис във файла

3. Изисквания към структурата и формата на файла

Всички идентификатори и атрибути на записите в последователност, посочена в т. 2, са задължителни.

Всеки запис (ред) е с фиксирана дължина и завършва със стандартен разделител за край на ред на текстов файл – знак за Carriage Return с последващ знак Line Feed.

Полетата, които участват в структурата на записите, са с фиксирана дължина (посочена в т. 2) и между тях няма разделители.

Когато дадено поле е празно (в случаите, когато в описанието по т. 2 не е посочен “задължителен атрибут”), отделените му позиции в записа са запълнени със знак за интервал.

Всички символни полета са ляво подравнени и са допълнени отдясно с интервали до крайната позиция на даденото поле.

Всички данни с посочен условен формат “цифров” са дясно подравнени и допълнени отляво с нули.

Полетата, съдържащи дати, са във формат “дд.мм.гггг”.

Приложение № 16 към чл. 39, ал. 7

(Ново – ДВ, бр. 77 от 2009 г., в сила от 01.10.2009 г., отм. – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

Приложение № 17 към чл. 10, ал. 10, чл. 18, ал. 1 и 2 и чл. 22, ал. 1

(Ново – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

I. Данни за обмен с НАП

Приложението описва данните в табличен вид, които ще се обменят между НАП и фискалните устройства в XML формат. НАП предоставя валидиращи XML схеми на заинтересованите лица.

1. Описание за данните, подавани при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

Тип на регистрация
RType
Изброим
1 – регистрация
Да

2 – промяна

3 – дерегистрация

Тип на ФУ
FDType
Изброим
1. ЕКАФП
Да

2. ФПр

3. ЕСФП

4. ИАСУТД

ЕИК
EIK
Символен

Да

ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ
Да

1 – ЕГН

2 – ЛНЧ

3 – служебен номер

Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
ДА
ИАСУТД тук слагат ID на ИАСУТД

Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
Не се праща от ИАСУТД

Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП

Причина за дерегистрация
RCFD
Изброим
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
При дерегистрация

1. препълване на фискалната памет;

2. смяна на собственика;

3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;

4. бракуване на ФУ;

5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;

6. грешка в блок на фискалната памет;

7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;

8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет

9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3

10. други

Номер на свидетелство
FDCert
Символен

При регистрация

СИМ карта ID
IMSI
Символен

ДА

Телефонен номер
MSISDN
Символен

При регистрация
Използва се за SMS

Оператор
OPID
Изброим
0 – Mtel
При
Използва се за

1 – Globul
регистрация
SMS

2 – Vivacom

Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация

Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект

Тип на обекта
PSType
Изброим

При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в таблица 1

Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен

При регистрация

Наименование на населеното място
Settl
Символен

При регистрация

Код район
AEkatte
Символен

При регистрация

Район
Area
Символен

При регистрация

Код на улица
StreetCode
Символен

При регистрация

Улица
Street
Символен

При регистрация се въвежда

Номер
StrNo
Символен

информация за улица и номер или

Блок
Block
Символен

информация за ж.к. и блок, вход

Вход
En
Символен

Етаж
Fl
Символен

Апартамент
Ap
Символен

Наименование на обекта
PSName
Символен

При регистрация

Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата

При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31

ЕИК на сервизна организация
Service EIK
Символен

Да

ЕИК тип на
Service EIK
Изброим
0 – БУЛСТАТ
Да

сервизната
Type

1 – ЕГН

организация

2 – ЛНЧ

3 – служебен номер

Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор
Service Contract Expiration
Дата

При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31

1а. Описание за данните, подавани от ЕСФП, свързани с нивомерна система и подаващи данни за броячите на колонките (тип 31) при регистрация, промяна на основни данни или дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

Тип на регистрация
RType
Изброим
1 – регистрация
Да
При промяна на

2 – промяна

конфигурацията

3 – дерегистрация

на резервоарите, колонките и пистолетите се изпраща цялата обновена конфигурация

Тип на ФУ
FDType
Изброим
31. ЕСФП с нивомерна система
Да
В един обект има задължително една ЕСФП 31

ЕИК
EIK
Символен

Да

ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ
Да

1 – ЕГН

2 – ЛНЧ

3 – служебен номер

Индивидуален номер на ФУ
FDIN
Символен
8 символа
ДА

Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
Да

Регистрационен номер на устройството
FDRID
Символен
Над 6 символа
При промяна или дерегистрация
Генерира се от НАП

Причина за дерегистрация
RCFD
Изброим
I. Демонтаж на фискалната памет на ФУ се извършва в следните случаи:
При дерегистрация

1. препълване на фискалната памет;

2. смяна на собственика;

3. прекратена регистрацията на ФУ по инициатива на лицето по чл. 3;

4. бракуване на ФУ;

5. повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането й;

6. грешка в блок на фискалната памет;

7. грешка при въвеждане в експлоатация на ФУ;

8. след приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

II. Прекратяване на дейността без демонтаж на фискалната памет

Използва се при смяна на типа ЕСФП от 31 на 3 и обратно

9. временно преустановяване на дейността на лицето по чл. 3

10. други

Номер на свидетелство
FDCert
Символен

При регистрация

СИМ карта ID
IMSI
Символен

ДА

Телефонен номер
MSISDN
Символен

При регистрация
Използва се за SMS

Оператор
OPID
Изброим
0 – Mtel
При
Използва се за

1 – Globul
регистрация
SMS

2 – Vivacom

Наименование на лицето по чл. 3
OrgName
Символен
200 символа
При регистрация

Номер на обект
PSNum
Символен
До 4 символа
При регистрация
Всички обекти за даден ЕИК се номерират уникално. Всички ФУ в един обект се регистрират с номера на съответния обект

Тип на обекта
PSType
Изброим

При регистрация и промяна
Типовете обекти са описани в таблица 1

Код ЕКАТТЕ
SEKATTE
Символен

При регистрация

Наименование на населеното място
Settl
Символен

При регистрация

Код район
AEkatte
Символен

При регистрация

Район
Area
Символен

При регистрация

Код на улица
StreetCode
Символен

При регистрация

Улица
Street
Символен

При регистрация се въвежда

Номер
StrNo
Символен

информация за улица и номер или

Блок
Block
Символен

информация за ж.к. и блок, вход

Вход
En
Символен

Етаж
Fl
Символен

Апартамент
Ap
Символен

Наименование на обекта
PSName
Символен

При регистрация

Дата на въвеждане в експлоатация
SOD
Дата

При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
ЕИК на сервизна организация
Service EIK
Символен

При регистрация

ЕИК тип на
Service EIK
Изброим
0 – БУЛСТАТ
При регистрация

сервизната
Type

1 – ЕГН

организация

2 – ЛНЧ

3 – служебен номер

Дата на изтичане/ прекратяване на сервизния договор
Service Contract Expiration
Дата

При регистрация
Формат 2010-02-16T16:47:31
Номер резервоар
TNo
Цифров

При регистрация

Резервоар – вид гориво според комбинирана номенклатура
FTNom
Символен

Да
Виртуален резервоар при метан с нулеви стойности
Резервоар – вид
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X
гориво според тип

1 – бензин
гориво и

2 – дизел
търговската

3 – пропан-бутан
номенклатура

4 – метан

YY – търговска номенклатура на лицето по чл. 3
Обем на горивото при реална температура
VolAct
Цифров

Да

Обем на горивото при 15 С
Vol15C
Цифров

Да

Ниво на горивото в резервоара при реална температура
FL
Цифров

Да

Реална температура
Tmpr
Цифров

Да
Точност до 0,1°С
Резервоар –
IsCalib
Изброим
1 – да

калибриране от акредитирана лаборатория

2 – не

Срок за калибриране
CalibDate
Дата

Дата Формат 2010-02-16
……………………………………………………

Номер пистолет
NNo
Цифров

Да

Номер колонка
DNo
Цифров

Да

Номер резервоар
TNo
Цифров

Да

Показания на електронен брояч на пистолета
CVal
Цифров

Да
При механични броячи стойността се въвежда на ръка (10 цели числа) в литри, при метан в килограми
…………………………………………………….

2. Описание на полетата, подавани от НАП като отговор при регистрация, промяна на основни данни и дерегистрация.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

Тип на ФУ
FDType
1.ЕКАФП
Да
Да

2.ФПр

3.ЕСФП

4.ИАСУТД

31. ЕСФП

с нивомерна

система

Индивидуален номер на фискалната памет на ФУ
FMIN
Символен
8 символа
При ФУ
Не се изпраща при ИАСУТД

Индивидуален
FDIN
Символен

Да
При ИАСУТД се

номер на ФУ

изпраща ID на ИАСУТД

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Телефонен номер
MSISDN
Символен

Да

Оператор
OPID
Изброим
0 – Mtel
Да

1 – Globul

2 – Vivacom

ЕИК
EIK
Символен

Да

ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ,
Да

1 – ЕГН,

2 – ЛНЧ,

3 – служебен номер

Тип на
RType
Изброим
1 – регистрация,
Да

регистрация

2 – промяна,

3 – дерегистрация

Статус на
Status
Изброим
0 – успешно
Да
Възможни са

регистрацията

1 – Грешка при

допълнения на

валидация на

видовете грешки

съобщението

2 – Грешка при БУЛСТАТ

3 – Несъществуващо свидетелство за одобряване на модел/тип ФУ

4 – Несъществуващ производител

5 – Несъответствие между идентификаторите на производителя

6 – Корекция на поле, което не може да се коригира

7 – Грешен номер на ФУ/ИАСУТД.

8 – Грешен номер на фискална памет.

9 – Грешен IMSI

10 – Грешен MSISDN

11 – Грешен FDRID

12 – Устройството е вече отрегистрирано

99 – Други

Съобщение за
ErrMsg
Символен

Не

грешка

Регистрационен
FDRID
Символен

Да
Генериран от НАП

номер на устройството

Дата на
AD
Дата

Да
Формат

вписване на ФУ

2010-02-16T16:47:31

в регистрите на НАП

Текуща дата
CT
Дата

Да
Формат

2010-02-16T16:47:31

Номер на нова Z
TID
Цифров

Праща се от НАП

задача

Начална дата на
SD
Дата

Формат

Z задачата

2010-02-16T16:47:31

Период на
Days
Символен

Данните се

цикличност на Z

изпращат през

задачата

интервала, специфициран тук, като времето почва да се отброява от SD (началните дата и час на задачата).

Важно е часът да бъде спазван

Номер на X
TID
Символен

задачата

Начална дата на
SD
Дата

Формат

X задачата

2010-02-16T16:47:31

Интервал минути
Min
Символен

След настъпване

за изпълнение

на ED (крайна

на X задачата

дата) ФУ престава да

изпраща X данни

Крайна дата на
ED
Дата

Формат

X задачата

2010-02-16T16:47:31

3. Описание на полетата при предаване на X отчет към НАП в XML схема.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

Идентификатор на
TID
Цифров

Да
Взима се от SMS

задачата, по която

съобщение или от

работи ФУ

отговор на НАП

Регистрационен
FDRID
Символен

Да
Генериран от НАП

номер на

устройството

Индивидуален
FDIN
Символен

Да

номер на ФУ

Индивидуален
FMIN
Символен

Да

номер на ФП

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Причина за
RC
Изброим
0 – Нормална
Да

изпращане

работа по X

задачата,

3 – Грешка при

разчитане на

команда

4 – Друго

Вид грешка
FDError
Символен

Ако ФУ не разчита

подадената му

команда, тук е

мястото, където се

указва причината за

това. (RC=3)

Ако този елемент е

наличен, не може да

има последващи XR

елементи

Дата на
SD
Дата

Да
Взима се от

изпращане

часовника на ФУ

Формат

2010-02-16T16:47:31

Брояч на отчетите
XC
Цифров

Да

в рамките на Х

задачата

Дата и час на
XD
Дата

Да
Формат

генериране на Х

2010-01-16T16:47:31

отчета

Вид гориво според
FTT
Цифров

Да
XYY

тип гориво и

търговската

номенклатура

Име гориво 1
N
Символен

При сума,

по-голяма от

нула в поле S

Количество
Vol
Цифров

Да

продадено гориво

Оборот гориво 1
S
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

…………………………………………………..

Вид гориво според
FTT
Цифров

Да

тип гориво и

търговската

номенклатура

Име гориво ХХ
N
Символен

При сума,

по-голяма от

нула в поле S

Количество
Vol
Цифров

Да

продадено гориво

Оборот гориво ХХ
S
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой клиенти
NC
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Брой отстъпки
ND
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума отстъпки
SD
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой надбавки
NEC
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума надбавки
SEC
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой корекции
NCorr
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума корекции
SCorr
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой сл. въведени
NOIn
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума сл. въведени
SOIn
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой сл. изведени
NOOut
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума сл. изведени
SOOut
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

В брой
SCash
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

С чек
SChecks
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Талони
ST
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по външни
SOT
Цифров

При сума,
0.00

талони

по-голяма от 0

Сума по амбалаж
SP
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по вътрешно
SSelf
Цифров

При сума,
0.00

обслужване

по-голяма от 0

Сума по
SDmg
Цифров

При сума,
0.00

повреди

по-голяма от 0

Сума по
SCards
Цифров

При сума,
0.00

кредитни/дебитни

по-голяма от 0

карти

Сума по банкови
SW
Цифров

При сума,
0.00

трансфери

по-голяма от 0

Резерв 1
SR1
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Резерв 2
SR2
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот А
TA
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Б
TB
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот В
TV
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Г
TG
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Д
TD
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Е
TE
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Ж
TJ
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот З
TZ
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Общ дневен
DT
Цифров

Да
0.00

оборот

Номер на КЛЕН
KNo
Символен

Да

Номер на последен
LCN
Цифров

Да
Целочислен

бон преди пускане

на отчет

Резервоар 1 обем
VolAct
Цифров

Да

на горивото при реална температура

Резервоар 1 обем
Vol15C
Цифров

Да

на горивото при 15°С

Ниво на горивото в
FL
Цифров

Да

резервоар 1 при реална температура

Реална
Tmpr
Цифров

Да

температура

……………………………………………………

Резервоар ХХ обем
VolAct
Цифров

Да

на горивото при реална температура

Резервоар ХХ обем
Vol15C
Цифров

Да

на горивото при 15°С

Ниво на горивото в
FL
Цифров

Да

резервоар ХХ при

реална температура

Реална
Tmpr
Цифров

Да

температура

4. Описание на полетата при предаване на Х отчет към НАП от ИАСУТД

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

Идентификатор на
TID
Цифров

Да
Взема се от SMS

X задачата

съобщението, указващо задачата, или от отговор на НАП

Регистрационен
FDRID
Символен

Да

номер

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Причина за
RC
Изброим
0 – Нормална
Да

изпращане

работа по X

задачата,

3 – Грешка при

разчитане на

команда

4 – Друго

Вид грешка
FDError
Символен

Ако ФУ не разчита

подадената му

команда, тук е

мястото, където се

указва причината за

това (RC=3)

Ако този елемент е

наличен, не може да

има последващи XR

елементи

Дата на
SD
Дата

Да
Формат

изпращане

2010-02-16T16:47:31

Брояч на X
XC
Цифров

Да
Пореден номер в

отчетите за

последователността

текущата X задача

на X отчетите

Дата и час на
XD
Дата

Да

генериране на

отчета

Идентификатор на
IASUTDID
Символен

Да

ИАСУТД

Оборот А
TA
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Б
TB
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот В
TV
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Г
TG
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Д
TD
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Е
TE
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Ж
TJ
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот З
TZ
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой клиенти
NC
Цифров

Да
Целочислен

Брой отстъпки
ND
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума отстъпки
SD
Символен

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой корекции
NCorr
Символен

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума корекции
SCorr
Символен

При сума,
0.00

по-голяма от 0

В брой
SCash
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

С чек
SChecks
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Талони
ST
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по външни
SOT
Цифров

При сума,
0.00

талони

по-голяма от 0

Сума по амбалаж
SP
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по вътрешно
SSelf
Цифров

При сума,
0.00

обслужване

по-голяма от 0

Сума по повреди
SDmg
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по кредитни/
SCards
Цифров

При сума,
0.00

дебитни карти

по-голяма от 0

Сума по банкови
SW
Цифров

При сума,
0.00

трансфери

по-голяма от 0

Плащане НЗОК
SR1
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Резерв 2
SR2
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Номер на КЛЕН
KNo
Символен

Да

Номер на последен
LCN
Цифров

Да
Целочислен

бон преди пускане на отчета

5. Описание на полетата на Z отчет, подаван към НАП.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка
IId на Z задачата
TID
Цифров

Да
Целочислен

Взема се от SMS

съобщението,

указващо задачата,

или от отговор на

НАП
Регистрационен
FDRID
Символен

Да
Генериран от НАП
номер на устройството

Индивидуален
FDIN
Символен

Да

номер на ФУ

Индивидуален
FMIN
Символен

Да

номер на ФП

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Причина за
RC
Изброим
0 – Нормална
Да

изпращане

работа по

задачата по

подразбиране

1 – Работа в

резултат на ZP

(ZPurge

задача)

2 – Изпращане

на данни

поради

последващо

отписване

3 – Грешка при

разчитане на

команда

4 – Друго

Вид грешка
FDError
Символен

Ако ФУ не разчита

подадената му

команда, тук е

мястото, където се

указва причината за

това (RC=3)

Ако този елемент е

наличен, не може да

има последващи XR

елементи
Идентификатор на
RZPTID
Символен

При поле RC=1
Ако RC=1, тук се
ZPurge задача

изпраща ID на

ZPurge задачата.

Той е наличен в SMS

командата
Дата на
SD
Дата

Да
Формат
изпращане

2010-02-16T16:47:31
Брояч на Z
ZC
Цифров

Да
Съответства на No
отчетите

блок от фискалната

памет при ЕКАФП и

брояч на при

ИАСУТД, той винаги

трябва да е пореден
Дата и час на
ZD
Дата

Да
Формат
генериране на

2010-01-16T16:47:31
отчета

Вид гориво 1
FTT
Цифров

Да

според тип гориво

и търговската

номенклатура

Име гориво 1
N
Символен

При сума,

по-голяма от

нула в поле S

Количество
Vol
Цифров

Да

продадено гориво 1

Оборот гориво 1
S
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

…………………………………………………..

Вид гориво ХХ
FTT
Цифров

Да

според тип гориво

и търговската

номенклатура

Име гориво ХХ
N
Символен

При сума,

по-голяма от

нула в поле S

Количество
Vol
Цифров

Да

продадено гориво ХХ

Оборот гориво ХХ
S
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой клиенти
NC
Цифров

При сума,

по-голяма от 0

Брой отстъпки
ND
Цифров

При сума,

по-голяма от 0

Сума отстъпки
SD
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой надбавки
NEC
Цифров

При сума,

по-голяма от 0

Сума надбавки
SEC
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой корекции
NCorr
Цифров

При сума,

по-голяма от 0

Сума корекции
SCorr
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой сл. въведени
NOIn
Цифров

При сума,

по-голяма от 0

Сума сл. въведени
SOIn
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой сл. изведени
NOOut
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума сл. изведени
SOOut
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

В брой
SCash
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

С чек
SChecks
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Талони
ST
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по външни
SOT
Цифров

При сума,
0.00
талони

по-голяма от 0

Сума по амбалаж
SP
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по вътрешно
SSelf
Цифров

При сума,
0.00
обслужване

по-голяма от 0

Сума по повреди
SDmg
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по
SCards
Цифров

При сума,
0.00
кредитни/дебитни

по-голяма от 0

карти

Сума по банкови
SW
Цифров

При сума,
0.00
трансфери

по-голяма от 0

Плащане НЗОК
SR1
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Резерв 2
SR2
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот А
TA
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Б
TB
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот В
TV
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Г
TG
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Д
TD
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Е
TE
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Ж
TJ
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот З
TZ
Цифров

При сума
0.00

по-голяма от 0

Общ дневен
DT
Цифров

Да
0.00
оборот

Номер на КЛЕН
KNo
Символен

Да

Номер на последен
LCN
Цифров

Целочислен
бон преди пускане на Z отчета

Сумарният оборот,
SGT
Цифров

Да
0.00
наличен във ФП

Номер на бона на
ChN
Цифров

Да
Целочислен
отчета

Контролно число
CS
Символен

Да

Резервоар 1 обем
VolAct
Цифров

Да

на горивото при реална температура

Резервоар 1 обем
Vol15C
Цифров

Да

на горивото при 15 °С

Ниво на горивото в
FL
Цифров

Да

резервоар 1 при реална температура

Реална
Tmpr
Цифров

Да

температура

……………………………………………………

Резервоар ХХ обем
VolAct
Цифров

Да

на горивото при реална температура

Резервоар ХХ обем
Vol15C
Цифров

Да

на горивото при 15°С

Ниво на горивото в
FL
Цифров

Да

резервоар ХХ при реална температура

Реална
Tmpr
Цифров

Да

температура

Номер пистолет
NNo
Цифров

Да

Номер колонка
DNo
Цифров

Да

Номер резервоар
TNo
Цифров

Да

Показания на
CVal
Цифров

Да
При механични
електронния брояч

броячи стойността се
на пистолета

въвежда на ръка
………………………………………………….

Номер пистолет
NNo
Цифров

Да

Номер колонка
DNo
Цифров

Да

Номер резервоар
TNo
Цифров

Да

Показания на
CVal
Цифров

Да
При механични
електронния брояч

броячи стойността се
на пистолета

въвежда на ръка

6. Описание на полетата на Z отчет при предаване към НАП от ИАСУТД.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

Id на Z задачата
TID
Цифров

Да
Взима се от SMS

съобщението,

указващо задачата,

или от отговор на

НАП

Регистрационен
FDRID
Символен

Да

номер на

устройството

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Причина за
RC
Изброим
0 – нормална

изпращане

работа по

задачата по

подразбиране,

Да

1 – работа в

резултат на ZP

(ZPurge задача)

2 – изпращане

на данни

поради

последващо

отписване

3 – грешка при

разчитане на

команда

4 – друго

Вид грешка
FDError
Символен

Ако ФУ не разчита

подадената му

команда, тук е

мястото, където се

указва причината за

това (RC=3)

Ако този елемент е

наличен, не може да

има последващи XR

елементи

Идентификатор на
RZPTID
Символен

При поле RC=1
Ако RC=1, тук се

ZPurge задача

изпраща ID на

ZPurge задачата.

Той е наличен в SMS

командата

Дата на
SD
Дата

Да
Формат

изпращане

2010-02-16T16:47:31

Брояч на Z
ZC
Цифров

Да
Съответства на No

отчетите

блок от фискалната

памет при ЕКАФП и

брояч на при

ИАСУТД, той винаги

трябва да е пореден

Дата и час на
ZD
Дата

Формат

генериране на

2010-02-16T16:47:31

отчета

Идентификатор на
IASUTDID
Символен

Да

ИАСУТД

Оборот А
TA
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Б
TB
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот В
TV
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Г
TG
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Д
TD
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Е
TE
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот Ж
TJ
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Оборот З
TZ
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Общ дневен
DT
Цифров

Да
0.00

оборот

Брой клиенти
NC
Цифров

Да
Целочислен

Брой отстъпки
ND
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума отстъпки
SD
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Брой корекции
NCorr
Цифров

При сума,
Целочислен

по-голяма от 0

Сума корекции
SCorr
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

В брой
SCash
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

С чек
SChecks
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Талони
ST
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по външни
SOT
Цифров

При сума,
0.00

талони

по-голяма от 0

Сума по амбалаж
SP
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по вътрешно
SSelf
Цифров

При сума,
0.00

обслужване

по-голяма от 0

Сума по повреди
SDmg
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Сума по
SCards
Цифров

При сума,
0.00

кредитни/дебитни

по-голяма от 0

карти

Сума по банкови
SW
Цифров

При сума,
0.00

трансфери

по-голяма от 0

Плащане НЗОК
SR1
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Резерв 2
SR2
Цифров

При сума,
0.00

по-голяма от 0

Номер на КЛЕН
KNo
Символен

Да

Номер на последен
LCN
Цифров

Да
Целочислен

бон преди пускане

на отчета

Номер на бон на
ChN
Цифров

Да

отчета

Контролно число
CS
Символен

Да

7. Описание на полетата в отговор на НАП при предаване на X или Z отчет.

Поле
XML елемент
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

Регистрационен
FDRID
Цифров

Да
Генериран от НАП

номер на

устройството

Идентификационен
TID
Цифров

Да

номер на задача

Дата на получаване
AD
Дата

Да
Формат

в НАП

2010-02-16T16:47:31

Текуща дата
CT
Дата

Да
Формат

2010-02-16T16:47:31

Стойността на
ZC
Цифров

При отговор на

брояча от

Z задача

последния получен Z отчет

Стойността на
XC
Цифров

При отговор на

брояча от

X отчет

последния получен

X отчет

Статус
Status
Изброим
0 – успешно

1 – грешка при

валидация на

съобщението

7 – грешен

номер на

ФУ/ИАСУТД

8 – грешен

номер на

фискална

памет

9 – грешен IMSI

11 – грешен

FDRID

99 – други

Съобщение за
ErrMsg
Символен

грешка

Идентификационен
TID
Цифров

При поставяне

номер на Z задача

на нова Z

задача по

подразбиране

Начална дата
SD
Дата

При поставяне
Формат

на нова Z
2010-02-16T16:47:31

задача по

подразбиране

Период дни
Days
Цифров

При поставяне

на нова Z

задача по

подразбиране

Идентификационен
TID
Цифров

При поставяне

номер на X задача

на нова задача

за Х отчет

Начална дата
SD
Дата

При поставяне
Формат

на нова задача
2010-02-16T16:47:31

за Х отчет

Период минути
MIN
Цифров

При поставяне

на нова задача

за Х отчет

Крайна дата
ED
Дата

При поставяне
Формат

на нова задача
2010-02-16T16:47:31

за Х отчет

8. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по данни от нивомерната система на ЕСФП (31) към НАП.

Поле
XML
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

елемент

Регистрационен
FDRID
Символен

Да
Генериран от НАП

номер на

устройството

Индивидуален
FDIN
Символен

Да

номер на ФУ

Индивидуален
FMIN
Символен

Да

номер на ФП

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Номер
TNo
Цифров

Да

резервоар

Резервоар –
FTNom
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X

вид гориво

1 – бензин

според тип

2 – дизел

гориво и

3 – пропан-бутан

търговската

YY – търговска

номенклатура

номенклатура на

лицето по чл. 3

Обем в литри
VolAct
Цифров

Да
6 цели числа

на доставеното

гориво в

резервоар при

реална

температура

Обем в литри
Vol15C
Цифров

Да
6 цели числа

на доставеното

гориво в

резервоар при

15 °С

……………………………………………………

9. Описание на полетата при съобщение за доставка на гориво по документи от ЕСФП (31) към НАП.

Поле
XML
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

елемент

Поле
XML
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

елемент

Регистрационен
FDRID
Символен

Да
Генериран от НАП

номер на

устройството

Индивидуален
FDIN
Символен

Да

номер на ФУ

Индивидуален
FMIN
Символен

Да

номер на ФП

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Номер
TNo
Цифров

Да

резервоар

Резервоар – вид
FTT
Цифров
3 цифри (XYY)
Да
Тип гориво X

гориво според

1 – бензин

тип гориво и

2 – дизел

търговската

3 – пропан-бутан

номенклатура

YY – търговска

номенклатура на

лицето по чл. 3

Обем в литри на
Vol15C
Цифров

Да
При доставка на

доставеното

пропан-бутан не се

гориво в

попълва

резервоар при

15 °С

Маса на
W
Цифров

Да
Попълва се при

доставеното

доставка на

гориво в

пропан-бутан

резервоар

Плътност на
D
Цифров

Попълва се при

доставеното

доставка на

гориво в

пропан-бутан

резервоар при

реална

температура

АДД номер
AddNo
Цифров

Да

АДД дата на
AddDate
Дата

Да
Формат 2010-02-16

издаване на

документа

ЕИК издател на
AddEIK
Цифров

Да

документа

……………………………………………………

10. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката на централното регистриращо устройство с нивомерната система в състава на ЕСФП (31) към НАП.

Поле
XML
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

елемент

Регистрационен
FDRID
Символен

Да
Генериран от НАП

номер на

устройството

Индивидуален
FDIN
Символен

Да

номер на ФУ

Индивидуален
FMIN
Символен

Да

номер на ФП

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Нивомерна
Gauge

система

Резервоар ХХ
TNo
Цифров

…………………………………………………

Тип на събитието
EType
Изброим
0 – нарушена
Да

връзка

1 – възстановена

връзка

Съобщението за нарушаване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в интервал от 15 минути не са получени данни от нивомерната система.

Съобщението за възстановяване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в интервал от 15 минути има стабилна връзка с нивомерната система.

11. Описание на полетата при съобщение за прекъсване/възстановяване на връзката на централното регистриращо устройство със средствата за измерване в състава на ЕСФП (31) към НАП.

Поле
XML
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

елемент

Регистрационен
FDRID
Символен

Да
Генериран от

номер на

НАП

устройството

Индивидуален
FDIN
Символен

Да

номер на ФУ

Индивидуален
FMIN
Символен

Да

номер на ФП

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Номер колонка
DNo
Цифров

Да

Номер пистолет
NNo
Цифров

Да

…………………………………………………..

Тип на събитието
EType
Изброим
0 – нарушена
Да

връзка

1 – възстановена

връзка

Съобщението за нарушаване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в интервал от 30 минути няма комуникация с колонката.

Съобщението за възстановяване на връзката се подава автоматично от ЕСФП в случаите, когато в интервал от 15 минути има стабилна комуникация с колонката.

II. SMS съобщения, изпращани от НАП към ФУ

1. SMS съобщение за промяна в периодичността на изпращане на дневните отчети с нулиране (Z отчети), съхранявани в паметта на данъчния терминал.

Номер
Описание на полето
Максимална
Формат

дължина

(брой знаци)

1.
IMSI номер на получател
16
Символен

2.
Тип на задачата (Z)
2
Символен

3.
ID на задача (TID)
16
Числов

4.
Начална дата и час
19
Дата и час (2010-02-16T16:47:31)

5.
Продължителност в дни
3
Цифров

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS.

IMSI номерът служи за проверка за съвпадение от страна на ФУ с IMSI номера на неговата SIM. Ако няма съвпадение, съобщението се отхвърля.

2. SMS съобщение за изпращане на неизпратените Z отчети (ZPurge).

Номер
Описание на полето
Максимална
Формат

дължина

(брой знаци)

1.
IMSI номер на получател
16
Символен

2.
Тип на задачата (ZP)
2
Символен

3.
ID на задача (TID)
16
Числов

При получаване на тази задача устройството изпраща към данъчния сървър всички натрупани и неизпратени Z отчети. Периодичността на задачата по подразбиране не се променя. В изпращаните данни като идентификатор на задача присъства TID на задачата по подразбиране, а тук изложеното TID присъства като допълнително поле в данните. По-подробно това е описано в структурата на изпращаните данни със Z отчети.

3. SMS съобщение за изпращане на периодични X отчети – наблюдение на търговския обект.

Номер
Описание на полето
Максимална
Формат

дължина

(брой знаци)

1.
IMSI номер на получател
16
Символен

2.
Тип на задачата (X)
2
Символен

3.
ID на задача (TID)
16
Числов

4.
Начална дата и час
19
Дата и час (2010-02-16T16:47:31)

5.
Продължителност в минути
4
Цифров

6.
Крайна дата и час
19
Дата и час (2010-02-17T16:47:31)

Отделните полета се намират на отделни редове в SMS (разделени с препоръчвания символ/и).

При настъпване на крайната дата и час задачата се деактивира автоматично (без да се изпраща нищо).

Устройството изпълнява работата по задачата си по подразбиране, максимално независимо от X задачата (ако има такава).

При постъпване на нова X задача преди приключване на старата старата се деактивира и влиза в сила новата.

III. Запитване от ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП

1. Описание на полетата при запитване от ФУ към НАП при загуба на основни данни от комуникацията с НАП

Поле
XML
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

елемент

ЕИК
EIK
Символен

Да

ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ, 1 – ЕГН,
Да

2 – ЛНЧ, 3 – служебен

номер

Индивидуален
FDIN
Символен

Да

номер на ФУ

Индивидуален
FMIN
Символен

Да

номер на ФП

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Телефонен
MSISDN
Символен

Да

номер

Оператор
OPID
Изброим
0 – Mtel, 1 – Globul,
Да

2 – Vivacom

2. Връщане на отговор от НАП към ФУ при загуба на основни данни от комуникацията с НАП

Поле
XML
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

елемент

Поле
XML
Тип
Номенклатура
Задължителен
Забележка

елемент

ЕИК
EIK
Символен

Да

ЕИК тип
EIKType
Изброим
0 – БУЛСТАТ, 1 – ЕГН,
Да

2 – ЛНЧ, 3 – служебен

номер

Индивидуален
FDIN
Символен

Да

номер на ФУ

Индивидуален
FMIN
Символен

Да

номер на ФП

СИМ карта ID
IMSI
Символен

Да

Телефонен номер
MSISDN
Символен

Да

Оператор
OPID
Изброим
0 – Mtel, 1 – Globul,
Да

2 – Vivacom

Текущо време
CT
Дата и

Да

час

Статус на
Status
Изброим
0 – Успешно
Да

операцията

1 – Грешка при

валидация на

съобщението

5 – Несъответствие

между

идентификаторите

на производителя

7 – Грешен номер на

ФУ/ИАСУТД

8 – Грешен номер на

фискална памет

9 – Грешен IMSI

10- Грешен MSISDN

11 – Грешен FDRID

99 – Друго

Съобщение за
ErrMsg
Текст

Не

грешка

Дата и час на
RegDate
Дата и

Да

регистрация

час

Тип на ФУ
FDType

1. ЕКАФП
Да

2. ФПр

3. ЕСФП

4. ИАСУТД

31. ЕСФП с

нивомерна система

Регистрационен
FDRID
Цифров

Да

номер от НАП

Идентификатор на
TID
Цифров

текуща задача (X

и Z)

Начало на
SD
Дата и

изпълнение на

час

задачата с

точност до минута

Интервал на Z
Days
Цифров

задача (в дни)

Интервал на Z
MIN
Цифров

задача (в минути)

Време на
ED
Дата и

преустановяване

час

на X задача

Текуща стойност
ZC
Цифров

на брояча на Z

отчети

Текуща стойност
XC
Цифров

на брояча за X

отчети

Таблица 1. Описание на кодовете за вид обект, подавани в поле PSType, подавани при регистрация и промяна на основни данни към НАП в XML схема

Код
Вид дейност

1
Обект за продажба на автомобили и мотоциклети

2
Обект за ТЕ с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети

3
Обект за ТЕ с горива, смазочни материали

4
Обект за ТЕ с хранителни стоки

5
Обект за ТЕ с тютюневи изделия, алкохол

6
Обект за ТЕ със зърно, семена, фуражи

7
Обект за ТЕ с текстил, облекла, обувки

8
Обект за ТЕ с мебели, електрически уреди, осветителни тела

9
Обект за ТЕ с други стоки, некласифицирани другаде

10
Обект за ТД с части и принадлежности за автомобили и мотоциклети

11
Обект за ТД с автомобилни горива и смазочни материали

12
Обект за ТД с месни изделия

13
Обект за ТД с тютюневи изделия и/или алкохол

14
Обект за ТД с хляб и хлебни изделия

15
Обект за ТД с плодове и зеленчуци

16
Обект за ТД с риба и рибни продукти

17
Обект за ТД с разнородни хранителни стоки

18
Обект за ТД с фармацевтични стоки

19
Обект за ТД с ортопедични стоки, медицинско оборудване, медицински инструменти и др.

20
Обект за ТД с парфюмерийни и козметични стоки

21
Обект за ТД с текстил, кинкалерия

22
Обект за ТД с облекло

23
Обект за ТД с обувки и/или чанти

24
Обект за ТД с мебели

25
Обект за ТД с електрически уреди и осветителни тела

26
Обект за ТД с железария, бои, химически препарати

27
Обект за ТД с печатна литература и/или канцеларски стоки

28
Обект за ТД със стоки втора употреба

29
Обект за ТД с антики и произведения на изкуството

30
Обект за ТД с бижутерия и часовници

31
Обект за ТД с компютри, офис техника

32
Обект за ТД с разнородни нехранителни стоки

33
Обект за ТД с други стоки, некласифицирани другаде

34
Обект за техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети

35
Обект за ремонт на електрически уреди и осветителни тела

36
Обект за ремонт на мебели

37
Обект за ремонт на облекла и обувки

38
Обект за ремонт на бижутерия и часовници

39
Обект за ремонт на компютърна и офис техника

40
Обект за ремонт на други стоки, некласифицирани другаде

41
Обект за настаняване на туристи – хотели

42
Друг обект за настаняване

43
Питейно заведение

44
Ресторант

45
Заведение само за хранене

46
Обект за продажба на жп билети

47
Обект за продажба на самолетни билети

48
Обект за продажба на билети за автобуси

49
Обект за продажба на билети за морски и речен транспорт

50
Обект за продажба на билети за разнородни видове транспорт

51
Такси или маршрутка

52
Обект за предоставяне услуги по превоз на товари

53
Обект за предоставяне на услуги от туроператор

54
Обект за предоставяне на пощенски и куриерски услуги

55
Обект за предоставяне на далекосъобщителни услуги

56
Обект за предоставяне на финансови услуги

57
Обект за предоставяне на застрахователни услуги

58
Обект за предоставяне на брокерски услуги

59
Обект за предоставяне на услуги от имотни посредници

60
Обект за отдаване под наем на превозни средства

61
Обект за отдаване под наем на други машини, съоръжения, техника

62
Обект за оказване на услуги, свързани с компютърните технологии – консултации,

разработка на софтуер, обработка на данни

63
Обект за научноизследователска и развойна дейност

64
Обект за предоставяне на счетоводни и одиторски услуги

65
Обект за предоставяне на юридически услуги

66
Обект за предоставяне на рекламни/печатни услуги

67
Обект за предоставяне на консултантски услуги, некласифицирани другаде

68
Обект за предоставяне на образователни услуги

69
Обект за предоставяне на медицински услуги

70
Обект за предоставяне на ветеринарни услуги

71
Кина, театри, концертни зали

72
Цирк, панаири, увеселителни паркове, ботанически градини, зоопаркове

73
Библиотеки, музеи, галерии

74
Стадиони, спортни зали, спортни площадки, басейни и други обекти за физическа култура и спорт

75
Обекти за залагания и хазарт

76
Обект за предоставяне на услуги по почистване на обекти и лични вещи

77
Обект за обмен на валута в брой

78
Обект за ТЕ със строителни материали

79
Обект за ТЕ с лекарствени средства

80
Обект за ТЕ с дрехи втора употреба

81
Обект за ТЕ с безалкохолни напитки

82
Обект за ТЕ с плодове и зеленчуци

83
Обект за ТЕ с цветя

84
Обект за ТЕ с компютри, компоненти и аксесоари за компютри

85
Обект за ТД с изделия от благородни метали

86
Обект за ТД с промишлени стоки

87
Обект за ТД със строителни материали

88
Обект за ТД с цветя

89
Обект за ТД с очила и оптика

90
Обект за ТД с фаянс, теракота, тапети

91
Обект за ТД с подови настилки, килими

92
Обект за ТД с детски дрехи, играчки, др.

93
Обект за ТД със спално бельо, хавлиени изделия, др.

94
Обект за ТД със сувенири

95
Обект за продажба на мобилни апарати и аксесоари

96
Обект за продажба на хранителни добавки, стимуланти, фитнес уреди, др.

97
Обект за продажба на ловни и риболовни стоки

98
Обект за продажба на велосипеди и велосипедни части

99
Обект за продажба на пердета, завеси, др.

100
Автомивка

101
Заложна къща

102
Погребална агенция

103
Автошкола

104
Гадателство и ясновидство

105
Платен паркинг

106
Кабелна телевизия

107
Каса на електроразпределително дружество

108
Сватбен магазин

109
Зоомагазин

110
Музикален магазин

111
Каса/офис на мобилни оператори

112
Разносна търговия

113
Охранителна дейност

114
Обект за ремонт на мобилни апарати

115
Дискотека

116
Сладкарница

117
Обект за продажба на закуски

118
Пицария

119
Обект за предоставяне на шивашки услуги

120
Обект за предоставяне на тапицерски услуги/ремонт на мебели

121
Обект за предоставяне на фото- и видеоуслуги

122
Обект за предоставяне на копирни услуги

123
Обект за услуги по превод и легализация

124
Обект за предоставяне на фризьорски и козметични услуги

125
Строителни услуги

126
Обект за други услуги, некласифицирани другаде

Приложение № 18 към чл. 26, ал. 1, т. 10

(Ново – ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г.)

60 x 40 пиксела

Забележка. За доработените ФУ по § 58, ал. 3, работещи с матрични буквено-цифрови печатащи устройства е допустимо фискалното лого да е без очертанията на картата на България.

Приложение № 19 към чл. 3, ал. 3

(Ново – ДВ, бр. 48 от 2011 г., в сила от 24.06.2011 г.)

Технически и метрологични изисквания към нивомерните измервателни системи

I. Общи положения
1.1 Нивомерната измервателна система се използва за измерване на наличния обем течност в резервоара и измерване на обема течност при получаване (доставка) и предаване (продажба).
1.2 Приложението определя техническите и метрологичните изисквания, приложими към нивомерните измервателни системи за измерване обема на течности при работни и базови условия, които са обект на метрологичен контрол. Също така предвижда изискванията за метрологичен контрол на частите (компонентите) на измервателната система.
1.3. Нивомерната измервателна система се състои от:
(а) неподвижен резервоар за измерване, снабден със спомагателни и допълнителни устройства;
(б) електронен автоматичен нивомер;
(в) температурни сензори/термометри.
1.3.1 Неподвижните резервоари са предназначени за съхранение при атмосферно налягане на светли петролни продукти или под налягане на втечнени въглеводородни газове (LPG). Те се използват за измерване на обема на съдържащата се в тях течност, чийто вискозитет не превишава 20 mPa.s при работна температура, и трябва да отговарят на изискванията на това приложение. За целите на измерването те трябва да имат калибровъчни таблици за определяне на вместимостите им с посочени неопределености, издадени от акредитирани лаборатории.
1.3.2 Електронните автоматични нивомери са средства за автоматично измерване и показване на нивото на течността в неподвижни резервоари с постоянни характеристики. Електронният автоматичен нивомер използва електронни средства и/или е оборудван с електронни устройства и включва най-малко сензор за ниво на течността, преобразувател и калкулатор с показващо устройство.
1.4. Измерване на обема с нивомерна измервателна система се осъществява чрез:
1) измерването на ниво с електронен автоматичен нивомер се базира на следните принципи:
(а) поплавъци/бутала с електронен детектор (магнитни или магнито-стриктивни);
(б) ултразвуков нивомер;
(в) радарен (микровълнов) нивомер;
(г) други безконтактни нивомери;
2) измерването на температура се извършва чрез температурни сензори/термометри, разположени по такъв начин, че да позволяват да бъде определена средната температура на обема течност в резервоара; допуска се температурните сензори да бъдат монтирани в нивомерната сонда;
3) изчисляването на обема при работни и базови условия (базовата температура е 15 °С) се извършва чрез калкулатор, който използва данни от калибровъчната таблица на резервоара, таблицата за коригиране на обема при привеждане към базови условия и нивото на течността, измерено от електронния нивомер за определяне на обема на течността в резервоара.
II. Изисквания към резервоарите и електронните автоматични нивомери
1. Изисквания към неподвижните резервоари
1.1 Технически характеристики на резервоарите
1.1.1 Резервоарите трябва да бъдат изградени в съответствие с инженерните изисквания. Тяхната конструкция, положение и условията на употреба трябва да отговарят на нормативните изисквания за съхранение на съдържащи се в тях течности по отношение на характеристиките на тези течности.
1.1.2 Резервоарите трябва да отговарят на следните общи изисквания, които имат за цел да гарантират точността на измерване на обема на съдържащата се в тях течност:
(а) преградите и укрепващите елементи, които могат да бъдат монтирани в резервоара, трябва да имат подходяща форма и трябва да бъдат снабдени с подходящи отвори, така че пълненето, източването и проверката на резервоара да не се възпрепятства;
(б) долната референтна точка и горната референтна точка трябва да бъдат конструирани така, че техните положения да остават на практика постоянни; въздействието, дължащо се на пълнене и изпразване на резервоара, и вариации в условията на околната среда трябва да са минимализирани.
1.1.3 Резервоарите трябва да бъдат калибрирани и да бъдат снабдени с информационна табелка за идентификация на резервоара.
1.1.4 Табелката с данни трябва да бъде изработена от метал и надписът да остава непроменен при нормални условия на употреба. Табелката трябва да бъде закрепена на монолитна част на резервоара, така разположена, че да бъде лесно видима и четима, да не подлежи на изменения и да не може да бъде отстранена без разрушаване на пломбите, които носят знаците от проверка.
1.1.5 На табелката трябва да бъдат нанесени най-малко следните данни:
(а) датата на изграждане на резервоара;
(б) производител;
(в) номинален капацитет;
(г) максимална височина на запълване;
(д) референтна височина.
1.1.6 Резервоарите трябва да имат калибровъчна таблица за определяне и измерване на обема на течността в резервоара. Калибрирането на резервоарите се извършва от акредитирани лаборатории съгласно изискванията на стандарт БДС EN ISO/IEC 17025 от орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение EA-MLA за област калибриране.
1.1.7 Резервоарите трябва да бъдат оборудвани с отвор за измерване и потопяема базова плоча. Вътрешният диаметър на отвора за измерване не трябва да бъде по-малък от 50 милиметра. Потопяема базова плоча не се изисква, когато дъното на резервоара е достатъчно стабилно и няма риск от образуване на утайка или тази утайка може да бъде отчетена от нивомера.
1.1.8 Вътрешността на резервоара за измерване трябва да бъде достъпна за целите на контрола чрез наблюдателен отвор, при условие че безопасността или други предписания не го изключват.
1.1.9 За предотвратяване на непреднамерени манипулации достъпът до вътрешността на резервоара трябва да бъде предотвратен чрез пломбиране на наблюдателния отвор и отвора за измерване.
1.1.10 Резервоарът може да бъде разделен на няколко отделения за измерване. Всяко отделение се разглежда като отделен резервоар и трябва да отговаря на изискванията на настоящото приложение.
1.2 Метрологични характеристики на резервоарите
1.2.1 Максималната допустима неопределеност при калибриране се прилага за стойности между долната граница на вместимост и номиналната вместимост, посочени в таблицата за калибриране. Максималната допустима неопределеност, изчислена за k=2, положителни или отрицателни, трябва да бъде равна на:
(а) 0,2% от показания обем за вертикални цилиндрични резервоари;
(б) 0,3% от показания обем за хоризонтални или цилиндрични наклонени резервоари;
(в) 0,5% от показания обем за други резервоари и резервоари за втечнени газове под налягане.
1.2.2 Максималната допустима неопределеност, посочена в т. 1.2.1, не включва неопределеността на количеството под потопяемата базова плоча, което е посочено в калибровъчната таблица на резервоара.
2. Изисквания към електронните автоматични нивомери
2.1 Технически характеристики
2.1.1 Показанията за нивото на течността в резервоара или нивото на свободното пространство над течността в резервоара трябва да бъдат изразени в единици за дължина съгласно Наредбата за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България и трябва да бъдат придружени от наименованието или символа на единицата. Показването на информация, която не е обект на метрологичен контрол, е разрешено, при условие че не може да бъде объркана с метрологичната информация.
2.1.2 Нивомерът трябва да показва нивото на течността в резервоара. Други измерени стойности, като например нивото на свободното пространство над течността в резервоара, могат да бъдат показани на същия дисплей, но тези данни трябва да бъдат заменени с нивото на течността в резервоара в рамките на 10 s.
2.1.3 Отчитането на резултатите трябва да бъде надеждно, лесно и недвусмислено при експлоатационни условия.
2.1.4 Представянето на резултатите от измерването трябва да съдържа имената или символите на единиците за дължина, в които са изразени.
2.1.5 Електронните нивомери могат да работят със спомагателни устройства, които са неразделна част от тях и са предназначени да изпълняват отделни функции, директно участващи в обработване, предаване или показване на резултатите от измерване.
2.1.6 Спомагателните устройства могат да бъдат:
(а) устройства за повтарящо се показание;
(б) печатащи устройства;
(в) запаметяващи устройства;
(г) преобразуващи устройства.
2.1.7 Изискванията на точки от 2.1.1 до 2.1.4 се прилагат и за печатащите устройства.
2.1.8 Спомагателните устройства не трябва да оказват влияние на измерването и не трябва да имат характеристики, които да улесняват неправомерно използване на електронните нивомери.
2.1.9 За идентифициране нивомерите трябва да бъдат оборудвани с табелка, съдържаща най-малко следната информация:
(а) името на производителя или търговска марка;
(б) обозначение за типа;
(в) сериен номер и годината на производство;
(г) знака за одобрен тип;
(д) идентификация на резервоара.
2.1.10 Надписите върху табелката трябва да са незаличими и с размер, форма и яснота, позволяващи лесно четене при работните условия на нивомера.
2.1.11 Табелката трябва да бъде надеждно закрепена и да не може да бъде отстранена без разрушаване, a ако това условие не е изпълнено, то трябва да бъде осигурено нейното пломбиране.
2.1.12 Нивомерите трябва да имат място за поставяне на знаците от проверка, което да е видимо и да позволява лесното им поставяне. Трябва да бъде невъзможно отстраняването на знака без разрушаване.
2.1.13 На пломбиране подлежат онези части, които могат да повлияят върху точността на измерване и които не трябва да бъдат достъпни за потребителя.
2.2. Изисквания за монтиране
2.2.1 Монтирането на електронните нивомери трябва да осигурява вярно, лесно, достъпно и разбираемо отчитане на показанието.
2.2.2 За бързо затихване на повърхностните вълни на течността сензорът за ниво може да се монтира в “обсадна” тръба.
2.2.3 Електронните нивомери трябва да бъдат оборудвани и монтирани по такъв начин, че да могат да бъдат проверявани, когато са монтирани на резервоара и резервоарът е в експлоатация.
2.2.4 За резервоари, които не са под налягане, сензорът за нивото на течността трябва да бъде в непосредствена близост до отвора за измерване.
2.2.5 Референтните точки “долна референтна точка” и “горна референтна точка” трябва да бъдат ясно определени и обозначени.
2.2.6 Сензорът за ниво на течността трябва да се монтира по такъв начин, че работата му да не бъде възпрепятствана от конструктивните елементи на резервоара.
2.2.7 Електронните нивомери трябва да се монтират на резервоара по такъв начин, че отклонението на референтната дължина, поради движението на обвивката на резервоара, дъното на резервоара, покрива на резервоара, остава в рамките на максимално допустимите грешки (MДГ) на нивомера след монтиране.
2.2.8 Ако е осигурен сензор за корекция, той трябва да бъде разположен по такъв начин, че да се получи достоверна стойност при измерването.
2.2.9 Специфични изисквания към нивомерни измервателни системи за измерване на ниво с поплавък.
2.2.9.1 Поплавъкът не трябва да променя своята маса и обем под влиянието на измервания продукт. Налягането в резервоара не трябва да води до промяна в обема на поплавъка.
2.2.9.2 Формата на поплавъка трябва да бъде проектирана така, че да не се задържа течност, с изключение на течния слой, причинен от капилярни ефекти. Освен това не трябва да се образува газ или въздушна възглавница под поплавъка.
2.3 Метрологични характеристики
2.3.1 Електронните нивомери трябва да бъдат проектирани и произведени така, че техните грешки да не превишават максимално допустимите грешки.
2.3.2 Максимално допустимата грешка (МДГ) на електронните нивомери се определя на два етапа:
(а) преди монтиране, чрез изпитване при предписани условия и
(б) след монтиране, чрез сравняване на показанията на електронните нивомери с измереното референтно ниво.
2.3.3 Максимално допустимите грешки, положителни или отрицателни, при условия на функциониране са посочени в таблица 1.

Таблица 1. Максимално допустими грешки

Описание
МДГ
Преди монтиране
1 mm
След монтиране
4 mm

2.3.4 Максимално допустимите грешки в таблица 1 се прилагат за показанията на нивото на течността в резервоара или нивото на свободното пространство над течността в резервоара в зависимост от принципа на измерване на нивомера.
2.3.5 Грешката от хистерезис при смяна на посоката на движение на нивото не трябва да надвишава 1 mm.
2.3.6 МДГ “преди монтиране” се прилагат за нивомера, преди той да бъде монтиран на резервоара, при одобряване на тип и при първоначална проверка.
2.3.7 МДГ “след монтиране” се прилагат за нивомера след монтиране на резервоара, при одобряване на тип, първоначална и последваща проверка.
2.3.8 Изпитванията за точност “преди монтиране” се извършват при най-малко 10 нива.
Последователните нива на измерване нарастват от нула до стойност, близка до обхвата на измерване, и по същия начин, когато намаляват, трябва, доколкото е възможно, да се разпределят равномерно върху обхвата на измерване.
3. Изисквания към нивомерните измервателни системи
3.1 Технически характеристики
3.1.1 За превръщането на резултатите от измерването на ниво в обема калкулаторът за обработване на данни трябва да съхранява калибровъчната таблицата на резервоара по двойки стойности ниво/обем за всяко измервателно отделение. Броят и интервалът на тези двойки стойности се подбират според реалната геометрия на резервоара. Средните стойности са изчислени чрез подходящи интерполации. Екстраполация не е допустима.
3.1.2 Калибровъчната таблица на резервоара трябва да се определи за всяко отделение на измервателния резервоар чрез обемни, геометрични, комбинация от двата и други признати методи. Изчисляване на калибровъчната таблица на резервоара само въз основа на конструктивната документация не е разрешено.
3.1.3 Обхватът на нивото в калибровъчната таблица на резервоара трябва да съдържа всички положения на запълване, които се срещат в практическата работа.
3.1.4 Калибровъчната таблица на резервоара, определена по време на калибриране, се съхранява в калкулатора на нивомерната измервателна система по начин, непозволяващ манипулация.
3.2 Метрологични характеристики
3.2.1 Нивомерните измервателните системи трябва да бъдат проектирани и произведени така, че техните грешки да не превишават максимално допустимите грешки, посочени в таблица 3, при следната температура на околната среда:
минимум – 25°C
максимум + 55°C.
3.2.2 Класове на точност и максимално допустими грешки
В зависимост от областта на приложение на нивомерните измервателни системи, монтирани на неподвижни резервоари, са класифицирани в два класа на точност съгласно таблица 2. Съответните максимално допустими грешки (неопределеност) на показанията за обем в калибровъчните таблици са посочени в ред Б на таблица 3.

Таблица 2. Класове на точност в зависимост от областта на приложение

Класове
Тип измервателна система
на точност

0.5
* Измервателни системи за

течности с вискозитет, който не

надвишава 20 mPa.s при

работна температура;

* Измервателни системи за

презареждане на самолети.
1.0
* Измервателни системи за

втечнени газове под налягане,

измервани при температура,

равна или по-голяма от минус

10 °C.

Таблица 3. Класове на точност, максимално допустими грешки и неопределености

Класове на точност

0.5
1.0

Статична
±0.5%
±1.0%

измервателна

система (A)

Неподвижен
(±0.2%)* ±0.3%
±0.5%

резервоар за

измерване (Б)

* за вертикални резервоари
3.2.3 Условия за прилагане на максимално допустимата грешка
3.2.3.1 Максимално допустимите грешки в ред А на таблица 3 се прилагат за измервателни системи при условията на функциониране за:
(а) одобряване на тип;
(б) първоначална проверка;
(в) последващи проверки.
3.2.3.2 Максимално допустимите грешки (неопределеност) в ред Б на таблица 3 се прилагат за:
(а) калибриране на резервоара при одобряване на типа на нивомерна измервателна система при условия на функциониране;
(б) калибриране на резервоара при първоначалната проверка на нивомерната измервателна система;
(в) рекалибриране на резервоара при последваща проверка на нивомерната измервателна система.
3.2.3.3 Изисквания за измерване на температурата
За целите на преобразуване на обема максимално допустимата грешка за определяне на температурата е ± 0,5°С.
Минималният брой на температурните датчици е:

Височина на
Брой на
резервоара
температурните

датчици
До 9 метра
4
От 9 метра до
5
15 метра

Над 15 метра
6

3.3 Метрологичен контрол
3.3.1 Нивомерните измервателни системи се пускат на пазара и/или в действие след одобряване на типа и първоначална проверка и подлежат на последващи проверки.
3.3.2 Одобряване на типа
3.3.2.1 Редът за одобряване на типа се извършва съгласно разпоредбите на Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол.
3.3.2.2 Провеждане на изпитването
А) Изпитване на електронните автоматични нивомери
1) преди монтиране, чрез изпитване при предписани условия и
2) след монтиране на функциониращ резервоар.
Б) Изпитване на термометъра
В) Изпитване на нивомерна измервателна система
1) калибриране на резервоара
2) определяне на обема на течността в резервоара по данни от калибровъчната таблица и нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.3 Провеждане на първоначалната проверка
А) Първоначална проверка на електронните автоматични нивомери
1) преди монтиране, чрез проверка при предписани условия и
2) след монтиране на функциониращ резервоар.
Б) Първоначална проверка на термометъра
В) Първоначална проверка на нивомерна измервателна система
1) калибриране на резервоара
2) определяне на обема на течността в резервоара по данни от калибровъчната таблица и нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.4 Провеждане на последваща проверка
А) Проверка на електронните автоматични нивомери в монтирано положение на функциониращ резервоар
Б) Проверка на термометъра
В) Проверка на нивомерна измервателна система – определяне на обема на течността в резервоара по данни от калибровъчната таблица и нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.5 Провеждане на последваща проверка след ремонт се извършва по реда за първоначална проверка.