Tyxo.bg counter

Archive for the ‘Новини’ Category

Инструкция за работа с търговска везна Еликом серия Е

“ELICOM ELECTRONIC” ГАМА ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ E V L Инструкция за експлоатация Съдържание_СТР. 1. Гаранционна карта……………..3 2. Кратко описание…………………5 3. Основни функции……………….5 4. Технически данни……………….5 5. Устройство…………………………6 6. Подготовка за работа………….7 7. Инструкция за инсталиране.. 7 8. Режими на работа……………….8 8.1. Режим ИЗМЕРВАНЕ…….9 8.2. Режим БРОЕНЕ.…………20 8.3. Режим ЕТИКИРАНЕ и ПРЕЕТИКИРАНЕ………..21 8.4. Режим СЛУЖЕБЕН…….22 8.5. Свързване към външни устройства……………..29 8.6. Състояние на грешка. 30 9. ЕOДекларация за съответствие ……………………………………….. 31   […]

прочети още

Инструкция за работа с електронни везни Дейзи

ЕЛЕКТРОННИ ВЕЗНИ ДЕЙЗИ ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ     СЪДЪРЖАНИЕ 1. Въведение………………………………………………………………………………………………..3 2. Използвани съкращения…………………………………………………………………………..3 3. Технически параметри………………………………………………………………………………3 4. Захранване на везната……………………………………………………………………………..5 5. Индикации на дисплея………………………………………………………………………………5 6. Подготовка за работа………………………………………………………………………………..6 7. Описание функциите на клавишите………………………………………………………….6 8. Работа с външни устройства…………………………………………………………………….7 9. Програмиране……………………………………………………………………………………………7 10. Продажби и натрупване на продажби в паметта на ЕВ…………………………11 11. Разглеждане на записите, направени в паметта на ЕВ…………………………14 12. Изтриване на продажба от паметта на ЕВ……………………………………………..14 13. Изчисляване […]

прочети още

Инструкция за работа с касови апарати Daisy Micro-C-KL

ЕЛЕКТРОНЕН КАСОВ АПАРАТ “DAISY Micro C-KL” ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ Съдържание Достъп до режимите на работа на ЕКАФП 3 Функционални възможности 3 Клавиатура 3 Дисплей 5 Захранване на ЕКАФП 5 Замяна на хартиената ролка 6 Таблица на съответствието на цифровите и буквените значения 7 Програмиране на системни параметри 8 Програмиране на оператори 10 Програмиране на заглавие на касова бележка 11 Програмиране на плащания 12 Програмиране на стоки(артикули) 12 Програмиране на департаменти […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Daisy Perfect S-KL

Perfect S-KL СЪДЪРЖАНИЕ 1. Общи сВедения ……………………………………………………………………………………………………………………………………….3 2. Характеристики …………………………………………………………………………………………………………………………………..3 3. Клавиатура………………………………………………………………………………………………………………………………………………….4 4. Дисплеи…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..7 5. ПостаВяне на хартиена ролка……………………………………………………………………………………………………..8 6. Параметри ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….9 7. Съкращения ……………………………………………………………………………………………………………………………………………9 8. РеЖим Програмиране……………………………………………………………………………………………………………………….11 9. РеЖим Регистрация…………………………………………………………………………………………………………………………61 10. РеЖим Отчети…………………………………………………………………………………………………………………………………….79 11. Разпечатка от КЛЕН……………………………………………………………………………………………………………………….83 12. РеЖим отчети от ФП…………………………………………………………………………………………………………………….88 13. РеЖим фискален принтер………………………………………………………………………………………………………………89 14. Грешки на ЕКАфП………………………………………………………………………………………………………………………………..90 15. Вграден данъчен терминал /GPRS-терминал/ …………………………………………………………….98 16. Указания за праВилна и безопасна употреба…………………………………………………………………99 1 Perfect S-KL СЪДЪРЖАНИЕ НА КОМПЛЕКТА […]

прочети още

Инструкция за работа с касов апарат Daisy eXpert SX-KL

  expert sx – kl Инструкция за експлоатация електронен касов апарат с фискална памет СЪДЪРЖАНИЕ Общи сведения……………………………………………………………………………………………………………………4 Характеристики…………………………………………………………………………………………………………………..4 Клавиатура…………………………………………………………………………………………………………………………5 Дисплей……………………………………………………………………………………………………………………………..9 Смяна на хартиена ролка……………………………………………………………………………………………………..9 Параметри………………………………………………………………………………………………………………………..10 Съкращения……………………………………………………………………………………………………………………..10 Режими на работа…………………………………………………………………………………………………………….11 Режим Програмиране………………………………………………………………………………………………………..13 Режим Регистрация……………………………………………………………………………………………………………47 Режим Отчети…………………………………………………………………………………………………………………..59 Разпечатка от КЛЕН……………………………………………………………………………………………………………61 Режим отчети от ФП………………………………………………………………………………………………………….64 Режим Фискален принтер………………………………………………………………………………………………….66 Грешки на ЕКАФП……………………………………………………………………………………………………………..67 Вграден данъчен терминалЛ5Р1&-терминал/……………………………………………………………………….75 Указания за правилна и безопасна употреба………………………………………………………………………..75 2ОБЩИ СВЕДЕНИЯ e.Xpert SX-KL е електронен касов апарат с фискална памет /ЕКАФП/. Изделието […]

прочети още

Комуникационен протокол режим фискален принтер TREMOL

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е: 1 ПРОТОКОЛ ЗА КОМУНИКАЦИЯ 3 Формат на съобщенията от приложната програма към ФПр 3 Формат на съобщенията от ФПр към приложната програма 3   Квитанционен отговор: 4 Съобщение отговор 5   ESC/POS протокол 5 Бързи съобщения за установяване готовността на ФПр 6 2 ОПИСАНИЕ НА КОМАНДИТЕ 7 Формат на представяне на командите 7 Общи команди 7   Команда: 20h / […]

прочети още

Инструкция за работа с касови апарати TREMOL

1. ОБЩИ УКАЗАНИЯ 3 Използвани съкращения 3 Безопасна експлоатация. Опазване на околната среда 3 1.2.1Правила за монтаж и безопасна експлоатация на уреда 3 1.2.2.Правила за опазване на околната среда 3 1.3. Запознаване с КА 4 Външен вид. Съставни части 4 Клавиатура. Общ вид и описание на отделните клавиши 5 Дисплей (индикация) 6 Принтер 6 Оперативна памет 7 Фискална памет 7 Контролна лента на електронен носител 7 Данъчен терминал 7   […]

прочети още

Итструкция за работа с фискален принтер Datecs SK1-31F-KL

Инструкция за експлоатация фискален принтер DATECS SK1-31F KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 Технически и […]

прочети още

Инструкция за работа с фискален принтер Datecs SK-21F-KL

Инструкция за експлоатация фискален принтер DATECS SK1-21F KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.)     СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 […]

прочети още

Итструкция за работа с фискален принтер Datecs FP-2000-KL

Инструкция за експлоатация фискален принтерDATECS FP-2000 KL Маркировката представлява обозначение за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО). Забранено е изхвърлянето на ИУЕЕО в контейнери за смесени битови отпадъци. (Съгласно НАРЕДБА за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиранеи транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, приета с ПМС № 82 от 10.04.2006 г.) СЪДЪРЖАНИЕ Въведение 5 Технически и функционални […]

прочети още
Page 2 of 1412345...10...Last »