На физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв., на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 600 до 2000 лв., а на имуществената санкция – от 6000 до 20 000 лв.