нап

Информационен ден за наредбата за касовите апарати

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия организира информационен ден за разясняването на проблемите по наредбата за регистрацията и отчитането на продажбите. Прилагането на изискванията продължава да създава затруднения на бизнеса, въпреки че разпоредбите за по-голямата част от търговците са в сила от три месеца. Междувременно, браншови организации Прочетете повече…

Извършвам разносна търговия, без да имам търговски обект. Необходим ли ми е касов апарат?

Да! Действащото законодателство в страната не освобождава лицата, извършващи разнос-на търговия, от задължението да регистрират извършените от тях продажби с фискално устройство.

Касов апарат ако продавам на сергия?

Извършвам продажби от под-вижна маса/сергия или павилион на различни събития с масов характер – панаири, събори, изложения и празници на населени места. Трябва ли да регистрирам получените приходи с касов апарат? Да! Независимо, че стоките, които предлагате за продажба, са разположени на маси и сергии или други обекти с временен Прочетете повече…

Каква е санкцията, ако извършвам търговска дейност от временен обект, без да имам регистриран касов апарат?

На физическите лица се налага глоба в размер от 300 до 1000 лв., на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 10 000 лв. При повторно нарушение размерът на глобата е от 600 до 2000 лв., а на имуществената санкция – от 6000 Прочетете повече…

Осигурителен календар 2013 г

Ноември 2013 г.     Внасяне на осигурителните вноски за държавно обществено осигуряване и допълнително задължително пенсионно осигуряване:   до 25 ноември   ? за лицата по чл. 4, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване, върху получените, включително начислените и неизплатените или върху неначислени през месец Октомври възнаграждения, Прочетете повече…

Данъчен календар 2013 г

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ   ЯНУАРИ   До 10-ти януари: ЗДДФЛ Внасяне от възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2012 г. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. Прочетете повече…

Последни изменения на Наредба Н-18, касаеща отчитането на касовите апарати 2014 г.

Промени в Наредба № Н-18 Основната част от промените в е свързана с регламентиране на отчитане на продажбите от автомати за самообслужване. Промените са обусловени от: Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 5079 от 10. 04. 2013 г., оставено в сила с решение на петчленен състав на ВАС от 10. 10. Прочетете повече…

Отпечатване на копие на бележка от касов апарат Daisy Perfect S KL

Копието на касовите бележки би могло да Ви помогне да контролирате работата на Вашите служители и съответно, ако има разминаване в сумите за деня, месеца или годината. След като включите апарата е необходимо да отидете със стрелките до меню “ЧЕТЕНЕ”. Натиснете бутон OK. Въведете паролата 9999. Натиснете отново ОК. На Прочетете повече…

Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица.

Уведомяваме Ви, че на сайта на НАП е публикувано указание относно попълването на Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица. С текста на указанието можете да са запознаете тук. Акцентираме, че в него трябва да се декларират средствата, които съдружниците са предоставили на собственото си дружество под формата на допълнителни Прочетете повече…

Нов начин на плащане към НАП от началото на месец март 2014 година

От 4 март 2014 г. плащанията към бюджета ще стават по четири банкови сметки, като се откриват и три нови кода за вид плащане. Повече подробности  можете да намерите в текста по-долу.     Промени в плащането на данъчните и осигурителни задължения от началото на март   Във връзка с Прочетете повече…