Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане:

  • 11 00 00 – за плащане за данъци (приходи на централния бюджет)
  • 55 11 11 – за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ
  • 56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК)

Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11.

Общият код за вид плащане на данъци и осигурителни вноски, който се ползваше при действието на единната сметка, се закрива.

В ТД на НАП ГДО е открита нова банкова сметка за администриране на приходите  от дивидент за държавата и вноските от 50 на сто от наемите съгласно §19 от ЗДБРБ за 2012 г. и подобните разпоредби от законите за държавния бюджет за съответната година и наказателните лихви върху тях.