Нова функционалност в складовата програма под LINUX – меню, през което можете да комуникирате с фискалното устройство, да пускате задължителните периодични (месечни отчети), да приключвате деня (Z-отчет) през програмата, без да е необходимо да извършвате това директно от касовия апарат. Възможни са сверяване на дата и час от компютъра, диагностична информация, авариен бутон, в случай че фискалното устройство е останало в състояние на “отворен фискален бон”. Това улеснява работата на нашите клиенти и дава възможност за бързо излизане от критична ситуация, която би могла да възникне в търговския обект.

Можете да поръчате модул за import/export към счетоводен модул, за да можете да улесните Вашите счетоводители и да избегнете честите технически грешки при месечното приключване. Това става, чрез натискането на няколко бутона и генерирането на файл, който съдържа Вашите продажби за определен период от време. Този файл може да бъде генериран за всякакъв период от време и Вие можете да определите какъв да бъде той. Файлът се импортва в счетоводната система и всичко може да бъде осчетоводено за само за няколко минути.