1353 данъчни ревизии на фирми в Североизточна България за първите девет месеца на годината приключиха с ревизионни актове, като са осигурени допълнително установени задължения към бюджета от 219 милиона лева. Най-голям е делът на укрит или невнесен ДДС, който е в размер на 190 милиона лева. Определените задължения за корпоративен данък надхвърлят 10 милиона лева, а при ревизиите на  физическите лица, ревизорите са установили над 11 милиона укрити данъци.

От рисковите браншове най-много са разкритията при търговците на едро, където са допълнително установени задължения към хазната от 71 милиона лева. След тях се нареждат производителите и търговците на зърно със задължения от 39 милиона лева, а в строителния бранш размерът е близо 22 милиона лева.

За да гарантират събирането на дължимите данъци, приходните инспектори са наложили предварителни обезпечителни мерки на 611 от ревизираните фирми.

Спрямо фирмите и лицата, отказали да заплатят данъчните и осигурителните си задължения доброволно към бюджета, са предприети действия за събирането им.

(източник: www.news.bg)