Становище и указания във връзка с изменения и допълнения на Наредба Н-8 относно съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица.

Промените са основно във връзка с подаване на Декларация обр.6 за дължими осигуровки и данъци. Тъй като осигурителните вноски са дължими до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен труда, а данък общ доход е дължим до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е извършено плащането на заплатата, се налага разграничение на декларирането. За заплатите за м.01/2014 год., които са изплатени през м.02/2014 трябва да се подадат две декларации обр.6 – едната се подава само за осигурителните вноски (ДОО, ДЗПО и ЗОВ) с код 5, сумите на осигуровките и дата на изплащане – реалната, на която са изплатени заплатите и втора декларация обр.6 – само за ДОД, с код 8 (нововъведен код), сумата на данъка и дата – последна дата на месеца, през който е направено плащането. Това е базовият случай. С всички частни случаи и изключение, трябва да се запознаете със самото указание.

източник: АСО ТРЕНД