1. Всяко лице е длъжно да отчита извършваните от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка (ФКБ) от касов апарат.

2. Лицата са длъжни да монтират, въведат в експлоатация и използват регистрирани в НАП касови апарати от датата на започване на дейност в обекта.

3. При въвеждане в експлоатация на фискални устройства (касови апарати) търговецът трябва да има сключен писмен договор за техническо обслужване и ремонт с регистрирана сервизна фирма. При сключване на договора фирмата заверява в паспорта на касовия апарат своите данни.

4. Важно: При смяна на сервизната фирма, смяна на адреса на търговския обект или други данни на търговеца, както и при загубване, повреждане или унищожаване на свидетелството се издава ново свидетелство за регистрация на фискалното устройство.

5. При смяна на адреса на търговския обект, промяната се отразява на първата страница в касовата книга.

6. Търговецът е длъжен да поддържа показанията на часовника на фискалното устройство (ФУ) в съответствие с астрономическото време и да не допускат отклонения, по-големи от 2 часа.

7. Фискалните касови бележки трябва да е четима и да съдържа всички необходими реквизити в т. ч. единния идентификационен код (ЕИК) по чл. 84 от ДОПК или Булстат.

8. Корекция при връщане, рекламация на стока или при грешно натрупване след приключена сметка на клиента се документира с издаване на „СТОРНО” бележка.  Бележката следва да съдържа всички реквизити от касовата бележка, причината поради която се издава и данни за клиента, ако е търговец. Кочанът със СТОРНО бележките следва да се прошнурова и прономерова. На първа страница на касовата книга се описват началния и крайния номер на СТОРНОТО от кочана. За всеки касов апарат или касов принтер се осигурява отделен кочан със СТОРНО бележки на гърба на който предварително се изписва ИН на устройството.

9. При извършена контролна покупка от органите на НАП и ако стоката е върната годна за продажба се съставя СТОРНО бележка с основание номера и датата на съставения протокол за проверка.

10. Извън случаите на продажба, всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари от касата) се отбелязва в касовата книга в момента на извършването им с точност до минутата.

11. Касови бележки от кочан се издават в случаи на ремонт на касовите апарати или при спиране на ел. захранването в обекта. Бележките се издават в два екземпляра и съдържа всички реквизити на бележките, които се отпечатват от фискалното устройство. Кочанът трябва да се прошнурова и прономерова. На първа страница на касовата книга се описват началния и крайния номер на бележките от кочана. За всяко ФУ се осигурява отделен кочан с касови бележки на гърба на който предварително се изписва ИН на устройството. 

12. Търговецът е длъжен да постави на видно място в обекта си следните документи:

– Копие на свидетелството за касовия апарат.

– Съобщение уведомяващо клиента за неговото задължение да съхранява касовата бележка до напускане на търговския обект, и телефон за контакти с ТД на НАП.

– Паспорта на ФУ.

– Касовата книга и кочаните със СТОРНО и касови бележки.

13. Лицето отпечатва пълен дневен отчет с нулиране и запис във фискалната памет на касовия апарат за всеки ден, в който има регистрирани продажби.

14. Касовата книга трябва да бъде прономерована, прошнурована, с подпис и печат на последната прошнурована страница и да се намира в обекта. На първата и страница се отразяват данните за лицето, описват се кочаните със СТОРНО и касови бележки, както и всички промени по ФУ.

15. Дните, в които търговския обект не е работил са вписват в книгата с текст „неработен ден” удостоверено с подпис.

16. Дните, в които търговския обект не са регистрирани продажби се описват в книгата с текст „няма регистрирани продажби” удостоверено с подпис.

17. В случай на загубване или повреждане на ФУ или касовата книга в 3- дневен срок се уведомява сервизната фирма и НАП.

18. При работа с касови бележки от кочан, на страницата на съответната дата в книгата се вписва началния и крайния номер на издадените касови бележки за деня и общия оборот за деня, както и текст указващ причината, напр. “ремонт”, “кражба” и т. н. Времето, през което касовия апарат е в ремонт се доказва със запис в паспорта от сервизната фирма. При липса на такъв се приема, че лицето е в нарушение.

19. В 7-дневен срок от изтичане на всеки месец и година се отпечатва съкратен отчет на фискалната памет на касовия апарат или касовия принтер.

20. Касовите книги и всички и всички отчетни документи се съхраняват 5 години.

 

Книга за дневните финансови отчети (касова книга)

Най-често книгата за дневните финансови отчети изглежда по този начин.

Начална страница на касовата книга

По този начин изглежда началната страница на касовата книга. Очаквайте подробна информация какво и как трябва да се попълни на нея.

Вътрешна страница на касова книга

В повечето случаи, вътрешните страници на касовата книга изглеждат по този начин. Очаквайте скоро подробна информация какво трябва да се пише на тези страници.

(източник: www.smallbusiness.bg)
Категории: Полезно