Приложения от наредба H-18

Глава четвърта.

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ФИСКАЛНО УСТРОЙСТВО

Чл. 25. (1) Независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка за всяка продажба на лицата:

1. по чл. 3, ал. 1 – за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането е по банков път;

2. по чл. 3, ал. 2 – за всяко плащане, включително за платените по банков път.

(2) При разносна търговия фискалната касова бележка се издава от лицето по чл. 3 и се предава на разносвача, който от своя страна я предоставя на купувача при плащането.

(3) Фискалната касова бележка в случаите по ал. 1 се издава при извършване на плащането. Лицата по чл. 3 са длъжни едновременно с получаване на плащането да предоставят на клиента издаденатафискална касова бележка.

  1. Фискалната касова бележка се издава в два екземпляра – един за клиента (от боновата лента) и втори за лицето по чл. 3 (на контролната лента).

Чл. 3. (1) Всяко лице е длъжно да регистрира и отчита извършваните от него продажби на стоки или услуги във или от търговски обект чрез издаване на фискална касова бележкаот фискално устройство(ФУ), освен когато плащането се извършва по банков път.

(2) Лице, което извършва продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, е длъжно да регистрира и отчита продажбите на течни горива чрез издаване на фискална касова бележка от ЕСФП, включително за платените по банков път.

Категории: Полезно