Промени в Наредба № Н-18

Основната част от промените в е свързана с регламентиране на отчитане на продажбите от автомати за самообслужване. Промените са обусловени от:
  • Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 5079 от 10. 04. 2013 г., оставено в сила с решение на петчленен състав на ВАС от 10. 10. 2013 г. (обн. ДВ, бр. 93 от 25. 10. 2013 г.), с което се обяви нищожността на текстове, свързани с отчитане на продажбите от автомати за самоообслужване и
  • последвалата промяна в Закона за данъка върху добавената стойност (обн. ДВ, бр. 101 от 22. 11. 2013 г.) в чл. 118, ал. 3, свързана с добавяне на ново второ изречение: – “В случаите на продажби на стоки чрез фискални устройства, вградени в автомати за самообслужване, фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ”, в сила от 22. 11. 2013 г.)
Основните промени в текстовете на Наредбата, насочени към регламентиране на отчитане на продажбите от автомати за самообслужване, са свързани с:
  • регламентиране като вид фискално устройство по смисъла на Наредбата на фискалните устройства, вградени в автомати за самообслужване (чл. 2, ал. 2, т. 5– нова);
  • разграничение между изискванията за документиране по реда на Наредбата спрямо лице което извършва продажби на:
–         услуги с развлекателен характер или стоки (например, продажба на кафе, сандвичи, играчки и други) чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване – изисква се всяка продажба да се регистрира и отчита чрез ФУВАС, като фискалният бон, регистриращ продажбата, се визуализира само на дисплей, без да се издава хартиен документ (чл. 3, ал. 8 – нова). В този случай фискалната касова бележка се визуализира на контролния дисплей на ФУВАС (чл. 25, ал. 3, изречение трето – ново);
–         услуги чрез автомат на самообслужване (например, продажба на валута, заплащане на битови и комунални сметки и други), с изключение на услугите с развлекателен характер – изисква се всяка продажба да се регистрира и отчита чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2 от Наредбата, което се вгражда в автомата, и се издава фискална касова бележка на хартиен носител (чл. 3, ал. 9 – нова);
–         услуги с развлекателен характер чрез автомат на самообслужване, без електрическо захранване – изисква се всяка продажба да се регистрира и отчита чрез фискално устройство по чл. 2, ал. 2, т. 1 или 2 от Наредбата, което не се вгражда в автомата на самообслужване (чл. 3, ал. 10 – нова);
  • отпадане на задължението за отпечатване на дневен, месечен и годишен финансов отчет при автоматите на самообслужване (чл. 33, ал. 4 – нова). Дневният финансов отчет, се генерира автоматично и се записва във фискалната памет и в КЛЕН за всеки ден (за всеки 24 часа) (чл. 39, ал. 1, изречение второ – ново). При продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване не се води книга за дневните финансови отчети (чл. 39, ал. 5, изречение четвърто – ново);
  • регламентиране, че продажбите, отчитани чрез вградени фискални устройства в автомати на самообслужване, не се документират с касови бележки от кочан в случаите на спиране на захранващото напрежение, извършване на експертиза на ФУ от БИМ или по време на ремонт на ФУ, като работата на автомата следва да се блокира(чл. 36, ал. 1 – изр. второ – ново);
  • недопускане на сторно операция при продажби на стоки и услуги от автомати на самообслужване (чл. 31, ал. 6 – нова);
  • дефиниране понятията “автомат на самообслужване” и “специализирано устройство” по смисъла на чл. 10, ал. 1, т. 5 (т. 12 и т. 13 от § 1 на ДР на Наредбата);
Въведена е преходна разпоредба съгласно, която лицата, които извършват продажби чрез автомати на самообслужване следва да приведат дейността си в съответствие с новите изисквания до 31 януари 2014 г. (§ 23 от ПЗР).
Други промени:
  • допълване на чл. 2, ал. 2, т. 3 по отношение на електронни системи с фискална памет (ЕСФП) за отчитане оборотите от продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, които са одобрени по смисъла на Закона за измерванията, като се добавя текстът “или са с оценено съответствие по смисъла на Закона за техническите изисквания към продуктите”, както и допълване на чл. 10, ал. 3 с текста “или да са с оценено съответствие“. Както е посочено в Мотивите към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н – 18, промяната, отразява въвеждане в националното законодателство на „Директивите от Нов подход на Европейския съюз“, като въвеждането на средства за измерване на разход с оценено съответствие дава възможност на лицата да използват същите в съответствие с изискванията на нормативната уредба. В тази връзка и съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и издадената на основание на чл. 7 от него Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, опредваелени средства за измерване подлежат на оценяване на съответствието със съществените изисквания;
  • удължаване срока за извършване на първоначална проверка на нивомерните измервателни системи с една година – до 31. 12. 2014 г. Както е посочено в Мотивите към проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н – 18, промяната се налага поради факта, че Българският институт по метрология (БИМ) не разполага с необходимите еталони и спомагателно оборудване за извършване на тези проверки (§ 30 от НИД на Наредба № Н – 18 (обн., ДВ, бр. 48 от 2011 г.; изм., бр. 7 и 102 от 2012 г.);