В ресторантски режим на работа в касовия апарат може да работи с 5000 предварително програмирани артикула.

Касовият апарат дава възможност да се работи с до 128 едновременно отворени сметки, във всяка от които да има до 128 регистрирани позиции. Всеки регистриран артикул заема нова позиция в сметката, ако за тази сметка до момента не е имало регистриране на този артикул с тази единична цена. При затваряне на сметка заетите от нея позиции се освобождават и могат да се използват от други сметки. С намаляване на броя отворени сметки се увеличава броя на позициите в отворените сметки. Например, ако са отворени само две сметки, то всяка от тях има до 8192 позиции.

В режим РЕГИСТРАЦИЯ всеки оператор има възможност за избор от следното меню : ??

1)Поръчки – добавяне на поръчки към вече открита сметка;

2)Нова сметка- откриване на нова сметка;

3)Обобщена сметка-разпечатване на обобщена сметка;

4)Закриване на сметка-закриване на сметка в брой или с друго плащане;

5)Частично закриване- частично закриване на сметка;

6)Единична – единична сметка;

7)Служебно въведени -служебно въвеждане на суми;

8)Служебно изведени -служебно изнасяне на суми;

9)Печ.отворени сметки- разпечатване на всички отворени до момента сметки.

При влизане в режим РЕГИСТРАЦИЯ на дисплея на касовия апарат се вижда менюто за работа на касовия апарат в ресторантски режим:

6.1. Поръчки

Операторът трябва да въведе номер на маса (число от 1 до 255) и номер на място (число от 1 до 99), за които е отворена сметката, към която ще се добавят нови поръчки. Ако за посочените от оператора номер маса и номер място няма отворена сметка, касовият апарат дава възможност за откриване на нова сметка (с клавиша <TOTAL>) или за връщане към меню РЕГИСТРАЦИЯ (с клавиша <C>). В меню ПОРЪЧКИ операторът може да извършва следните действия:

-регистриране на артикули или свободни цени към департамент;

-непосредствен или дълбок войд;

-междинна сума.

Номерата на поръчките се увеличават автоматично, като в бона на клиента се отпечатват поръчаните от него артикули и сумата от всички направени до момента поръчки (Ново салдо). След отпечатването на

бона могат да се отпечатат служебни бонове. Служебните бонове съдържат информация определена по признака “място на получаване на артикула” /кухня, бар и др./, който се програмира като принадлежност към департамент от менюто за програмиране на артикули. Броят на отпечатваните служебни бонове се определя от зададения в меню ПРОГРАМИРАНЕ-> КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА брой служебни бонове.

6.2. Нова сметка

Меню НОВА СМЕТКА открива нова сметка за посочени от оператора номер маса и номер място. Ако сметката вече е отворена, касовият апарат индицира съобщение “СМЕТКАТА СЪЩЕСТВУВА”, при което операторът може да се откаже да регистрира продажби, като

излезе от менюто с клавиша .

6.3.Обобщена сметка

Разпечатва се сметката за посочените от оператора номер място и номер маса, като направените поръчки са групирани по артикули (или департаменти ).

6.4.Закриване на сметка

Разпечатват се всички направени поръчки за дадената сметка, след което операторът може да извърши следните действия:

-дълбок войд

-продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент;

-междинна сума;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума;

-плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане;

-анулиране на сметката.

Операторът може да направи копие на бона непосредствено след затварянето му, ако в меню ПРОГРАМИРАНЕ->КОНФИГУРАЦИЯ->ПАРАМЕТРИ НА БОНА броя на дублиращи бонове е установен на 1.

6.5.Частично закриване

Дава възможност да се платят част от регистрираните продажби, без да се закрива сметката. След като се избере това меню, се въвеждат само артикулите, които ще бъдат платени и се извършва плащане.

6.6.Единична сметка

Продажбите се правят така, както се правят продажби в търговски режим. Продадените артикули се плащат при закриване на бележката. Операторът може да извърши следните действия:

-продажба на артикул или регистрация на свободна цена към департамент;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка на артикул;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка на свободна цена към департамент;

-дълбок войд;

-непосредствен войд;

-междинна сума;

-стойностна или процентна надбавка/отстъпка над междинна сума;

-плащане в брой, с алтернативна валута или друго плащане;

-анулиране на сметката.

6.7.Служебно въведени

6.8.Служебно изведени

6.9.Печат на отворени сметки

Разпечатват се всички открити сметки, като за всяка сметка се вижда номер маса, номер място и име на оператор.