Преди да променим датата и часа на касовия апарат, трябва да се уверим, че е пуснат дневен финансов отчет с нулиране. Ако е пуснат, можем да преминем към точка 1. Ако не, пускаме дневен финансов отчет и след нулиране на касовия апарат, пристъпваме към стъпка 1.

1. Ако касовият апарат е изключен, задържаме бутон ON докато на екрана не се изпише „OFF”. Ако до преди това сме работили с касата, натискаме бутон OFF. На екрана се изписва „OFF”.

2. За промяна на датата и часа, трябва да влезен в режим 4 (Програмиране) накасовия апарат. Това става като от екран OFF” натиснем бутон 4, след това 30 и TL. На екрана на касовия апарат се изписва Изберете 1-2-3“.

3. Следващата стъпка е да натиснем „1“. След неговото натискане, на екрана ще ни се изпише името на артикул 1 (ако касовият апарат има програмирани такива) или „ГРУПА 1“ (ако касовият апарат няма програмирани такива). Освен името това в долния десен ъгъл ще се появи следният номер: 1.0001.01.04”.

4. Натискаме 6 (шест) пъти бутон „Х“, докато на екрана се изпише „7.01.01.02“.

5. Натискаме бутон STL, след което в левия ъгъл на екрана трябва да се появи „1.“ и след него някакво число, което отговаря на деня на последното сверяване на датата на касовия апарат.

6. Въвеждаме само календарната дата за деня ден във формат 2 цифри, т.е. Ако датата, която искаме да въведем е 5-ти, натискаме „0“, „5“. Ако датата е 28- ми, натискаме „2“, „8“. След като сме въвели датата, натискаме бутон „TL”. За да преминем към въвеждането на календарния месец, натискаме бутон „%+”, , който се намира точно над бутон „G2”.

7. Ако сме направили всичко коректно, в левия ъгъл на екрана трябва да се изпише „2.“ и след него някакво число, което отговаря на месеца на последното сверяване на датата на касовия апарат.

8. Аналогично на точка 6, въвеждаме само календарния месец във формат две цифри т.е. Ако месецът, който искаме да въведем е месец май, набираме „0“, „5“. Ако месецът, който искаме да въведем е месец септември, набираме „0“, „9”. След като сме въвели месеца, натискаме бутон TL. За да преминем към въвеждането на календарната година, натискаме бутон „%+”, който се намира точно над бутон „G2”.

9. Ако сме направили всичко коректно, в левия ъгъл на екрана трябва да се изпише „3.“ и след него някакво число, което отговаря на годината на последното сверяване на датата на касовия апарат.

10. Аналогично на точка 6 и 8, въвеждаме само календарната година във формат две цифри т.е. Ако календарната година, която искаме да въведем е 2010, въвеждаме „1“, „0“. Ако календарната година, която искаме да въведем е 2011, въвеждаме „1“, „1“. След като сме въвели годината, натискаме бутон „TL”. За да преминем към въвеждане на часа, натискаме бутон „%+”.

11. Ако сме направили всичко коректно, в левия ъгъл на екрана трябва да се изпише „4.“ и след него някакво число, което отговаря на часа на последното сверяване на часовника на касовия апарат.

12. Аналогично на точка 6, 8 и 10, въвеждаме само часа във формат две цифри, т.е. Ако часът, който искаме да въведем е 10, въвеждаме „1“, „0“. Ако часът, който искаме да въведем е 17, въвеждаме „1“, „7“. След като сме въвели часа, натискаме бутон „TL”. За да преминем към въвеждане на минутите, натискаме бутон „%+”.

13. Ако сме направили всичко коректно, в левия ъгъл на екрана трябва да се изпише „5.“ и след него някакво число, което отговаря на минутите на последното сверяване на часовника на касовия апарат.

14. Въвеждаме само минутите във формат две цифри. След като сме въвели и минутите, натискаме бутон „TL”.

15. След въвеждането на 5-те компонента на датата и часа на касовия апарат, натискаме бутон PLC”. На екрана се появява потвърждение за запис. Натискаме бутон „0“ за запаметяване.

16. След натискане на бутон „0“ е възможно да се появят следните два екрана:

  • а) В левия ъгъл „5.“ и числото, което сме въвели за минути преди малко. В този случай преминаваме към точка 17.
  • б) „Голяма дата, Проверете датата“. Този екран се появява в случай, че датата е с повече от ден по-голяма от датата, с която е работил касовият апарат до момента. Натискаме бутон „TL”, след което на екрана трябва да се появи „5.“ и числото, което сме въвели за минути преди малко. След това преминаваме към точка 17.

17. Натискаме бутон „OFF”. На екрана трябва да се появи надпис „OFF”. Натискаме бутон „8“. На екрана се изписва „ТЕСТ 0 1-8“. След това натискаме бутон „1“ и касовият апарат започва да принтира малък бон, започващ с данните на фирмата. Като спре, натискаме бутон „OFF” и виждаме как изглежда завършения бон. В средата на бона долу би трябвало да са изписани въведените от нас нова дата и час.

Датата и часът няма да могат да бъдат променени в следните случаи:

  • Ако преди да пристъпим към промяната не е пуснат дневен отчет с нулиране на касовия апарат;
  • Ако се опитаме да зададен дата, по-ранна от последната, записана като блок във фискалната памет.