От “ГЛАВНО МЕНЮ”, натискаме БУТОН 9за да отидеме в “РЕЖИМ КЛЕН”

Натискаме БУТОН 1, за да влеземе в меню “СПРАВКИ КЛЕН

Натискаме БУТОН 2, за да влеземе в меню“КЛЕН ЗА Z-ОТЧЕТ”

Избираме номера на дневния отчет, който искаме да разпечатиме, (например 365), номера на отчета можеме да го видиме от самия отчет, като номера е обоначен като Z 0004.

Натискаме БУТОН “ТОТАЛ”

След като влезем в това меню на дисплея се визуализират всички бонове за този отчет, като със стрелка можем да отидем на произволен бон и да го разпечатаме с БУТОН “ТОТАЛ”.

Разпечатването на всички бонове, става с последователно натискане на БУТОНИ “SHIFT”(дебелата стрелка) и БУТОН “ТОТАЛ”