Ако касовият апарат е изключен, до режим продажби се достага чрез следните действия – Задържане на бутон ON, от положение OFF на екрана, въвеждаме 1, 1 и TL. На екрана трябва да се появят „0,00“.

Ако касовият апарат в режим, различен от режим „Продажби“, натискаме бутон OFF. След като на екрана се появи състояние „OFF”, въвеждаме 11 и TL. На екрана трябва да се появят „0,00“.

След като вече сме в режим „Продажби“ избираме сумата, която е стойността на продукта или услугата, които продаваме.

Избираме от коя стокова група е продукта – с бутони G1, G2, G3, G4, (ако в касовия апарат са програмирани такива) или G1 (ако в апарата не са програмирани групи).

Въвеждаме сумата, която клиента заплаща карта, купон или в друга валута.

Натискаме бутон PY, след което на екрана се появява „1 = ЧЕК, 2 = КУПОН, 3 = EU”. Чрез това меню избираме начина, чрез който клиентът плаща. В случая “1 = ЧЕК, 2 = КУПОН“, е надписът, който ще бъде изписан на касовата бележка и това са начините за безналично плащане

Завършваме фискалния бон с бутон TL.

Забележка: Касовият апарат може да извършва и комбинирано плащане – т.е. Клиентът има възможност да заплати определена част от парите в брой, другата чрез банкова карта, купон или чек.

Примерна продажба на стойност 2000 лева, половината от която платена с чек:

  1. Влизаме в режим продажби.

  2. Въвеждаме сумата на стоката, която е 2000 лева и избираме стокова група.

  3. Въвеждаме сумата, която ще бъде платена с чек и натискаме PY.
  4. Избираме „1“ за плащане с чек.

  5. Завършваме касовата бележка с бутон TL, като в апарата се отчита стойността на плащането в брой и стойността на плащането с чек.