Смяна на фискална памет/ извеждане от експлоатация и дерегистрация/ в новите касови апарати / фискални принтери, който имат връзка са НАП ,се прави при следните случаи:

  1. Препълване на фискалната памет *ПЪЛНА ФП*
  2. Смяна на собственика *СМЯНА СОБСТВЕНОСТ*
  3. Прекратяване на регистрация, по инициатива на лицето по чл.3.
  4. Бракуване.
  5. Повреда на фискалната памет, която не позволява разчитането и.
  6. Грешка в блок на фискалната памет
  7. Грешка при въвеждане в експлоатация на фискалното устройство.
  8. След приключване на изпитване на ЕСФП в реални условия.

Сервизната фирма издава протоколи за демонтаж на фискална памет в 4 (четири) екзмепляра, по образец.  В паспорта и протокола за демонтаж  се посочва причината за демонтажа на фискалната памет.

Сервизната фирма ДЕРИГИСТРИРА устройството през данъчния терминал, като при успешна дерегистрация, касовия апарат/фискален принтер разпичатва бележка за успешна дерегестрация от сървъра на НАП.

Лицето по чл.3 съхранява 1 (един) екземпляр от протокола за демонтаж в касовата книга на страницата датата на издаване на протокола.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА СМЯНА НА ФИСКАЛНА ПАМЕТ:

1. Касов апарат / фискален принтер

2. Свидетелество за регистрация на фискалното устройство.

3. Паспорт на фискалното устройство.

4. Актуален  договор за сервизно обслужване на устройтвото.

5. Печат на фирмата.