За да бракуваме стар касов апарат или фискален принтер е небходимо да направим следните стъпки:

  1. Да се свържеме със сервизната фирма обслужваща касовия апарат и да го занесеме на място в сервиза, заедно със следните документи: Свидетелство за регистрацияПаспорт на фискалното устройствоДоговор за техническо обслужване на съответния касов апарат. Сервиза издава протокол за ремонт, в който се посочва причината за ремонта, сериен номер на устройството, дата и точен час на приемане за ремонт.Попълва паспорта на устройството, като отбелязва причината за ремонта, точен дата и час на приемане на касовия апарат за ремонт.
  2. Сервизната организация Ви издава протокол за демонтаж на фискална памет, като в него се посочват данните на фирмата, серийният номер на касовия апарат, номера на свидетелството на касовия апарат, с което е удобрено от БИМ (Български Институт по Метрология), както и причината за демонтажа на фискална памет. Необходимо е да имате печат на фирмата, тъй като е необходимо протоколите за демонтаж да бъдат подпечатани и подписани от Материалното Отговорно Лице (М.О.Л) на фирмата. Протоколите за демонтаж се издават в 4 (четири) екземпляра, един за фирмата собственик на фискалното устройство, един за ТД на НАП, един за производителя/вносителя и един екземпляр, който се изпраща от сервизната фирма до БИМ, след като е разчетена фискалната памет от производителя/вносителя.
  3. Материално Отговорното Лице (М.О.Л) на фирмата или упълномощено от него лице, заверяват издадените протоколи за  демотнаж на фискална памет в ТД на НАП по регистрация на фирмата в срок от 3 (три) календарни дни.Протоколите за демонтаж на фискална памет се връщат на сервизната организация подпечатани и подписани от представител на Националната Агенция за Приходи (НАП).
  4. Сервизната организация предава на производителя/вносителя, фискалната памет за разчитане и попълване на протоколите за демонтаж на фискална памет.Срокът за това е 5 (денонощия), съгл. Наредба Н-18.
  5. След разчитане на фискалната памет и попълване на протоколите за демонтаж със оборота от касовия апарат, сервизната фирма  изпраща екзепляр от протокола на БИМ в рамките на 3(три) дни. Едва товага касовия апарат е дерегистриран.

*ВАЖНО:

Необходимо е да знаете, че за времето през което касовия апарат или фискален принтере на ремонт и не е в търговския обект е необходимо да бъдат издавани касови бележкиот “сторно кочан“.