ПУСКАНЕ НА КАСОВИЯ АПАРАТ: натиска се бутона |ON| със леко задържане. На дисплея се появява следното |——–|. Чрез въвеждане на правилната парола се влиза в съответния режим.

I. РЕЖИМ ПРОДАЖБИ:

1) След включване на апарата, като видим това на екрана |——–| въвеждаме парола 00000000. След въвеждането се появява на екрана: 0,00, което потвърждава, че се намираме в режим продажби.

2) Нбираме сумата;

3) Избираме група, т.е. един от бутоните |D1|, |D2|, |D3| или |D4|;

4) Натискаме бутона |TOTAL| за да пликючим касовия бон.

ПРИМЕР: Как да пуснем касов бон за 10 лв?

1.Включваме апарат с бутона |ОN| и въвеждаме парола 00000000 за да влезнем в режим Продажби. Ако видим на екрана 0,00 значи сме влезнали успешно.

2.Избираме сумата 10, 00.

3.Избираме група – D1/D2/D3/D4.

4.И накрая за да приключим касовия бон натискаме бутона |TOTAL|.

*ПРОДАЖБА НА АРТИКУЛИ С ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАДАДЕНА ЦЕНА И ИМЕ:

1.Въведете кода на артикула от цифровата клавиатура и натиснете бутон |PLU|.

2.Повторете операции (1) и (2), ако имате продажби и на други артикули.

3.Натиснете бутон |STL|. Проверете дали сумата изписана на екрана е вярна.

4.Ако е вярна приключваме касовия бон с бутона |TOTAL|.

**КОРЕКЦИИ ПРИ ПРОДАЖБИ

1.Корекции преди да е натиснат някой от бутоните |D1|, |D2|, |D3| или |D4| се правят с натискане на бутона |CL|.

2.Корекции след като е натиснан някой от бутоните |D1|, |D2|, |D3| или |D4| се правят след натискане на бутон |VD|. Той изчиства последната продажба в бона, т.е.ако сме пуснали 10 лв от първа група (D1) и после 20 лв от втора група (D2) и натиснем бутона |VD| на екрана ще видим -20, т.е.ще анулираме само последната продажба, ако натиснем още веднъж |VD| ще анулираме и първата продажба.

3.С бутона |STL| проверяваме междинната сума в бона след корекциите, които сме направили и ако сумата е 0,00, продължаваме към следващата стъпка.

4.Приключваме бона с бутона |TOTAL|. Ако всичко е направено коректно, трябва бона да е на стойност 0,00 лв.

II.ДНЕВЕН ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ: използва се за последно прочитане и нулиране на данните за дневния оборот и запис на данните във фискалната памет.

1.Натиснете бутона |ON| за да излезнете от текущия режим на работа и въведете паролата за влизане в РЕЖИМ „ОТЧЕТИ С НУЛИРАНЕ” – 22222222.

2. Натиснете бутона |TOTAL|.

III.ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ (МЕСЕЧЕН, ГОДИШЕН И Т.Н.): този отчет е справочен и съдържа подробна инф-я за работата на касовия апарат за определен период от време.

1.Натиснете бутона |ON| за да излезете от текущия режим и въведете паролата за влизане в РЕЖИМ „ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ” – 11111111.

2.Въведете бутонната последователност 1,1, |STL| |начална дата|, |X|, |крайна дата| и накрая бутона |VD|.

*Началната и крайната дата се въвеждат във формата дд.мм.гг. Пример: за дата 31.12.2010 се въвежда следното -> 311210.

ПРИМЕР-1: Как да пуснем годишен отчет за 2009 година?

1.Натиснете бутона |ON| за да излезете от текущия режим и въведете паролата за влизане в РЕЖИМ „ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ” – 11111111.

2.Въведете бутонната последователност 1,1, |STL| |010109|, |X|, |311209| и накрая бутона |VD|.

ПРИМЕР-2: Как да пуснем месечен отчет за Януари 2009 година?

1.Натиснете бутона |ON| за да излезете от текущия режим и въведете паролата за влизане в РЕЖИМ „ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ” – 11111111.

2.Въведете бутонната последователност 1,1, |STL| |010109|, |X|, |310109| и накрая бутона |VD|.

IV. ДНЕВЕН ОТЧЕТ БЕЗ НУЛИРАНЕ: използва се за получаване на дневния отчет, без той да се нулира.

1.Натиснете бутона |ON| и въведете паролата за влизане в РЕЖИМ „ОТЧЕТИ БЕЗ НУЛИРАНЕ” – 11111111.

2.Натиснете бутона |TOTAL|.

ВАЖНО!!!: Ако ни свърши хартията на дисплея се появява надпис End PAPEr. Сложете нова ролка и продължете с работата.