В отчетите се съдържа информация за всички продажби, движението на стоките и паричните средства.Отчетите могат да се разпечатат в следните режими:

В режим Контролно четене (Х отчети без нулиране) “ЧЕТЕНЕ”, в произволен момент можете да разпечатвате Х отчети, които са изцяло информационни.Тези отчети четат информацията от Оперативната памет на касовия апарат, като е важно да знаете, че при тях НЯМА НУЛИРАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ.

За да влезете в режим “ЧЕНЕТЕ” е необходимо да настиснете

ON

с леко задържане, за да пуснеме касовия апарат. На екрана ще се изпише “Рег.      ……”. Трябва да избереме режим “ЧЕТЕНЕ”, това става с едно натискане на бутон

MODE

, като на екрана на касовия апарат се изписва “Четене     ……”. След това въвеждаме паролата 8888, за да влезем в този режим последван от бутон

CLK

. На екрана се изписва “Четене               “.

ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ – той съдържа информация за продадените количества и натрупания оборот за всеки департамент, а също и общата сума на продажбите на всички департаменти. Принтирането на отчета става с натискането на бутон

04

.За да пуснете отчет само за един департамент е необходимо да укажете номера на департамента например 4 и след това да натиснете бутон

04

ПЕРИОДИЧЕН ОТЧЕТ ПО ДЕПАРТАМЕНТИ – той съдържа информация за продадените количества и натрупания оборот за всеки департамент, а също и общата сума на продажбите на всички департаменти за определен период от време (от последното НУЛИРАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ до момента). Отчетът се разпечатва с натискането на бутон

VD

ОТЧЕТ ПО АРТИКУЛИ (СТОКИ) – отчетът се разпечатва от режим четене, като НЯМА НУЛИРАНЕ НА РЕГИСТРИТЕ и съдържа информация за направените продажби за съответния артикул, както и общата сума на продажбите за всички артикули. Разпечатва се с натискането на бутон

PLU

Ако искаме да направим отчет само за един артикул избираме неговия номер и след това натискаме бутон

PLU

=