Данъчен календар 2013 г

І. ЗА ВСЕКИ МЕСЕЦ   ЯНУАРИ   До 10-ти януари: ЗДДФЛ Внасяне от възложителя на авансовия данък, удържан през месец декември 2012 г. за доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО за този данък. 2. Внасяне от платеца на дохода на авансовия данък, удържан през месец декември за доходи от наем или от Прочетете повече…

Масирани проверки за издаване на касови бележки в извънработно време.

Проверките за касови бележки ще правят в извънработно време и в почивните дни. 1200 ревизори от Националната агенция за приходите се присъединиха към колегите си, които следят за данъчни нарушения в търговските обекти. Инспекторите, които ще проверяват за отчитане на оборотите и издаване на касови бележки вече са над 1600 души. В инициативата ще се включат и ревизорите от структурите за големи и средни данъкоплатци в София. Системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП периодично дава данни за спад на оборотите на Прочетете повече…

От днес (30-06-2014 г.) влизат в сила билетите за автобус от касови апарати

Най-после може да влезе в сила изискването билетите за автобус да се издават от касови апарати, свързани с Националната агенция по приходите (НАП). Причината е, че готвените промени в Закона за автомобилните , които премахват въвеждането на изискването, може и изобщо да не бъдат одобрени. Те заседнаха в парламента и от днес (30 юни) всеки превозвач трябва да издава билет с касов бон. Отлежаващите вече от няколко месеца поправки в закона не предвиждат отлагане на Прочетете повече…

Последни изменения на Наредба Н-18, касаеща отчитането на касовите апарати 2014 г.

Промени в Наредба № Н-18 Основната част от промените в е свързана с регламентиране на отчитане на продажбите от автомати за самообслужване. Промените са обусловени от: Решение на Върховния административен съд (ВАС) № 5079 от 10. 04. 2013 г., оставено в сила с решение на петчленен състав на ВАС от 10. 10. 2013 г. (обн. ДВ, бр. 93 от 25. 10. 2013 г.), с което се обяви нищожността на текстове, свързани с отчитане на продажбите от автомати Прочетете повече…

Нови кодове за видове плащания от март 2014

Едновременно с откриването на новите сметки за плащания към бюджета от 1 март 2014 г. се откриват три нови кода за вид плащане: 11 00 00 – за плащане за данъци (приходи на централния бюджет) 55 11 11 – за плащания за социалноосигурителните фондове към НОИ 56 11 11 – за здравни вноски (приходи към НЗОК) Всички плащания за ДЗПО продължават да се превеждат с код за вид плащане 58 11 11. Общият код за вид плащане на Прочетете повече…

Отпечатване на копие на бележка от касов апарат Daisy Perfect S KL

Копието на касовите бележки би могло да Ви помогне да контролирате работата на Вашите служители и съответно, ако има разминаване в сумите за деня, месеца или годината. След като включите апарата е необходимо да отидете със стрелките до меню “ЧЕТЕНЕ”. Натиснете бутон OK. Въведете паролата 9999. Натиснете отново ОК. На екрана на касовия апарат ще видите {ПЕЧАТ КЛЕН}. За да разпечатате справка по номер на касова бележка (примерно от 123456 до 432151) Натискате следните бутони Прочетете повече…

Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица.

Уведомяваме Ви, че на сайта на НАП е публикувано указание относно попълването на Приложениe № 4 към ГДД/2013 относно сделките със свързани лица. С текста на указанието можете да са запознаете тук. Акцентираме, че в него трябва да се декларират средствата, които съдружниците са предоставили на собственото си дружество под формата на допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ. Досега те не се декларираха, защото не се третираха като заеми (също съгласно указание на НАП в тази връзка), не Прочетете повече…

Нов начин на плащане към НАП от началото на месец март 2014 година

От 4 март 2014 г. плащанията към бюджета ще стават по четири банкови сметки, като се откриват и три нови кода за вид плащане. Повече подробности  можете да намерите в текста по-долу.     Промени в плащането на данъчните и осигурителни задължения от началото на март   Във връзка с решение на Конституционния съд, с което текстове на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс бяха обявени за противоречащи на Конституцията, Народното събрание прие промени в ДОПК, според които Прочетете повече…

Становище и указания във връзка с изменения и допълнения на Наредба Н-8

Становище и указания във връзка с изменения и допълнения на Наредба Н-8 относно съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодатели, осигурители за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващи се лица. Промените са основно във връзка с подаване на Декларация обр.6 за дължими осигуровки и данъци. Тъй като осигурителните вноски са дължими до 25-то число на месеца, следващ месеца, през който е положен труда, а данък общ доход е Прочетете повече…